Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 27: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức : Thể dục tiếp tục hoàn thiện bài thể dục.

 Bật nhảy: như nội dung tiết 26.

 Chạy bền luyện tập chạy bền.

 2. Kỹ năng : Giỳp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về bài thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ Sân TDTT sau trường, đường chạy, thước dõy, còi thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 27: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 2/12/2006 Bài dạy : thĨ dơc - bËt nh¶y - ch¹y bỊn Tuần: 14 Tiết: 27 I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Thể dục tiếp tục hồn thiện bài thể dục. Bật nhảy: như nội dung tiết 26. Chạy bền luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với mơn thể dục cấp 2 về bài thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyƯn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiƯn ®ĩng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chĩ ý cao, an tồn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr­êng, ®­êng ch¹y, thước dây, cßi thỉi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN. PhÇn vµ néi dung ĐLVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kỹ thuËt BiƯn ph¸p tỉ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hỵp ®iĨm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. 6’ - Nhanh, ®iĨm danh, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè. Chĩc gi¸o viªn khoỴ. - Gi¸o viªn chĩc häc sinh khoỴ vµ phỉ biÕn néi dung bµi d¹y, yªu cÇu ng¾n gän, ®Çy ®đ. - Ch¹y 1 vßng s©n tËp, xoay c¸c khíp, t¹i chỗ ch¹y : B­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi. - KiĨm tra bµi cị: Gäi 2 - 4 em lªn thùc hiƯn bµi thĨ dơc: ®éng t¸c: Bơng, phèi hỵp, th¨ng b»ng. € ☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ê ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 1. ThĨ dơc: TiÕp tơc hoµn thiƯn bµi thĨ dơc. 2. BËt nh¶y: ¤n: Nh­ néi dung tiÕt 26. 3. Ch¹y bỊn : LuyƯn tËp ch¹y bỊn 34’ 14’ 14’ 6’ 10L 10L 1L - Cho c¸c em «n l¹i c¸c ®éng t¸c: V­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bơng, phèi hỵp, th¨ng b»ng, nh¶y, ®iỊu hoµ. * Yªu cÇu: TËp trung chĩ ý, thuéc bµi, tÝch cùc ®Ịu, ®Đp, ®ĩng ®éng t¸c. Chĩ ý biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iƯu cđa ®éng t¸c. Chĩ ý nh÷ng ®éng t¸c m¾t nh×n theo cê, kÕt hỵp h¬i thë vµ ®éng t¸c “hÝt b»ng mịi, thë b»ng miƯng”, chĩ ý biªn ®é, nhÞp ®iƯu, phèi hỵp gi÷a ®éng t¸c vµ h¬i thë. - ¤n: Nh­ néi dung tiÕt 26 luyƯn tËp ®¸ l¨ng tr­íc - sau. §µ 1 b­íc 3 b­íc giËm nh¶y b»ng 1 ch©n vµo c¸t hoỈc ®Ưm. * Yªu cÇu : TÝch cùc tËp luyƯn, nghiªm tĩc, chĩ ý, tÝch cùc, nh»m ph¸t triĨn søc m¹nh cđa ch©n, an toµn ®Ĩ ®¹t kÕt qu¶ cao. - Cho c¸c em nam ch¹y (600m) vßng s©n tËp réng, c¸c em n÷ ch¹y (500m) vßng s©n TDTT réng. * Yªu cÇu : TÝch cùc tËp luyƯn, ph©n phèi søc hỵp lý, phèi hỵp nhip nhµng gi÷a b­íc ch¹y vµ nhÞp thë. Khi ch¹y xong ®i bé th¶ láng tay, ch©n, hÝt thë s©u, kh«ng nªn dõng l¹i ®ét ngét. BiÕt ph©n phèi søc hỵp lý, nghiªm tĩc tËp luyƯn. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ TËp ®ång lo¹t sau chia tõng tỉ tù tËp gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë sưa sai. ®Ưm € ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV theo dâi nh¾c nhë sưa sai. € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ Gi¸o viªn phỉ biÕn, sau ®ã cho c¸c em thùc hiƯn III. KÕt thĩc - TËp hỵp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. 5’ - Cĩi ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhĐ nhµng t¹i chỗ. - Gi¸o viªn cđng cè, nh¾c nhë mét sè ®iĨm cÇn l­u ý. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dị HS tiết sau học nội dung: Thể dục, bật nhảy, chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Ơn bài thể dục, bật nhảy, luyện tập chạy bền. Rĩt kinh nghiƯm: Trường THCS Cát Nhơn (2006 & 2007) Giáo viên : Bùùi Anh Hào

File đính kèm:

  • doc27 giao an7.27.doc