Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 18: Chạy nhanh - Bài thể dục - Chạy bền

I.Môc tiªu.

- Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật chạy nhanh.(Xuất pát cao chạy nhanh 60m)

- Bước đầu hoàn thiện 4 động tác đã học.

- Hoàn thành cự ly qui định khi chạy bền.

II.ChuÈn bÞ :

 - Gv : Còi, sân tập, tập trước bài thể dục với cờ.

 - Hs : Cờ Thể Dục, vÖ sinh s©n tËp s¹ch sÏ , trang phôc gän gµng.

III. TiÕn tr×nh lªn líp.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 18: Chạy nhanh - Bài thể dục - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 9 Ngµy so¹n: TiÕt 18 Ngµy d¹y: - CHẠY NHANH: Ôn bổ trợ: Bước nhỏ, nâng đùi, đạp sau. - BÀI THỂ DỤC: Ôn các động tác đã học - CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền. I.Môc tiªu. - Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật chạy nhanh.(Xuất pát cao chạy nhanh 60m) - Bước đầu hoàn thiện 4 động tác đã học. - Hoàn thành cự ly qui định khi chạy bền. II.ChuÈn bÞ : - Gv : Còi, sân tập, tập trước bài thể dục với cờ.. - Hs : Cờ Thể Dục, vÖ sinh s©n tËp s¹ch sÏ , trang phôc gän gµng. III. TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p lªn líp 1.Më ®Çu: - Gv nhËn líp kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn ND,yªu cÇu bµi häc. a.Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: Bµi thÓ dôc - Khëi ®éng chuyªn m«n :Xoay c¸c khíp liªn quan tíi vËn ®éng. b.KiÓm tra bµi: Nh¾c l¹i 1 sè c¸c c¸c ®éng t¸c §H§N ®· häc ë líp d­íi. 2.C¬ b¶n. a.Chạy nhanh: - Ôn : Bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau... - Xuất phát cao chạy nhanh 60m. b. Bài Thể Dục: - Ôn : Động tác Vươn thở, tay. - Học : Động tác : Chân, Lườn. c. Chạy Bền : - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên Nam 700m ; nữ 500m. * Củng cố: - Thực hiện kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30m. 3.KÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay. - NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. - Bµi tËp «n luyÖn: ¤n c¸c néi dung ®· häc. 8-10 phót 1 lÇn 1 lÇn 2-3 hs 32-35’ 2 - 4 L 1L 1-2 hs 4-5’ 1-2 L 4-5 L Líp tr­ëng tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè . §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Ra trước lớp thực hiện, ë d­íi chó ý nhận xét.. GV söa sai cho ®iÓm. * ***** * ***** §H TL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Chạy thành 1 hàng dọc quanh sân trường. Lªn tr­íc líp thùc hiÖn .Gv nhËn xÐt söa sai chung. §HXL ***************** ***************** ***************** ***************** GV DuyÖt cña tæ tr­ëng NhËn xÐt

File đính kèm:

  • docTD 7 tuan 9.doc