Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37: Nhảy xa - Chạy bền

I.PHẦN CHUẨN BỊ

1.Nhận lớp

2.Khởi động:

3.Bài cũ

-Xoay các khớp: cổ tay , cổ chân ,khớp gối, khớp hông, khớp vai, ép ngang, ép dọc; Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông , đá lăng

 Nhảy cao : cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà

II.PHẦN CƠ BẢN

1 . Nhảy cao:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37: Nhảy xa - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ 37 NOÄI DUNG BAØI DAÏY : TTPPCT : 37 1. Nhaûy xa : OÂn moät soá ñoäng taùc TUAÀN 19 Hoïc ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø NS : 4/01/08 2. Chaïy beàn : Luyeän taäp chaïy beàn PHAÀN VAØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KYÕ THUAÄT I.PHAÀN CHUAÅN BÒ 1.Nhaän lôùp 2.Khôûi ñoäng: 3.Baøi cuõ 8/1: 8/2: 8/3: -Xoay caùc khôùp: coå tay , coå chaân ,khôùp goái, khôùp hoâng, khôùp vai, eùp ngang, eùp doïc; Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng , ñaù laêng Nhaûy cao : caùch xaùc ñònh ñieåm giaäm nhaûy vaø höôùng chaïy ñaø II.PHAÀN CÔ BAÛN 1 . Nhaûy cao: -OÂn : caùch xaùc ñònh ñieåm giaäm nhaûy vaø höôùng chaïy ñaø ; - Hoïc ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø 2. Chaïy beàn : Luyeän taäp chaïy beàn *Yeâu caàu :Hoïc sinh naém vaø bieát xaùc ñònh chuaån xaùc ñieåm giaäm nhaûy vaø höôùng chaïy ñaø. Bieát caùch ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø ; Vaän duïng ñöôïc vaøo trong taäp luyeän Taäp luyeän töï giaùc , tích cöïc , bieát töï ñaûm baûo an toaøn trong quaù trình taäp . -Caùch 1:Nhö hình veõ:Noäi dung lyù thuyeát xem SGK trang 50. -Caùch 2: GV coù theå keû saün oâ giaäm nhaûy vaø höôùng chaïy ñaø chung cho hoïc sinh caû lôùp chaïy ñaø roài ñieàu chænh daàn ñieåm giaäm nhaûy cuûa töøng ngöôøi cho hôïp lyù. - Sau khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc ñieåm giaäm nhaûy vaø höôùng chaïy ñaø,coù theå tieán haønh baèng caùch ño töø ñieåm giaäm nhaûy ngöôïc laïi vôùi höôùng chaïy ñaø.moãi böôùc chaïy ñaø töông ñöông vôùi hai böôùc ñi thöôøng. Thoâng thöôøng chaïy ñaø böôùc leû:3,5,7,9,11 böôùc.do ñoù tröôùc khi chaïy ñaø chaân giaäm nhaûy ñaët ôû sau. Neáu sau khi chaïy ñaø maø chaân giaäm nhaûy ñaët ñuùng ñieåm giaäm nhaûy laø ñuùng.neáu baøn chaân giaäm nhaûy ñaët xa quaù hoaëc gaàn quaù so vôùi ñieåm giaäm nhaûy,thì ñieàu chænh ñöôøng chaïy ñaø ngaén laïi hoaëc daøi ra moät khoaûng töông ñöông.vieäc ñieàu chænh ñeå tìm ra ñöôøng chaïy ñaø cho hôïp lyù laø moät vieäc khoù.caàn thöû ñaø vaø chaïy ñaø nhieàu laàn. *Yeâu caàu:-Hoïc sinh thöïc hieän chaïy nghieâm tuùc,khoâng boû voøng,khoâng ñi boä,bieát hít thôû vaø thaû loûng sau khi chaïy. Taäp luyeän töï giaùc vaø tích cöïc . Nam 600m Nöõ 500m. III.PHAÀN KEÁT THUÙC 1.Cuûng coá 2.Hoài tónh 3.Daën doø,baøi taäp veà nhaø Nhaûy cao : caùch ño vaø ñieàu chænh ñaø Gaäp ngöôøi , ruõ chaân , ruõ tay thaû loûng Nhaûy cao – Chaïy beàn MUÏC TIEÂU: - Naém ñöôïc caùch ño vaø ñieàu chænh ñaø , bieát vaän duïng vaøo trong taäp luyeän GIAÙO AÙN SOÁ 24 - ø Thöïc hieän ñöôïc töông ñoái toát kyõ thuaät chaïy ñaø TTPPCT 24 - Reøn söùc beàn , söùc maïnh , yù thöùc töï giaùc , tích cöïc trong taäp luyeän NG : 30/11/07 ÑIAÏ ÑIEÅM: Saân theå duïc, Duïng cuï :coøi TDTT , coät vaø xaø nhaûy cao LVÑ PHÖÔNG PHAÙP – BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY 5’-7’ 1-2hs - GV nhaän lôùp kieåm tra só soá,GV giôùi thieäu noäi dung baøi hoïc . € € € € € € € € - Ñoäi hình khôûi ñoäng : € € € € € € € € - LT ñieàu khieån lôùp khôûi ñoäng € € € € € € € € - Taäp boå trôï theo töøng haøng di chuyeån – GV höôùng daãn lôùp taäp - Baøi cuõ : goïi hoïc sinh thöïc haønh , GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm GV 33-35’ 25-27’ 3-5l 2-3l/ ñt 8’ 1l * Nhaûy cao: -Giaùo vieân nhaéc laïi cho hoïc sinh caùch xaùc ñònh ñieåm giaäm nhaûy vaø höôùng chaïy ñaø. Laøm maãu keát hôïp vôùi phaân tích caùch ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø .Lôùp quan saùt -Toå chöùc cho hoïc sinh taäp baèng caùch chia nhoùm. - GV quan saùt vaø nhaéc nhôû , höôùng daãn caùc nhoùm taäp luyeän . ( Caùc nhoùm taäp khoâng thöïc hieän nhaûy qua xaø) Ñoäi hình taäp : - € € € € € €€€€€€€€€€€€€ € GV € €€€€€€€€€€€€€€ € *Chaïy beàn: -Giaùo vieân höôùng daãn hs thöïc hieän. -GV chia nhoùm chaïy moãi nhoùm 8-10hs hoaëc nhoùm nam nöõ. -Khi hoïc sinh chaïy GV quan saùt nhaéc nhôû GV Ñoäi hình taäp : 5’ *Cuûng coá baøi :Goïi nhoùm 2-3 hs thöïc haønh , € € € € € € € € GV nhaän xeùt vaø nhaéc laïi kyõ thuaät cô baûn . € € € € € € € € *BTVN: - Chaïy beàn : 1-2 laàn / ngaøy ( vaøo saùng hoaëc chieàu ) € € € € € € € € -Nhaûy cao : Taäp caùc ñoäng taùc boå trôï cho nhaûy cao € € € € € € € € -Taäp chaïy ñaø giaäm nhaûy GV

File đính kèm:

  • docGiao an P9.doc