Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến 8

A. Phần mở đầu:

 On định tổ chức

B. Phần cơ bản:

 1. Mục tiêu – nội dung chương trình TD lớp 7:

 2. phòng tránh chấn thương khi tập luyện:

 a) ý nghĩa:

 b) nguyên nhân:

 3. củng cố:

C. Phần kết thúc:

 - Nhận xét.

 -Nêu nội dung ngày sau.

 - Xuống lớp. 3 ph

 - Lớp trưởng báo cáo sĩ số, tình hình lớp học.

- GV phổ biến ND-YC bài học

 

- Giúp HS củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6:

+ Biết được một số kiến thức , kỷ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe , nâng cao thể lực.

+ Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh , tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật , thói quen tự giác tập luyên TDTT.

 - Học ĐHĐN , bài TD phát triển chung,chạy nhanh ,chạy bền bật nhảy, TT tự chọn.

*Chương trình TD lớp 7:  

doc23 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
33ph 5ph - Lôùp taäp hôïp ñuùng giôø ñieåm soá baùo caùo, chuùc GV khoûe. GV nhaän lôùp, chuùc caùc em khoûe neâu noâi dung yeâu caàu tieát daïy ngaén goïn, roõ raøng, trình töï thöïc hieän. - Xoay laøm noùng caùc khôùp theo trình töï töø treân xuoáng. Yeâu caàu: HS thöïc hieän tích cöïc ñoàng loaït döôùi söï ñieàu khieån cuûa lôùp truôûng. GV quan saùt, uoán naén söõa sai. - Cho HS thöïc hieän taïi choå: Tröôùc tieân phaûi gioùng haøng ngang, haøng doïc thaúng. Thöïc hieän ñoäng taùc ñaùnh tay döùt khoaùt, ñeàu ñeïp. Ñi ñeàu vôùi ñoä daøi böôùc ñi vöøa phaûikhoâng saûi böôùc quaù daøi. Khi ñi voøng traùi ( phaûi ) haøng trong ñi chaäm laïi, haøng ngoaøi ñi nhanh ñoàng thôøi quay sang traùi ( phaûi ) ñoåi höôùng. RL: “ ñöùng laïi ñöùng” rôi vaøo chaân phaûi roài thöïc hieän tieáp 2 nhòp böôùc nöõa môùi döøng laïi. Khi ñi ñeàu sai nhòp thöïc hieän moät böôùc keùp: Baøn chaân sau ñaët keà sau baøn chaân tröôùc böôùc tieáp veà phía tröôùc. Caû 2 ñoäng taùc ñeàu ñöôïc thöïc hieän trong cuøng 1 nhòp, Vì vaäy ñoäng taùc phaûi ñöôïc thöïc hieän nhanh. - Cho toå thöïc hieän cuøng 1 luùc, haøng naøy caùch haøng kia 6 böôùc. Laáy toå 1 laøm chuaån ( caû haøng ngang vaø haøng doïc ). Yeâu caàu: Böôùc vöøa khoâng quaù daøi hoaëc quaù ngaén. Ñoái vôùi haøng ngang: Nhìn toå tröôûng toå mình gioáng haøng ngang, nhìn toå 1 doùng haøng doïc. Ñoái vôùi haøng doïc: Nhìn toå tröôûng gioáng haøng doïc, nhìn toå 1 doùng haøng ngang. - Cho caû lôùp thöïc hieän taïi choå cuøng 1 luùc, roài töøng toå leân thöïc hieän di ñoäng. Chaïy böôùc nhoû: Taêng ñoä deûo cuûa coå chaân caàn mieát muõi baøn chaân khi chaïm ñaát ñoàng thôøi duõi baøn chaân khi nhaát leân. Naâng cao ñuøi, ñuøi song song