Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2011-2012

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Trang bị cho HS một số hiểu biết cần thiết về phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.

- HS nắm được một số phương pháp phát triển sức nhanh để áp dụng trong tập luyện trên lớp và tự tập ở nhà.

2. Kĩ năng:

- Hình thành cho HS một thói quen tập luyện khoa học.

- Khả năng đặt câu hỏi để thoả mãn các nhu cầu hiểu biết bản thân.

3. Thái độ:

- Giúp HS có thái độ đúng đắn trong tập luyện, ý thức vận dụng kiến thức vào luyện tập phát triển các tố chất sức nhanh và các tố chất khác.

II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tập

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc136 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tËp, søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn Néi dung giê häc. 2 - Khëi ®éng: - Bµi TD ph¸t triÓn chung 35 ®éng t¸c. - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, vai c¸nh tay, khuûu tay, h«ng, gèi, cæ ch©n, cæ tay. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. - Ðp ngang, Ðp däc. 3- KiÓm tra: - KÜ thuËt ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng. II - PhÇn c¬ b¶n: 1 - Nh¶y cao: - Bæ trî: + §µ mét b­íc - giËm nh¶y ®¸ l¨ng. + §µ 3 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. + BËt nh¶y b»ng hai ch©n, tay víi vËt trªn cao. - ¤n: Hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "b­íc qua". 2. Ch¹y bÒn: - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tÜnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. (8phót) 2’ 4’ 1 lÇn 1 lÇn 2’ 2 x 8 2’ (32’) 14’ 10 lÇn 10 lÇn 10 lÇn 14' 4' 5’ - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. - Tõ ®éi h×nh khëi ®éng, GV nh¾c l¹i yªu cÇu ®éng t¸c cÇn thùc hiÖn cña Néi dung «n tËp. - Gäi 2-3 HS lªn thùc hiÖn cho líp quan s¸t vµ nhËn xÐt. - GV chia nhãm cho HS luyÖn tËp. + Nhãm 1: Nh¶y cao + Nhãm 2: Bæ trî - GV quan s¸t, söa sai chung cho c¸c nhãm. - Nam: 800m; N÷: 500m. - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ TiÕt 66: KiÓm tra : Ch¹y bÒn Ngµy so¹n: 5/4/2013 Ngµy d¹y: I - Môc tiªu: - §¸nh gi¸ søc bÒn cña HS qua mét qu¸ tr×nh tËp luyÖn trªn líp vµ tù tËp ë nhµ. - §¸nh gi¸ ý thøc häc tËp cña HS, qua ®ã gi¸o dôc ý thøc tÝch cùc tù gi¸c trong häc tËp vµ rÌn luyÖn TDTT. - N©ng cao vµ ph¸t huy tÝnh tù gi¸c cña HS trong viÖc rÌn luyÖn ë nhµ. II - §Þa ®iÓm- ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp réng, ®ång hå bÊm giê. - Bµn ghÕ gi¸o viªn ngåi. III - TiÕn tr×nh d¹y häc: A- Néi dung kiÓm tra: - KiÓm tra thµnh tÝch ch¹y bÒn cña häc sinh. B- Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 4 - 5 häc sinh. - Mçi HS tham gia kiÓm tra 1 lÇn víi cù ly: + Nam: 800m + N÷: 500m - HS chia tham gia hoÆc ®· tham gia kiÓm tra ngåi theo hµng ®Ó theo dâi. C- BiÓu ®iÓm: - §iÓm tÝnh theo thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña HS. + §iÓm 9 - 10: Thµnh tÝch ®¹t ........ (nam), .......(n÷). + §iÓm 7 - 8: Thµnh tÝch ®¹t ....... (nam), .........(n÷). + §iÓm 5 - 6: Hoµn thµnh cù ly. + §iÓm 3 - 4: Kh«ng hoµn thµnh cù ly theo quy ®Þnh. - Tr­êng hîp HS kh«ng ®¹t GV cã thÓ cho kiÓm tra l¹i vµo tiÕt häc sau. Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ TiÕt 67: - Nh¶y cao: ¤n hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "b­íc qua" vµ n©ng cao thµnh tÝch. Ngµy so¹n: 10/4/2013 Ngµy d¹y: ....../.../2013 I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt thùc hiÖn vµ vËn dông vµo tËp luyÖn c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt cña nh¶y cao. 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®­îc c¬ b¶n ®óng c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt cña nh¶y cao kiÓu "b­íc qua". - Thùc hiÖn ®­îc ®ñ sè lÇn qua ®Þnh vµ n©ng cao dÇn thµnh tÝch. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tËp luyÖn tÝch cùc vµ tù gi¸c trong giê häc. II - §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp réng, cét, xµ, ®Öm nh¶y cao. III - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A - PhÇn më ®Çu: 1 - NhËn líp: - KiÓm tra sÜ sè, trang phôc luyÖn tËp, søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn Néi dung giê häc. 2 - Khëi ®éng: - Bµi TD ph¸t triÓn chung 35 ®éng t¸c. - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, vai c¸nh tay, khuûu tay, h«ng, gèi, cæ ch©n, cæ tay. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. - Ðp ngang, Ðp däc. 3- KiÓm tra: - KÜ thuËt ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng. II - PhÇn c¬ b¶n: 1 - Bæ trî: + §µ mét b­íc - giËm nh¶y ®¸ l¨ng. + §µ 3 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. + BËt nh¶y b»ng hai ch©n, tay víi vËt trªn cao. 2. ¤n tËp: - ¤n: Hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "b­íc qua". C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tÜnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. (8phót) 2’ 4’ 1 lÇn 1 lÇn 2’ 2 x 8 2’ (32’) 14’ 10 lÇn 10 lÇn 10 lÇn 14' 5’ - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. - Tõ ®éi h×nh khëi ®éng, GV nh¾c l¹i yªu cÇu ®éng t¸c cÇn thùc hiÖn cña Néi dung «n tËp. - Gäi 2-3 HS lªn thùc hiÖn cho líp quan s¸t vµ nhËn xÐt. - GV chia nhãm cho HS luyÖn tËp. + Nhãm 1: Nh¶y cao + Nhãm 2: Bæ trî - GV quan s¸t, söa sai chung cho c¸c nhãm. - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ TiÕt 68-69: KiÓm tra häc kú II: Nh¶y cao Ngµy so¹n: 10/4/2013 Ngµy d¹y: .../4/2013 I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ghi nhí kiÕn thøc vÒ ®éng t¸c vµ viÖc vËn dông vµo tËp luyÖn cña häc sinh. 2. KÜ n¨ng: - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "b­íc qua". 3. Th¸i ®é: - §¸nh gi¸ møc ®é tiÕp thu ®éng t¸c kÜ thuËt vµ ý thøc rÌn luyÖn cña häc sinh. II - §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp réng. cét, xµ, ®Öm nh¶y cao, bµn ghÕ cho gi¸o viªn. III - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A - PhÇn më ®Çu: 1 - NhËn líp: - KiÓm tra sÜ sè, trang phôc luyÖn tËp, søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung giê häc. 2 - Khëi ®éng: - Bµi TD PTC. - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, vai c¸nh tay, khuûu tay, h«ng, gèi, cæ ch©n, cæ tay. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. - Ðp ngang, Ðp däc. II - PhÇn c¬ b¶n: 1 - Néi dung: - KÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "B­íc qua" theo møc xµ quy ®Þnh. 2. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: - Mçi häc sinh ®­îc nh¶y thö mét lÇn vµ mét lÇn nh¶y kiÓm tra chÝnh thøc ®Ó lÊy ®iÓm qua cïng mét møc xµ: 1,00m (Nam), 0,90m (N÷). - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 3 - 5 häc sinh. TÊt c¶ häc sinh nh¶y thö xong, lÇn l­ît b­íc vµo kiÓm tra chÝnh thøc. 3. C¸ch cho ®iÓm: - §iÓm 9 - 10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt (ba giai ®o¹n: ch¹y ®µ - giËm nh¶y - qua xµ), qua xµ ë møc quy ®Þnh. - §iÓm 7 - 8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt giai ®o¹n qua xµ, c¸c giai ®o¹n kh¸c cã sai sãt nhá, qua xµ ë møc quy ®Þnh. - §iÓm 5 - 6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt giai ®o¹n qua xµ, c¸c giai ®o¹n kh¸c cã sai sãt lín, qua xµ ë møc quy ®Þnh. - §iÓm 3 - 4: Ch­a h×nh thµnh ®­îc kÜ thuËt giai ®o¹n qua xµ, mÆc dï ch¹y ®µ, giËm nh¶y tèt. - §iÓm 1 - 2: Kh«ng thùc hiÖn ®­îc 3 giai ®o¹n kÜ thuËt vµ lµm r¬i xµ. C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tÜnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. (7phót) 2’ 5’ (33’ ) 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nªu yªu cÇu vÒ néi dung kiÓm tra. - GV cho HS tù «n l¹i ®éng t¸c. - Khi kiÓm tra, HS tËp hîp thµnh hµng hai bªn. - Nhãm thùc hiÖn sÏ lªn phÝa tr­íc. - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: TiÕt 70: KiÓm tra Tiªu chuÈn rltt Ngµy so¹n: 10/4/ 2013 Ngµy d¹y: / / 2013 I - Môc tiªu: - §¸nh gi¸ thµnh tÝch ®¹t ®­îc tõ ®ã ®èi chiÕu víi tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn thÓ lùc cña häc sinh. II - §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - Hè c¸t hoÆc ®Öm bËt nh¶y. - Th­íc d©y. III - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A - PhÇn më ®Çu: 1 - NhËn líp: - KiÓm tra sÜ sè, trang phôc luyÖn tËp, søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung giê häc. 2 - Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 200m. - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. II - PhÇn c¬ b¶n: - KiÓm tra thµnh tÝch bËt xa t¹i chç. * Møc ®é ®¸nh gi¸: Møc ®é Thµnh tÝch (cm) Nam N÷ Tèt > 165 > 155 §¹t > 145 > 135 C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tÜnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - C«ng bè ®iÓm kiÓm tra cña tõng HS. (8phót) 2’ 6’ (33’ ) 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê kiÓm tra. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 1 HS. - Mçi HS tham gia kiÓm tra 1 lÇn. - Tr­êng hîp ®Æc biÖt GV cho kiÓm tra lÇn 2. - C¸c HS ®· kiÓm tra hoÆc ch­a tham gia kiÓm tra xÕp theo hµng ngang ®Ó theo dâi vµ nhËn xÐt. ** ** ** ** ** ** ** ** * - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docthe duc 8(4).doc