Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 30+31 - Năm học 2013-2014 - Đào Duy Thắng

I- MỤC TIÊU :

1-Kiến thức : +NHẢY CAO : + Ôn hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”

 Và bước đầu năng cao thành tích.

+CHẠY BỀN: + Luyện tập chạy bền.

2-Kĩ năng : +Yêu cầu thực hiện được 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua"

 và bước đầu nâng cao thành tích.

 +Biết vận dụng kiến thức đã học vào chạy bền và chạy hết cự ly đã quy định.

 3-Thái độ : +Qua tiết học giúp cho các em sự nhanh nhẹn-khéo léo và tích cực trong tập luyện

 II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 1.Chuẩn bị của giáo viên :

 -Giáo án (thời gian :45 phút),còi , 10 dây nhảy cá nhân, xà, trụ, đệm nhảy cao.

 -Phương án tổ chức lớp học :phân tích ,làm mẫu ,giảng giải ,chia nhóm.

 2.Chuẩn bị của học sinh :

 -Chuẩn bị bài cũ trước ở nhà ,vệ sinh sân bãi sạch sẽ ,trang phục đúng qui định .

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 30+31 - Năm học 2013-2014 - Đào Duy Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 15 : (TỪ NGÀY 25 / 11 ĐẾN 01 / 12 / 2013) Soạn ngày:25/11/2013 TIẾT 30 : I- MỤC TIấU : 1-Kiến thức : +NHẢY CAO : + ễn hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” Và bước đầu năng cao thành tớch. +CHẠY BỀN: + Luyện tập chạy bền. 2-Kĩ năng : +Yờu cầu thực hiện được 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua" và bước đầu nõng cao thành tớch. +Biết vận dụng kiến thức đó học vào chạy bền và chạy hết cự ly đó quy định. 3-Thỏi độ : +Qua tiết học giỳp cho cỏc em sự nhanh nhẹn-khộo lộo và tớch cực trong tập luyện II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: 1.Chuẩn bị của giỏo viờn : -Giỏo ỏn (thời gian :45 phỳt),cũi , 10 dõy nhảy cỏ nhõn, xà, trụ, đệm nhảy cao. -Phương ỏn tổ chức lớp học :phõn tớch ,làm mẫu ,giảng giải ,chia nhúm. 2.Chuẩn bị của học sinh : -Chuẩn bị bài cũ trước ở nhà ,vệ sinh sõn bói sạch sẽ ,trang phục đỳng qui định . III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YấU CẦU VÀ CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LỚP HỌC T/G S/L A- MỞ ĐẦU : 1-Nhận lớp 2-Giới thiệu bài mới 3-Khởi động +Chung +Chuyờn mụn 4-Kiểm tra bài cũ B- CƠ BẢN : 1-NHẢY CAO : +ễn : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” Cú nõng cao thành tớch. + ễn chạy đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăn 3- Trũ chơi : “Lũ cũ tiếp sức” 2-Củng cố : 4-Chạy bền : C- KẾT THÚC : 1-Thả lỏng 2-Nhận xột 3-Bài tập về nhà 8-9’ 1’ 1’ 4-5’ 1-2’ 30-31’ 17-18’ 8-9' 8-9' 4-5’ 2-3’ 4-5’ 4-5’ 2-3’ 1’ 1’ 2lx8n 1-2L 4-5L 2-3L -Lớp trưởng tập hợp lớp bỏo cỏo sỉ số lớp học . -GV phổ biến nội dung tiết học. -Xoay cỏc khớp ( tay-vai-hụng-gối-ộp dọc-ộp ngang ) -Đỏ lăng trước sau. -Đỏ lăng sang ngang. -Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua”. +Yờu cầu : Thực hiện tương đối chớnh xỏc 4 giai đoạn kĩ thuật chạy đà-giậm nhảy-trờn khụng và tiếp đất. Giai đoạn chạy đà. Giai đoạn giậm nhảy. Giai đoạn qua xà và tiếp đất. +Chơi như tiết trước. Yờu cầu : bật cao và chơi nhiệt tỡnh đỳng luật. -Thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” Chạy xung quanh sõn tập với cự ly Nữ chạy 500m đến 700m Nam chạy 700m đến 900m -Đứng cỳi người thả lỏng-rung tay-rung chõn. -Nhận xột ưu-khuyết điểm tiết học -Luyện tập nhảy cao và chạy bền mỗi ngày. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ủ € (GV) -GV nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ủ(LT) ủ € (GV) -Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động . -GV gọi 1-2 HS lờn thực hiện động tỏc,cho cả lớp cựng nhận xột sau đú GV sửa sai và xếp loại. -GV chia lớp thành 2 nhúm tập luyện . +Nhúm 1 : Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. "cú nõng cao thành tớch" Luyện tập lần lượt dưới sự điều khiển của nhúm trưởng điều khiển. € € € € (GV) €< € € € € € Nhúm 2 : Luyện tập chạy đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăn do nhúm trưởng điều khiển. € € (GV) €< € € € € € € € € € € - GV theo dừi quản lớ chung -GV điều khiển trũ chơi. € € € € --------------ð € € € € --------------ð € € € € --------------ð € € € € --------------ð € (GV) -GV gọi 1-2 HS thực hiện - cho cả lớp nhận xột-sau đú GV nhận xột và sửa sai. -Chạy theo nhúm sức khoẻ. -GV quan sỏt nhắc nhở HS trong lỳc chạy cũng như sau khi về đớch và thả lỏng . