Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 10

A. Chuẩn bị.

I. Mục đích yêu cầu.

- Luyện tập: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao, chạy nhanh 30-40m.

- Môn tự chọn. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng, biết di chuyền và đệm bóng.

- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu nam chạy 3vòng sân, nữ 2 vòng

II. Phương tiện: sân tập, đường chạy, bóng chuyền

B. Quá trình lên lớp.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10 Ngµy so¹n: 17/10/2008 Ngµy d¹y: (24/10/2008) TiÕt 19 ch¹y nhanh - m«n tc - ch¹y bỊn A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - LuyƯn tËp: ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh 30-40m. - M«n tù chän. Thùc hiƯn ®­ỵc kü thuËt ®Ưm bãng, biÕt di chuyỊn vµ ®Ưm bãng. - LuyƯn tËp ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Yªu cÇu nam ch¹y 3vßng s©n, n÷ 2 vßng II. Ph­¬ng tiƯn: s©n tËp, ®­êng ch¹y, bãng chuyỊn B. Qu¸ tr×nh lªn líp. Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè -GV phỉ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. 2.Khëi ®éng *Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y nhanh. *LuyƯn tËp n©ng cao c¸c kü n¨ng: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30 -40m 2. M«n tù chän: * ¤n tËp kü thuËt ®Ưm bãng t¹i chç vµ ®Ịm bãng di chuyĨn. * Häc kü thuËt chuyỊn bãng cao tay: - B¾t bãng: Hai tay më h×nh nãn, th¼ng vỊ phÝa tr­íc trªn tr¸n,tiÕp xĩc bãng c¸c ngãn tay , khi bãng tiÕp xĩc vµo tay thi ®Èy th¼ng khủu tay lªn cac - tung vµ b¾t bãng t¶I chç - chuyỊn bãng cao tay t¶I chç. 3. Ch¹y bỊn: - Nam ch¹y 4 vßng s©n -N÷ ch¹y 3 vßng s©n 4.Củng cố bài học III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng. - thùc hiƯn ®éng t¸c ®iỊu hoµ 2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ. 10' 2’ 8’ 30’ 3L 3L 3L 3L 5’ 5’ 5’ - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. §HNL xÕp thµnh 4 hµng ngang cù ly hĐp. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV - TËp theo tÝn hiƯu cđa GV §HTL gièng §HK§ - Ch¹y theo tèp, mçi tèp 5 em GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt sau ®ã tỉ chøc cho häc sinh «n tËp theo nhãm. Gäi 3-4 HS thùc hiƯn, GV cïng HS nhËn xÐt cđng cè bµi. Ch¹y theo ®éi h×nh líp - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần 10 Ngµy so¹n 17/10/2008 Ngµy d¹y: 24/10/2008 TiÕt 20 ch¹y nhanh - m«n tc A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - LuyƯn tËp: ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh 40-60m. - M«n tù chän. Thùc hiƯn ®­ỵc kü thuËt ®Ưm vµ chuyỊn bãng cao tay cơ b¶n ®ĩng. II. Ph­¬ng tiƯn: s©n tËp, ®­êng ch¹y, bãng chuyỊn. B. Qu¸ tr×nh lªn líp. Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè -GV phỉ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. 2.Khëi ®éng *Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng 3. KiĨm tra bµi cị II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y nhanh. *LuyƯn tËp n©ng cao c¸c kü n¨ng: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30 -40m 3. M«n tù chän: * ¤n tËp kü thuËt ®Ưm bãng thÊp tay vµ chuyỊn bãng cao tay t¹i chç vµ di chuyĨn . 4. Cđng cè bµi: kü thuËt đệm bóng va'chuyỊn bóng cao tay III. PhÇn kÕt thĩc 1. Th¶ láng. - thùc hiƯn ®éng t¸c ®iỊu hoµ 2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ. - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. §HNL xÕp thµnh 4 hµng ngang cù ly hĐp. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - TËp theo tÝn hiƯu cđa GV §HTL gièng §HK§ - Ch¹y theo tèp, mçi tèp 5 em GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt sau ®ã tỉ chøc cho häc sinh «n tËp theo nhãm. Gäi 3-4 HS thùc hiƯn, GV cïng HS nhËn xÐt cđng cè bµi. - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV

File đính kèm:

  • docTUAN 10.doc