Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 1 - Năm học 2011-2012

I/ Mục tiêu:

- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 8. Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn .

- Thực hiện được các mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 8. Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn.

- Nghiêm túc.

II/ địa điểm – phương tiện :

- Sân trường (HS dọn vệ sinh sân tập)

- SGV TD 8, tập vở hs, bàn ghế Gv

III/ Tiến trình dạy học :

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 1 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 ( Từ ngày 8/08/2011 đến 13/08/2011 ) Tiết 1 Ngày soạn : 05/08/2011 MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD 8 BIÊN CHẾ TỔ CHỨC TẬP LUYỆN I/ Mục tiêu: - Biết được mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 8. Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn . - Thực hiện được các mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 8. Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn. - Nghiêm túc. II/ địa điểm – phương tiện : - Sân trường (HS dọn vệ sinh sân tập) - SGV TD 8, tập vở hs, bàn ghế Gv III/ Tiến trình dạy học : Noäi dung ÑL Phöông phaùp - toå chöùc MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1. Giới thiệu về mục tiêu chương trình TD lớp 8 - Biết được một số kiến thức, kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ , nâng cao thể lực - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn ,kĩ luật, thói quen, tự giác tập luyện TDTT và giữ gìn vệ sinh - Có sự tăng tiến thể lực - Biết vận dụng những điều đã học vào đời sống tập luyện hàng ngày 2.Nội dung chương trình TD 8 - Lyù thuyeát chung Ñoäi hình ñoäi nguõ Baøi TD phaùt trieån chung Chaïy cự li ngắn Nhảy cao Nhảy xa Chạy bền Neùm boùng Theå thao töï choïn. Oân taäp, kieåm tra döï phoøng. - Kieåm tra tieâu chuaån RLTT 3/ Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn . Đồng phục đúng quy định Vào muộn quá 15 phút không được vào lớp Cán sự bộ môn là lớp trưởng Ra vào lớp phỉa được có sự cho phép của Gv Nghiêm túc, tích cực tập luyện Tự giác học tập trên lớp và tập thêm ở nhà . * Cuûng coá : Muïc tieâu, noäi dung chöông trình lôùp TD 8? C. KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: + Tay chaân + Gaäp duoãi tay chaân + Hít thôû saâu - Nhaân xeùt: + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 8 - Daën doø - Xuoáng lôùp 4’ 1’ 1’ 2’ 36’ 5, 5’ 2’ 1’ 1, 1’ Lôùp taäp hôïp 4 haøng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV chuùc söùc khoeû - GV: phoå bieán - HS laéng nghe - GV: giôùi thieäu toùm taéc caùc muïc tieâu, noäi dung chöông trình TD 8 - HS laéng nghe phoå bieán (r) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - GV giôùi thieäu toùm taét caùc noäi dung ñaõ hoïc. - HS chia nhoùm thöïc hieän caùc noäi dung ñaõ hoïc. - HS :Traû lôøi - HS : ghi chép vào vở - GV: gọi HS cho vd nội dung ở lớp 7 - Gv : Gọi HS nhaän xeùt phaàn traû lôøi - Gv : ñöa ra keát quaû - GV : ôû nhaø caùc em coù tham gia moân theå thao naøo hay khoâng ? HS : traû lôøi - Töø ñoù GV lieân heä thöïc teá cho caùc em HS naém deã daøng hôn . GV : Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn . - HS : Nhaän xeùt - GV : Nhaän xeùt chung HS: ñieàu khiển thaû loûng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV -GV: nhaän xeùt tieát hoïc - GV : Höôùng daãn baøi taäp cho HS - Hs; chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuần 1 ( Từ ngày 8/08/2011 đến 13/08/2011 ) Tiết 2 Ngày soạn : 04/08/2011 ÑHÑN - CHAÏY NGẮN I. MUÏC TIEÂU: 1.ÑHÑN : - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp; tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay các hướng. - Thực hiện được đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay các hướng 2. Chaïy ngắn : - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.trò chơi. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.trò chơi. * Nghiêm túc, tính đồng đội, ý thức tổ chức, tự giác trong tập luyện. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN - Saân tröôøng( Hs doïn veä sinh saân taäp) - Kẻ 2 vaïch xuaát phaùt cách nhau từ 10 – 15 m, tranh (aûnh) chaïy nhanh, ñoàng phuïc (nam, nöõ), coøi, baøn gheá GV III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: Noäi dung ÑL Phöông phaùp - toå chöùc A.MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang - Kieåm tra baøi cuõ: Em haõy nêu mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 8 - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN 1. ÑHÑN: Ôn các kĩ năng đã học ở các lớp 6,7 và đi đều, đổi chân khi sai nhịp - Taäp hôpï haøng doïc ,doùng haøng, ñöùng nghæ, nghieâm, quay traùi ( phaûi) ,quay ñaèng sau . - Đi đều, đổi chân khi sai nhịp 2. Chaïy Ngắn : * OÂn:1 soá ñoäng taùc boå trôï KT + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy naâng cao ñuøi. + Chạy đạp sau - Trò chơi : “ Chạy tiếp sức” - Cuûng coá: Bieán ñoåi ñoäi hình 0 – 2 – 4 C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. ÑHÑN 2. Chaïy ngắn - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1’ 1’ 2l x8 nhịp 2’ 1 HS 1 30’ 10’ 15’ 10-15m 5’ 1 nhoùm 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ -HS taäp hôïp 4 haøng ngang - GV quan saùt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV gọi HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - GV: nhaéc laïi moät soá kiến thức cần thực hiện cho hs nắm. HS : chia ra 2 nhoùm + Nhoùm 1 : Ôân ÑHÑN + Nhoùm 2 : Chaïy Ngắn ÑHÑN - HS chia nhoùm . Caùn söï ñieàu khieån - GV: Quan saùt söûa sai ñoäng taùc. x x (r) x x x x x x x x - Gv : Hướng dẫn – Tc -Đk cho hs chơi - Hs : Chia ra làm 2 đội (A,B) (A) x x x x x x x x (B) x x x x x x x x (r) - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. HS: caùn söï ñieàu khieån. Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS tập luyện. - Hs; chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû

File đính kèm:

  • docTUẦN 1.doc