vôùi maët ñaát vaø vuoâng goùc vôùi caúng chaân. Ñoäng taùc chaïy ñaïp sau, chaân sau thaúng ñaïp maïnh ra sau, chaân tröôùc naâng cao veà phía tröôùc. - Yeâu caàu: Khoâng ñuøa giôõn trong quaù trình chaïy, chaïy khoâng quaù nhanh hoaëc quaù chaäm, hít thôû saâu nhòp nhaøng, chaïy ñuùng cöï li. Nöõ chaïy tröôùc, nam chaïy sau. - Ñi boä thaønh voøng troøn thöïc hieän: Ñaùnh tay cao thaáp. - Veà nhaø luyeän taäp ÑHÑN chuaån, töï phaùt hieän choå sai vaø söõa chöõa. - GV chænh ñoán haøng ng, nghieâm, giaûi taùn, HS hoâ “ khoûe”. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x T4 x x x x x x T3 x x x x x x T2 x x x x x x T1 x x x x x x 0 2 4 0 2 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x o x x x x x Nhö ñoäi hình ban ñaàu. * Nhaän xeùt sau giôø daïy: GIAÙO AÙN SOÁ 08 Ngaøy soaïn: Tuaàn: Baøi daïy: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ: Oân: Nhuõng ñoäng taùc HS coøn yeáu, bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9 Ngaøy daïy: Tieát: CHAÏY NHANH: Oân caùc ñoäng taùc boå trôï. CHAÏY BEÀN ( OÂN TAÄP ): Luyeän taäp chaïy beàn. I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Hoaøn thieän kyõ naêng ÑHÑN, reøn luyeän vaø phaùt trieûn söùc nhanh söùc beàn. - Vaän duïng vaø phaùt trieån ngaâng cao söùc khoûe. II. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: Gaûng giaûi, luîen taäp * Thôøi gian: 45’ * Duïng cuï:Coøi , daây ñích. *Ñòa ñieåm: Saân tröôøng III. CHUAÅN BÒ: Veä sinh saân taäp, duïng cuï taäp luyeän. IV. TROÏNG TAÂM:Caùc ñoäng taùc Ñ H Ñ N, luyeän taäp chaïy beàn. V. NOÄI DUNG : PHAÀN VAØ NOÄI DUNG ÑLVÑ YEÂU CAÀU VAØ CHÆ DAÃN KYÛ THUAÄT BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN TG SL A. Phaàn môû ñaàu: 1. Oån ñònh toå chöùc: - Nhaän lôùp - Phoå bieán noäi dung 2. Khôûi ñoäng: Laøm noùng cô theå B. Phaàn cô baûn: 1. Ñoäi hình - ñoäi nguõ: Oân - Caùc ñoäng taùc nghieâm, nghæ, quay phaûi, quay traùi, ñaèng sau. - Ñi ñeàu, chaïy ñeàu chöa ñoàng loaït. - Ñi ñeàu khi sai nhòp. - Ñoâi hình 0-3-6-9. 2. Chaïy nhanh: - Oân: caùc ñoäng taùc boå trôï. - Hoïc: Ngoài xuaát phaùt. 3. Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. C. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng - Nhaän xeùt, daën doø cho baøi taäp veà nhaø xuoáng lôùp. 7ph 33ph 3’ 4’ 3’ 5’ 8’ 7’ 5ph 2x8 - Taäp hôïp nhanh choùng, ñuùng giôø, ñieåm soá baùo caùo GV. GV phoå bieán ngaén goïn, deå hieåu. - Xoay caùc khôùp coå tay, chaân, vai, hoâng, goái, , laøm quen vôùi löôïng vaän ñoäng môùi. Yeâu caàu:Thöïc hieän nghieâm tuùc, tích cöïc, ñuøng bieân ñoä, taàn soá. - Trong caùc ñoäng taùc quay luoân ôû tö theá nghieâm, ñoäng taùc quay ñaèng sau khoâng böôùc chaân phai ra sau, quay xong böôùc chaân traùi leân veà tö theá nghieâm. - Caàn doùng haøng ngang, doïc ngay thaúng, chaân chaïm ñaát baèng nöõa baøn chaân tröôùc sau ñoù môùi ñaët caû baøn chaân xuoáng.