Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 36 - Năm học 2012-2013

I/ Mục tiêu :

1/ Biết được một số khái niệm về sức nhanh và một số phương pháp tập luyện đơn giản

2/ Biết vận dụng ở mức nhất định khi học giờ thể dục và tự tập luyện hàng ngày

II/ Nội dung:

1/ Khái niệm về sức nhanh:

 Sức nhanh là: Năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.

 Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh.

a/ Phản ứng nhanh. Ví dụ: - Khi đang chạy, có tín hiệu thì chạy ngược trở lại ngay chiều vừa chạy; Hoặc khi đang đi xe đạp, xe máy trên đường bất ngờ có một tình huống xảy ra thì ngay lập tức chúng ta phản ứng bằng cách phanh (thắng) gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh .

b/ Tần số động tác. Ví dụ: - Số lần bước chạy trong 1s, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15s,20s,30s; Hoặc số lần quạt tay của VĐV bơi 50m, 100m

c/ Động tác đơn nhanh. Ví dụ: - Trong đấu võ, đấu kiếm xuất đòn nhanh; trong đấu bóng chuyền, đối phương đập bóng, lập tức bên bị tấn công có động tác đỡ bóng hoặc khi bị ngã, lập tức đưa tay ra chống

• Ngoài ra, sức nhanh trong chạy 100m hay cự li ngắn với học sinh phổ thông còn liên quan đến:

+ Sức mạnh tốc độ

+ Sức bền tốc độ

2/ Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh:

• Từ những đặc điểm như đã nêu, chúng ta có thể tập luyện phát triển sức nhanh theo các nhóm bài tập sau:

