Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến Tiết 37 - Trần Minh Trí

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

- Mục tiêu: Luyện tập các bài tập bổ trợ chạy nhanh, rèn luyện xuất phát cao chạy nhanh, tập luyện kỹ thuật bóng chuyền. Rèn luyện sức bền.

- Yêu cầu: Học sinh thực hiện tốt chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh. Thực hiện được các động tác bổ trợ kỹ thuật, tư thế chuẩn bị cơ bản của bóng chuyền và cách di chuyển. Rèn luyện sức bền.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tập, còi, bóng chuyền, đồng hồ, thước dây, cờ đuôi nheo, vôi bột.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc79 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến Tiết 37 - Trần Minh Trí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h kĩ thuật Hs thực hiện di chuyển ở cư li 20-30m theo nhóm 4-5 em Gv làm mẫu chạm và giải thích kĩ thuật Hs thực hiện di chuyển ở cư li 20-30M .theo nhóm 4-5 em Gv làm mẫu chạm và giải thích kĩ thuật Hs thực hiện di chuyển ở cư li 30-40M theo nhóm 4-5 em GV theo dõi sữa sai Gv làm mẫu chạm và giải thích kĩ thuật Hs thực hiện di chuyển ở cư li 30M theo nhóm 4-5 em. GV theo dõi sữa sai. - Xeáp ñoäi hình 4 haøng ngang , GV cho HS luyeän taäp tai choã tö theá chuaån bò . Hs thò pham ñoàng loaït theo nhoùm Gv thị phạm mẫu Hs thị phạm theo đội hình 2 hàng dọc nam nữ riêng. hs về 4 hàng ngang C.kết thúc Thả lỏng: Nhận xét: Dặn dò: 5p Hít thở sâu, rũ cá cơ khớp Hs về 4 hàng ngang GV nhận xét ưu khuyết điểm của buổi tập.Biểu dương những em có thành tích tốt Luyện tập thêm ở nhà. Tuần:17 ngày soạn: ngày dạy: Tiết:34 BÀI DẠY: CHẠY NHANH-BÓNG CHUYỀN I.Mục tiêu . Ôn t ập CHẠY NHANH biết được k ĩ thu ật XP cao ch ạy nhanh 40 M.Yêu cầu nắm bắt được kĩ thuật và thực hiện nghiêm túc,và biết vận dụng vào việc tập luyện nâng cao tố chất nhanh. Boùng chuyeàn : Oân tung vaø baét boùng 2 ngöôøi . Tö theá chuaån bò Tö theá ñeâm boùng thaáp tay,học kĩ thuật chuyền bóng cao tay.Yeâu caàu HS bieát vaø thöïc hieän moät soá ñoäng taùc kó thuaät chuyeân moân trong boùng chuyeàn . II.Địa điểm ,phương tiện Sân trường ,còi III.Tiến trình lên lớp Nội dung DL Phương pháp tổ chức A.phần mở đầu 1.Ổn định tổ chức: 2.Khởi động: xoay các khớp cổ tay, chân, gối hông, khuỷu tay, vai,chạy bước nhỏ , nâng, cao đùi tại chỗ. 3.Hỏi bài củ: GV gọi 4 HS lên thực hiện tư thế XP cao và đánh giá cho điểm. K t đệm bóng thấp tay. GV giới thiệu bài mới 10p Lớp tập hợp 4 hàng ngang , dóng hàng , điểm số báo cáo,HS hô chúc GV khỏe ,GV hô chúc cả lớp khỏe. