Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 70 - Bản đẹp 3 cột

I. Mục tiêu – yêu cầu:

- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ: Đứng lên ngồi xuống bằng chân thuận, Bật xa vào hố cát, thực hiện 1 bước đặt chân giậm nhảy vào ván giậm đà 3 – 5 bước giậm nhảy(vào ván giậm) rơi vào hố cát bằng chân lăng

- TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển

 Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.

II. Địa điểm – phương tiện

- Địa điểm: Sân tập của trường

- Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng, vợt cầu lông và cầu.

III. Nội dung – phương pháp:

 

doc68 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 70 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ Phần cơ bản Nhảy cao Tếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua” và nâng cao thành tích, có kiểm tra thử vài em. * Củng cố: Gv kiểm tra thư vài em 28-30’ ĐHTL €gv - GV nêu yêu cầu ôn tập - HS tự tập, GV quan sát nhắc nhở sửa sai - HS được gọi lên lên kiểm tra , lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập luyện - BTVN: Tập thể lực nhảy cao tiết sau kiểm tra 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tuần 34 Soạn: 27/ 4 / 2010 Tiết 66 Giảng: 28/ 4 / 2010 Kiểm tra Nhảy cao Kiểm tra 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. Mục tiêu – yêu cầu: Kiểm tra 4 giai đoạn (Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. " Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong kiểm tra, tác phong nhanh nhẹn, đạt thành tích cao nhất. II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột. III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c bài học b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. - Bật cao 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 2. Phần cơ bản a. Kieồm tra kyừ thuaọt nhaỷy cao + Noọi dung: Kieồm tra kú thuaọt vaứ thaứnh tớch nhaỷy cao kieồu “Bửụực qua”. + Caựch xeỏp loaùi: Kieồm tra xeỏp loaùi theo mửực ủoọ kú thuaọt vaứ thaứnh tớch ủaùt ủửụùc cuỷa tửứng HS. - Gioỷi: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt nhaỷy cao “Bửụực qua”(caỷ 4 giai ủoaùn kú thuaọt) vaứ qua ủửụùc xaứ ụỷ mửực quy ủũnh. - Khaự: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt giai ủoaùn chaùy ủaứ vaứ treõn khoõng, qua xaứ ụỷ mửực quy ủũnh. - ẹaùt: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt giai ủoaùn chaùy ủaứ vaứ treõn khoõng, khoõng nhaỷy qua mửực xaứ quy ủũnh hoaởc nhaỷy qua ủửụùc mửực xaứ quy ủũnh, nhửng kyừ thuaọt coự nhieàu sai soựt. - Chửa ủaùt: Kyừ thuaọt coự nhieàu sai soựt, khoõng ủaùt thaứnh tớch quy ủũnh. * Lửu ‎ý: Caàn chieỏu coỏ nhửừng HS coự theồ lửùc keựm nhửng chũu khoự hoùc taọp. 28-30’ 10 -15 ĐHTL - Kieồm tra nam rieõng, nửừ rieõng. - Moói HS ủửụùc nhaỷy thửỷ 1 laàn vaứ chớnh thửực toỏi ủa 3 laàn. Ngay tửứ laàn nhaỷy chớnh thửực ủaàu tieõn ủaừ qua xaứ, khoõng caàn nhaỷy caực laàn tieỏp theo. - Mửực xaứ toỏi thieồu : 0,95m (nam), 0,80 (nửừ). - Chuự yự baỷo hieồm vaứ coự caực bieọn phaựp baỷo ủaỷm an toaứn cho HS. 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ kiểm tra - BTVN: Tập đá cầu và bài thể dục 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tuần 35 Soạn: / 3 / 2010 Tiết 67 Giảng: / 3 / 2010 ôn tập kiểm tra học kì ii Ôn tập: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích I. Mục tiêu – yêu cầu: Nhảy xa: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích " Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày. II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c bài học b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ Phần cơ bản Nhảy xa: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích + Chạy đà + Giậm nhảy + Trên không + Tiếp đất * Củng cố: GV gọi 4 HS lên nhảy xa 28-30’ 10 - 15 ĐHTL Ván Hoỏ caựt Giaọm Nhaỷy x x €gv - GV nêu yêu cầu tập luyện - HS tập theo yêu cầu giáo viên - HS lên thực hiện, lớp quan sát, nhận sét sửa sai 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập luyện - BTVN: Tập Nhảy xa 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tuần 35 Soạn: / 3 / 2010 Tiết 68 Giảng: / 3 / 2010 ôn tập kiểm tra học kì ii Ôn tập: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích I. Mục tiêu – yêu cầu: Nhảy xa: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích " Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày. II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c bài học b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ Phần cơ bản Nhảy xa: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích + Chạy đà + Giậm nhảy + Trên không + Tiếp đất * Củng cố: GV gọi 4 HS lên nhảy xa 28-30’ 10 - 15 ĐHTL Ván Hoỏ caựt Giaọm Nhaỷy x x €gv - GV nêu yêu cầu tập luyện - HS tập theo yêu cầu giáo viên - HS lên thực hiện, lớp quan sát, nhận sét sửa sai 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập luyện - BTVN: Tập Nhảy xa 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tuần 36 Soạn: / 3 / 2010 Tiết 69 Giảng: / 3 / 2010 ôn tập kiểm tra học kì ii Ôn tập: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích I. Mục tiêu – yêu cầu: Nhảy xa: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích " Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày. II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c bài học b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ Phần cơ bản Nhảy xa: Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu “Ngồi” và thành tích + Chạy đà + Giậm nhảy + Trên không + Tiếp đất * Củng cố: GV gọi 4 HS lên nhảy xa 28-30’ 10 - 15 ĐHTL Ván Hoỏ caựt Giaọm Nhaỷy x x €gv - GV nêu yêu cầu tập luyện - HS tập theo yêu cầu giáo viên - HS lên thực hiện, lớp quan sát, nhận sét sửa sai 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập luyện - BTVN: Tập Nhảy xa 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tuần 36 Soạn: / 3 / 2010 Tiết 70 Giảng: / 3 / 2010 Kiểm tra học kì ii Kiểm tra: 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích I. Mục tiêu – yêu cầu: Kiểm tra: 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích " Yêu cầu: Có ý thức trong kiểm tra và đạt thành tích TCRLTT II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c bài học b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ Phần cơ bản a. Nội dung kiểm tra Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích. b. Tổ chức và phương pháp: Mỗi HS nhảy thử 1 lần và chính thúc 3 lần để tính điểm. Nếu ngay nhảy lần chính thức đầu tiên hoặc thứ 2 đã đạt điểm tối đa thì không cần nhảy lần tiếp theo nữa c. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS ở lần nhảy tốt nhất. Điểm 9-10: Đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn, thành tích đạt 2,8m nữ và 3,2m nam Điểm 7 – 8: Đúng kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không. kĩ thuật tiếp đất có sai sót. Thành tích đạt 2,5m đến dưới 2,8m nữ và 2,9m đến dưới 3,2m nam Điểm 5 – 6: Kĩ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng, còn sai sót trong các giai đoạn còn lại. Thành tích đạt 2,2m đến dưới 2,5m nữ và 2,6m đén dưới 2,9m nam 28-30’ 10 - 15 ĐHKT Ván Hoỏ caựt Giaọm Nhaỷy x x €gv - Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt theo nhóm 5 – 6 HS 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ kiểm tra 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv TT Tên

File đính kèm:

  • doctd 8 moi nhat(1).doc