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 36 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UAÅN BÒ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I I/ Muïc tieâu : 1.Kieán thöùc: Bieát teân vaø caùch thöïc hieän 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén : xuaát phaùt - chaïy lao - chaïy giöõa quaõng - veà ñích vaø ñaùnh ñích. 2. Kó naêng: thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén : xuaát phaùt - chaïy lao - chaïy giöõa quaõng - veà ñích vaø ñaùnh ñích. 3. Giaùo duïc: YÙ thöùc toå chöùc kæ luaät , tính töï giaùc vaø saùng taïocuûa HS II/ Ñòa ñieåm - Phöông tieän: 1/ Ñòa ñieåm: - Saân tröôøng 2/ Phöông tieän: Saân baõi saïch seõ, ñöôøng chaïy,daây ñích, coøi. III/ Tieán trình leân lôùp: PHAÀN vaø NOÄI DUNG LVĐ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC A/ Phaàn môû ñaàu : 1. Nhaän lôùp: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp. - CSL baùo caùo só soá. - GV phoå bieán nd - y/c baøi hoïc. 2. Khôûi ñoäng : (KÑC – KÑCM) + KÑC : - Xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, khôùp goái, khôùp hoâng, khôùp baõ vai + KÑCM : - Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng, chay ñaïp sau; EÙp ngang, eùp doïc B/ Phaàn cô baûn : 1. Chaïy ngaén: * OÂn laïi 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy cöï ly ngaén, ñeå chuaån bò kieåm tra. 2. troø chôi: chaïy tieáp söùc C/ Phaàn keát thuùc : 1. Thaû loûng : + thaû loûng caùc khôùp, cô, tay – chaân, ñoäng taùc ñieàu hoaø 2. GV nhaän xeùt– daën doø HS + Veà nhaø oân laïi XP thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng – chaïy veà ñích ñeå chuaån bò kieåm tra 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p 1l - Lôùp tröôûng baùo caùo só soá. - GV quan saùt höôùng daãn. + HS khôûi ñoäng chung vaø khôûi ñoäng chuyeân moân. + GV nhaéc laïi ñoäng taùc kó thuaät, sau ñoù cho HS thöïc hieän xuaát phaùt thaáp chaïy 60m (nam chaïy vôùi nam, nöõ chaïy vôùi nöõ). + HS chuù yù laéng nghe vaø quan saùt. + HS thöïc hieän 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén 60m; Xuaát phaùt thaáp – Chaïy lao – Chaïy giöõa quaõng – Chaïy veà ñích vaø ñaùnh daây ñích. - GV quan saùt, höôùng daãn vaø söûa sai cho tuøng hs CSL€ñ (ÑHTL GV nhaéc laïi caùc chôi vaø luaät chôi cho hs naém ñöôïc. Hs chuù yù laéng nghe vaø chôi tích cöïc.trong khi chôi phaûi ñoaøn keát vaø an toaøn. + HS thaû loûng caùc khôùp, cô, tay, chaân, toaøn thaân CSL€ñ (ÑHTLoûng) + HS chuù yù, laéng nghe GV nhaän xeùt, daën doø. Tuần :17 Ngày soạn: 12/12/2011 Tiết: 34 Ngày dạy: 15/12/2011 OÂN TAÄP CHAÏY NGAÉN CHUAÅN BÒ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I I/ Muïc tieâu : 1.Kieán thöùc: Bieát teân vaø caùch thöïc hieän 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén : xuaát phaùt - chaïy lao - chaïy giöõa quaõng - veà ñích vaø ñaùnh ñích. 2. Kó naêng: thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén : xuaát phaùt - chaïy lao - chaïy giöõa quaõng - veà ñích vaø ñaùnh ñích. 3. Giaùo duïc: YÙ thöùc toå chöùc kæ luaät , tính töï giaùc vaø saùng taïo cuûa HS. II/ Ñòa ñieåm - Phöông tieän: 1/ Ñòa ñieåm: - Saân tröôøng 2/ Phöông tieän: Saân baõi saïch seõ, ñöôøng chaïy,daây ñích, coøi. III/ Tieán trình leân lôùp: PHAÀN vaø NOÄI DUNG LVĐ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC A/ Phaàn môû ñaàu : 1. Nhaän lôùp: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp. - CSL baùo caùo só soá. - GV phoå bieán nd - y/c baøi hoïc. 2. Khôûi ñoäng : (KÑC – KÑCM) + KÑC : - Xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, khôùp goái, khôùp