Giáo án Hoạt động ngoài giờ Lên Lớp 8 - Tiết 1+2 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thị Hồng Linh

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 1. Mục đích:

- Giúp HS có một số hiểu cần thiết để chủ động phóng tránh chấn thương xảy ra khi hoạt động TDTT

- Giúp HS biết được mục tiêu, nội dung chương trình học TD lớp 7

- Biết được biên chế tổ chức tập luyện, và một số quy định khi học bộ môn này

 2. Yêu cầu:

 - HS biết được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản để phóng tránh chân thương

 - Biết vận dụng để đảm bảo cho việc tập TD một cách an toàn

 - Nắm được nội dung và chương trình học để có phương pháp học tập thích hợp

 - Nắm được một số quy định để thực hiện tốt bộ môn này

 :II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

 1. Địa điểm : lớp học

 2. Dụng cụ : phấn viết bảng, vở ghi bài, bút, viết .

III. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ Lên Lớp 8 - Tiết 1+2 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thị Hồng Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 1 Ngày soạn : 16 / 08 / 2009 Tiết : 1 - 2 Ngày dạy : - PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT - MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỀ DỤC LỚP 7 - BIÊN CHẾ TỔ CHỨC TẬP LUYỆN, CHỌN CÁN SỰ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Mục đích: - Giúp HS có một số hiểu cần thiết để chủ động phóng tránh chấn thương xảy ra khi hoạt động TDTT - Giúp HS biết được mục tiêu, nội dung chương trình học TD lớp 7 - Biết được biên chế tổ chức tập luyện, và một số quy định khi học bộ môn này 2. Yêu cầu: - HS biết được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản để phóng tránh chân thương - Biết vận dụng để đảm bảo cho việc tập TD một cách an toàn - Nắm được nội dung và chương trình học để có phương pháp học tập thích hợp - Nắm được một số quy định để thực hiện tốt bộ môn này :II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm : lớp học 2. Dụng cụ : phấn viết bảng, vở ghi bài, bút, viết.. III. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu, nội dung buổi học B. PHẦN CƠ BẢN 1. Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT Môc ®Ých cña viÖc tËp luyÖn TDTT lµ g×? + N©ng cao søc kháe. + Ph¸t triÓn thÓ lùc. + T¨ng tuæi thä. V× sao th­êng m¾c c¸c chÊn th­¬ng. + Kh«ng tu©n thñ ®óng c¸c nguyªn t¾c tËp luyÖn. + VÖ sinh s©n b·i dông cô kh«ng ®¶m b¶o. Mét sè chÊm th­¬ng trong trong ®éng TDTT cã thÓ xÉy ra: + X©y x¸t nhÑ ch­a hoÆc cã ch¶y m¸u Ýt ngoµi da. + Cho¸ng , ngÊt. + Tæn th­¬ng c¬ + Bong g©n. + Tæn th­¬ng khíp hoÆc sai khíp. 3-5 phút 2 phút 85 phút Lớp trưởng báo cáo sỉ số GV phổ biến nội dung bài học GV đặt câu hỏi cho HS trả lời Mục đích tập luyện TDTT là gì? HS nghe và trả lới câu hỏi Em đã tập TDTT chưa? Em tập như thế nào? Em có bị chấn thương khi tập TD chưa? Theo em nguyên nhân xảy ra chấn thương là gì? + Vì hoÆc gÉy x­¬ng. + ChÊn ®éng n·o hoÆc cét sèng. + Cã thÓ nãi chÊn th­¬ng lµ kÎ thï sè 1 cña ho¹t ®éng TDTT, biÕt ®­îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th­¬ng xÉy ra lµ yªu cÇu quan träng trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT. 2. Mục tiêu, nội dung chương trình học TD lớp 7 * Mục tiêu: GV giới thiệu cho hs biết mục tiêu của chương trình học - Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản.. - Góp phần rèn luyện lối sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn - . * Nội dung: - Lý thuyết - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục phát triển chung - Chạy bền - Chạy ngắn - Nhảy cao - Nhảy xa - Thể thao tự chon - Đá cầu 3. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự lớp và một số quy định khi học bộ môn 4. Củng cố: GV củng cố lại nội dung vừa học C. PHẦN KẾT THÚC GV hướng dẫn HS chuẩn bị cho nội dung học ở tiết sau HS lắng nghe và trả lời câu hỏi - Em hãy cho biết học thể dục có mục tiêu gì? GV nêu biên chế tập luyện Chọn cán sự cho lớp Nêu một số quy định riêng khi học bộ môn này. Ngày tháng năm Phú An, ngày 16 tháng 08 năm 2009 Duyệt TT Người soạn Nguyễn Thanh Vân Nguyễn Thị Hồng Linh

File đính kèm:

  • doctuan 1(1).doc
Giáo án liên quan