Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 6 đến Tiết 32

I – MỤC TIÊU :

1/ CHẠY NGẮN:

Ôn : - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau

 - Xuất phát cao chạy nhanh 30m.

-Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết cần thiết về kĩ thuật chạy 60m để phát triển sức nhanh

Yêu cầu :

- Thực hiện tương đối hoàn thiện kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh.

2/ ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:

- Kiểm tra 15 phút

Yêu cầu :

- HS thực hiện tương đối tốt những kĩ năng ĐHĐN và biết chỉ huy ĐHĐN.

II – ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC

- Sân trường.

- Vạch xuất phát.

III/ NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY – HOÏC:

 

doc57 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 6 đến Tiết 32, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: Ch¹y mét vßng s©n b·i, ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. * KiÓm tra bµi cò : - Kü thuËt c¸c giai ®o¹n nh¶y xa kiÓu “ngåi”. *PhÇn c¬ b¶n : 1. Nh¶y xa. * Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n: - §o ®µ, ch¹y ®µ vµ chØnh ®µ. - Phèi hîp ®µ 5 - 7 b­íc - GiËm nh¶y - b­íc bé trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt. * Mét sè ®éng t¸c bæ trî nh¶y xa. - BËt nh¶y t¹i chç, nh¶y lß cß, bËt nh¶y t¹i chç vµo hè c¸t, ®µ 3 b­íc bËt nh¶y qua ch­íng ng¹i vËt * Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu “ngåi”. - Ch¹y ®µ, giËm nh¶y, trªn kh«ng, tiÕp ®Êt. *Cñng cè: - Thùc hiÖn c¶ 4 giai ®o¹n nh¶y xa kiÓu “ngåi” 2. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. *PhÇn kÕt thóc. *Håi tÜnh. - HÝt thë s©u vµ th¶ láng c¸c khíp, c¬ toµn th©n. H­íng dÉn vÒ nhµ. - LuyÖn tËp kü thuËt ch¹y ng¾n. nh¶y xa - LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo buæi s¸ng, chiÒu. ¤n kü thuËt nh¶y xa. 10 phót 1 lần 1 lần 2lầnx8nhịp 2lần x 15m 1 lÇn 30 phót (20’) 3-5 lÇn 3 lÇn 2 lÇn 5 - 7 lÇn (5’) 1 lÇn (5’) 1 lần 5 phót 1 lần 1 lần *§éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV -Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän néi dung. * Đội h×nh khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV - CSL ®iÒu khiÓn HS khëi ®éng. - KiÓm tra 4 häc sinh -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp, 1 nhãm bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n, 1 nhãm bæ trî nh¶y xa. -HS: LuyÖn tËp theo sù h­íng dÉn. -GV: Quan s¸t, söa sai. -GV: Tæ chøc cho HS luyÖn tËp. * §éi h×nh luyÖn tËp bæ trî vµ nh¶y xa Hè c¸t V¸n dËm xxxxxx xxxxxx D GV - Gäi 4 häc sinh lªn thùc hiÖn. C¶ líp tham gia nhËn xÐt. GV nhËn xÐt, ®óc kÕt. -HS: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, theo ®­êng ch¹y ®· quy ®Þnh. -GV: Quan s¸t, nh¾c nhë, söa sai. *§éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV TiÕt 30 Nh¶y xa – Ch¹y bÒn Ngày soạn : / 10 / 2008 I/ Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: - Nh¶y xa: TiÕp tôc «n mét sè bµi tËp, ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n, hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n cña kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu “ngåi”. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 2, Kü n¨ng: - BiÕt vËn dông kü thuËt ch¹y bÒn khi luyÖn tËp TDTT ë tr­êng vµ ë nhµ. RÌn luyÖn søc nhanh, m¹nh, bËt xa, søc bÒn. 3,Th¸i ®é: - Gi¸o dôc tinh thÇn ®oµn kÕt, ý thøc luyÖn tËp TDTT. II/ §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn d¹y – häc: 1/ §Þa ®iÓm: - S©n thÓ dôc. 2/ Ph­¬ng tiÖn - GV: Gi¸o ¸n. V¸n dËm nh¶y. - HS : VÖ sinh s©n b·i, ®­êng ch¹y, hè c¸t. Trang phôc gän gµng. III/ Noäi dung vaø phöông phaùp daïy – hoïc: Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p *PhÇn më ®Çu. 1/ NhËn líp: 2/ Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 3/ Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: Xoay c¸c khíp cæ tay, ch©n. §¸nh tay cao thÊp. Ðp däc Ðp ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: Ch¹y mét vßng s©n b·i, ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. * KiÓm tra bµi cò : - Kü thuËt c¸c giai ®o¹n nh¶y xa kiÓu “ngåi”. *PhÇn c¬ b¶n : 1. Nh¶y xa. * Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n: - §o ®µ, ch¹y ®µ vµ chØnh ®µ. - Phèi hîp ®µ 5 - 7 b­íc - GiËm nh¶y - b­íc bé trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt. * Mét sè ®éng t¸c bæ trî nh¶y xa. - BËt nh¶y t¹i chç, nh¶y lß cß, bËt nh¶y t¹i chç vµo hè c¸t, ®µ 3 b­íc bËt nh¶y qua ch­íng ng¹i vËt * Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu “ngåi”. - Ch¹y ®µ, giËm nh¶y, trªn kh«ng, tiÕp ®Êt. *Cñng cè: - Thùc hiÖn c¶ 4 giai ®o¹n nh¶y xa kiÓu “ngåi” 2. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. *PhÇn kÕt thóc. *Håi tÜnh. - HÝt thë s©u vµ th¶ láng c¸c khíp, c¬ toµn th©n. H­íng dÉn vÒ nhµ. - LuyÖn tËp kü thuËt ch¹y ng¾n. nh¶y xa - LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo buæi s¸ng, chiÒu. ¤n kü thuËt nh¶y xa. 10 phót 1 lần 1 lần 2lầnx8nhịp 2lần x 15m 1 lÇn 30 phót (20’) 3-5 lÇn 3 lÇn 2 lÇn 5 - 7 lÇn (5’) 1 lÇn (5’) 1 lần 5 phót 1 lần 1 lần *§éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV -Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän néi dung. * Đội h×nh khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV - CSL ®iÒu khiÓn HS khëi ®éng. - KiÓm tra 4 häc sinh -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp, 1 nhãm bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n, 1 nhãm bæ trî nh¶y xa. -HS: LuyÖn tËp theo sù h­íng dÉn. -GV: Quan s¸t, söa sai. -GV: Tæ chøc cho HS luyÖn tËp. * §éi h×nh luyÖn tËp bæ trî vµ nh¶y xa Hè c¸t V¸n dËm xxxxxx xxxxxx D GV - Gäi 4 häc sinh lªn thùc hiÖn. C¶ líp tham gia nhËn xÐt. GV nhËn xÐt, ®óc kÕt. -HS: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, theo ®­êng ch¹y ®· quy ®Þnh. -GV: Quan s¸t, nh¾c nhë, söa sai. *§éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV TiÕt 31 Nh¶y xa – Ch¹y bÒn Ngày soạn : / 10 / 2008 I/ Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: - Nh¶y xa: TiÕp tôc «n mét sè bµi tËp, ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n, hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n cña kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu “ngåi”. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 2, Kü n¨ng: - BiÕt vËn dông kü thuËt ch¹y bÒn khi luyÖn tËp TDTT ë tr­êng vµ ë nhµ. RÌn luyÖn søc nhanh, m¹nh, bËt xa, søc bÒn. 3,Th¸i ®é: - Gi¸o dôc tinh thÇn ®oµn kÕt, ý thøc luyÖn tËp TDTT. II/ §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn d¹y – häc: 1/ §Þa ®iÓm: - S©n thÓ dôc. 2/ Ph­¬ng tiÖn - GV: Gi¸o ¸n. V¸n dËm nh¶y. - HS : VÖ sinh s©n b·i, ®­êng ch¹y, hè c¸t. Trang phôc gän gµng. III/ Noäi dung vaø phöông phaùp daïy – hoïc: Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p *PhÇn më ®Çu. 1/ NhËn líp: 2/ Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 3/ Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: Xoay c¸c khíp cæ tay, ch©n. §¸nh tay cao thÊp. Ðp däc Ðp ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: Ch¹y mét vßng s©n b·i, ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. * KiÓm tra bµi cò : - Kü thuËt c¸c giai ®o¹n nh¶y xa kiÓu “ngåi”. *PhÇn c¬ b¶n : 1. Nh¶y xa. * Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n: - §o ®µ, ch¹y ®µ vµ chØnh ®µ. - Phèi hîp ®µ 5 - 7 b­íc - GiËm nh¶y - b­íc bé trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt. * Mét sè ®éng t¸c bæ trî nh¶y xa. - BËt nh¶y t¹i chç, nh¶y lß cß, bËt nh¶y t¹i chç vµo hè c¸t, ®µ 3 b­íc bËt nh¶y qua ch­íng ng¹i vËt * Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu “ngåi”. - Ch¹y ®µ, giËm nh¶y, trªn kh«ng, tiÕp ®Êt. *Cñng cè: - Thùc hiÖn c¶ 4 giai ®o¹n nh¶y xa kiÓu “ngåi” 2. