Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Hoàng Trọng Quyết

I/ MỤC TIÊU:

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầu về tác dụng của việc luyện tập TDTT.

- Các kỹ năng phòng tránh chán thương trông luyện tập TDTT.

- Ý thức rèn luyện TDTT.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Lớp học

- Tài liệu tham khảo về TDTT.

III/ TIẾN TRÌNH:

 

doc121 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Hoàng Trọng Quyết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¨ng) Møc ®é t duy NhËn biÕt Th«ng hiÓu VD thÊp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL BËt nh¶y: - Thùc hiÖn ®­îc kü thuËt bËt nh¶y. - §éng t¸c ®óng kü thuËt. . Ch©n l¨ng duçi th¼ng. . V­ît qua ®­îc møc xµ ®Æt - Cã ý chÝ cè g¾ng. 3® 3® 2® 2® Tæng: 10® 8® 2® 2. §Ò bµi: KiÓm tra kü thuËt ph¸t cÇu chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 3. B¶ng ®iÓm: 9 - 10 Nh¶y ®óng kü thuËt. V­ît qua møc xµ ®Æt. Tay ®¸nh ®óng t­ thÕ. 7 - 8 Nh¶y ®óng kü thuËt. V­ît qua møc xµ ®Æt. Tay ®¸nh t­ thÕ cßn ch­a chuÈn. 5 - 6 Nh¶y ®óng kü thuËt, ch©n l¨ng cßn ch­a duçi th¼ng V­ît qua møc xµ ®Æt. Tay ®¸nh t­ thÕ cßn ch­a chuÈn. <4 Nh¶y ch­a ®óng ®óng kü thuËt, ch©n l¨ng cßn ch­a duçi th¼ng V­ît qua møc xµ ®Æt. Tay ®¸nungsai t­ thÕ. 4. Néi dung: A. PhÇn më ®Çu: - æn ®Þnh líp: . KiÓm tra sÜ sè: 7A 7B 7C . Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. - Khëi ®éng: . Chung . Chuyªn m«n. . Ch¹y 1 vßng s©n. - KiÓm tra bµi cò: . Kh«ng B. PhÇn c¬ b¶n: - Néi dung: . Kü thuËt ph¸t cÇu chÝnh diÖn b»ng mu. - Ph¬ng ph¸p: . KiÓm tra theo sæ ®iÓm líp. . KiÓm tra 1 häc sinh ba lît. . Tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ cho kiÓm tra l¹i. . KiÓm tra lÇn 2 ®iÓm kh«ng qu¸ 8. - Cñng cè: . NhËn xÐt chung vÒ bµi tËp. IV/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. NS: 1/4/2008. NG: 4/4/2008. TTTC cÇu l«ng: - «n kü thuËt nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. - ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc. A/ Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: Hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng ®¸nh cÇu l«ng, ch¹y bÒn gióp häc sinh thùc hÞªn ®­îc kü n¨ng ®· häc. 2, Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®­îc c¸c kü n¨ng cÇu l«ng, søc bÒn, khÐo. 3, Th¸i ®é: RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc. B/ §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: S©n tËp TDTT, s©n cÇu . Cßi, cê, ®ång hå, cÇu trinh, cét l­íi ®¸ cÇu. C/ Ph­¬ng ph¸p: - Quan s¸t, thÞ ph¹m, thùc hµnh D/ TiÕn tr×nh: Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3 KiÓm tra bµi cò: Kü thuËt nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. CÇu l«ng: * ¤n : . Kü thuËt di chuyÓn tiÕn lïi, ngang. . ¤n luyÖn bµi tËp 2 ng­êi ®¸nh cÇu qua l¹i. . Nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. . ¤n kü thuËt ph¸t cÇu thuËn tay. . §¸nh cÇu cao - thÊp tr¸i ph¶i. . C¸c t­ thÕ chuÈn bÞ LuyÖn tËp c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh. 2 . Ch¹y bÒn: . Ch¹y biÕn tèc. . Nh¶y d©y bÒn. . T©ng cÇu bÒn. 3 . Cñng cè: Kü thuËt nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: 10' 2x8 2x40 1x150 30' 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5' 2x8 SÜ sè: 7A: 7B: 7C: Líp tr­ëng cho c¸c b¹n khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 – 4 häc sinh Gv cho häc sinh tËp theo ®éi h×nh líp. quan s¸t vµ s÷a lçi cho häc sinh xxxxx xxxxx GV: thÞ ph¹m l¹i c¸c ®éng t¸c kü thuËt sau ®ã cho häc sinh luyÖn tËp. x x x x x x x x x x x x x x x x x GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch nh¶y d©y bÒn tÝnh theo phót vµ thÐo sè lÇn quy ®Þnh. Gäi 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i kü thuËt TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Khen chª. Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. E/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: 4/4/2008. NG: 7/4/2008,9/4/2008 TTTC cÇu l«ng: - «n kü thuËt nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. - ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc. - Thi ®Êu. Ch¹y bÒn: - «n l¹i ND ®· häc. - Häc ch¹y theo ®éi h×nh quy ®Þnh. A/ Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: Hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng ®¸nh cÇu l«ng, ch¹y bÒn gióp häc sinh thùc hÞªn ®­îc kü n¨ng ®· häc. 2, Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®­îc c¸c kü n¨ng cÇu l«ng, søc bÒn, khÐo. 3, Th¸i ®é: RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc. B/ §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: S©n tËp TDTT, s©n cÇu . Cßi, cê, ®ång hå, cÇu trinh, cét l­íi ®¸ cÇu. C/ Ph­¬ng ph¸p: - Quan s¸t, thÞ ph¹m, thùc hµnh D/ TiÕn tr×nh: Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3 KiÓm tra bµi cò: Kü thuËt nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. CÇu l«ng: * ¤n : . Kü thuËt di chuyÓn tiÕn lïi, ngang. . ¤n luyÖn bµi tËp 2 ng­êi ®¸nh cÇu qua l¹i. . Nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. . ¤n kü thuËt ph¸t cÇu thuËn tay. . §¸nh cÇu cao - thÊp tr¸i ph¶i. . C¸c t­ thÕ chuÈn bÞ LuyÖn tËp c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh. - Cho häc sinh thi ®Êu ®«i 2 . Ch¹y bÒn: . Ch¹y biÕn tèc. . Nh¶y d©y bÒn. . T©ng cÇu bÒn. - HS ch¹y theo ®éi h×nh sè 8 3 . Cñng cè: Kü thuËt nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: 10' 2x8 2x40 1x150 30' 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5' 2x8 SÜ sè: 7A: 7B: 7C: Líp tr­ëng cho c¸c b¹n khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 – 4 häc sinh Gv cho häc sinh tËp theo ®éi h×nh líp. quan s¸t vµ s÷a lçi cho häc sinh xxxxx xxxxx Cho HS thi ®Êu GV: thÞ ph¹m l¹i c¸c ®éng t¸c kü thuËt sau ®ã cho häc sinh luyÖn tËp. x x x x x x x x x x x x x x x x x GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch nh¶y d©y bÒn tÝnh theo phót vµ theo sè lÇn quy ®Þnh. Gäi 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i kü thuËt TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Khen chª. Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. E/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: 8/4/2008. NG: 11/4/2008. TTTC cÇu l«ng: - «n kü thuËt nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. - ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc. - Thi ®Êu. Ch¹y bÒn: - trß ch¬i: ch¹y zic z¾c tiÕp søc. A/ Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: Hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng ®¸nh cÇu l«ng, ch¹y bÒn gióp häc sinh thùc hÞªn ®­îc kü n¨ng ®· häc. 2, Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®­îc c¸c kü n¨ng cÇu l«ng, søc bÒn, khÐo. 3, Th¸i ®é: RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc. B/ §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: S©n tËp TDTT, s©n cÇu . Cßi, cê, ®ång hå, cÇu trinh, cét l­íi ®¸ cÇu. C/ Ph­¬ng ph¸p: - Quan s¸t, thÞ ph¹m, thùc hµnh D/ TiÕn tr×nh: Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3 KiÓm tra bµi cò: Kü thuËt nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. CÇu l«ng: * ¤n : . Kü thuËt di chuyÓn tiÕn lïi, ngang. . ¤n luyÖn bµi tËp 2 ng­êi ®¸nh cÇu qua l¹i. . Nh¶y lªn cao ®¸nh cÇu. . ¤n kü thuËt ph¸t cÇu thuËn tay. . §¸nh cÇu cao - thÊp tr¸i ph¶i. . C¸c t­ thÕ chuÈn bÞ LuyÖn tËp c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh. - Cho häc sinh thi ®Êu ®«i 2 . Ch¹y bÒn: Trß ch¬i: Ch¹y zÝc z¾c tiÕp søc 3 . Cñng cè: Kü thuËt ®¸nh cÇu. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: 10' 2x8 2x40 1x150 30' 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5' 2x8 SÜ sè: 7A: 7B: 7C: Líp tr­ëng cho c¸c b¹n khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 – 4 häc sinh Gv cho häc sinh tËp theo ®éi h×nh líp. quan s¸t vµ s÷a lçi cho häc sinh xxxxx xxxxx Cho HS thi ®Êu GV: thÞ ph¹m l¹i c¸c ®éng t¸c kü thuËt sau ®ã cho häc sinh luyÖn tËp. xxx xxx xxx Gäi 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i kü thuËt TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Khen chª. Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. E/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dockhoi 7 sin.doc
Giáo án liên quan