Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Trần Quyết Tiến

I/ Mục tiêu:

- Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)

Yêu cầu: Biết được một số nguyên nhân xẩy ra chấn thương và cách phòng tránh khi hoạt động thể dục thể thao.

Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.

II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:

- Trong lớp học

- Học sinh mang vở ghi chép

III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:

A/ Phần mở đầu: 6 - 8'

- Giáo viên nhận, lớp nắm sĩ số:

7 : .

7 : .

- Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học

- Giáo viên kiểm tra vở ghi chép

B/ Phần cơ bản: 30 - 32'

1 Kiểm tra bài cũ:

? Em hãy nêu lợi ích, tác dụng của TDTT ?

2 Bài mới:

Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

Mục đích cơ bản và quan trọng nhất khi tham gia tập luyện TDTT là nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực của mỗi người. Thế nhưng do không biết hoặc biết nhưng coi thường, không chịu tuân theo các nguyên tắc, phương pháp khoa học trong hoạt động TDTT, nên người tập đã để xẩy ra chấn thương như:

- Xây sát nhẹ hoặc có chẩy máu ít ngoài da

- Choáng, ngất

- Tổn thương cơ

- Bong gân

 

doc141 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Trần Quyết Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n©ng cao thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Cßi, 2 ®Öm, th­íc, bµn, ghÕ GV. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: N¾m sÜ sè: 7 :.. 7 :.. Phæ biÕn néi dung, y/c. 2- Khëi ®éng: - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,..... TËp 4 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Líp tr­ëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. - GV kiÓm tra t­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. - Líp tr­ëng h­íng dÉn khëi ®éng. o o o o o o o o o o o B/PhÇn c¬ b¶n: 1- NéÞ dung: KiÓm tra ®éng t¸c “Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng”. 2- C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c cña t­êng häc sinh vµ thµnh tÝch. - §iÓm 9 - 10: C¶ hai lÇn nh¶y ®Òu ®óng ®éng t¸c vµ thµnh tÝch 195cm (nam), 175cm (n÷). - §iÓm 7 - 8: Trong hai lÇn nh¶y cã mét lÇn chØ t­¬ng ®èi ®óng vµ thµnh tÝch 180cm (nam), 165cm (n÷). - §iÓm 5 - 6: C¶ hai lÇn nh¶y chØ thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng vµ thµnh tÝch (nam) d­íi 170cm, (n÷) d­íi 155cm. - §iÓm 3 – 4: C¶ hai lÇn nh¶y ®Òu kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c. 3- Cñng cè: T­ thÕ trªn kh«ng. 30 - 32' 26' 4' 2 lÇn 2' - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu kiÓm tra. - HS chó ý nghe - KiÓm tra nam, n÷ riªng. - HS n÷ thùc hiÖn tr­íc. - HS nam æn ®Þnh gi÷ trËt tù. - Mçi HS ®­îc thùc hiÖn hai lÇn. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. C/ PhÇn kÕt thóc: 1- Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. 2- NhËn xÐt: 7 :.. 7 :.. 3- H­íng dÉn vÒ nhµ: ¤n víi cÇu. Ch¹y bÒn 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV h­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV h­íng dÉn vÒ nhµ. Ký duyÖt gi¸o ¸n NhËn xÐt cña ban chuyªn m«n Ngµy th¸ng n¨m 2010 Ngµy so¹n: 29 - 4 - 2009 Ngµy d¹y: TuÇn: 35 TiÕt: 67 «n tËp, kiÓm tra häc k× II, kiÓm tra tiªu chuÈn Rltt I/ Môc tiªu: - ¤n tËp bµi TD víi cê. Yªu cÇu: Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c ®óng cÊu tróc, biªn ®é, ph­¬ng h­íng vµ phèi hîp nhÞp nhµng. - ¤n ch¹y bÒn. Yªu cÇu: BiÕt c¸ch thùc hiÖn mét sè bµi tËp bæ trî. BiÕt c¸ch kh¸c phôc c¸c hiÖn t­îng khi ch¹y. VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc khi tËp luyÖn. §¹t tiªu chuÈn RLTT. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Cßi, mçi em 2 l¸ cê. