Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 7 - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU:

1/ Chạy ngắn :

- Biết cách thực hiện môt số động tác bổ trợ, kĩ thuật chạy giữa quãng. Cách đo và đóng bàn đạp kĩ thuật xuất phát thấp

- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ và thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng, cách đo và đóng bàn đạp kĩ thuật xuất phát thấp.Luyện tập hàng ngày.

2/ Bài thể dục :

- Biết cách thực hiện bài thể dục từ nhịp 1 – nhịp 8.

- Thực hiện được bài thể dục từ nhịp 1 – nhịp 8. Vận dụng luyện tập hàng ngày

3/ Chạy bền :

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.

- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện hết cự li quy định.

* Nghiêm túc, tích cực tập luyện.

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định .

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 7 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn :7( Từ ngày 19/09 – 24/09/2011) Tieát: 13 Ngaøy soaïn: 14/ 09/2011 CHẠY NGẮN – BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Chạy ngắn : - Biết cách thực hiện môt số động tác bổ trợ, kĩ thuật chạy giữa quãng. Cách đo và đóng bàn đạp kĩ thuật xuất phát thấp - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ và thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng, cách đo và đóng bàn đạp kĩ thuật xuất phát thấp.Luyện tập hàng ngày. 2/ Bài thể dục : - Biết cách thực hiện bài thể dục từ nhịp 1 – nhịp 8. - Thực hiện được bài thể dục từ nhịp 1 – nhịp 8. Vận dụng luyện tập hàng ngày 3/ Chạy bền : - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện hết cự li quy định. * Nghiêm túc, tích cực tập luyện. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, xoay hông, gối, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ) - Kieåm tra baøi cuõ: Có mấy nhóm bài tập phát triển sức nhanh ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: / Chạy ngắn : * Ôn : - Một số động tác bổ trợ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + chạy gót chạm mông + Chạy tăng tốc - Kĩ thuật chạy giữa quãng * Học : Cách đo và đóng bàn đạp kĩ thuật - XPT ( Nội dung SGV TD 8 trang 26) 2/ Bài thể dục : - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8( nam, nữ ) - Cuûng coá: Thực hiện Cách đo và đóng bàn đạp kĩ thuật - XPT ? 2. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Chaïy ngắn 2. Bài thể dục 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1, 1, 2l x8 nhịp 2’ 1HS 1’ 30’ 10’ 10’ 1HS 5’ Nam 500m nữ 450m 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: về 4 haøng ngang - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Chạy ngắn + Nữ : Bài Thể dục - GV: Quan saùt - söûa sai Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung . -HS Caùn söï ñieàu khieån x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (r) - HS chia ra thành 2-3 nhóm. cán sự điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs; chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuaàn :7( Từ ngày19/09 – 24/09/2011) Tieát : 14 Ngaøy soaïn: 14/09/2011 CHẠY NGẮN – BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Chạy ngắn : - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; đóng bàn đạp xuất phát thấp và chạy lao sau xuât phát. - Thực hiện cơ bản dúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau và thực hiện được đóng bàn đạp xuất phát thấp , chạy lao sau xuât phát. 2/ Bài thể dục : - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 8 và 9 đến 17. - Thực hiện được các động tác từ 1 đến 8 và 9 đến 17. 3/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiện. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, tích cực tập luyện II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức AMÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, xoay hông, gối, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ) - Kieåm tra baøi cuõ: Thực hiện Cách đo và đóng bàn đạp kĩ thuật - XPT ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: / Chạy ngắn : * Ôn : - Một số động tác bổ trợ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đap sau Luyện tập : + Kĩ thuật xuất phát thấp * Học : - Chạy lao sau xuất phát ( nội dung SGV TD8 trang 28) 2/ Bài thể dục : - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8( nam, nữ ) - Học từ nhịp 9 đến nhịp 17 ( nam, nữ ) ( ND SGV TD8 Trang 19) - Cuûng coá: Thực hiện bài thể dục từ nhịp 9 đến nhịp 17 ? 2. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Chaïy ngắn 2. Bài thể dục 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10 phút 2l x8 nhịp 1HS 30’ 10’ 10’ 1HS 5’ Nam 500m nữ 450m 5’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: về 4 haøng ngang - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Chạy ngắn + Nữ : Bài Thể dục - GV: Quan saùt - söûa sai Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung . - Caùn söï ñieàu khieån caû lôùp cuøng thöïc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (r) - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € €( NT) € € € € €( NT) - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs: chuẩn bị dụng cụ, sân bãi cho tiết sau. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû

File đính kèm:

  • docTUẦN 7.doc