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ B. Cơ bản 1.chạy nhanh. --ôn -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau --XP cao chạy nhanh 30-40M 2.Boùng chuyeàn : – Oân moät soá ñoäng taùc ñaõ hoïc : -Tư thế chuẩn bị -Tö theá ñeäm boùng thaáp tay -Tư thế chuyền bóng cao tay -3- Cuûng coá : - Boùng chuyeàn : -Tö theá chuaån bò keát hôïp đệm bóng thấp tay hai người. -Tö theá chuaån bò keát hôïp chuyền bóng cao tay hai người. 30p 3-5L 3-5L 3-5L 3-5L Gv làm mẫu chạm và giải thích kĩ thuật Hs thực hiện di chuyển ở cư li 20-30m theo nhóm 4-5 em Gv làm mẫu chạm và giải thích kĩ thuật Hs thực hiện di chuyển ở cư li 20-30M .theo nhóm 4-5 em Gv làm mẫu chạm và giải thích kĩ thuật Hs thực hiện di chuyển ở cư li 30-40M theo nhóm 4-5 em GV theo dõi sữa sai Gv làm mẫu chạm và giải thích kĩ thuật Hs thực hiện di chuyển ở cư li 30M theo nhóm 4-5 em. GV theo dõi sữa sai. - Xeáp ñoäi hình 4 haøng ngang , GV cho HS luyeän taäp tai choã tö theá chuaån bò . Hs thò pham ñoàng loaït theo nhoùm Gv thị phạm mẫu Hs thị phạm theo đội hình 2 hàng dọc nam nữ riêng. hs về 4 hàng ngang C.kết thúc Thả lỏng: Nhận xét: Dặn dò: 5p Hít thở sâu, rũ cá cơ khớp Hs về 4 hàng ngang GV nhận xét ưu khuyết điểm của buổi tập.Biểu dương những em có thành tích tốt Luyện tập thêm ở nhà. NGAØY SOAÏN : TUAÀN : 18 NGAØY GIAÛNG : TIEÁT : 36 THI HỌC KÌ I CHAÏY NHANH I MUÏC TIEÂU : 1 – Chaïy nhanh : Kieåm tra chaïy nhanh .Yeâu caàu thöïc hieän toát kó thuaät xuaát phaùt cao – chaïy nhanh vaø ñaït thaønh tích cao . II – ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : 1 – Ñiaï ñieåm : Saân tröông coù keû ñöôøng chaïy . 2 – Phöông tieän : Trang phuïc , coøi , tranh aûnh , banø gheá GV kieåm tra. III – NOÄI DUNG PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC A – PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1 – Nhaän lôùp : - GV nhaän lôùp kieåm tra sí soá , taùc phong , söùc khoûe hoïc sinh . - Phoå bieán muïc tieâu , yeâu caàu , noäi dung kieåm tra . 3 – Khôûi ñoäng : a) Khôûi ñoäng chung : - Chaïy chaäm quang saân tröôøng . Xoay caùc khôùp : coå tay , coå chaân , ñaàu goái , hoâng , vai. Thöïc hieän caùc ñoäng taùc : löôøn , buïng , ngöïc , vaën mình . b) Khôûi ñoäng chuyeân moân: - Chaïy böôùc nhoû . - Chaïy naâng cao ñuøi . - Chaïy goùt chaïm moâng . 10 PHUÙT 2laân x 8 nhòp - Lôùp tröôûng taäp hoïp lôùp theo 4 haøng ngang , chaán chænh haøng nguõ , baùo caùo sí soá cho GV . Chuùc GV khoeû - GV chuùc laïi HS vaø phoå bieán noäi dung kieåm tra . - Taäp theo ñoäi hình 4 haøng ngang , cöï ly caùch moät saûi tay giaøn haøng do GV ñieàu khieån . €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ B- PHAÀN CÔ BAÛN : - Kieåm tra , cho ñieåm : a- Noäi dung :Kieåm tra kó thuaät xuaát phaùt cao, kó thuaät böôùc chaïy vaø thaønh tích b- Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït , moãi ñôït 1-2 em . - Moãi HS tham gia