Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 13 đến 15 - Trần Văn Hậu

I. Mơc ®Ých

1. Bi TD: Ôn từ nhịp 1- 35 ( nam, nữ ).

- KT: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 -35.

 - KN: thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 - 35

2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

- KT: Biết cách thực hiện Chạy trên địa hình tự nhiên.

- KN: Thực hiện cơ bản đúng Chạy trên địa hình tự nhiên.

* Thi độ: Tự gic, tích cực tập luyện v tập luyện an tồn

II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: Sân trường, còi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 13 đến 15 - Trần Văn Hậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 7 Ngày Soạn: Tiết: 13 Ngày dạy: Ch¹y NGẮN - bµi thĨ dơc I. Mơc ®Ých 1. Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 35 ( nam, nữ ). - KT: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 -35. - KN: thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 - 35 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - KT: Biết cách thực hiện Chạy trên địa hình tự nhiên. - KN: Thực hiện cơ bản đúng Chạy trên địa hình tự nhiên. * Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện và tập luyện an tồn II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: Sân trường, còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NéI DUNG §L PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC I. PhÇn më ®Çu: 1.GV nhËn líp nhËn líp kiĨm tra sÜ sè. - Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - TËp bµi thĨ dơc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp ngang, ép dọc.( LT điều khiển khởi động, GV quan sát ). 3. KiĨm tra bµi cị: GV gäi 5 häc sinh lªn thùc hiƯn bµi thĨ dơc liªn hoµn tõ nhÞp 1 - 15 . II. PhÇn c¬ b¶n : 1. Bµi thĨ dơc: ¤n l¹i tõ nhÞp 1-> 35. o o o TTCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 o o o o 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 + Cđng cè bµi: Gäi 2 HS tập BTD từ nhịp 1 -> nhịp 35. 2. chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Chạy theo đường vòng tròn, - Nam 400 – 500m - Nữ 300 – 400m III. PhÇn kÕt thĩc: 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 8’ 2’ 4’ 2’ 32’ 2’ 5’ 5’ -C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho GV. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV Gi¸o viªn mời HS nhận xét, GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iĨm. Giao viên cho các em ơn . Vừa giảng dạy vừa chú ý quan sát các em tập luyện để sửa kỹ thuật động tác cho các em . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) Giáo viên chia lớp làm 4 tổ cho các em tự tập luyện với sự hướng dẫn của các em tổ trưởng. Nhóm.1 Nhĩm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhóm.3 Nhóm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện lại 9 động tác của bài thể dục.Lớp quan sát nhận xét.Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - GV hướng dẩn học sinh cách chạy và đường chạy cho HS. H22 GV hướng dẫn thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. Tuần: 7 Ngày Soạn: Tiết: 14 Ngày dạy: KiĨm tra bµi thĨ dơc liªn hoµn I. Mơc ®Ých- yªu cÇu: - KiĨm tra bµi thĨ dơc liªn hoµn gåm 35 ®éng t¸c giĩp cho häc sinh cã t­ thÕ ®ĩng ph¸t triĨn bµi thĨ dơc chung. - Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiƯn tõng ®éng t¸c, c¶ bµi tËp t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®ĩng nhÞp, ®ĩng ph­¬ng ph¸p vµ biªn ®é. II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: Sân trường. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NéI DUNG §L PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC I. PhÇn më ®Çu: 1. GV nhËn líp kiĨm tra sÜ sè. - Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - TËp bµi thĨ dơc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp ngang, ép dọc. LT điều khiển khởi động. GV quan sát. II. PhÇn c¬ b¶n: 1. Néi dung kiĨm tra bµi thĨ dơc liªn hoµn: - Häc sinh tù «n tËp bµi thĨ dơc theo nhãm. - KiĨm tra bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung liªn hoµn(nam, n÷) 2. C¸ch cho ®iĨm: - §iĨm 9- 10 ( Giỏi ) : Thuéc toµn bµi thùc hiƯn ®éng t¸c ®ĩng, ®Đp. - §iĨm 7- 8 ( Khá ): Thuéc toµn bµi nh­ng cßn 2,3 nhÞp sai sãt nhá - §iĨm 5- 6 ( TB ): Cã 2,3 nhÞp thùc hiƯn sai - §iĨm 3- 4 ( Yếu ): Cã 4- 6 nhÞp thùc hiƯn sai - §iĨm 1-2 ( Kém ): Cã 7 nhÞp trë lªn thùc hiƯn sai II. PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng: tay, chân, toàn thân. GV hướng dẫn thả lỏng. - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê kiĨm tra, ®äc ®iĨm , tuyªn d­¬ng häc sinh tËp luyƯn tèt. - Giao bµi tËp vỊ nhµ. 6’ 2’ 4’ 34’ 5’ - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho GV. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - Gv phỉ biÕn c¸ch ®¸nh gi¸ ®iĨm, yªu cÇu trong giê kiĨm tra. - Nh÷ng HS ®­ỵc gäi ®Õn l­ỵt ®øng vµo vÞ trÝ quy ®Þnh. GV h« nhÞp ®Ĩ HS thùc hiƯn ®éng t¸c, nh÷ng HS kh¸c theo dâi vµ chuÈn bÞ ý kݪn nhËn xÐt - Mçi HS tham gia kiĨm tra 1 lÇn(c¶ bµi) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV €€€€€ €€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ GV Tuần: 8 Ngày Soạn: Tiết: 15 Ngày dạy: Ch¹y NGẮN - CHẠY BỀN I. Mơc ®Ých- yªu cÇu: 1. Chạy ngắn: Ch¹y b­íc nhá; N©ng cao ®ïi; Ch¹y ®¹p sau - KT: Biết cách thực hiện Ch¹y b­íc nhá; N©ng cao ®ïi; Ch¹y ®¹p sau - KN: thực hiện cơ bản đúng Ch¹y b­íc nhá; N©ng cao ®ïi; Ch¹y ®¹p sau 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - KT: Biết cách thực hiện Chạy trên địa hình tự nhiên. - KN: Thực hiện cơ bản đúng Chạy trên địa hình tự nhiên. * Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện và tập luyện an tồn II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn: Sân trường, còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NéI DUNG §L PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC I. PhÇn më ®Çu: 1. Nhận lớp và phổ biến mục tiêu, yêu cầu, nội dung bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng. - Chung: Xoay các khớp cổ, cổ tay- chân, khuỷu tay, bả vai, hơng, gối, gập thân - Chuyên mơn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi 3. KiĨm tra bµi cị: II. PhÇn c¬ b¶n : 1. Ch¹y ngắn: *¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ : - T¹i chç ®¸nh tay. - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau * Trò chơi: “Ch¹y ®uỉi” xuÊt ph¸t thÊp ch¹y ®uỉi. 2. chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Chạy theo đường vòng tròn, - Nam 400 – 500m - Nữ 300 – 400m + Cđng cè bµi: - Gäi 2 - 4 häc sinh thùc hiƯn các ®éng t¸c bỉ trỵ III. PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng: tay, ch©n vµ m×nh. Th¶ láng theo ®éi h×nh vßng trßn võa ®i võa lµm ®éng t¸c th¶ láng sau ®ã ®Êm l­ng nhĐ nhµng cho nhau. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. - Dặn dò: H­íng dÉn häc sinh tËp luyƯn ë nhµ. - Giải tán. 8’ 2’ 4’ 32’ 15’ 5’ 5’ 2’ 5’ -C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho GV. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € H 57 GV – - Tập luyện theo tín hiệu của GV €€€€€ €€€€€ . .15m.. €€€€€ €€€€€ € - GV hướng dẩn học sinh cách chạy và đường chạy cho HS. H22 - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện các ®éng t¸c bỉ trỵ.Lớp quan sát nhận xét.Giáo viên kết luận và cho điểm các em. GV hướng dẫn thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV €€€€€ €€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ GV ( Đây là bộ giáo án chuẩn kiến thức – kĩ năng mới, theo PPCT SGDĐT – ST. Quý Thầy – Cô có nhu cầu xin liên hệ: 0987654658)

File đính kèm:

  • docGiao an TD8 theo chuan KTKN moi.doc