Ñi ñeàu, chaïy ñeàu voøng traùi ( phaûi ). Löu yù ñieåm beû goùc sao cho thaønh 1 goùc vuoâng. - Cho HS thöïc hieän taïi choå, em naøo sai nhòp töï söõa sai baèng 1 böôùc keùp. Goïi 3 ñeán 5 em leân thöïc hieän laøm maãu cho caû lôùp. - Cho 4 toå thaønh 2 haøng ñöùng caùch nhau 12 böôùc.Töông töï nhö ñoäi hình 0-2-4: Ñieåm soá roài thöïc hieän theo khaåu leänhcuûa chæ huy. Yeâu caàu: Böôùc chaân khoâng quaù daøi, phaûi ñoàng loaït vaø doùng haøng ngay ngaén. - Thöïc hieän tích cöïc, ñuùng bieân ñoä, taàng soá taêng daàn, taïi choå vaø di ñoäng. - Tö theá chuaån bò: Ngoài, muõi baøn chaân tröôùc saùt vaïch xuaát phaùt, muõi baøn chaân sau caùch goùt chaân tröôùc 5 – 10cm. Hai baøn chaân chaïm ñaát nöõa baøn chaân treân, than hôi ngaû ra phía trööùoc, hai tay chaïm ñaát hoaëc duõi töï nhieân. Khi coù leänh xuaát phaùt: Nhanh choùng nhoåm ngöôøi leân xuaát phaùt vaø chaïy nhanh veà phía tröôùc, hai tay phoái hôïp töï nhieân. GV laøm maãu giaång giaûi phaân tích ñoäng taùc. HS quan saùt vaø thöïc hieän. - HS chaïy theo 1 haøng, khoâng ñuøa nghòch, phaûi phoái hôïp vôùi hít thôû vaø ñaùnh tay nhòp nhaøng. - Thöïc hieän nhöõng ñoäng taùc thaû loûng: Ñieàu hoøa, ñaùnh tay - Tuyeân döông maët tích cöïc, nhaéc nhôû HS chöa nghieâm tuùc. Cho HS giaûi taùn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x 0 3 6 9 0 3 6 9 0 x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x * Nhaän xeùt sau giôø daïy: GIAÙO AÙN SOÁ 11 Ngaøy soaïn: Tuaàn: Baøi daïy: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ: Oân taäp ñi ñeàu- ñöùng laïi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp Ngaøy daïy: Tieát: CHAÏY NHANH: Oân chaïy böôùc nhoû CHAÏY BEÀN ( OÂN TAÄP ): Hieän töôïng thôû doác vaø caùch khaéc phuïc I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Hoaøn thieän kyõ naêng ÑHÑN, reøn luyeän vaø phaùt trieûn söùc nhanh söùc beàn. - Vaän duïng vaø phaùt trieån ngaâng cao söùc khoûe. II. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY: Gaûng giaûi, luîen taäp * Thôøi gian: 45’ * Duïng cuï:Coøi , daây ñích. *Ñòa ñieåm: Saân tröôøng III. CHUAÅN BÒ: Veä sinh saân taäp, duïng cuï taäp luyeän. IV. TROÏNG TAÂM:Caùc ñoäng taùc Ñ H Ñ N, luyeän taäp chaïy beàn. V. NOÄI DUNG : PHAÀN VAØ NOÄI DUNG ÑLVÑ YEÂU CAÀU VAØ CHÆ DAÃN KYÛ THUAÄT BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN TG SL A. Phaàn môû ñaàu: 1. Oån ñònh toå chöùc: - Nhaän lôùp - Phoå bieán noäi dung 2. Khôûi ñoäng: Laøm noùng cô theå B. Phaàn cô baûn: 1. Ñoäi hình - ñoäi nguõ: Oân - Caùc ñoäng taùc nghieâm, nghæ, quay phaûi, quay traùi, ñaèng sau. - Ñi ñeàu, chaïy ñeàu chöa ñoàng loaït. - Ñi ñeàu khi sai nhòp. - Ñoâi hình 0-3-6-9. 