Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2012-2013 - Lê Tuấn Anh

A. Chuẩn bị:

* Mục đích :

- Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT, biết được mục tiêu, nội dung, chương trình học trong năm và biên chế tổ chức tập luyên, một số quy định trong tập luyện.

* Yêu cầu:

- Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi đấu thể dục thể thao.

B. Nội dung:

I/ Phần mở đầu:

- Ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số

- Giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.

II/ Phần cơ bản:

1. Mục tiêu, nội dung chương trình TD 7:

a) Mục tiêu:

- Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản dể tập luyện, giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyên TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

b) Nội dung chương trình 7:

 

doc118 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2012-2013 - Lê Tuấn Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bËt xa - ¤n: + Ch¹y ®µ tù do – nh¶y xa + T¹i chæ bËt xa 32 phót 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 3 lÇn - Häc sinh thùc hiÖn - GV quan s¸t nhËn xÐt - s÷a sai. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X GV - HS thùc hiÖn - GV quan s¸t - GV h­íng dÉn, s÷a sai. - Gv cho líp tËp hîp thµnh 2 hµng ngang råi cho lÇn l­ît 2 em vµo thùc hiÖn ®éng t¸c kû thuËt. - Gv quan s¸t – nhËn xÐt söa sai C. KÕt thóc : - Th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc - H­íng dÉn HS tËp luyÖn ë nhµ: +LuyÖn tËp bËt nh¶y. + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 5 phót §HXL * ***************** ***************** ***************** Ngµy 07 th¸ng 05 n¨m 2012 TuÇn 36: TiÕt 67: «n tËp häc k× ii: bËt nh¶y - BËt nh¶y: ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî. Hoµn thiÖn bËt xa vµ n©ng cao thµnh tÝch ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra lÊy ®iÓm häc kú II . I. Môc tiªu : - Gióp HS biÕt vµ thùc hiÖn ®­îc ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî kû thuËt vµ ph¸t triÓn thÓ lùc, - Yªu cÇu häc sinh biÕt vËn dông ë møc nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo nÕp sèng, sinh ho¹t ë trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. - Ph¸t triÓn ®­îc søc bËt cña ch©n. II. §Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn : - S©n thÓ dôc, vÖ sinh s©n b·i, th­íc d©y. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A. Më ®Çu : - NhËn líp – kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc - Khëi ®éng : + Xoay c¸c khíp + Ðp d©y ch»ng + Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau - Bµi cò: 2 em thùc hiÖn kû thuËt b­íc bé trªn kh«ng. 8 phót 4 8 nhÞp 4 8 nhÞp 3 lÇn 1 lÇn * ***************** ***************** ***************** - GV quan s¸t – nhËn xÐt II. C¬ b¶n : 1. BËt nh¶y: + Mét sè ®éng t¸c vµ bµi tËp bæ trî, + §¸ l¨ng tr­íc + §¸ l¨ng tr­íc - sau + §¸ l¨ng sang ngang + §µ 1 b­íc ®¸ l¨ng. + §µ 1 b­íc giËm nh¶y- ®¸ l¨ng. + T¹i chæ bËt cao. - §µ 3 b­íc giËm nh¶y b­íc bé - Hoµn thiÖn t¹i chæ bËt xa - ¤n: + Ch¹y ®µ tù do – nh¶y xa + T¹i chæ bËt xa 32 phót 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 3 lÇn - Häc sinh thùc hiÖn - GV quan s¸t nhËn xÐt - s÷a sai. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X GV - HS thùc hiÖn - GV quan s¸t - GV h­íng dÉn, s÷a sai. - Gv cho líp tËp hîp thµnh 2 hµng ngang råi cho lÇn l­ît 2 em vµo thùc hiÖn ®éng t¸c kû thuËt. - Gv quan s¸t – nhËn xÐt söa sai C. KÕt thóc : - Th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc - H­íng dÉn HS tËp luyÖn ë nhµ: +LuyÖn tËp bËt nh¶y. + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 5 phót §HXL * ***************** ***************** ***************** Ngµy 07 th¸ng 05 n¨m 2012 TiÕt 68: kiÓm tra häc kú II - bËt xa A. ChuÈn bÞ: I/ Môc ®Ých- yªu cÇu: KiÓm tra kÜ thuËt bËt xa. Yªu cÇu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra häc sinh thùc hiÖn nghiªm tóc theo yªu cÇu cña gi¸o viªn ®Ò ra. II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: Hè c¸t nh¶y xa, cuèc, bµn ghÕ GV. