Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Trường

A- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

- Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa

2. Kĩ năng: Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục

- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ.

- Thực hiện nếp sống lành mạnh.

B- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. ẹũa ủieồm: Tại lớp học trường TH & THCS Điền Công.

2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây.

 - Nhắc nhở HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài.

C- TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

doc154 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. * BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng d· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë tr­êng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. * Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B. ®Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt tr­êng TH & THCS §iÒn C«ng. 2. Ph­¬ng tiÖn: + Gi¸o viªn: s¬ ®å bµi ThÓ dôc líp 7, cßi, cờ hiÖu, ®ång hå bÊm gi©y. + HS dän vÖ sinh b·i tËp, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi. C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: I. PhÇn më §Çu 1. GV nhËn líp . - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè. - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê kiÓm tra. 2. Khëi ®éng. -TËp 8 ®éng t¸c ®Çu bµi TDTK. -Xoay c¸c khíp Ðp d©y ch»ng ngang däc. - §¸ l¨ng .bËt cao «m gèi. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Néi Dung: KiÓm tra kü thuËt vµ thµnh tÝch “BËt Xa” 2. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra. - Mçi HS ®­îc thùc hiÖn 3 lÇn bËt nh¶y tÝnh lÇn thùc hiÖn tèt nhÊt. - KiÓm tra theo danh s¸ch cñ líp. §éi h×nh kiÓm tra €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ GV 3. C¸ch cho ®iÓm - §iÓm kiÓm tra chÊm theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c kü thuËt vµ thµnh tÝch cña tõng häc sinh ®¹t ®­îc. - §iÓm 9-10: (XÕp lo¹i Tèt) Kü thuËt ®éng t¸c ®óng thµnh tÝch ®¹t:Nam trªn 185cm,N÷ trªn 170cm. - §iÓm 7-8: (XÕp lo¹i §¹t) Kü thuËt ®éng t¸c t­¬ng ®èi tèt thµnh tÝch ®¹t: Nam 170-184 cm, N÷ 161 -169 cm. - §iÓm 5-6: (XÕp lo¹i §¹t) Kü thuËt ®éng t¸c t­¬ng ®èi tèt thµnh tÝch ®¹t:Nam 160-169 cm, N÷ 150 -159 cm. - §iÓm 3-4: (XÕp lo¹i Ch­a §¹t) C¶ 3 lÇn nh¶y ®Òu kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c thµnh tÝch kh«ng ®¹t yªu cÇu III. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng håi tÜnh. 2. NhËn xÐt giê kiÓm tra. 3.Bµi tËp vÒ nhµ. - TiÕp tôc «n tËp ch¹y bÒn chuÈn bÞ giê sau kiÓm tra. Tæng hîp: XÕp lo¹i Tèt: HS = % XÕp lo¹i §¹t: ..HS = % XÕp lo¹i Ch­a §¹t: HS = % D. Rót kinh nghiệm: .. Ngµy so¹n: 26/4/2013 Líp SÜ sè Ngµy d¹y TiÕt (TKB) Tªn häc sinh v¾ng 7 26 Tieát 69 - TuÇn 35 KiÓm tra ®¸nh gi¸ thÓ lùc häc sinh: BËt xa A. môc tiªu: - Kiểm tra đánh giá quá trình học tập – rèn luyện của các em trong thời gian của n¨m häc. 1. KiÕn thøc: * BiÕt c¸ch thùc hiÖn kü thuËt §¸nh gi¸ tiªu chuÈn KiÓm tra ®¸nh gi¸ thÓ lùc häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp. 2. Kü n¨ng: * Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng §¸nh gi¸ tiªu chuÈn KiÓm tra ®¸nh gi¸ thÓ lùc häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp. 3. Th¸i ®é: * ChÊp hµnh nghiªm tóc c¸c yªu cÇu cña GV. §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. * øng xö ®óng víi b¹n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu. Nghiªm tóc, tù gi¸c. BiÕt tù tËp ngoµi giê m«n ThÓ dôc. B. ®Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt tr­êng TH & THCS §iÒn C«ng. 2. Ph­¬ng tiÖn: + GV: Cßi, ®ång hå bÊm gi©y, th­íc th¼ng 2m, sæ ®iÓm phô vµ sæ ®iÓm c¸ nh©n. + HS : VÖ sinh b·i tËp, ®Öm, cÇu l«ng 2 em 1 bé, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi. C. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: KiÓm tra: GiÇy mò: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. 5-8 phót 3 phót 5 phót 4lầnx8nhÞp -Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 3 haøng ngang baùo caùo sÜ soá cho GV. x x x x x x x x x x x x x x LT x x x x x x x x GV II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. BËt xa : kiểm tra 1 tiết:- KiÓm tra từng em một. - Moãi HS được thöïc hieän 3 laàn. TÝnh kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i lÇn cã thµnh tÝch tèt nhÊt. 2. Thang ñieåm đánh giá kỹ thuật : Kh«ng bá cuéc sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ theo: a) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®èi víi Nam: Tuæi Ph©n lo¹i BËt xa (cm) Ch¹y 5 ph (m) 14 Tèt >204 >980 §¹t 183 880 15 Tèt >210 >1020 §¹t 191 910 b) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®èi víi N÷: Tuæi Ph©n lo¹i BËt xa (cm) Ch¹y 5 ph (m) 14 Tèt >163 >850 §¹t 146 770 15 Tèt >164 >860 §¹t 147 790 28-30 phót - Ngoài ra giáo viên có thể quan sát thể trạng của từng em mà quyết định cho các em thự tâng cầu bao nhiêu cái cho phù hợp đồng thời căn cứ vào quá trình ý thức học tập mà cộng trừ điểm các em vào điểm kiểm tra. - HS ®éi h×nh 3 hµng ngang, nghe gäi tªn vµo vÞ trÝ bËt nh¶y (GV gäi tªn theo sæ ®iÓm c¸ nh©n - ghi thµnh tÝch vµo sæ ®iÓm phô), ®èi chiÕu víi b¶ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thÓ lùc ®Ó xÕp lo¹i cho HS. - GV cö 2-3 HS cïng GV kiÓm tra thµnh tÝch sau mçi lÇn HS thùc hiÖn kü thuËt bËt nh¶y. - Kh«ng tÝnh thµnh tÝch lÇn bËt nh¶y ph¹m quy. NÕu c¶ 3 lÇn ®Òu kh«ng ®¹t yªu cÇu GV cã thÓ cho HS thùc hiÖn tiÕp ®Ó ®¹t theo yªu cÇu. III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ng­êi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c: v­¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d­¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS ch­a tÝch cùc tËp luyÖn) 3. Bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm 3-5 phuùt 2 laàn - GV c«ng bè kÕt qu¶ xÕp lo¹i cho HS biÕt. - GV nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû s©u, ñeàu. - HS ®éi h×nh 3 hµng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € GV D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 26/4/2013 Líp SÜ sè Ngµy d¹y TiÕt (TKB) Tªn häc sinh v¾ng 7 26 TiÕt 70 - TuÇn 36 KIỂM TRA ®¸nh gi¸ thÓ lùc häc sinh : Ch¹y 5 phót tuú søc A. MUÏC TIEÂU - KiÕn thøc: Kiểm tra đánh giá quá trình học tập – rèn luyện của các em trong thời gian một năm học vừa qua của nội dung chạy bền từ đó kÕt hîp cho ®iÓm còng nh­ ®¸nh xÕp lo¹i thÓ lùc ®èi víi HS. 1. KiÕn thøc:* BiÕt c¸ch thùc hiÖn kü thuËt Ch¹y 5 phót tuú søc, ®¹t tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thÓ lùc häc sinh. 2. Kü n¨ng: * Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt Ch¹y 5 phót tuú søc 3. Th¸i ®é:* ChÊp hµnh nghiªm tóc c¸c yªu cÇu cña GV. §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. * øng xö ®óng víi b¹n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu. Nghiªm tóc, tù gi¸c. BiÕt tù tËp ngoµi giê m«n ThÓ dôc. B. ®Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt tr­êng TH & THCS §iÒn C«ng. 2. Ph­¬ng tiÖn: + GV: Cßi, ®ång hå bÊm gi©y, th­íc th¼ng 2m, sæ ®iÓm phô vµ sæ ®iÓm c¸ nh©n. + HS : VÖ sinh b·i tËp, ®Öm, cét xµ nh¶y cao, cÇu l«ng 2 em 1 bé. C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: KiÓm tra: GiÇy mò: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: Khôûi ñoäng chung: Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. 