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. *PhÇn kÕt thóc. *Håi tÜnh. - HÝt thë s©u vµ th¶ láng c¸c khíp, c¬ toµn th©n. H­íng dÉn vÒ nhµ. - LuyÖn tËp kü thuËt ch¹y ng¾n. nh¶y xa - LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo buæi s¸ng, chiÒu. ¤n kü thuËt nh¶y xa. 10 phót 1 lần 1 lần 2lầnx8nhịp 2lần x 15m 1 lÇn 30 phót (20’) 3-5 lÇn 3 lÇn 2 lÇn 5 - 7 lÇn (5’) 1 lÇn (5’) 1 lần 5 phót 1 lần 1 lần *§éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV -Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän néi dung. * Đội h×nh khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV - CSL ®iÒu khiÓn HS khëi ®éng. - KiÓm tra 4 häc sinh -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp, 1 nhãm bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n, 1 nhãm bæ trî nh¶y xa. -HS: LuyÖn tËp theo sù h­íng dÉn. -GV: Quan s¸t, söa sai. -GV: Tæ chøc cho HS luyÖn tËp. * §éi h×nh luyÖn tËp bæ trî vµ nh¶y xa Hè c¸t V¸n dËm xxxxxx xxxxxx D GV - Gäi 4 häc sinh lªn thùc hiÖn. C¶ líp tham gia nhËn xÐt. GV nhËn xÐt, ®óc kÕt. -HS: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, theo ®­êng ch¹y ®· quy ®Þnh. -GV: Quan s¸t, nh¾c nhë, söa sai. *§éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV TiÕt 32 KiÓm tra: Nh¶y xa kiÓu “Ngåi” Ngµy so¹n : / 10 / 2008 I/ Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: - KiÓm tra ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tËp luyÖn cña häc sinh qua kü thuËt c¸c giai ®o¹n, thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu “ngåi” 2, Kü n¨ng: - Thùc hiÖn tèt kü thuËt c¸c giai ®o¹n vµ ®¹t thµnh tÝch cao. 3. Th¸i ®é: - BiÕt vËn dông kü thuËt vµo luyÖn tËp ®Ó n©ng cao thµnh tÝch vµ søc khoÎ. II/ §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn kiÓm tra: 1/ §Þa ®iÓm: - S©n thÓ dôc. 2/ Ph­¬ng tiÖn - GV: Th­íc d©y. - HS: VÖ sinh s©n b·i, ®­êng ch¹y.Trang phôc gän gµng. III/ TiÕn tr×nh kiÓm tra. Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc *PhÇn më ®Çu. * NhËn líp: * Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt kiÓm tra.. * Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: Xoay c¸c khíp cæ tay, ch©n. §¸nh tay cao thÊp. Ðp däc Ðp ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: Ch¹y mét vßng s©n b·i, ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - §o ®µ, ch¹y ®µ vµ chØnh ®µ. *PhÇn c¬ b¶n : 1. Néi dung kiÓm tra. - KiÓm tra kü thuËt, thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu “ngåi”. 2. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra. - KiÓm tra tõng häc sinh (Nam, n÷ riªng) theo ®óng luËt nh¶y xa ( mçi HS nh¶y 03 lÇn lÊy thµnh tÝch lÇn nh¶y xa nhÊt) 3. C¸ch cho ®iÓm: - C¨n cø vµo møc ®é thùc hiÖn cña häc sinh. §iÓm Kü thuËt Thµnh tÝch Nam N÷ 10 Thùc hiÖn ®óng kü thuËt 4 giai ®o¹n. 3.8 m 3.4 m 9 Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kü thuËt 4 giai ®o¹n. 3.7 m 3.3 m 8 §óng kü thuËt nh­ng cßn sai sãt nhá ë giai ®o¹n tiÕp ®Êt. 3.55 m 3.15 m 7 §óng kü thuËt nh­ng cßn sai sãt nhá ë giai ®o¹n tiÕp ®Êt. 3.3 m 2.95 m 6 Thùc hiÖn ®­îc giai ®o¹n trªn kh«ng nh­ng c¸c giai ®o¹n cßn sai. 3.1 m 2.75 m 5 C¬ b¶n thùc hiÖn ®­îc kü thuËt ®éng t¸c nh­ng sai 1 trong 4 giai ®o¹n. 3 m 2.55 m 4 Ch­a ®¹t c¸c møc yªu cÇu trªn. 2.85 m 2.35 m 3 Ch­a ®¹t c¸c møc yªu cÇu trªn. 2.7 m 2.2 m 1 - 2 Ch­a ®¹t c¸c møc yªu cÇu trªn. 2.55 m 2.05 m *PhÇn kÕt thóc. *Håi tÜnh. - HÝt thë s©u vµ th¶ láng c¸c khíp. - GV nhËn xÐt tiÕt kiÓm tra vµ c«ng bè ®iÓm *H­íng dÉn vÒ nhµ. - LuyÖn tËp kü thuËt ch¹y ng¾n. nh¶y xa - LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo buæi s¸ng, chiÒu. ¤n kü thuËt nh¶y xa. 10 phót 1 lần 1 lần 2Lx8nh 2Lx15m 2-3 lÇn 30 phót 1 lÇn 5 phót 1 lần 1 lần *§éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV -Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän néi dung. * Đội h×nh khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV - CSL ®iÒu khiÓn HS khëi ®éng. - KiÓm tra lµm 2 ®ît (Nam, n÷ riªng). - C¸n sù líp ®o thµnh tÝch. * §éi h×nh kiÓm tra: x x x x x x x x x x x x Hè c¸t V¸n dËm x D GV *§éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV

File đính kèm:

  • doc9.doc