hoâng, khôùp baõ vai + KÑCM : - Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng, chay ñaïp sau; EÙp ngang, eùp doïc B/ Phaàn cô baûn : 1. Chaïy ngaén: * OÂn laïi 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy cöï ly ngaén, ñeå chuaån bò kieåm tra. 2. troø chôi: chaïy tieáp söùc C/ Phaàn keát thuùc : 1. Thaû loûng : + thaû loûng caùc khôùp, cô, tay – chaân, ñoäng taùc ñieàu hoaø 2. GV nhaän xeùt– daën doø HS + Veà nhaø oân laïi XP thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng – chaïy veà ñích ñeå chuaån bò kieåm tra 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p 1l - Lôùp tröôûng baùo caùo só soá. - GV quan saùt höôùng daãn. + HS khôûi ñoäng chung vaø khôûi ñoäng chuyeân moân. + GV nhaéc laïi ñoäng taùc kó thuaät, sau ñoù cho HS thöïc hieän xuaát phaùt thaáp chaïy 60m (nam chaïy vôùi nam, nöõ chaïy vôùi nöõ). + HS chuù yù laéng nghe vaø quan saùt. + HS thöïc hieän 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén 60m; Xuaát phaùt thaáp – Chaïy lao – Chaïy giöõa quaõng – Chaïy veà ñích vaø ñaùnh daây ñích. - GV quan saùt, höôùng daãn vaø söûa sai cho tuøng hs CSL€ñ (ÑHTL GV nhaéc laïi caùc chôi vaø luaät chôi cho hs naém ñöôïc. Hs chuù yù laéng nghe vaø chôi tích cöïc.trong khi chôi phaûi ñoaøn keát vaø an toaøn. + HS thaû loûng caùc khôùp, cô, tay, chaân, toaøn thaân CSL€ñ (ÑHTLoûng) + HS chuù yù, laéng nghe GV nhaän xeùt, daën doø. Tuần :18 Ngày soạn: 17/12/2011 Tiết: 35 Ngày dạy: 20/12/2011 OÂN TAÄP CHAÏY NGAÉN CHUAÅN BÒ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I I/ Muïc tieâu : 1.Kieán thöùc: Bieát teân vaø caùch thöïc hieän 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén : xuaát phaùt - chaïy lao - chaïy giöõa quaõng - veà ñích vaø ñaùnh ñích. 2. Kó naêng: thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén : xuaát phaùt - chaïy lao - chaïy giöõa quaõng - veà ñích vaø ñaùnh ñích. 3. Giaùo duïc: YÙ thöùc toå chöùc kæ luaät , tính töï giaùc vaø saùng taïocuûa HS. II/ Ñòa ñieåm - Phöông tieän: 1/ Ñòa ñieåm: - Saân tröôøng 2/ Phöông tieän: Saân baõi saïch seõ, ñöôøng chaïy,daây ñích, coøi. III/ Tieán trình leân lôùp: PHAÀN vaø NOÄI DUNG LVĐ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC A/ Phaàn môû ñaàu : 1. Nhaän lôùp: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp. - CSL baùo caùo só soá. - GV phoå bieán nd - y/c baøi hoïc. 2. Khôûi ñoäng : (KÑC – KÑCM) + KÑC : - Xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, khôùp goái, khôùp hoâng, khôùp baõ vai + KÑCM : - Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng, chay ñaïp sau; EÙp ngang, eùp doïc B/ Phaàn cô baûn : 1. Chaïy ngaén: * OÂn laïi 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy cöï ly ngaén, ñeå chuaån bò kieåm tra. 2. troø chôi: chaïy tieáp söùc C/ Phaàn keát thuùc : 1. Thaû loûng : + thaû loûng caùc khôùp, cô, tay – chaân, ñoäng taùc ñieàu hoaø 2. GV nhaän xeùt– daën doø HS + Veà nhaø oân laïi XP thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng – chaïy veà ñích ñeå chuaån bò kieåm tra 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p 1l - Lôùp tröôûng baùo caùo só soá. - GV quan saùt höôùng daãn. + HS khôûi ñoäng chung vaø khôûi ñoäng chuyeân moân. + GV nhaéc laïi ñoäng taùc kó thuaät, sau ñoù cho HS thöïc hieän xuaát phaùt thaáp chaïy 60m (nam chaïy vôùi nam, nöõ chaïy vôùi nöõ). + HS chuù yù laéng nghe vaø quan saùt. + HS thöïc hieän 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén 60m; Xuaát phaùt thaáp – Chaïy lao – Chaïy giöõa quaõng – Chaïy veà ñích vaø ñaùnh daây ñích. - GV quan saùt, höôùng daãn vaø söûa sai