kieåm tra 1 laàn : Xuaát phaùt cao – chaïy nhanh 60m. Tröôøng hôïp ñaëc bieät , GV coù theå kieåm tra laàn 2 . Khi kieåm tra laàn 2 , khoâng ñöôïc ñieåm toái ña quaù 8 . c- Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo möùc ñoä thöïc hieän kó thuaät ñoäng taùc vaø thaønh tích cuûa töøng hoïc sinh . - Ñieåm 9-10 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät xuaát phaùt , kó thuaät böôùc chaïy vaø thaønh tích ñaït ôû möùc Gioûi theo tieâu chuaån RLTT - Ñieåm 7 - 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät xuaát phaùt , kó thuaät böôùc chaïy vaø thaønh tích ñaït ôû möùc Khaù theo tieâu chuaån RLTT - Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kó thuaät xuaát phaùt vaø böôùc chaïy vaø thaønh tích ñaït ôû möùc Ñaït theo tieâu chuaån RLTT hoaëc kó thuaät thöïc hieän ñuùng , nhöng thaønh tích khoâng ôû möùc Ñaït theo tieâu chuaån RLTT. -Điểm 3-4 không thực hiện được kt XP vaø böôùc chaïy vaø thaønh tích h khoâng ôû möùc Ñaït theo tieâu chuaån RLTT. 30 PHUÙT phuùt GV HS X X C – PHAÀN KEÁT THUÙC : 1 – Thaû loûng . 2 – Nhaät xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . 3- Coâng boá ñieåm kieåm tra 4 – Giao baøi taäp veà nhaø . Keát thuùc tieát hoïc 5 PHUÙT - Xeáp ñoäi hình 4 haøng ngang , GV cho HS thöïc hieän moät soá ñoäng taùc thaû loûng tay chaân vaø toaøn thaân . - GV nhaän xeùt tieát hoïc . Bieåu döông nhöõng HS hoïc toát. - GV giao baøi taäp vaø höôùng daãn luyeän taäp theâm ôû nhaø . û Tuaàn:19 Ngaøy soaïn : ngày dạy: Tieát:37 BÀI THỂ DỤC - BAÄT NHAÛY -CHAÏY BEÀN I/ Muïc tieâu: - Nắm kĩ thuật của hai ñoäng taùc vöôn thôû,tay Kieán thöùc : Naém ñöôïc nhöõng ñoäng taùc boå trôï veà kyõ thuaät ñaù laêng tröôùc sau , sang ngang . Vaän duïng : ñeå naâng cao thaønh tích vaø theå chaát coù tính töï giaùc trong taäp luyeän TDTT thöôøng xuyeân. II/ Ñòa ñieåm phöông tieän: Saân tröôøng Gv : coøi , ñoàng hoà , Hs : ñoàng phuïc TDTT . III/ Hoaït ñoäng cuûa gv - hs PHAÀN – NOÄI DUNG THÔØI GIAN KLVÑ PP TOÅ CHÖÙC I . Phaàn môû ñaàu : 1.oån ñònh toå chöùc 1. Khôûi ñoäng chung – chuyeân moân Xoay caùc khôùp töø treân xuoáng döôùi töø xa tim ñeán gaàn tim. Chaïy böôùc nhoû + goùt chaïm moâng + naâng cao ñuøi.. 2.Gi ới thi ệu bài mới : II. Phaàn cô baûn : +Baøi TD -ÑT vöôn thôû:nhip 1:Böôùc chaân traùi sang ngang roäng baèng vai,hai tay caàm côø ñöa ra tröôùc-leân cao // ,loøng baøn tay höôùng vaøo nhau,côø höôùng leân cao,öôõn thaân,maët ngöõa (hít vaøo) -Nhòp 2 Ñöa hai tay ra tröôùc –xuoáng thaáp cheách ra sau,côø höôùng xuoáng ñaát, cuùi ngöôøi ,hoùp buïng (thôû ra) =Nhòp 3 Ñöa hai tay töø döôùi ra tröôùc –dang ngang,loøng baøn tay höôùng tröôùc,ngöïc hôi öôõn (hít vaøo) +Nhòp 4 Ñöa hai vaø côø ra tröôùc –xuoáng thaáp