Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 - Lê Quang Vinh

- ĐHĐN: + Ôn: Tập hợp hàng dọc , dóng hành ,Đứng nghiêm ,Đứng nghỉ quy phải (trái) quay đằng sau ,điểm số, biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.

 - CHẠY NHANH:

 + Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy- xuất phát.

 - CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền : 500m nam, 400m nự.

A. Mục tiêu: Kiến thức : Hiểu được cách quay phải , trái , quay sau và cách biến đổi đội hình.

 Biết phối hợp đánh tay khi chạy

 Kỹ năng : thực hiện đúng đọi hình đội ngũ, thực hiện được đánh tay khi chạy

 B. Sân tập dụng cụ:

 . - Sân tập xã , còi.

C. Tiến trình dạy học:

 

 

doc58 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 - Lê Quang Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¾c l¹i yªu cÇu kÜ thuËt ch¹y bÒn. - HS ch¹y theo nhãm Nam, N÷ riªng. - GV di chuyÓn ®Ó theo dâi HS. §éi h×nh xuèng líp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *GV - Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vµ h­íng dÉn cho HS c¸ch tËp luyÖn tõng néi dung ë nhµ. - TËp vµo buæi s¸ng sím. Ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010 TiÕt 30: KiÓm tra bµi thÓ dôc i.Môc tiªu: -KiÕn thøc: BiÕt thøc hiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (9 ®éng t¸c). -Kü n¨ng: Thùc hiªn c¬ b¶n ®óng bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (9 ®éng t¸c). III. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn: - VÖ sinh s©n tËp, bµn ghÕ GV, kÎ v¹ch ®øng kiÓm tra. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. Néi dung: - KiÓm tra bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung víi cê. 2. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: - KiÓm tra theo nhiÒu ®ît, mçi ®ît 3 HS - Mçi häc sinh tham gia kiÓm tra mét lÇn bµi thÓ dôc, mçi ®éng t¸c 2 x 8 nhÞp. - Tr­êng hîp ®Æc biÖt GV cho kiÓm tra lÇn 2. Khi kiÓm tra lÇn 2, kh«ng ®­îc lo¹i giái. - Nh÷ng HS ®Õn l­ît kiÓm tra ®øng vµo vÞ trÝ chuÈn bÞ, GV h« nhÞp ®Ó HS thùc hiÖn ®éng t¸c. 3. C¸ch cho ®iÓm: - §iÓm KiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c cña tõng häc sinh. + §iÓm G: Hoµn thiÖn c¶ 9 ®éng t¸c, ®Òu, ®Ñp, ®óng nhÞp ®iÖu. + §iÓm K: Thùc hiÖn ®­îc 9 ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®èi ®óng, nh­ng ch­a ®Ñp, ch­a thë s©u ë ®éng t¸c v­¬n thë hoÆc ®éng t¸c th¨ng b»ng thùc hiÖn víi biªn ®é hÑp. + §iÓm Tb: Cã 1 – 2 ®éng t¸c sai. + §iÓm Y: Cã tõ 3 ®éng t¸c thùc hiÖn sai trë lªn. V. KÕt thóc: - Gi¸o viªn nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm cña giê kiÓm tra. - Gi¸o viªn c«ng bè ®iÓm kiÓm tra cho häc sinh. - Gi¸o viªn h­íng dÉn tËp luyÖn ë nhµ. Ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt31: «n tËp häc kú i.Môc tiªu: KiÕn thøc:BiÕt thùc hiÖn kÜ n¨ng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y 60m. Kü n¨ng:Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ kü thuËt xuÊt ph¸t cao ch¹y 60m. Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ch¹y bÒn vµ ch¹y hÕt cù li cù li qui ®Þnh. III. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn: S©n vËn ®éng x· , ®ång hå cßi, KÎ v¹ch xuÊt ph¸t. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung ®Þnh l­îng Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p I. phÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n: - Bµi thÓ dôc tay kh«ng - HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c xoay cæ tay, khuûu vai, cæ ch©n, xoay ®Çu gèi, xoay h«ng. - Ðp däc, Ðp ngang. ii. phÇn c¬ b¶n: 1. Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i “ Ch¹y nhanh tiÕp søc” - LuyÖn tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî: + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m 2. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. III. phÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: + Cói ng­êi th¶ láng. + Duçi ch©n tay th¶ láng: - Gv nhËn xÐt giê häc. - H­íng dÉn tËp luyÖn ë nhµ. + LuyÖn tËp ch¹y nhanh. + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 10phót 200M 30phót 5 phót §éi h×nh nhËn líp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - C¸n sù tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. - GV phæ biÕn ng¾n gän vµ yªu cÇu HS tËp luyÖn tèt. - HS thùc hiÖn khëi ®éng, GV qua s¸t nh¾c nhë HS tËp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV: phæ biÕn c¸ch ch¬i , luËt ch¬i HS : thùc hiÖn theo yªu cÇu §éi h×nh tËp ch¹y nhanh 60M ********* * ********* * ********* * CB XP § * - Cho c¶ líp cïng tËp theo hiÖu lÖnh cña GV, chó ý söa sai cho HS. - GV kiÓm tra søc khoÎ HS. - Ch¹y theo 2 nhãm nam, n÷ - GV di chuyÓn ®Ó theo dâi HS. - Yªu cÇu ch¹y hÕt cù li qui ®Þnh. §éi h×nh xuèng líp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - C¸n sù h« nhÞp cho líp thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt giê häc, giao HS tËp luyÖn ë nhµ. Ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 32: «n tËp häc kú i.Môc tiªu: KiÕn thøc:BiÕt thùc hiÖn kÜ n¨ng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y 60m. Kü n¨ng:Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ kü thuËt xuÊt ph¸t cao ch¹y 60m. Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ch¹y bÒn vµ ch¹y hÕt cù li cù li qui ®Þnh. III. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn: S©n vËn ®éng x· , ®ång hå cßi, KÎ v¹ch xuÊt ph¸t. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung ®Þnh l­îng Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p I. phÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n: - Bµi thÓ dôc tay kh«ng - HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c xoay cæ tay, khuûu vai, cæ ch©n, xoay ®Çu gèi, xoay h«ng. - Ðp däc, Ðp ngang. ii. phÇn c¬ b¶n: 1. Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i “ Ch¹y nhanh tiÕp søc” - LuyÖn tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî: + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m 2. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. III. phÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: + Cói ng­êi th¶ láng. + Duçi ch©n tay th¶ láng: - Gv nhËn xÐt giê häc. - H­íng dÉn tËp luyÖn ë nhµ. + LuyÖn tËp ch¹y nhanh. + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 10phót 200M 30phót 5 phót §éi h×nh nhËn líp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - C¸n sù tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. - GV phæ biÕn ng¾n gän vµ yªu cÇu HS tËp luyÖn tèt. - HS thùc hiÖn khëi ®éng, GV qua s¸t nh¾c nhë HS tËp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV: phæ biÕn c¸ch ch¬i , luËt ch¬i HS : thùc hiÖn theo yªu cÇu §éi h×nh tËp ch¹y nhanh 60M ********* * ********* * ********* * CB XP § * - Cho c¶ líp cïng tËp theo hiÖu lÖnh cña GV, chó ý söa sai cho HS. - GV kiÓm tra søc khoÎ HS. - Ch¹y theo 2 nhãm nam, n÷ - GV di chuyÓn ®Ó theo dâi HS. - Yªu cÇu ch¹y hÕt cù li qui ®Þnh. §éi h×nh xuèng líp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - C¸n sù h« nhÞp cho líp thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt giê häc, giao HS tËp luyÖn ë nhµ. Ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 33: «n tËp häc kú i.Môc tiªu: KiÕn thøc:BiÕt thùc hiÖn kÜ n¨ng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y 60m. Kü n¨ng:Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ kü thuËt xuÊt ph¸t cao ch¹y 60m. III. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn: S©n vËn ®éng x· , ®ång hå cßi, KÎ v¹ch xuÊt ph¸t. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung ®Þnh l­îng Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p I. phÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n: - Bµi thÓ dôc tay kh«ng - HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c xoay cæ tay, khuûu vai, cæ ch©n, xoay ®Çu gèi, xoay h«ng. - Ðp däc, Ðp ngang. ii. phÇn c¬ b¶n: 1. Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i “ Ch¹y nhanh tiÕp søc” - LuyÖn tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî: + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m III. phÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: + Cói ng­êi th¶ láng. + Duçi ch©n tay th¶ láng: - Gv nhËn xÐt giê häc. - H­íng dÉn tËp luyÖn ë nhµ. + LuyÖn tËp ch¹y nhanh. + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 10phót 200M 30phót 5 phót §éi h×nh nhËn líp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - C¸n sù tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. - GV phæ biÕn ng¾n gän vµ yªu cÇu HS tËp luyÖn tèt. - HS thùc hiÖn khëi ®éng, GV qua s¸t nh¾c nhë HS tËp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV: phæ biÕn c¸ch ch¬i , luËt ch¬i HS : thùc hiÖn theo yªu cÇu §éi h×nh tËp ch¹y nhanh 60M ********* * ********* * ********* * CB XP § * - Cho c¶ líp cïng tËp theo hiÖu lÖnh cña GV, chó ý söa sai cho HS. §éi h×nh xuèng líp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - C¸n sù h« nhÞp cho líp thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt giê häc, giao HS tËp luyÖn ë nhµ. Ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 34: KiÓm tra häc kú I. Môc tªu: - KiÕn thøc:- BiÕt c¸ch thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t cao- ch¹y nhanh 60m. - Kü n¨ng:- Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt xuÊt ph¸t cao- ch¹y nhanh 60m. III. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn: - VÖ sinh s©n tËp, cßi, bµn ghÕ GV, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, ®ång hå, ®©y ®Ých. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. Néi dung: - KiÓm tra kÜ thuËt xuÊt ph¸t cao, kÜ thuËt b­íc ch¹y vµ thµnh tÝch. 2. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: - KiÓm tra theo nhiÒu ®ît, mçi ®ît 3 HS - Mçi häc sinh tham gia kiÓm tra mét lÇn: XuÊt ph¸t cao - ch¹y 60m. - Tr­êng hîp ®Æc biÖt GV cho kiÓm tra lÇn 2. Khi kiÓm tra lÇn 2, kh«ng ®­îc ®iÓm giái. 3. C¸ch cho ®iÓm: - §iÓm KiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng häc sinh. + §iÓm G: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc 9,5s cña Nam, 10,4s cña N÷. + §iÓm K: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc 11s cña Nam, 12,2s cña N÷. + §iÓm Tb: Thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc10,2 cña Nam, 11,2s cña N÷. + §iÓm Y: Ch¹y ®Ó gãt ch¹m ®Êt vµ kh«ng ®¹t ®­îc thµnh tÝch ë møc ®iÓm 5 - 6. V. KÕt thóc: - Gi¸o viªn nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm cña giê kiÓm tra. - Gi¸o viªn c«ng bè ®iÓm kiÓm tra cho häc sinh. - Gi¸o viªn h­íng dÉn tËp luyÖn ë nhµ. Ngµy so¹n:20 / 12 / 2010 TiÕt 35 -36: KiÓm tra tiªu chuÈn RLTT I.Môc tiªu: KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t cao- ch¹y nhanh 60m. BiÕt c¸ch thùc hiÖn kû thuËt bËt xa. Kü n¨ng:- Thùc hiÖn ®óng c¸c néi dung. Ch¹y 60m, BËt xa ,®¹t ®­îc thµnh tÝch theo tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ. III. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn: - VÖ sinh s©n tËp, cßi, cê lÖnh, ®ång hå, d©y ®Ých, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. Néi dung: - KiÓm tra kÜ thuËt xuÊt ph¸t cao- ch¹y nhanh 60m .bËt xa. 2. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: - KiÓm tra theo nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 HS c¸n sù h« hiÖu lÖnh - Mçi häc sinh tham gia kiÓm tra mét lÇn cña mét néi dung trªn: - Tr­êng hîp ®Æc biÖt cho kiÓm tra lÇn 2. 3. C¸ch cho ®iÓm: - §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch cña tõng häc sinh dùa vµo b¶ng thµnh tÝch tiªu chuÈn RLTT. Møc Néi dung thi Nam N÷ §¹t Ch¹y 60m (s) 11.0 11.9 BËt xa (cm). 170 155 KH¸ Ch¹y 60m (s) 10.2 11.2 BËt xa (cm). 180 165 Giái Ch¹y 60m (s) 9.5 10.4 BËt xa (cm). 195 175 V. KÕt thóc: - Gi¸o viªn nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm cña giê kiÓm tra. - Gi¸o viªn c«ng bè ®iÓm kiÓm tra cho häc sinh. - Gi¸o viªn h­íng dÉn tËp luyÖn ë nhµ.

File đính kèm:

  • docGiao An TD7CL CC Nghe An.doc