Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 18: Thể dục - Chạy nhanh - Chạy bền

 I – MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Chạy nhanh như nội dung tiết 17.

 Thể dục: Ôn các đọng tác: Vươn thở, tay , chân, lườn.

 Chạy bền: Trò chơi do GV chọn

 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

  1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr¬­êng, ®­êng ch¹y, 2 lá cờ, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång

 lo¹t, theo nhãm quay vßng.

  2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 18: Thể dục - Chạy nhanh - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn : 30/10/2006 Baøi daïy : thÓ dôc - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Tuaàn: 9 Tieát: 18 I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Chạy nhanh như nội dung tiết 17. Thể dục: Ôn các đọng tác: Vươn thở, tay , chân, lườn. Chạy bền: Trò chơi do GV chọn 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr­êng, ®­êng ch¹y, 2 lá cờ, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN. PhÇn vµ néi dung §LVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kỹ thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hîp ®iÓm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. 6’ - Nhanh, ®iÓm danh, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè . chóc gi¸o viªn khoÎ. - Gi¸o viªn chóc häc sinh khoÎ vµ phæ biÕn néi dung, yªu cÇu ng¾n gän, ®Çy ®ñ. - Ch¹y 1 vßng s©n tËp, xoay c¸c khíp, t¹i chỗ ch¹y : b­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò gäi 2 em lªn thùc hiÖn bµi thÓ dôc: ®éng t¸c ch©n, l­ên. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ê ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 1. ThÓ dôc: «n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. 2. Ch¹y nhanh: ¤n: Ch¹y b­íc nhá n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m . 3. Ch¹y bÒn : Trß ch¬i ch¹y theo ®­êng dÝch d¾c. 34’ 14’ 10’ 10’ 5-8 4-6 1L - Cho c¸c em «n l¹i 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, tay, ch©n, l­ên. * Yªu cÇu: TËp trung chó ý, thuéc bµi, ®Òu, ®Ñp, ®óng ®éng t¸c. Chó ý biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iÖu cña ®éng t¸c. Chó ý nh÷ng ®éng t¸c m¾t nh×n theo cê, hÝt b»ng mòi, thë b»ng miÖng. - Cho c¸c em tiÕp tôc «n tËp kỹ thuËt ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - Cho c¸c em «n tËp kỹ thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m . Chó ý khi thùc hiÖn kỹ thuËt nµy t­ thÕ, sù phèi hîp tay, ch©n, m¾t, th©n ng­êi sao cho khi xuÊt ph¸t ë vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt. * Yªu cÇu: TËp trung, chó ý, nghiªm tóc thùc hiÖn. V× trong kỹ thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m nÕu kh«ng n¾m ®­îc kỹ thuËt th× kh«ng cã thµnh tÝch , tÝch cùc tËp luyÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî. -Trß ch¬i- Chia 2 tæ ®Òu nhau vÒ sè l­îng nam ch¬i riªng, n÷ ch¬i riªng. KÎ 2 ®­êng dÝch d¾c cã chiÒu dµi 20m, triÓn khai theo ®éi h×nh hµng däc. Khi nghe hiÖu lÖnh cßi, em ®øng ë ®Çu c¸c hµng nhanh chãng ch¹y theo ®­êng vÏ tr­íc nhanh lªn v¹ch giíi h¹n, sau ®ã ch¹y vÒ ch¹m tay vµo em sè 2 vµ cø thÕ cho ®Õn hÕt. Tæ nµo thùc hiÖn tr­íc, Ýt ph¹m qui th× th¾ng cuéc. Tæ thua nh¶y lß cß 20m. * Yªu cÇu : TÝch cùc trong trß ch¬i kh«ng ®ïa nghÞch cè g¾ng, phèi hîp tèt víi ®ång ®éi ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao, an toµn trong trß ch¬i. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ TËp ®ång lo¹t sau chia tõng tæ tù tËp gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë söa sai. € ☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 60m Gi¸o viªn theo dâi, nh¾c nhë, söa sai cho c¸c em. TriÓn khai theo ®éi h×nh 2 hµng däc € ☺ ☺☺☺☺☺ * * * * * * * ☺ ☺☺☺☺* * * * * * * GV theo dâi nh¾c nhë söa sai. III. KÕt thóc - TËp hîp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. - Xuèng líp. 5’ - Cói ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhÑ nhµng t¹i chỗ. - Gi¸o viªn cñng cè, nh¾c nhë mét sè ®iÓm cÇn l­u ý vµ ra bµi tËp vÒ nhµ. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dò HS tiết sau học nội dung :, chạy nhanh, chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thể dục, chạy nhanh, chạy bền. Rót kinh nghiÖm: Tröôøng THCS Caùt Nhơn (2006 & 2007) Giaùo vieân : Bùùi Anh Hào

File đính kèm:

  • doc18 giao an7. 18.doc