Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Đặng Thị Thương Phượng

I . MỤC TIÊU - YÊU CẦU.

 1.Kiến thức.

 Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các động tác bài thể dục với cờ : ôn Vươn thở ,Tay , chân, học 2 động tác lườn,bụng

 2. kỹ năng.

 - Hs thực hiện cơ bản đúng các động tác thể dục : Vươn thở, Tay, chân , lườn ,bụng.

 -HS thực hiện tương đối đúng các động tác

3. Thái độ- hành vi.

 -Thực hiện đúng theo yêu cầu của Gv và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện .

 II . ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN

 1.Điạ Điểm : Sân trường

 2.Phương tiện :Sân bãi sạch sẽ, an toàn, còi,

 III.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

 

doc70 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Đặng Thị Thương Phượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ænh thì môùi taäp neùm boùng vaøo roå theo trình töï töø chaäm ñeán nhanh. - Khoâng lôïi duïng ñöôïc löïc phoái hôïp toaøn thaân khi nhaûy neùm roå: + Bieän phaùp söûa chöõa: Cho hoïc sinh taäp baät nhaûy taïi choå vaø lôïi duïng ñaø baät ñeå ñöa boùng leân vai ñoàng luùc vöôn thaân ngöôøi ñeå khi thaân ngöôøi leân ñeán ñieåm cao nhaát seõ thöïc - Giaùo vieân cho hoïc sinh neùm boùng vaøo roå khoaûng caùch vôùi baûng roå laø 3 m 30 phuùt 3 laàn 5 laàn 10 laàn 3 laàn µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Moãi laàn taäp 1 nhoùm 10 em khoûang caùch töø 4m – 6m ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Moãi laàn taäp 1 nhoùm 10 em khoûang caùch töø 3m Neùm boùng qua laïi cho nhau III/ PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: ñi boä 1 voøng saân vaø taïi choå thaû loûng - Nhaän xeùt lôùp hoïc: - Höôùng daãn caùc em veà nhaø taäp vaø chaån bò baøi tieát sau: tieáp tuïc oân caùc noäi dung ñaõ hoïc. 5 phuùt µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Duyệt Ngày: T.Trưởng Đặng T.Thương Phượng Tuần 33 Ngày soạn: Tiết : 63-64 Ngày dạy: : TTTC: BÓNG RỔ I/ NOÄI DUNG: - Oân: + Kyõ thuaät di chuyeån daãn boùng troïng taâm cao vaø troïng taâm thaáp. + Kyõ thuaät taïi choå chuyeàn boùng, baét boùng tröïc tieáp vaø baät ñaát hai tay tröôùc ngöïc. + Kyõ thuaät taïi choã chuyeàn boùng vaø baét boùng moät tay treân vai. - Hoïc môùi: + Kyõ thuaät Di ñoäng neùm roå 1 tay treân vai II/ MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh naém ñöôïcKyõ thuaät di ñoäng neùm roå 1 tay treân vai III/ ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm saân tröôøng - Coøi, boùng roå (10 quûa) IV/ TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG VAÄN ÑOÄNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp: Hoïc sinh taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng ngang,oån ñònh ñoäi hình, kieåm tra trang phuïc theo quy ñònh, naém tình hình söùc khoeû cuûa hoïc sinh - Phoå bieán giaùo aùn: - Khôûi ñoäng: + Khôûi ñoäng chung: Chaïy nheï 2 voøng saân töôøng (1 voøng 60m); xoay coå tay coå chaân; xoay caúng tay; xoay caùnh tay; ñaùnh tay cao thaáp; tay ngöïc; löôøng; vaën mình; gaäp duoãi; löng buïng; eùp doïc; eùp ngang; tai choã chaïy naâng cao ñuøi. + Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy naâng cao ñuøi taêng toác; chaïy goùt chaïm moâng; chaïy böôùc nhoû taêng