Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 1 - Nguyễn Quý Long

I. Mục Tiêu :

_ Chương trình môn thể dục ở khối THCS là vấn đề phát triển những kết quả sẽ được học từ lớp 6 đến lớp 9 .

_ Nắm đựơc tri thức cơ bản về một số kỷ năng vận động , chiến thuật và luật thii đấu của một số môn thể thao .

+ Có sự tăng tiến về các tố chất thể lực đã được tiêu chuẩn rèn luyện thân thể , từ đó tạo ra một nếp sống lành mạnh , một thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao .

+ Biết vận dụng những điều đã học vào trong sinh hoạt ở trường cũng như ở trong gia đình .

Yêu Cầu :

_ Có những hiểu biết về nguyên nhân và các phòng tránh chấn thương , biết cách tự kiểm tra sức khỏe tập luyện và thi đấu thể dục thể thao để sử lý thực tiển nhằm đảm bảo an toàn .

_ Biết vận dụng những hiểu biết đã học khi hoạt động thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe .

II.Địa Điểm_Phương Tiện:

_Sân trường

III Phương Pháp

_giáo viên sử dụng PP giảng giải

IV Nội Dung :

_KTSS:

1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương :

 

doc28 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 1 - Nguyễn Quý Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D Gv nhaän lôùp. II* Phaàn cô baûn : Kieåm tra chaïy 60m: baám ñoàng hoà laáy thaønh tích( moãi hs chaïy 2 laàn, laàn naøo thaønh tích cao thì laáy) Baøi theå duïc vôùi côø: oân laïi 4 ñoäng taùc ñaõ hoïc töø ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, löôøn. Hs taäp luyeän chuù yù ñeán kyõ thuaät ñoäng taùc. Chaïy beàn: luyeän taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân. 32’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv III* Phaàn keát thuùc : _ Taäp hôïp gv nhaän xeùt buoái hoïc . _ Hoái tænh thaû loûng . _ Veä sinh caù nhaân . _ Daën doø veà nhaø taäp luyeän , xuoáng lôùp . 3’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Xuoáng lôùp Giaùo aùn 21 - 22 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ-CHAÏY NHANH-CHAÏY BEÀN Ngaøy 15 -20/11/04 A* Muïc tieâu : -Baøi theå duïc: oân vaø hoïc môùiñoäng taùc ,phoái hôïp moät soá ñoäng taùc hoã trôï baät nhaûy. -Chaïy beàn : luyeän taäp treân ñòa hình töï nhieân. B* Ñòa ñieåm duïng cuï : saân tröôøng ,coøi,hieäu leänh. C* nhieäm vuï cuûa giaùo vieân : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I* Phaàn môû ñaàu : _ Gv nhaän lôùp , caùn söï baùo caùo só soá lôùp _ Gv phoå bieán noäi dung tieát hoïc _ Khôùi ñoäng : caùc khôùp , chuyeân moân . 10’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv nhaän lôùp. II* Phaàn cô baûn : Baøi theå duïc vôùi côø: -oân laïi 4 ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, löôøn. -Hoïc môùi: Ñoäng taùc buïng. -Nhòp 1: chaân traùi sang ngang, roäng hôn vai, 2 tay leân cao sang ngang, maét nhìn theo côø. -Nhòp 2: gaäp thaân,2 tay chaïm 2 baøn chaân, côø höôùng veà tröôùc. -Nhòp 3: Naâng thaân 2 tay giang ngang baøn tay saáp, höôùng côø sang 2 beân. -Nhòp 4: veà TTCB -Nhòp 5,6,7,8 nhö 1,2,3,4 ñoåi chaân. Ñoäng taùc phoái hôïp : -Nhòp 1: böôùc chaân traùi veà tröôùc cheách 450 nhö ñoäng taùc phoái hôïp ñaõ hoïc lôùp 6 nhöng coù theâm laø tay caàm côø. -Nhòp 2: ñöa chaân traùi veà vôùi chaân phaûi ñoàng thôøi gaäp thaân, 2 chaân thaúng. -Nhòp 3: ñöùng thaúng ngöôøi leân ñoàng thôøi vaën mình ra sau maét nhìn theo côø sau. -Nhòp 4: veà TTCB. -Nhòp 5,6,7,8 nhö 1,2,3,4 ñoåi chaân. Chaïy beàn:hs luyeän taäp, nam chaïy 3 voøng, nöõ 2 voøng saân tröôøng hít thôû ñeàu. 32’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv Khôûi ñoäng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv Hoïc baøi theå duïc III* Phaàn keát thuùc : _ Taäp hôïp gv nhaän xeùt buoái hoïc . _ Hoái tænh thaû loûng . _ Veä sinh caù nhaân . _ Daën doø veà nhaø taäp luyeän , xuoáng lôùp . 