Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 23: Chạy ngắn; Chạy bền - Lê Phước Minh

I . NHIỆM VỤ:

 1/ Chạy Ngắn: Trò chơi chạy tiếp sức. Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn. Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

 2.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 -Biết tên cách thực hiện xuất phát thấp – chay lao – chạy giữa

 quãng – về đích, đtác bổ trợ, trò chơi.

 - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên

2.Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa

quãng – về đích. Nâng dần tốc độ chạy.

 - Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên.

3.Thái độ

 - HS có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực trong tập luyện, vệ sinh sân tập.

III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 23: Chạy ngắn; Chạy bền - Lê Phước Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 12 MOÂN : CHAÏY NGAÉN, CHẠY BỀN ˜w™ Tieát CT : 23 Thôøi gian daïy : // I . NHIEÄM VUÏ: 1/ Chaïy Ngaén: Troø chôi chaïy tieáp söùc. Caùc ñoäng taùc boå trôï kt chaïy ngaén. Luyeän taäp hoaøn chænh caùc giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ngaén. 2.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. II.YEÂU CAÀU: 1.Kieán thöùc: -Bieát teân caùch thöïc hieän xuaát phaùt thaáp – chayï lao – chaïy giöõa quaõng – veà ñích, ñtaùc boå trôï, troø chôi. - Bieát caùch thöïc hieän chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân 2.Kó naêng: - Thöïc hieän cô baûn ñuùng xuaát phaùt thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng – veà ñích. Naâng daàn toác ñoä chaïy. - Thöïc hieän ñöôïc chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 3.Thaùi ñoä - HS coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät, tích cöïc trong taäp luyeän, veä sinh saân taäp. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp TDTT cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Coøi, baøn ñaïp chaïy ngaén, ñoàng hoà baám giaây. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay khôùp, caêng cô. (7p) II/ Phaàn cô baûn: 1)Chaïy Ngaén: _Caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy cöï ly ngaén. _ Troø chôi: Chaïy chaïy tieáp söùc. _ Hoaøn chænh XP- chaïy lao- giöõa quaõng-veà ñích, Cöï ly 60m. 2)Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. * Cuûng coá kyõ thuaät: Chaïy veà ñích vaø ñaùnh ñích. (33p) 2L-3L 2-3hieäp 2L-3L 1L III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H.D taäp ôû nhaø: Chaïy veà ñích, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp. (5p) YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. ÑH sole caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï moân chaïy +Naém vöõng luaät chôi, tích cöïc trong troø chôi. -Phoái hôïp nhòp nhaøng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. -Xuaát phaùt ñuùng thôøi ñieåm phaûn xaï nhanh. -Chaïy lao khoâng ñöùng thaân quaù sôùm. -Duy trì vaø ñaït toác ñoä nhanh nhaát giöõa quaõng. -Chuù yù thöïc hieän toát ñaùnh ñích. -Hít thôû ñeàu trong quaù trình chaïy beàn. -Phaân phoái söùc hôïp lyù trong cöï ly chaïy. -Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong. -HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû, xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm vaø söûa sai laàm. 300-400m 15m 60m +Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -ÑH sole caùch 1 dang tay hoài tónh. Ngaøy 02 Thaùng 11 Naêm 2013 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Lê Phước Minh NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : * Ưu điểm: * Khuyết điểm: Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docthe duc 8 tiet 23.doc