2. Chaïy nhanh: - Oân: caùc ñoäng taùc boå trôï. - Hoïc: Ngoài xuaát phaùt. 3. Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. C. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng - Nhaän xeùt, daën doø cho baøi taäp veà nhaø xuoáng lôùp. 7ph 33ph 3’ 4’ 3’ 5’ 8’ 7’ 5ph 2x8 - Taäp hôïp nhanh choùng, ñuùng giôø, ñieåm soá baùo caùo GV. GV phoå bieán ngaén goïn, deå hieåu. - Xoay caùc khôùp coå tay, chaân, vai, hoâng, goái, , laøm quen vôùi löôïng vaän ñoäng môùi. Yeâu caàu:Thöïc hieän nghieâm tuùc, tích cöïc, ñuøng bieân ñoä, taàn soá. - Trong caùc ñoäng taùc quay luoân ôû tö theá nghieâm, ñoäng taùc quay ñaèng sau khoâng böôùc chaân phai ra sau, quay xong böôùc chaân traùi leân veà tö theá nghieâm. - Caàn doùng haøng ngang, doïc ngay thaúng, chaân chaïm ñaát baèng nöõa baøn chaân tröôùc sau ñoù môùi ñaët caû baøn chaân xuoáng.Ñi ñeàu, chaïy ñeàu voøng traùi ( phaûi ). Löu yù ñieåm beû goùc sao cho thaønh 1 goùc vuoâng. - Cho HS thöïc hieän taïi choå, em naøo sai nhòp töï söõa sai baèng 1 böôùc keùp. Goïi 3 ñeán 5 em leân thöïc hieän laøm maãu cho caû lôùp. - Cho 4 toå thaønh 2 haøng ñöùng caùch nhau 12 böôùc.Töông töï nhö ñoäi hình 0-2-4: Ñieåm soá roài thöïc hieän theo khaåu leänhcuûa chæ huy. Yeâu caàu: Böôùc chaân khoâng quaù daøi, phaûi ñoàng loaït vaø doùng haøng ngay ngaén. - Thöïc hieän tích cöïc, ñuùng bieân ñoä, taàng soá taêng daàn, taïi choå vaø di ñoäng. - Tö theá chuaån bò: Ngoài, muõi baøn chaân tröôùc saùt vaïch xuaát phaùt, muõi baøn chaân sau caùch goùt chaân tröôùc 5 – 10cm. Hai baøn chaân chaïm ñaát nöõa baøn chaân treân, than hôi ngaû ra phía trööùoc, hai tay chaïm ñaát hoaëc duõi töï nhieân. Khi coù leänh xuaát phaùt: Nhanh choùng nhoåm ngöôøi leân xuaát phaùt vaø chaïy nhanh veà phía tröôùc, hai tay phoái hôïp töï nhieân. GV laøm maãu giaång giaûi phaân tích ñoäng taùc. HS quan saùt vaø thöïc hieän. - HS chaïy theo 1 haøng, khoâng ñuøa nghòch, phaûi phoái hôïp vôùi hít thôû vaø ñaùnh tay nhòp nhaøng. - Thöïc hieän nhöõng ñoäng taùc thaû loûng: Ñieàu hoøa, ñaùnh tay - Tuyeân döông maët tích cöïc, nhaéc nhôû HS chöa nghieâm tuùc. Cho HS giaûi taùn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x 0 3 6 9 0 3 6 9 0 x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x * Nhaän xeùt sau giôø daïy:

File đính kèm:

  • docTIẾT 1-8.doc