Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 17+18: Chạy ngắn; ĐHĐN; Chạy bền

I . NHIỆM VỤ:

1.CN:Các động tác bổ trợ KT chạy ngắn, trò chơi“Lị cị tiếp sức”. Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

2.ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái – phải – đằng sau. Đội hình 0-2-4. Học chạy đều – đứng lại.

3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

II.YÊU CẦU:

1.Kiến thức:

- Biết tn v cch thực hiện đtác bổ trợ, XP thấp-chạy lao-chạy giữa qung- về đích.Trị chơi

- Bit khẩu lệnh v cch thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái – phải – đằng sau. Đội hình 0-2-4. Học chạy đều – đứng lại.

- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin.

2.Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng XP thấp-chạy lao -chạy giữa qung-về đích.Trị chơi. Nâng dần tốc độ

- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái – phải – đằng sau. Đội hình 0-2-4. học chạy đều – đứng lại.- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhin.Nng dần sức bền

- HS cĩ ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực trong tập luyện, vệ sinh sn tập.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 17+18: Chạy ngắn; ĐHĐN; Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SỐ: 09 MOÂN : CHAÏY NGAÉN, ÑHÑN, CHAÏY BEÀN. ˜w™ Tieát CT : 17&18 Thôøi gian daïy : // I . NHIEÄM VUÏ: 1.CN:Caùc ñoäng taùc boå trôï KT chaïy ngaén, troø chôi“Lò cò tiếp sức”. Luyeän taäp hoaøn chænh caùc giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ngaén. 2.ÑHÑN: OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Ñöùng nghieâm, nghæ, quay traùi – phaûi – ñaèng sau. Ñoäi hình 0-2-4. Hoïc chaïy ñeàu – ñöùng laïi. 3.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. II.YEÂU CAÀU: 1.Kiến thức: - Biết tên và cách thực hiện đtác bổ trợ, XP thấp-chạy lao-chạy giữa quãng- về đích.Trò chơi - Biêt khẩu lệnh và cách thực hiện taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Ñöùng nghieâm, nghæ, quay traùi – phaûi – ñaèng sau. Ñoäi hình 0-2-4. Hoïc chaïy ñeàu – ñöùng laïi.. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2.Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng XP thấp-chạy lao -chạy giữa quãng-về đích.Trò chơi. Nâng dần tốc độ - Thực hiện được taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Ñöùng nghieâm, nghæ, quay traùi – phaûi – ñaèng sau. Ñoäi hình 0-2-4. hoïc chaïy ñeàu – ñöùng laïi.- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.Nâng dần sức bền - HS có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực trong tập luyện, vệ sinh sân tập. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp TDTT cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Coøi. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay khôùp, caêng cô. KT baøi cuõ: Phöông phaùp taäp luyeän söùc nhanh. (6p) II/ Phaàn cô baûn: 1)Chạy Ngắn: _Caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy cöï ly ngaén. _ Troø chôi: Chaïy chaïy tieáp söùc con thoi. _ Hoaøn chænh XP- chaïy lao- giöõa quaõng-veà ñích, Cöï ly 60m. 2) ÑHÑN: _ OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Ñöùng nghieâm, nghæ, quay traùi – phaûi – ñaèng sau. Ñoäi hình 0-2-4. Hoïc chaïy ñeàu – ñöùng laïi. 3)Chaïy beàn: _ Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 300-400m *Cuûng coá kyõ thuaät: ÑHÑN; ñaùnh ñích. (35p) 2L - 3L 2-3hiệp 2L - 3L 4-6L 1L III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H.D taäp ôû nhaø: Chaïy veà ñích, ÑHÑN, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp. (4p) YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -ĐH sole caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -gv goïi 3hs kieåm tra ñaùnh giaù cho ñieåm. -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï moân chaïy +Naém vöõng luaät chôi, tích cöïc trong troø chôi. -Phoái hôïp nhòp nhaøng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. -Xuaát phaùt ñuùng thôøi ñieåm phaûn xaï nhanh. -Baét ñöôïc toác ñoä nhanh trong chaïy lao. -Duy trì vaø ñaït toác ñoä nhanh nhaát giöõa quaõng. -Chuù yù thöïc hieän toát ñaùnh ñích. +Thöïc hieän ñuùng theo khaåu leänh chæ huy. +Ñuùng tö theá. -Chuù yù xem GV phaân tích, thò phaïm caùch ñoåi chaân khi sai nhòp, aùp duïng toát trong quaù trình thöïc hieän. +Bieát phaân phoái söùc trong cöï ly chaïy. +Hít thôû ñeàu trong quaù trình chaïy. +Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong. -HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû, xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm vaø söûa sai laàm. 15m 60m 300-400m +Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn. -ĐH sole caùch 1 dang tay hoài tónh. Ngaøy 12 Thaùng 10 Naêm 2013 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Lê Phước Minh NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : * Ưu điểm: * Khuyết điểm: Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docThe duc tiet 17 18.doc