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çu: 1 NhËn líp: N¾m sÜ sè: 7 :.. 7 :.. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 2 Khëi ®éng: - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,..... TËp 4 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang. 6 - 8' 2' 4' 2' - Líp tr­ëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. - GV kiÓm tra t­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. - Líp tr­ëng h­íng dÉn khëi ®éng. o o o o o o o o o o o B/PhÇn c¬ b¶n: 1 KiÓm tra bµi cò: ? TËp tõ ®éng t¸c 1 - 5 ? TËp tõ ®éng t¸c 5 - 9 2 Bµi míi: a, Bµi TD: ¤n bµi TD liªn hoµn víi cê b, Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn cù li 500m. 3 Cñng cè: §i ®Òu ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. 30 - 32' 2' 22' 9-12lÇn 6’ 1 lÇn 2' - Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV lµm mÉu nh¾c l¹i kÜ thuËt ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - ¤n tËp bµi TD - C¸c tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn tr­íc. - Gäi lÇn l­ît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV cã thÓ lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - Ch¹y theo hµng däc. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. C/ PhÇn kÕt thóc: 1 Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. 2 NhËn xÐt: 7 :.. 7 :.. 3 H­íng dÉn vÒ nhµ: ¤n bµi TD. Ch¹y bÒn 500 m. 5 - 7' 2' 4' 1' - GV h­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV h­íng dÉn vÒ nhµ. Ký duyÖt gi¸o ¸n NhËn xÐt cña ban chuyªn m«n Ngµy th¸ng n¨m 2010 Ngµy so¹n: 29 - 4 - 2009 Ngµy d¹y: TuÇn: 35 TiÕt: 68 «n tËp, kiÓm tra häc k× II, kiÓm tra tiªu chuÈn Rltt I/ Môc tiªu: ¤n: BËt nh¶y - BËt nh¶y b»ng 2 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao. - BËt nh¶y b»ng 1 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao. - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®éng t¸c. BiÕt vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· häc ®Ó tù tËp hµng ngµy rÌn luyÖn søc khoÎ. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Cßi, 2 ®Öm, cét, xµ. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: N¾m sÜ sè: 7 :.. 7 :.. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 2- Khëi ®éng: - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,..... TËp 4 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Líp tr­ëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. - GV kiÓm tra t­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. - Líp tr­ëng h­íng dÉn khëi ®éng. o o o o o o o o o o o B/PhÇn c¬ b¶n: 1- KiÓm tra bµi cò: ? Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 2- Bµi míi: ¤n bËt nh¶y: - BËt nh¶y b»ng 2 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao. - BËt nh¶y b»ng 1 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao. - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 3- Cñng cè: Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 30 - 32' 3' 26' 5-7 lÇn 5-7 lÇn 5-7 lÇn 5-7 lÇn 3' - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn. - GV gäi HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i kÜ thuËt ®éng t¸c. - GV cho 1 nhãm (c¶ líp) tËp mét vµi lÇn. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, bao qu¸t tæ m×nh. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. C/ PhÇn kÕt thóc: 1- Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. 2- NhËn xÐt: 7 :.. 7 :.. 3- H­íng dÉn vÒ nhµ: ¤n bËt nh¶y. Ch¹y bÒn 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV h­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV h­íng dÉn vÒ nhµ. Ký duyÖt gi¸o ¸n NhËn xÐt cña ban chuyªn m«n Ngµy th¸ng n¨m 2010 Ngµy so¹n: 6 - 5 - 2009 Ngµy d¹y: TuÇn: 36 TiÕt: 69 kiÓm tra häc k× II I/ Môc tiªu: KiÓm tra bËt nh¶y: KiÓm tra ®éng t¸c “Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng”. Yªu cÇu: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Cßi, 2 ®Öm, cét, xµ, th­íc, bµn, ghÕ GV. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: N¾m sÜ sè: 7 :.. 7 :.. Phæ biÕn néi dung, y/c. 2- Khëi ®éng: - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,..... TËp 4 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Líp tr­ëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. - GV kiÓm tra t­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. - Líp tr­ëng h­íng dÉn khëi ®éng. o o o o o o o o o o o B/PhÇn c¬ b¶n: 1- NéÞ dung: KiÓm tra ®éng t¸c “Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng”. 2- C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c cña t­êng häc sinh vµ thµnh tÝch. - §iÓm 9 - 10: C¶ hai lÇn nh¶y ®Òu ®óng ®éng t¸c vµ thµnh tÝch 195cm (nam), 175cm (n÷). - §iÓm 7 - 8: Trong hai lÇn nh¶y cã mét lÇn chØ t­¬ng ®èi ®óng vµ thµnh tÝch 180cm (nam), 165cm (n÷). - §iÓm 5 - 6: C¶ hai lÇn nh¶y chØ thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng vµ thµnh tÝch (nam) d­íi 170cm, (n÷) d­íi 155cm. - §iÓm 3 – 4: C¶ hai lÇn nh¶y ®Òu kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c. 3- Cñng cè: T­ thÕ trªn kh«ng. 30 - 32' 26’ 4' 2 lÇn 2' - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu kiÓm tra. - HS chó ý nghe - KiÓm tra nam, n÷ riªng. - HS n÷ thùc hiÖn tr­íc. - HS nam æn ®Þnh gi÷ trËt tù. - Mçi HS ®­îc thùc hiÖn hai lÇn. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. C/ PhÇn kÕt thóc: 1- Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. 2- NhËn xÐt: 7 :.. 7 :.. 3- H­íng dÉn vÒ nhµ: Ch¹y bÒn 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV h­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV h­íng dÉn vÒ nhµ. Ký duyÖt gi¸o ¸n NhËn xÐt cña ban chuyªn m«n Ngµy th¸ng n¨m 2010 Ngµy so¹n: 6 - 5 - 2009 Ngµy d¹y: TuÇn: 36 TiÕt: 70 kiÓm tra ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: KiÓm tra: Ch¹y bÒn (ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, cù li 500m - tÝnh thµnh tÝch, xÕp lo¹i theo tiªu chuÈn RLTT). Yªu cÇu: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch cao. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Cßi, ®ång hå bÊm gi©y, bµn, ghÕ GV. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: N¾m sÜ sè: 7 :.. 7 :.. Phæ biÕn néi dung, y/c. 2- Khëi ®éng: - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,..... TËp 4 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Líp tr­ëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. - GV kiÓm tra t­ c¸ch, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. - Líp tr­ëng h­íng dÉn khëi ®éng. o o o o o o o o o o o B/PhÇn c¬ b¶n: 1- NéÞ dung: KiÓm tra ch¹y 500m cã tÝnh thêi gian. 2- C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn cña häc sinh vµ thµnh tÝch. §iÓm giái: Thµnh tÝch 100s nam, 112s n÷. §iÓm kh¸: Thµnh tÝch 110s nam, 119s n÷. §iÓm ®¹t: Thµnh tÝch 120s nam, 132s n÷. 3- Cñng cè: Ch¹y phèi hîp víi thë. 30 - 32' 25' 5' 2' - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu kiÓm tra. - HS chó ý nghe - Mçi ®ît kiÓm tra 5-7 HS. - KiÓm tra nam, n÷ riªng. - HS n÷ thùc hiÖn tr­íc. - HS nam æn ®Þnh gi÷ trËt tù. - Mçi HS ®­îc thùc hiÖn mét lÇn. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. C/ PhÇn kÕt thóc: 1- Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. 2- NhËn xÐt: 7 :.. 7 :.. 3- H­íng dÉn vÒ nhµ: ¤n víi cÇu. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV h­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV h­íng dÉn vÒ nhµ. Ký duyÖt gi¸o ¸n NhËn xÐt cña ban chuyªn m«n Ngµy th¸ng n¨m 2010

File đính kèm:

  • docTD7(6).doc