8-10 phuùt 3 phuùt 5 phuùt 4x8 nhÞp - Lôùp tröôûng ( caùn söï lôùp ) taäp hôïp lôùp thaønh 3 haøng ngang baùo caùo sÜ soá cho GV. - nghe néi dung yªu cÇu tiÕt kiÓm tra. x x x x x x x x x x x x x x LT x x x x x x x x GV II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ch¹y tuú søc 5 phót : kiểm tra 1 tiết: - KiÓm tra mỗi lượt 4 em. - Moãi HS đ®ược thöïc hieän 1 lần chạy tÝnh thêi gian 5 phót (nam, n÷ ch¹y riªng). 2. Thang ñieåm đánh giá kỹ thuật : * Kh«ng bá cuéc sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ theo: a) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®èi víi Nam: Tuæi Ph©n lo¹i BËt xa (cm) Ch¹y 5 ph (m) 14 Tèt >204 >980 §¹t 183 880 15 Tèt >210 >1020 §¹t 191 910 b) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®èi víi N÷: Tuæi Ph©n lo¹i BËt xa (cm) Ch¹y 5 ph (m) 14 Tèt >163 >850 §¹t 146 770 15 Tèt >164 >860 §¹t 147 790 28-30 phút - Đội hình ch¹y x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Ngoài ra giáo viên có thể quan sát thể trạng của từng em mà quyết định cho các em thực hiện quãng đường bao nhiêu cho phù hợp với sức khỏe đồng thời căn cứ vào quá trình ý thức học tập mà cộng hay trừ điểm các em vào điểm kiểm tra. - GV cö 4-5 HS cïng GV lµm träng tµi, gi¸m s¸t thµnh tÝch, thêi gian, kho¶ng c¸ch - GV cho ch¹y tèp 4 HS tÝnh thêi gian, ghi thµnh tÝch vµo sæ ®iÓm phô. - Ch¹y xong tù th¶ láng, hÝt thë s©u, ®i l¹i nhÑ nhµng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1- Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toµn thaân. 2- Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa học sinh qua tiết kiểm tra 4-5 phuùt 2 laàn - GV c«ng bè kÕt qu¶ xÕp lo¹i cho HS n¾m. - GV kÕt hîp lÊy kÕt qu¶ cho ®iÓm ch¹y bÒn cña HS trong n¨m häc. - GV nhaéc caùc em keát hôïp hít thë sâu, ñeàu. - HS ®éi h×nh 3 hµng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV §iÒu 6. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thÓ lùc ®èi víi N÷ tõ 12 ®Õn 18 tuæi Tuæi §iÓm N»m ngöa gËp bông (lÇn/30 gi©y) BËt xa t¹i chç (cm) Ch¹y 30m xuÊt ph¸t cao (gi©y) Ch¹y 5 tuú søc 5 phót (m) 12 Tèt >12 >161 <6.40 >830 §¹t 9 144 7.40 730 13 Tèt >13 >162 <6.30 >840 §¹t 10 145 7.30 750 14 Tèt >14 >163 <6.20 >850 §¹t 11 146 7.20 770 15 Tèt >15 >164 <6.10 >860 §¹t 12 147 7.10 790 16 Tèt >16 >165 <6.00 >890 §¹t 13 146 7.00 810 17 Tèt >17 >166 <5.90 >920 §¹t 14 149 6.90 830 18 Tèt >18 >168 <5.80 >930 §¹t 15 151 6.80 850 D. Rót kinh nghiÖm: KÕt thóc n¨m häc 2012 – 2013 9 ®éng t¸c Bµi ThÓ dôc líp 7 - N¨m häc 2012 - 2013 1. Ñoäng taùc Vöôn thôû: 2. Ñoäng taùc Tay: 3. Ñoäng taùc Chaân : Ñoäng taùc Löôøn : 5. Ñoäng taùc Buïng : 6 Ñoäng taùc Phoái hôïp : 7. §éng t¸c Thaêng baèng : 8. §éng t¸c Nhaûy : 9. §éng t¸c Ñieàu hoøa: C¸c ®éng t¸c – T­ thÕ ®¸nh CÇu l«ng N¨m häc 2010 – 2011 (Giµnh cho líp 9) C¸ch cÇm vît, t­ thÕ chuÈn bÞ, di chuyÓn (®¬n b­íc, ®a b­íc) bªn tr¸i, ph¶i, tiÕn, lïi, chÕch tr¸i, chÕch ph¶i, . Ph¸t cÇu thuËn tay, tr¸i tay, §¸nh cÇu cao, thÊp bªn tr¸i, ph¶i, gÇn l­íi, cao s©u vÒ ph¸i s©n ®èi ph­¬ng, bá nhá, N¾m luËt thi ®Êu, nghe hiÖu lÖnh, tu©n thñ theo chØ dÉn cña träng tµi Kü thuËt §¸ cÇu: 1. T©ng cÇu b»ng ®ïi. 2. T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n. 3. §ì cÇu b»ng ngùc. 4. Ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n. 5. §ì cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n. Mét sè ®éng t¸c – T­ thÕ ®¸ CÇu – giµnh cho Líp 9 N¨m häc 2012 - 2013

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 7 nam 2012 2013ban full_1.doc