Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 17+18: Chạy ngắn - Đội hình đội ngũ - Chạy bền

I/ MỤC TIÊU:

- Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật.

• Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.

• Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập.

- ĐHĐN: ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái , quay phải, quay đằng sau. đội hình 0 – 2 – 4.

• Học: Chạy đều_ đứng lại.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên

II/ YÊU CẦU:

- Thực hiện được đi đều và đổi chân khi sai nhịp.

- Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghỉ nghiêm, quay phải, quay trái, quay đằng sau.

- Thực hiện được xuất phát thấp chạy lao.

- Nâng dần tốc độ chạy.

- Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên.

- Nâng dần sức bền.

III/ THỜI GIAN: 90 phút

IV/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường, Còi .

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 17+18: Chạy ngắn - Đội hình đội ngũ - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 9 - Tieát:17 - 18 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: CHẠY NGẮN - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. ĐHĐN: ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái , quay phải, quay đằng sau. đội hình 0 – 2 – 4. Học: Chạy đều_ đứng lại. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên II/ YÊU CẦU: Thực hiện được đi đều và đổi chân khi sai nhịp. Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghỉ nghiêm, quay phải, quay trái, quay đằng sau. Thực hiện được xuất phát thấp chạy lao. Nâng dần tốc độ chạy. Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. Nâng dần sức bền. III/ THỜI GIAN: 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, Còi . III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỈ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ Mở Đầu: Nhận lớp: GV và HS làm thủ tục nhận lớp và phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung giờ học. Khởi động: Khởi động chung: Xoay các khớp cổ tay_ cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. Khởi động chuyên môn: Thực hiện các động tác căng cơ: Kiểm tra bài cũ: Kĩ thuật XP thấp 10 phút 1 phút 7 phút 2 phút Học sinh nhanh chóng tập họp lớp - Học sinh chú ý lắng nghe. - Học sinh tích cực khởi động Học sinh nhanh chóng lên thực hiện €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ CS€€€€€€€€€€€€€€ €GV - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - Đứng theo đội trên, cán sự điều khiển cho học sinh khởi động. II/ Cơ Bản: Chạy cự ly ngắn: Ôn các động tác bổ trợ và kỹ thuật: Chạy bước nhỏ. Nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh 40. Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng (40m) Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng_ về đích (60m) Trò chơi. Lò cò tiếp sức. ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái , quay phải, quay đằng sau. đội hình 0 – 2 – 4. GV nhắc lại toàn bộ các khẩu lệnh và cách thực hiện kĩ thuật đi đều cho HS nắm. Học: Chạy đều_ đứng lại. Gv làm mẫu, phân tích KT và hướng dẫn HS cách thực hiện. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Củng cố: GV gọi từng nhóm HS thực hiện kĩ thuật chạy đều_ đứng lại. 73 phút 27 phút 28 phut 10 phút 5 phút Học sinh tích cực thực hiện các động tác bổ trợ. Học sinh tích cực tập luyện đúng động tác. Học sinh chú ý nghe phân tích kỉ thuật và thực hiện. Trung thöïc vaø an toaøn trong khi chôi. Học tích cự thực hiện đúng kỉ thuật, khẩu lệnh rõ ràng dứt khoát. Học sinh chú ý lắng nghe và thực hiện. Hoàn thành cự li Hoïc sinh nhanh chong leân thöïc hieän Giáo viên nhắc lại kỉ thuật của động tác bổ trợ. Laàn löôït töøng hoïc sinh thöïc hieän kæ thuaät chaïy 15 m Chia lôùp thaønh 2 ñoäi ñeå chôi. Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện, giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh. Nhóm 1. €CS € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sửa động tác sai. € CS € € € € € € € € € € € € € € € € Nam chạy 5 vòng sân trường, nữ chạy 3 vòng sân trường. Giáo viên nhận xét và sữa sai cho học sinh III/ Kết Thúc: Thả lỏng_ Nhận xét. Dặn dò_ Xuống lớp 7 phút 5 phút 2 phút - Học sinh tích cục thả lỏng. - Học sinh chú ý lắng nghe € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Caùn söï höôùng daãn thaû loûng. Doàn haøng nghe nhaän xeùt vaø daën doø. Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Duyeät Cuûa Ban Giaùm Hieäu

File đính kèm:

  • docTiết 17 - 18.doc