Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 48 đến 50

 I- Mục tiêu :

 Cho HS thực hiện

 + kĩ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân

 + Đánh giá kết quả học tập của HS qua kĩ thuật đá cầu

 + Đánh giá tinh thần yêu bộ môn của các em

II- Địa điểm - phơng tiện :

- Sân trờng

- GV :giáo án, cầu, cột, lới.

- HS : trang phục gọn gàng,giày ba ta

III- Các bớc tiến hành :

 

doc24 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 48 đến 50, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đ CS GV - GV hướng dẫn, giám sát và làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn :22/02/09 Ngày giảng : 27/02/09 tuần 26 :Tiết 47 + Bật nhảy : Ôn nội dung như tiết 46 +Đá cầu :ôn phối phát cầu ,tâng cầu ,chuyền cầu bằng mu và bằng má trong bàn chân + Chạy bền : -Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Bật nhảy : Ôn : Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà +Đá cầu :ôn phối phát cầu ,tâng cầu ,chuyền cầu bằng mu và bằng má trong bàn chân + Chạy bền : -Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm,xà nhảy cao. - HS :Trang phục gọn gàng. III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 2-Đá cầu : -ôn phối phát cầu ,tâng cầu -chuyền cầu bằng mu và bằng má trong bàn chân 3- Chạy bền : - Luyện tập chạy bền * Củng cố : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà qua xà C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn đà 4 bứơc chéo ném không bóng - Tại chỗ bật xa -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããẵđ Œ GV - GV giảng giải làm mẫu, hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ ã ãããããããẵđ ãããããããẵđ CS GV - GV hướng dẫn, giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn :22/02/09 Ngày giảng : 04/03/09 Tiết 48 + Bật nhảy : Ôn : Nhảy bước bộ trên không , chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà +Đá cầu :Ôn phối hợp phát cầu ,tâng cầu ,chuyền cầu bằng mu và bằng má trong bàn chân I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Bật nhảy : Ôn : Nhảy bước bộ trên không , chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà +Đá cầu :Ôn phối hợp phát cầu ,tâng cầu ,chuyền cầu bằng mu và bằng má trong bàn chân II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm ,xà nhảy cao - HS :Trang phục gọn gàng. III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : + Nhảy bước bộ trên không + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 2-+Đá cầu : -Ôn phối hợp phát cầu . -tâng cầu -chuyền cầu bằng mu và bằng má trong bàn chân * Củng cố : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà qua xà C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn đà 4 bước chéo ném bóng xa - Tại chỗ bật xa -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-15' 10-15' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããẵđ Œ GV - - GV giảng giải làm mẫu, hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ ã ãããããããẵđ ãããããããẵđ CS GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn:1/03/09 Ngày giảng : 6/03/09 tuần 27 : Tiết 49 kiểm tra: - đá cầu I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + kĩ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân + Đánh giá kết quả học tập của HS qua kĩ thuật đá cầu + Đánh giá tinh thần yêu bộ môn của các em II- Địa điểm - phơng tiện : - Sân trờng - GV :giáo án, cầu, cột, lới. - HS : trang phục gọn gàng. III- Các bớc tiến hành : Nội dung ĐL Phơng pháp tổ chức A- Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : - Nắm sĩ số , sức khoẻ, trang phục của của HS - GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Chạy nhẹ nhàng, xoay cá khớp - ép dẻo - Chạy bớc nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra :đá cầu tấn công băng mu bàn chân 2- Cách đánh giá : Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật đá tấn công 5 quả sang sân Điểm 7-8 : Thực hiện 4quả sang sân kỹ thuật còn sai sót nhỏ. Điẻm 5-6 : Thực hiện 3 quả cầu tấn công sang sân. Điểm 3-4 : Không thực hiện đợc 2 quả cầu sang sân. 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : - Thả lỏng - GV nhận xét giờ học - Hớng dẫn về nhà : + Ôn tại chỗ bật xa +Luyện tập chạy bền vào sáng sớm. 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 28- 30' 5-7' - Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo: ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự cho xoay các khớp theo 4hàng ngang sau chuyển sang đội hình: ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ - GV hớng dẫn nội dung kiểm tra - HS chú ý thực hiện mỗi HS thực hiện 3, lần lấy lần thực hiện tốt nhất. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããẵãẵđ ã GV CS - GV hớng dẫn giám sát - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh theo 4 hàng ngang so le : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn :1/03/09 Ngày giảng : 11/03/09 Tiết 50 + Bật nhảy : Luyện tập nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. + Thể thao tự chọn:Ôn lại các động tác đã học ở lớp 6:Các động tác di chuyển trượt ngang,trượt chếch. + Chạy bền : -Trò chơi : ''Người thừa thứ 3'' I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Bật nhảy : Luyện tập nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. + Thể thao tự chọn:Ôn lại các động tác đã học ở lớp 6:Các động tác di chuyển trượt ngang,trượt chếch. + Chạy bền : -Trò chơi : ''Người thừa thứ 3'' II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm ,xà nhảy cao. - HS :Trang phục gọn gàng. III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 2- Thể thao tự chọn:Ôn lại các động tác đã học ở lớp 6:Các động tác di chuyển trượt ngang,trượt chếch. 3- Chạy bền : - Trò chơi : ''Người thừa thứ 3'' * Củng cố : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà qua xà C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Tại chỗ bật xa -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããẵđ Œ GV - GV giảng giải làm mẫu, hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV hưóng dẫn giám sát - HS thực hiện theo đội hình - GV giảng giải làm mẫu, sửa sai - HS thực hiện theo từng hàng ngang ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ - GV hướng dẫn, giám sát, làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • doc5.doc
Giáo án liên quan