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: NéI DUNG §L PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC I.PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp nhËn líp kiÓm tra sÜ sè, trang phôc, søc kháe hoc sinh - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu giê kiÓm tra * Khëi ®éng - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng tríc sau. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau di chuyÓn. *KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs -Dông cô s©n b·i. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Néi dung kiÓm tra bËt xa : KiÓm tra kÜ thuËt bËt xa vµ thµnh tÝch 2. C¸ch cho ®iÓm: §iÓm 9 –10 Thùc hiÖn ®óng kü thuËt thµnh tÝch 1.9m(n÷),2.1m(nam) §iÓm 7 –8 Thùc hiÖn ®óng 2 giai ®o¹n giËm nh¶y - trªn kh«ng, tiÕp ®Êt cßn sai sãt. thµnh tÝch 1.6m-1.8m(n÷). 1.8m – 2.0m(nam) §iÓm 5 – 6 Kü thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng c¬ b¶n ®óng. Thµnh tÝch 1.5m –1.6m(n÷),1.6m –1.7m(nam) §iÓm 3 –4 kh«ng h×nh thµnh ®­îcgiai ®o¹n trªn kh«ng. Thµnh tÝch 1.5m –1.6m(n÷),1.6m –1.7m(nam) III. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng. - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê kiÓm tra. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. 8phót mçi ®/t 2Lx8N 1 lÇn 32 phót 5phót §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Líp trëng cho líp khëi ®éng GV quan s¸t chung §HKT GV * x x x x x x x cb x x x x x x x Mçi häc sinh bËt thö 1 lÇn vµ chÝnh thøc 3 lÇn ®Ó tÝnh ®iÓm KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît theo giíi tÝnh, mçi ®ît 5-6 häc sinh -Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc. - C¸n sù líp tËp trung líp thµnh 4 hµng ngang ®Ó GV nhËn xÐt giê kiÓm tra,c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngµy 14 th¸ng 05 n¨m 2012 TuÇn 37: TiÕt 69: kiÓm tra tc rltt NÐm bãng xa I. Môc tiªu : - KiÓm tra TCRLTT : NÐm bãng xa - Yªu cÇu häc sinh biÕt vËn dông ë møc nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo nÕp sèng, sinh ho¹t ë trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. - Ph¸t triÓn ®­îc søc m¹nh cña tay. II. §Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn : - S©n thÓ dôc, vÖ sinh s©n b·i, th­íc d©y. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A. Më ®Çu : - NhËn líp – kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc - Khëi ®éng : + Xoay c¸c khíp + Ðp d©y ch»ng + Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau 8 phót 4 8 nhÞp 4 8 nhÞp 3 lÇn * ***** *********** ***************** ***************** - GV quan s¸t – nhËn xÐt II. C¬ b¶n : KiÓm tra TCRLTT: NÐm bãng xa Thµnh tÝch: + Møc giái: thµnh tÝch: Nam: 38m, N÷ : 28m + Møc kh¸: thµnh tÝch: Nam: 34m, N÷ : 22m + Møc ®¹t: thµnh tÝch: Nam: 30m, N÷ : 20m + Møc C§: thµnh tÝch thÊp h¬n: Nam: 30m, N÷ : 20m - Mét em vµo thùc hiÖn 3 lÇn lÊy thµnh tÝch cña lÇn cao nhÊt. 32 phót §HKT x x GV x x x x x x x x CB x x x x x x x - GV h­íng dÉn, phæ biÕn yªu cÇu trong khi kiÓm tra - häc sinh thùc hiÖn - GV h­íng dÉn, phæ biÕn yªu cÇu trong khi ch¹y C. KÕt thóc : - Th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc - H­íng dÉn HS tËp luyÖn ë nhµ: + LuyÖn tËp t©ng cÇu , chuyÒn cÇu. + TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bÒn 5 phót §HXL * ***************** ***************** ***************** Ngµy 14 th¸ng 