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ủ ủ € (GV) € (LT) -Lớp trưởng đ/khiển thả lỏng . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ủ € (GV) -GV hướng dẫn xuống lớp . * RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG: 1. Kiến thức: . 2.Phương phỏp 3.Thời lượng: TUẦN 15: (TỪ NGÀY 25 / 11 ĐẾN 01 / 12 / 2013) Soạn ngày:25/11/2013 TIẾT 29 : I- MỤC TIấU : 1-Kiến thức : +THỂ DỤC : -Ơn 9 động tỏc của bài thể dục với cờ. +BẬT NHẢY : -Luyện tập Bật xa. Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chõn vào cỏt. +CHẠY BỀN: -Luyện tập chạy bền . 2-Kĩ năng : +Yờu cầu nắm được cỏc nhịp của bài thể dục với cờ. +Yờu cầu nắm được kĩ thuật động tỏc bổ trợ bật nhảy. +Biết cỏch khắc phục khi thở dốc-biết phối hợp sức khi chạy . 3-Thỏi độ : +Qua tiết học giỳp cho cỏc em sự nhanh nhẹn-khộo lộo trong tập luyện . II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH : 1.Chuẩn bị của giỏo viờn : - Dụng cụ tập luyện : oõ nhựa, hố nhảy, đệm. - Giỏo ỏn - Phương ỏn tổ chức lớp học : Phõn tớch, làm mẫu, giảng giải, chia nhoựm. 2.Chuẩn bị của học sinh : - Chuẩn bị bài cũ, luyện tõp thường xuyờn ở nhà,vệ sinh sõn bói sạch sẽ,trang phục đỳng qui định III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YấU CẦU VÀ CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LỚP HỌC T/G S/L A- MỞ ĐẦU : 1-Nhận lớp 2-Giới thiệu bài mới 3-Khởi động +Chung +Chuyờn moõn 4-Kiểm tra bài cũ B- CƠ BẢN : 1-THỂ DỤC : - oõn bài tập thể dục 9 động tỏc với cờ. 2-BẬT NHẢY : + Tại chỗ bật xa. + Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chõn vào cỏt. 3-Troứ chơi : “Loứ coứ tiếp sức “ - Củng cố: 4-Chạy bền : C- KẾT THÚC : 1-Thả lỏng 2-Nhận xột 3-Bài tập về nhà 8-9’ 1’ 1’ 4-5’ 1-2’ 30-31’ 9-10’ 9-10’ 3-4’ 1-2’ 4-5’ 4-5’ 2-3’ 1’ 1’ 2lx8n 1-2L 5-6l 3-4l 3-4L 2-3L -Lớp trưởng tập hợp lớp bỏo cỏo sỉ số lớp học . -GV phổ biến nội dung tiết học . -Xoay cỏc khớp ( tay-vai-hoõng-gối-ộp dọc-ộp ngang ) -Chạy bước nhỏ-nõng cao đựi-chạy đạp sau-tại chỗ đỏnh tay . +Cõu hỏi : Em hóy thực hiện bài TD với cờ. +Trả lời : - Học sinh thực hiện động tỏc GV đỏnh giỏ xếp loại. + Yờu cầu học sinh thuộc và thực hiện đỳng tư thế động tỏc,đều và đẹp. Yờu cầu : HS biết phối hợp tay đỳng nhịp và mạnh. -Yờu cầu : GV sử dụng tranh ảnh hướng dẫn, giảng giải cho học sinh HS thực hiện tương đối chớnh xỏc động tỏc. -Cỏch chơi như đó học ở cỏc lớp trước .Yờu cầu : chơi đỳng luật và nhanh nhẹn . - Cỏc nội dung động tỏc thể dục của bài thể dục với cờ lớp 7 -Nam 600-700m và Nữ 300-600m Yờu cầu : Biết cỏch khắc phục khi thở dốc và phõn phối sức hợp lớ . - Đứng vươn người, cỳi người hớt thở và thả lỏng . -Nhận xột ưu-khuyết điểm tiết học . -Luyện tập chạy cự li ngắn và bài thể dục €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ ủ ủ € (GV) € (LT) -GV nhận lớp. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ ủ ủ € (GV) € (LT) -Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động. -GV cho cả lớp nhận xột và sau đĩ GV sũa sai. -GV chia lớp thành 2 nhĩmù thực hiện. + Nhoựm 1: học bài thể dục. €€€€€€€€ €€€€€€€€ € (NT) +Nhoựm 2: Luyện tập bật xa theo phương phỏp lần lượt do nhoựm trưởng điều khiển. Hố nhảy xa € €€€€€€ -GV hướng dẫn cỏch chơi và luật chơi . €€€ D €€€ €€€ €€€ XP Đ € (GV) -GV gọi 2-3 HS lờn thực hiện động tỏc TD GV cho cả lớp n/xột . -Luyện tập theo nhúm sưc khoẻ . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ủ ủ € (GV) € (LT) -Lớp trưởng đ/khiển thả lỏng €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ ủ ủ € (GV) € (LT) -GV hướng dẫn xuống lớp * IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG: 1. Kiến thức: . 2.Phương phỏp 3.Thời lượng:

File đính kèm:

  • docgiao an thao giang.doc