3’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Xuoáng lôùp Giaùo aùn 23 - 24 BAØI THEÅ DUÏC VÔÙI CÔØ – BAÄT NHAÛY -CHAÏY BEÀN Ngaøy 22 -27/11/04 A* Muïc tieâu : -Theå duïc: oân vaø hoïc ñoäng taùc nhaûy-thaêng baèng -Baät nhaûy: ñaù laêng tröôùc,ñaù laêng tröôùc sau. -Chaïy beàn : luyeän taäp. B* Ñòa ñieåm duïng cuï : saân tröôøng ,coøi,hieäu leänh. C* nhieäm vuï cuûa giaùo vieân : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I* Phaàn môû ñaàu : _ Gv nhaän lôùp , caùn söï baùo caùo só soá lôùp _ Gv phoå bieán noäi dung tieát hoïc _ Khôùi ñoäng : caùc khôùp , chuyeân moân . 10’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv nhaän lôùp. II* Phaàn cô baûn : Baøi theå duïc vôùi côø: -oân 6 ñoäng taùc ñaõ hoïc hs chuù yùñeán kyõ thuaät ñoäng taùc -hoïc môùi: Ñoäng taùc thaêng baèng: SGK7 trang 31 hình 11. Ñoäng taùc nhaûy: SGK7 trang 32 hình 14. Baät nhaûy: -oân ñaù laêng tröôùc, ñaù laêng tröôùc sau. -oân ñaù moät böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng chaân. Chaïy beàn: luyeän taäp nhö tieát treân. 32’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv III* Phaàn keát thuùc : _ Taäp hôïp gv nhaän xeùt buoái hoïc . _ Hoái tænh thaû loûng . _ Veä sinh caù nhaân . _ Daën doø veà nhaø taäp luyeän , xuoáng lôùp . 3’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Xuoáng lôùp Giaùo aùn 25 - 26 BAØI THEÅ DUÏC VÔÙI CÔØ – BAÄT NHAÛY -CHAÏY BEÀN Ngaøy 29 -04/12/04 A* Muïc tieâu : -Theå duïc: oân vaø hoïc môùi ñoäng taùc ñieàu hoøa. -Baät nhaûy: oân ñaø 1-3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. -Chaïy beàn : luyeän taäp. B* Ñòa ñieåm duïng cuï : saân tröôøng ,coøi,hieäu leänh. C* nhieäm vuï cuûa giaùo vieân : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I* Phaàn môû ñaàu : _ Gv nhaän lôùp , caùn söï baùo caùo só soá lôùp _ Gv phoå bieán noäi dung tieát hoïc _ Khôùi ñoäng : caùc khôùp , chuyeân moân . 10’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv nhaän lôùp. II* Phaàn cô baûn : Baøi TDVC: -oân 8 ñoäng taùc ñaõ hoïc chuù yù ñeán caùc kyõ thuaät ñoäng taùc. -Hoïc môùi: ñoäng taùc ñieàu hoøa + Nhòp 1: naâng cao goái chaân traùi leân cao moät caùch nheï nhaøng ñöa côø veà tröôùc, lung laéc coå tay. -Nhòp 2: veà TTCB. -Nhòp 3: naâng cao goái phaûi leân cao ñoàng thôøi tay ñöa côø sang ngang vaø rung laéc coå tay. -Nhòp 4: veà TTCB. -Nhòp 5,6,7,8 nhö 1,2,3,4. Baät nhaûy: -oân taïi choã ñaù laêng tröôùc vaø ñaù laêng tröôùc sau. -oân chaïy ñaø 1-3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng chaân. Chaïy beàn:luyeän taäp treân ñòa hình töï nhieân. 32’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv III* Phaàn keát thuùc : _ Taäp hôïp gv nhaän xeùt buoái hoïc . _ Hoái tænh thaû loûng . _ Veä sinh caù nhaân . _ Daën doø veà nhaø taäp luyeän , xuoáng lôùp . 3’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Xuoáng lôùp Giaùo aùn 27 - 28 BAØI THEÅ DUÏC VÔÙI CÔØ – BAÄT NHAÛY -CHAÏY BEÀN Ngaøy 06 -11/12/04 A* Muïc tieâu : -Baøi theå duïc: hoaøn thieän baøi theå duïc. -Baät nhaûy: luyeän taäp baät xa-giaäm nhaûy ñaù laêng -Chaïy beàn : luyeän taäp söùc beàn. B* Ñòa ñieåm duïng cuï : saân tröôøng ,coøi,hieäu leänh. C* nhieäm vuï cuûa giaùo vieân : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I* Phaàn môû ñaàu : _ Gv nhaän lôùp , caùn söï baùo caùo só soá lôùp _ Gv phoå bieán noäi dung tieát hoïc _ Khôùi ñoäng : caùc khôùp , chuyeân moân . 