cho tuøng hs CSL€ñ (ÑHTL GV nhaéc laïi caùc chôi vaø luaät chôi cho hs naém ñöôïc. Hs chuù yù laéng nghe vaø chôi tích cöïc.trong khi chôi phaûi ñoaøn keát vaø an toaøn. + HS thaû loûng caùc khôùp, cô, tay, chaân, toaøn thaân CSL€ñ (ÑHTLoûng) + HS chuù yù, laéng nghe GV nhaän xeùt, daën doø. Tuần: 18 Ngày soạn:21/12/2011 Tiết :36 Ngày dạy:22/12/2011 CHAÏY NGAÉN: KIEÅM TRA HOÏC KÌ I-TIEÂU CHUAÅN RLTT I/ Muïc tieâu : 1.Kieán thöùc: Bieát teân vaø caùch thöïc hieän 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén : xuaát phaùt - chaïy lao - chaïy giöõa quaõng - veà ñích vaø ñaùnh ñích. 2. Kó naêng: thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ngaén : xuaát phaùt - chaïy lao - chaïy giöõa quaõng - veà ñích vaø ñaùnh ñích. 3. Giaùo duïc: YÙ thöùc toå chöùc kæ luaät , tính töï giaùc vaø saùng taïocuûa HS. II/ Ñòa ñieåm - Phöông tieän: 1/ Ñòa ñieåm: - Saân tröôøng 2/ Phöông tieän: Baøn ñaïp, ñöôøng chaïy, daây ñích, coøi, thang ñieåm. III/ Tieán trình leân lôùp: PHAÀN vaø NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC A/ Phaàn môû ñaàu : 1. Nhaän lôùp: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp - CSL baùo caùo só soá - GV phoå bieán nd - y/c k. tra 2. Khôûi ñoäng : (KÑC – KÑCM) + KÑC : - Xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, khôùp goái, khôùp hoâng, khôùp baõ vai + KÑCM : - Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng, chay ñaïp sau; EÙp ngang, eùp doïc B/ Phaàn cô baûn : 2/ Chaïy ngaén: * Kieåm tra hoïc kì I. - kieåm tra kó thuaät vaø thaønh tích chaïy 60m (troïng taâm caùc giai ñoaïn: Kó thuaät xuaát phaùt thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng – veà ñích vaø ñaùnh daây ñích) Ø GV cho caû lôùp thöïc hieän laïi 4 giai ñoaïn 1 – 2 laàn, sau ñoù kieåm tra * Bieåu ñieåm: - Ñieåm 9 – 10: Thöïc hieän ñuùng 4 giai ñoaïn kó thuaät vaø thaønh tích ñaït 9,8s (nam), 11s (nöõ). - Ñieåm 7 – 8: Coù moät vaøi sai soùt nhoû veà kó thuaät, thaønh tích ñaït 9,9s – 10,5s (nam), 11,1s – 11,6s (nöõ). - Ñieåm 5 – 6: Thöïc hieän sai moät trong ba giai ñoaïn kó thuaät vaø thaønh tích treân 10,5s (nam), 11,6s (nöõ). - Ñieåm 3 – 4: Thöïc hieän sai hai giai ñoaïn kó thuaät, khoâng tính thaønh tích. - Ñieåm 1 – 2: Thöïc hieän sai caû ba giai ñoaïn kó thuaät C/ Phaàn keát thuùc : 1. Thaû loûng : + thaû loûng caùc khôùp, cô, tay – chaân, ñoäng taùc ñieàu hoaø 2. GV nhaän xeùt tieát kieåm tra – Coâng boá ñieåm – daën doø HS. + Veà nhaø oân taäp chuaån bò kieåm tra tieâu chuaån RLTT 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p 1l - CSL baùo caùo só soá. - GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. + HS khôûi ñoäng chung vaø khôûi ñoäng chuyeân moân + HS thöïc hieän 4 giai ñoaïn cuûa kó thuaät chaïy ngaén chaïy ngaén xuaát phaùt thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng – veà ñích. - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït, moãi ñôït 4 HS Moãi HS ñöôïc kieåm tra 1 laàn. Tröôøng hôïp ñaëc bieät môùi kieåm tra laïi laàn 2. Khi kieåm tra laïi laàn 2, khoâng ñöôïc ñieåm toái ña quaù 8. - Nhöõng HS ñeán löôït kieåm tra ñöùng ôû vaïch chuaån bò, khi coù leänh cuûa GV môùi tieán vaøo vaïch xuaát phaùt vaø thöïc hieän kó thuaät ñoäng taùc. + Ñieåm kieåm tra cho theo möùc ñoä thöïc ñoäng taùc kó thuaät vaø thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa töøng HS. ‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚ GV€ñ (ÑH K.Tra chaïy ngaén) + HS thaû loûng caùc khôùp, cô, tay, chaân, toaøn thaân + HS chuù yù, laéng nghe GV nhaän xeùt, daën doø

File đính kèm:

  • docGA 8 giam tai chuan.doc