Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thị Nhi

I. Mục đích, yêu cầu:

- Cung cấp cho HS một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong khi hoạt động TDTT.

- Giúp HS nắm bắt chương trình để thuận lợi trong học tập

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện, thi đấu và các hoạt động TDTT.

II. Địa điểm phương tiện:

- Sân TD trường, Còi.( có thể là phòng học bộ môn)

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc62 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thị Nhi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.................................................................................................. TiÕt:29 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ ThÓ dôc: - Hoµn thiÖn Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c. BËt nh¶y: - Trß ch¬i: “KÐo v­íng ch©n”; “Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc” Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Hoµn thiÖn, còng cè vµ n©ng cao bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc m¹nh ®«i ch©n, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai, c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. 3. Bµi cò: Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c bËt xa t¹i chæ 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m - Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS khëi ®éng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS B.PhÇn c¬ b¶n 1. Bµi ThÓ dôc: Hoµn thiÖn vµ n©ng cao kü n¨ng tËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c: a. §éng t¸c V­¬n thë. b. §éng t¸c Tay. c. §éng t¸c Ch©n. d. §éng t¸c L­ên. 30(P) (10p) Cho HS tËp Tõ 15-20 LÇn GV h­íng dÉn HS luyÖn tËp. TËp chung toµn líp 5 lÇn GV quan s¸t vµ chØnh söa cho HS. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) e. §éng t¸c Bông. f. §éng t¸c phèi hîp. g. §éng t¸c Th¨ng b»ng. h. §éng t¸c Nh¶y. i. §éng t¸c §iÒu hßa. * HS chia nhãm tù thay nhau lªn h«, tèi thiÓu 1 em 1 lÇn. Chó ý : biªn ®é , nhÞp ®é, nhÞp ®iÖu ®éng t¸c. 2. BËt nh¶y: Trß ch¬i: + KÐo v­íng ch©n: + Nh¶y vµo vßngtrßn tiÕp søc 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i: Ng­êi thõa thø 3 Cho HS tËp tõ 8-10 lÇn (12p) (8p) Líp chia 4 nhãm tËp luyÖn. Gv quan s¸t vµ chØnh söa cho HS ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) C¸c nhãm c¸c en thay nhau lÇn l­ît lªn h« cho c¶ nhãm tËp. Gi¸o viªn tæ chøc,híng dÉn vµ gi¸m s¸t cho HS ch¬i GV tæ chøc vµ gi¸m s¸t cho HS ch¬i C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi l­îng cho HS tËp ngo¹i kho¸ 5(P) (3) (2p) - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. TiÕt:30 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../..... kiÓm tra bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng th«ng qua bµi thÓ dôc - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, Bµn ghÕ GV III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi kiÓm tra 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 10(P) Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND k.tra - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay - HS tù khëi ®éng vµ «n l¹i bµi TD B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra Thang ®iÓm: §iÓm Néi dung ®¸nh gi¸ 10-9 Hoµn thiÖn c¶ 9 ®éng t¸c ®Òu ®Ñp 8-7 Hoµn thiÖn ®óng 9 ®éng t¸c,kh«ng ®Ñp 65 Cã Ýt nhÊt 2 ®t¸c sai, ®Òu ®Ñp 3-4 TÊt c¶ c¸c tr­êng hîp cßn l¹i 30(P) Mçi HS kiÓm tra 1 lÇn C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng:- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, vµ ®¸nh gi¸ néi dung häc. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 71 72 73 74 75 Céng TiÕt:31+32+ 33 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ «n tËp häc kú I I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS còng cè vµ n©ng cao c¸c bµi tËp trong häc kú I - Qua c¸c bµi tËp ®Ó ph¸t triÒn c¬ thÓ c©n ®èi, søc m¹nh tèc ®é, søc bÒn tèc ®é - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi. §ång hå III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp - Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS khëi ®éng B.PhÇn c¬ b¶n 1.Ch¹y nhanh: - XP cao- ch¹y nhanh 50m - 85% søc. - XP cao- ch¹y nhanh 60m - 100% søc. 1. Bµi ThÓ dôc: Hoµn thiÖn vµ n©ng cao kü n¨ng tËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c: Chó ý : biªn ®é , nhÞp ®é, nhÞp ®iÖu ®éng t¸c. 30(P) (10p) Cho HS tËp Tõ 15-20 LÇn TËp chung toµn líp 5 lÇn sau ®ã chia nhãm GV quan s¸t vµ chØnh söa cho HS. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. 5(P) (3) (2p - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) TiÕt:34 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ kiÓm tra häc kú I ch¹y nhanh I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng qua néi dung ch¹y nhanh - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, §ång hå III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p SL TG A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3 (P) 7 (P) Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra Thang ®iÓm: §iÓm Nam N÷ Kü ThuËt 9-10 §óng 4 giai ®o¹n kü thuËt 7-8 5-6 ®óng KT xuÊt ph¸t 3-4 kh«ng ®óng KT 1-2 TÊt c¶ c¸c tr­êng hîip cßn l¹i 1 LÇn 30 (P) KiÓm tra mçi lÇn 2 em . GV h« XP vµ bÊm thµnh tÝch cho HS C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, vµ ®¸nh gi¸ néi dung häctrong kú I - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 71 72 73 74 75 Céng TiÕt:35 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT néi dung ch¹y nhanh I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng vÒ RLTT cña häc sinh líp 7 - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, ®ång hå III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p SL TG A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3 (P) 7 (P) Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ChuÈn RLTT: Lo¹i Nam N÷ Giái 9.5 s 10.4 s Kh¸ 10.2 s 11.2 s §¹t 11.0 s 11.9 s 1 LÇn 30 (P) KiÓm tra mçi lÇn 2 em . GV h« XP vµ bÊm thµnh tÝch cho HS C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra chuÈn RLTT - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 71 72 73 74 75 Céng TiÕt:36 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT néi dung bËt xa I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng vÒ RLTT cña häc sinh líp 7 - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, ®ång hå III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p SL TG A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3 (P) 7 (P) Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ChuÈn RLTT: Lo¹i Nam N÷ Giái 195 cm 175 cm Kh¸ 180 cm 165 cm §¹t 170 cm 155cm 1 LÇn 30 (P) KiÓm tra mçi lÇn 1 em . GV h« cho HS thùc hiÖn C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, vµ ®¸nh gi¸ néi dung häc. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 71 72 73 74 75 Céng

File đính kèm:

  • docThe duc 7 ky I 20092010.doc