10’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv nhaän lôùp. II* Phaàn cô baûn : Baøi theå duïc : -Hoaøn thieän baøi theå duïc vôùi côø, chuù yù ñeán kyõ thuaät ñoäng taùc. -Hs ñöùng 4 haøng ngang xen keõ vôùi nhau. Baät nhaûy: -Luyeän taäp baät xa taïi choã 4 haøng ngang. -oân chaïy ñaø 1-3 böôùc giaäm nhaûy vaøo rôi xuoáng baèng 2 chaân vaøo neäm. -Baøi theå duïc hoã trôï baät buïc nam baät 50laàn nöõ 30 laàn. Chaïy beàn: -Nam chaïy 3 voøng saân tröôøng -Nöõ chaïy 2 voøng saân hít thôû ñeàu. 32’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv x x x x x III* Phaàn keát thuùc : _ Taäp hôïp gv nhaän xeùt buoái hoïc . _ Hoái tænh thaû loûng . _ Veä sinh caù nhaân . _ Daën doø veà nhaø taäp luyeän , xuoáng lôùp . 3’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Xuoáng lôùp Giaùo aùn 29 - 30 KIEÅM TRA BAØI TDVC - BAÄT NHAÛY -CHAÏY BEÀN Ngaøy 13 -18/12/04 A* Muïc tieâu : -Kieåm tra baøi theå duïc vôùi côø. -Baät nhaûy: Troø chôi: -kheùo vöôùng chaân. -Chaïy beàn : luyeän taäp. B* Ñòa ñieåm duïng cuï : saân tröôøng ,coøi,hieäu leänh. C* nhieäm vuï cuûa giaùo vieân : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I* Phaàn môû ñaàu : _ Gv nhaän lôùp , caùn söï baùo caùo só soá lôùp _ Gv phoå bieán noäi dung tieát hoïc _ Khôùi ñoäng : caùc khôùp , chuyeân moân . 10’ X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv nhaän lôùp. II* Phaàn cô baûn : Kieåm tra baøi theå duïc vôùi côø: -Moãi laàn kieåm tra 2 hoïc sinh ñöùng ñoái löng vaøo nhau. Moãi em boác 1 laù thaêm vaø thöïc hieän ñoäng taùc trong thaêm( 3 ñoäng taùc). -Giaùo vieân chuù yù cho ñieåm. Baät nhaûy: -Troø chôi: kheùo vöôùng chaân. +Chuaån bò : moät tuùi caùt naëng 0,2-0,3 kg buoäc noái vôí moät sôïi daây thöøng daøi 3-5m. +Caùch chôi: caùn söï ñöùng ôû taâm voøng troøn quay ngöôøi ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, ñoàng thôøi ñieàu khieån sao cho tuùi caùt laên theo voøng troøn ôû ñoä cao 0,2-0,3m. Hs naøo bò vöôùng chaân seõ bò loaïi . Hs naøo ko vöôùng chaân laø ngöôøi thaéng cuoäc. Chaïy beàn:luyeän taäp treân ñòa hình töï nhieân. 32’ x x D Gv III* Phaàn keát thuùc : _ Taäp hôïp gv nhaän xeùt buoái hoïc . _ Hoái tænh thaû loûng . _ Veä sinh caù nhaân . _ Daën doø veà nhaø taäp luyeän , xuoáng lôùp . 3’ X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Xuoáng lôùp Giaùo aùn 31-32-33-34 KIEÅM TRA HOÏC KYØ I - RLTT Ngaøy 20 -31/12/04 A* Muïc tieâu : -Hoaøn thaønh toát baøi theå duïc ñeå chuaån bò kieåm tra hoïc kì B* Ñòa ñieåm duïng cuï : saân tröôøng ,coøi,hieäu leänh. C* nhieäm vuï cuûa giaùo vieân : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I* Phaàn môû ñaàu : _ Gv nhaän lôùp , caùn söï baùo caùo só soá lôùp _ Gv phoå bieán noäi dung tieát hoïc _ Khôùi ñoäng : caùc khôùp , chuyeân moân . 10’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv nhaän lôùp. II* Phaàn cô baûn : *Kieåm tra baøi theå duïc vôùi côø: 2 hs ñöùng ñoái löng vaøo nhau thöïc hieän kieåm tra. 32’ x x D Gv III* Phaàn keát thuùc : _ Taäp hôïp gv nhaän xeùt buoái hoïc . _ Hoái tænh thaû loûng . _ Veä sinh caù nhaân . _ Daën doø veà nhaø taäp luyeän , xuoáng lôùp . 3’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Xuoáng lôùp Phoøng Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo Quaän 3 Tröôøng THCS Leâ Quyù Ñoân Quaän 3 . GIAÙO AÙN THEÅ DUÏC LÔÙP 6 TEÂN GIAÙO VIEÂN : NGUYEÃN QUYÙ LONG Ð 2 Ñ NAÊM HOÏC : 2005 – 2006

File đính kèm:

  • docGiao an TD lop 7 truong LHD.doc