05 n¨m 2012 TiÕt 70: kiÓm tra tc rltt Ch¹y nhanh 60m I. Môc tiªu: - KiÓm tra ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn - Yªu cÇu häc sinh biÕt vËn dông ë møc nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo nÕp sèng, sinh ho¹t ë trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. - Ph¸t triÓn ®­îc søc bÒn, II. §Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn : - S©n thÓ dôc, vÖ sinh s©n b·i, ®ång hå bÊm giê, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, cê . III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A. Më ®Çu : - NhËn líp – kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc - Khëi ®éng : + Xoay c¸c khíp + Ðp d©y ch»ng + Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau 7 phót 4 8 nhÞp 4 8 nhÞp 3 lÇn * ***** *********** ***************** ***************** - GV quan s¸t – nhËn xÐt II. C¬ b¶n : 1. KiÓm tra ch¹y cù ly ng¾n 60m. 2.C¸ch tÝnh ®iÓm. - Møc giái : Nam: 9s, N÷: 10s - Møc kh¸ : Nam: 9,5s, N÷: 10,5s - Møc §¹t : Nam: 10,5s, N÷: 11,5s - Møc C§: Nam: 11s, N÷: 12s trë lªn * Ph­¬ng ph¸p - Thø tù 2 em mét vµo thùc hiÖn - Ch¹y theo nhãm nam - n÷ 33 phót 1 lÇn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X GV - GV h­íng dÉn, phæ biÕn yªu cÇu trong khi kiÓm tra - häc sinh thùc hiÖn C. KÕt thóc : - Th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc - H­íng dÉn HS tËp luyÖn ë nhµ: + LuyÖn tËp t©ng cÇu + TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bÒn 5 phót §HXL * ***************** ***************** ***************** Tiết 65->68 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. MÔN THI; KỸ THUẬT BẬT NHẢY Ngày dạy: A. CHUẨN BỊ. I. Mục đích yêu cầu. - Nhằm rèn luyện phát triển sức mạnh chân, sức bật để yêu cầu tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân như ôn: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà một bược giậm nhảyđá lăng, đà 1 bước 3 bước nhảy bằng 1 chân vào hố cát. - Nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. II. Phương tiện: đệm, cột, xà nhảy cao. B. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ ôn tập và kiểm tra. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Ôn tập - Đá lăng trước - Đá lăng sau - Đà một bước giậm nhảy đá lăng - Đà một bước, ba bước giậm nhảy bằng một chân vào đệm - Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân co qua xà 2. Nội dung thi học kỳ II Kỉêm tra động tác “nhảy bước bộ trên không” * Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: : Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “giỏi” - Điểm 7-8: Trong hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ thực hiện một động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức “khá” - Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và các thành tích đạt mức “đạt”. - Điểm 3-4: : Cả hai lần nhảy đều không thực hiện đúng động tác. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Thả lỏng. - Thực hiện cúi người thả lỏng - Cho tâng cầu – chuyền cầu 2. Nhận xét kết quả giờ ôn tập và kiểm tra sau đó công bố điểm. 3. Xuống lớp Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ Mỗi đ/t 2lx8n 30’ 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Cán bộ lớp báo cáo sỉ số cho gv sau đó cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo viên làm mẫu từng động tác kỹ thuật sau đó cho học sinh tập, trong quá trình tập giáo viên quan sát sữa sai. ĐHKT đệm * * GH gv * * * * * * GB * * * * * * mỗi học sinh chỉ được thực hiện 2 lần nhảy. mỗi đợt là 5 học sinh. Từng học sinh không nhảy 2 lần liên tiếp nhau. Những trường hợp học sinh không đạt yêu cầu giờ sau cho kiểm tra lại. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7 PPCT MOI.doc