Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 27: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền - Bùi Anh Hào

 I – MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Thể dục: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa.

 Bật nhảy: Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau; Đà một bước, ba bước giậm nhảy bằng một chân vào cát, đệm.

 Chạy bền: Trò chơi do GV chọn.

 2. Kỹ năng: Biết một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khỏe, thể lực, phát triển sức nhanh, mạnh, bền .

 3. Thái độ: TÝch cùc, chó ý luyện tập, yêu thích môn thể dục và biết vận dụng vào ở mức nhất định vào sinh hoạt TDTT.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

  1. GV : Giáo án, S©n TDTT, cßi, hố cát. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng.

  2. HS : Đồ TDTT, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 27: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền - Bùi Anh Hào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn : 22/11/2008 Tuaàn: 14 Tieát: 27 Baøi daïy : I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Thể dục: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. Bật nhảy: Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau; Đà một bước, ba bước giậm nhảy bằng một chân vào cát, đệm. Chạy bền: Trò chơi do GV chọn. 2. Kỹ năng: Biết một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khỏe, thể lực, phát triển sức nhanh, mạnh, bền . 3. Thái độ: TÝch cùc, chó ý luyện tập, yêu thích môn thể dục và biết vận dụng vào ở mức nhất định vào sinh hoạt TDTT. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, S©n TDTT, cßi, hố cát. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: PhÇn vµ néi dung ĐLVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kỹ thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hîp, ®iÓm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. Tại chỗ xoay các khớp; Chạy: Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi, ép cơ 6 - Líp trëng tập hợp lớp, b¸o c¸o sÜ sè. Chóc gi¸o viªn khoÎ. - Gi¸o viªn chóc HS khoÎ vµ phæ biÕn néi dung bài học ng¾n gän, ®Çy ®ñ. * Yêu cầu: Nhanh, khẩn trương, chú ý khởi động kĩ nhằm tránh chấn thương khi tập luyện, thuộc bài. Nghiêm túc € 5 € 5 ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 1. ThÓ dôc: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. 2. BËt nh¶y: ¤n: §¸ l¨ng tr­íc - ®¸ l¨ng sau, Học: е 1 b­íc 3 giËm nh¶y b»ng mét ch©n vµo c¸t hoÆc ®Öm. 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i ch¹y theo ®­êng dÝch d¾c. * Củng cố 35 13 12 7 3 2-3 4-6 1-3 1-2 - Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. * Yªu cÇu: TËp trung chó ý, thuéc bµi, tÝch cùc ®Òu, ®Ñp, ®óng ®éng t¸c. Chó ý biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iÖu cña ®éng t¸c. Chó ý nh÷ng ®éng t¸c m¾t nh×n theo cê, kÕt hîp h¬i thë vµ ®éng t¸c “hÝt b»ng mòi, thë b»ng miÖng”. - ¤n: §¸ l¨ng tr­íc - §¸ l¨ng sau. * Häc : §µ 1 b­íc 3 b­íc giËm nh¶y b»ng mét ch©n vµo c¸t hoÆc ®Öm. Cho c¸c em ®øng t­ thÕ ch©n khoÎ ®øng sau 2 tay ®Ó tù nhiªn. Ch¹y ®µ 1 - 3 b­íc ch¹y, giËm nh¶y b»ng mét ch©n vào c¸t hoÆc ®Öm, 2 tay phèi hîp tù nhiªn. * Yªu cÇu : TÝch cùc tËp luyÖn, nhiªm tóc, ®óng ®éng t¸c, thùc hiÖn ®óng biªn ®é ®éng t¸c, chó ý an toµn, ®¹t kÕt qu¶ cao . - Trß ch¬i: Chia 2 tæ ®Òu nhau vÒ sè l­îng nam, n÷. KÎ 2 ®­êng dÝch d¾c cã chiÒu dµi 10m - 20m, triÓn khai theo ®éi h×nh hµng däc. Khi nghe hiÖu lÖnh cßi, em ®øng ë ®Çu c¸c hµng nhanh chãng ch¹y lªn v¹ch giíi h¹n, sau ®ã ch¹y vÒ ch¹m tay vµo em sè 2 vµ cø thÕ cho ®Õn hÕt. Tæ nµo thùc hiÖn tr­íc, Ýt ph¹m qui th× th¾ng cuéc. Tæ thua nh¶y lß cß 10m - 15m. * Yªu cÇu : TÝch cùc trong trß ch¬i kh«ng ®ïa nghÞch cè g¾ng, phèi hîp tèt víi ®ång ®éi ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao, an toµn trong trß ch¬i. * Củng cố GV củng cố 1 số điểm cần lưu ý bài TD, kỹ thuật phát triển sức bật CN, bền. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ TËp ®ång lo¹t sau chia tõng tæ tù tËp gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë söa sai. ®Öm € ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV theo dâi nh¾c nhë söa sai. € ☺ ☺☺☺☺☺ * * * * * * * ☺ ☺☺☺☺* * * * * * * GV theo dâi nh¾c nhë trß ch¬i söa sai. III. KÕt thóc - TËp hîp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. - Xuống lớp. 4 - Cói ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhÑ nhµng t¹i chỗ. - GV cñng cè, nh¾c nhë mét sè ®iÓm cÇn l­u ý . Dặn dò Ra bài tập về nhà: Thể dục ôn các động tác đã học, bật nhảy các động tác đá lăng, luyện tập chạy bền. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ Rót kinh nghiÖm: Tröôøng THCS Caùt Nhôn - giaùo aùn 7 Giaùo vieân : Bïi Anh Hµo.

File đính kèm:

  • docTD7(5).doc