toác; chaïy taêng toác 10phuùt 2 laàn x8 nhòp (1 ñoäng taùc) Moãi ñoäng taùc 2 laàn (moãi laàn 20m) µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ II. PHAÀN CÔ BAÛN: A. Oân: - Kyõ thuaät di chuyeån daãn boùng troïng taâm cao vaø thaáp. - Kyõ thuaät chuyeàn boùng, baét boøng tröïc tieáp vaø baät ñaát hai tay tröôùc ngöïc: - Kyõ thuaät taïi choã chuyeàn boùng vaø baét boùng moät tay treân vai. + Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söûa sai kyõ thuaät maø caùc em chöa thöïc hieän ñuùng B. Hoïc: Kyõ thuaät di ñoäng neùm roå 1 tay treân vai. 1. Phaân tích kyõ thuaät: - Tö theá chuaån bò: (Neáu neùm roå tay phaûi) Khi nhaän boùng hoaëc daãn boùng, tröôùc khi chaân phaûi chaïm ñaát, hai tay baét boùng vaø giöõ ôû ngang thaét löng beân phaûi. Böôùc chaân khi baét boùng böôùc daøi vaø thaáp. Chaân phaûi chaïm ñaát, do quaùn tính, troïng taâm di chuyeån töû sau ra tröôùc – chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng, chaân traùi rôi xuoáng xuoáng ñaát baèng goùt roái chyeån sang caû baøn chaân. Khi coøn ñaët caû baøn chaân vaø khi troïng taâm coøn ôû sau, chaân traùi ñaõ ñaïp maïnh giaäm nhaûy. Cuøng luùc chaân traùi giaäm nhaûy leân, duøng söùc naâng ñuøi chaân phaûi leân treân, khi ñuøi song song vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi, ñoàng thôøi boùng ñöôïc ñöa töø thaét löng leân vai. - Khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng khuyuû tay phaûi leân cao, duøng söùc coå tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi, ñoàng thôøi tay traùi rôøi khoûi boùng. Boùng ra tay cuoái cuøng ôû hai ngoùn troû vaø ngiöõa, tröôùc khi ngöôøi töø ñieåm cao nhaát rôi xuoáng. - Giaùo vieân phaân tích kyõ thuaät vaø thò phaïm cho caùc em xem - Höôùng daãn caùc em taïi choå töï neùm boùng leân cao roài baét laïi - Cho hoïc sinh neùm boùng qua laïi ôû tö theá neùm roå 2 Sai laàm thöôøng maéc vaø Bieän phaùp söûa chöõa : + Bieän phaùp söûa chöõa: taäp caûm giaùc tay cho hoïc sinh baèng caùch cho hoïc sinh ñöùng taïi choã phoái hôïp ñaåy boùng leân cao roài baét laïi nhieàu laàn vaø taäp söû duïng hai ngoùn troû vaø giöõa ñeå mieát tích cöïc vaøo boùng tröôùc khi boùng rôøi tay. - Ñöôøng boùng ñi thaáp: + Bieän phaùp söûa chöõa: Khi neùm caàn naâng khuyûu tay höôùng veà tröôùc vaø leân treân ñeå taïo goùc ñoä ra tay phuø hôïp vôùi ñoä cao cuûa roå, beân caïnh ñoù phaûi chuù yù ñieàu khieån löïc gaäp coå tay vaø söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay vaøo boùng sao cho löïc neùm boùng ñi luoân phuø hôïp vôùi goùc ñoä ra tay. - Khoâng lôïi duïng ñöôïc löïc phoái hôïp toaøn thaân khi ñöùng taïi choå neùm roå: + Bieän phaùp söûa chöõa: Cho hoïc sinh ñöùng taïi choå taäp ñoäng taùc neùm khoâng boùng nhieàu laàn cho ñeán khi coù theå thöïc hieän thuaàn thuïc ñoäng taùc hoaøn chænh thì môùi taäp neùm boùng vaøo roå theo trình töï töø chaäm ñeán nhanh. - Khoâng lôïi duïng ñöôïc löïc phoái hôïp toaøn thaân khi nhaûy neùm roå: + Bieän phaùp söûa chöõa: Cho hoïc sinh taäp baät nhaûy taïi choå vaø lôïi duïng ñaø baät ñeå ñöa boùng leân vai ñoàng luùc vöôn thaân ngöôøi ñeå khi thaân ngöôøi leân ñeán ñieåm cao nhaát seõ thöïc - Giaùo vieân cho hoïc sinh neùm boùng vaøo roå khoaûng caùch vôùi baûng roå laø 3 m 