veà TTCB (thôû ra ) +Nhòp 5,6,7,8nhö nhòp 1,2,3,4 nhöng nhòp 5 böôùc chaân phaûi sang ngang. = Ñoäng taùc :tay nhip 1:Böôùc chaân traùi sang ngang roäng baèng vai,hai tay caàm côø ñöa ra tröôùc-leân cao // ,loøng baøn tay höôùng vaøo nhau,côø höôùng leân cao,öôõn thaân,maët ngöõa (hít vaøo) +Nhòp 2:Ñöa hai tay ra tröôùc // cao ngang vai ,loøng baøn tay höôùng vaøo nhau ,côø höôùng tröôùc (thôû ra ) +Nhòp 3:Ñöa hai tay dang ngang baøn tay ngöõa ,côø höôùng sang hai beân (hít vaøo) +Nhip„: Veà TTCB (thôû ra) + Nhòp 5,6,7,8 nhö nhip1,2,3,4 nhöng nhòp 5 böôùc chaân phaûi sang ngang. + . Baät nhaûy : OÂn : ñaù laêng tröôùc - sau. - Ñaù laêng sang ngang . Troø chôi : Nhaûy cöøu : Chia lôùp 2 ñoäi à nam – nöõ rieâng gv cho Hs xeáp laøm 2 haøng ,höôùng daãn vaø ñieàu khieån hs caùch chôi 1-2 laàn . * Cuõng coá : kó thuaät ñaù laêng tröôùc , sau , sang ngang. +. Chaïy beàn : Gv höôùng daãn vaø ñieàu khieån hs caùch thöùc hít vaøo baêng muõi thôõ ra baèng mieäng 2 laàn. Nam chaïy 3 voøng saân tröôøng .nöõ chay’ voøng Hoài tónh III. Phaàn keát thuùc : 1 Thaõ loõng : Taïi choå thaõ loõng vai löng , chaân , thaân . 2. Nhaän xeùt : ñaùnh giaù quaù trình tieáp thu kyõ thuaät, yù thöùc , tính töï giaùc trong taäp luyeän .. 3. Daën doø : taäp 2 ñoäng taùc cuûa baøi TD ,ñaù laêng tröôùc sau,ñaù laêng sang ngang. 10phuùt 30 phuùt 1-2l 3lx8n 3-5p 1-3p 20-30L 20-30L Lôùp tröôûng taäp hôïp BCSS chuùc gv € €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Gv nhaän lôùp kieåm tra syõ soá , phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc , kieåm tra veà ñoàng phuïc vaø söùc khoeû Cöï ly daõn caùch höôùng daãn hs khôûi ñoäng taïi choå theo hieäu leänh . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv laøm maãu phaân tích KT hai ñoäng taùc vöôn thôû, tay. Hs thò phaïm ñoàng loaït theo söï chæ daãn cuûa GV Hs taäp luyeän theo nhoùm Hs taäp hít, thôû Gv theo doõi söõa sai Gv höôùng daãn hs taäp theå löïc boå trôï chuyeân moân trong trong baät nhaûy. Gv phaân tích yeáu lónh kyõ thuaät laøm maãu – hs taäp ñoàng loaït theo tín hieäu taïi choå . Söõa sai . Gv höôùng daãn hs chôi troø chôi nhaûy cöøu .Chia lôùp laøm 2 ñoäi nam ,nöõ rieâng.moãi ñoäi chia ra laøm 2 ñoäi nhoû x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV GV Taäp hôïp lôùp gv nhaän xeùt tieát hoïc coù töï giaùc tích cöïc khoâng vaø tieáp thu kt nhö theá naøo ? nhöõng em thöïc hieän coøn sai soùt veà kyõ thuaät gv höôùng daãn theâm nhöõng baøi taäp daãn daét boå trôï kyõ thuaät ñeå veà nhaø reøn luyeän theâm . Thaõ loõng , daën doø giao baøi taäp veà nhaø € €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Giaûi taùn ! Khoeû !

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7(7).doc