30 phuùt 3 laàn 5 laàn 10 laàn 3 laàn µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Moãi laàn taäp 1 nhoùm 10 em khoûang caùch töø 4m – 6m ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Moãi laàn taäp 1 nhoùm 10 em khoûang caùch töø 3m Neùm boùng qua laïi cho nhau III/ PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: ñi boä 1 voøng saân vaø taïi choå thaû loûng - Nhaän xeùt lôùp hoïc: - Höôùng daãn caùc em veà nhaø taäp vaø chaån bò baøi tieát sau: tieáp tuïc oân caùc noäi dung ñaõ hoïc. 5 phuùt µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Duyệt Ngày: T.Trưởng Đặng T.Thương Phượng Tuần 34 Ngày soạn: Tiết : 65 - 66 Ngày dạy: TTTC: BÓNG RỔ I/ NOÄI DUNG: - Oân: Caùc noäi dung kieåm tra - Kieåm tra: + Di chuyeån daãn boùng troïng taâm cao vaø troïng taâm thaáp + Chuyeàn boùng vaø baét boùng Neùm roå II/ MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh naém ñöôïcKyõ thuaät nhaûy neùm roå 1 tay treân vai III/ ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm saân tröôøng - Coøi, boùng roå (10 quûa) IV/ TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG VAÄN ÑOÄNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp: Hoïc sinh taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng ngang,oån ñònh ñoäi hình, kieåm tra trang phuïc theo quy ñònh, naém tình hình söùc khoeû cuûa hoïc sinh - Phoå bieán giaùo aùn: - Khôûi ñoäng: + Khôûi ñoäng chung: Chaïy nheï 2 voøng saân töôøng (1 voøng 60m); xoay coå tay coå chaân; xoay caúng tay; xoay caùnh tay; ñaùnh tay cao thaáp; tay ngöïc; löôøng; vaën mình; gaäp duoãi; löng buïng; eùp doïc; eùp ngang; tai choã chaïy naâng cao ñuøi. + Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy naâng cao ñuøi taêng toác; chaïy goùt chaïm moâng; chaïy böôùc nhoû taêng toác; chaïy taêng toác 10 phuùt 2 laàn x8 nhòp (1 ñoäng taùc) Moãi ñoäng taùc 2 laàn (moãi laàn 20m) µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ II. PHAÀN CÔ BAÛN: A. Oân: - Di chuyeån daãn boùng troïng taâm cao vaø troïng taâm thaáp. - Chuyeàn boùng vaø baét boùng - Neùm roå B. Kieåm tra: 1. Ñieåm Ñaït: Hoïc sinh thöïc hieän caùc noäi dung yeâu caàu kieåm tra ñaït yeâu caàu - Di chuyeån daãn boùng 20 m : chöa Nhòp nhaøng, coøn ñeå maát boùng 5 laàn - Chuyeàn baét boùng 20 m : ñeå maát boùng 5 laàn vaø khoâng ñuû löïc - Neùm roå 5 quûa : vaøo roå 2 quaû 1. Ñieåm chöa ñaït: Hoïc sinh thöïc hieän caùc noäi dung yeâu caàu kieåm tra chöa ñaït yeâu caàu. - Di chuyeån daãn boùng 20 m : ñeå maát boùng 10 laàn - Chuyeàn baét boùng 20 m : khoâng chính xaùc 10 laàn - Neùm roå 5 quûa : Khoâng vaøo quûa naøo caû 30 phuùt µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Moãi laàn taäp 1 nhoùm 10 em khoûang caùch töø 4m – 6m ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Moãi laàn taäp 1 nhoùm 10 em khoûang caùch töø 3m Neùm boùng qua laïi cho nhau III/ PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: ñi boä 1 voøng saân vaø taïi choå thaû loûng - Nhaän xeùt lôùp hoïc: - Höôùng daãn caùc em veà nhaø taäp vaø chaån bò baøi tieát sau: tieáp tuïc oân caùc noäi dung ñaõ hoïc. 5 phuùt µ GV ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Duyệt Ngày: T.Trưởng Đặng T.Thương Phượng

File đính kèm:

  • docTD 7 KY II.doc