Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm - Nguyễn Khương Duy

A/ Mục tiêu:

- Cung cấp cho học sinh tác dụng của việc luyện tập Thể dục.

- Học sinh nắm được nhiệm vụ của ban cán sự lớp.

- Rèn luyện các kỹ năng thông hiểu.

B/ Địa điểm - phương tiện:

- Địa điểm:Lớp học.

- Phương tiện: Gv: Giáo án

- Hs: SGK, sách tham khảo lịch sử các môn TDTT.

C/ Tiến trình lên lớp:

 

 

doc170 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/02/2021 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm - Nguyễn Khương Duy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh khởi động. B/ phÇn c¬ b¶n. Đá cầu: - Néi dung: KiÓm tra kÜ thuËt t©ng cÇu b»ng ®ïi, m¸ trong bµn ch©n vµ thµnh tÝch. Cách cho điểm: Điểm 9, 10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t tõ 25- 30lÇn (Nam), 20- 25lÇn(N÷), lÇn t©ng trë lªn b»ng ®ïi vµ m¸ trong bµn ch©n. Điểm 7, 8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t tõ 21- 24lÇn(Nam), 15- 20lÇn(N÷), lÇn t©ng cÇu b»ng ®ïi, m¸ trong bµn ch©n vµ thµnh tÝch. Điểm 5, 6: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và thµnh tÝch ®¹t 15- 20lÇn (Nam), 10- 15lÇn (N÷), lÇn t©ng cÇu b»ng ®ïi, m¸ trong bµn ch©n vµ thµnh tÝch. Điểm 3, 4: Kh«ng ®¹t kÜ thuËt vµ thµnh tÝch quy ®Þnh. 32- 35 phút GV tập hợp lớp. Phổ biến nội dung kiểm tra môn đá cầu: KÜ thuËt t©ng cÇu b»ng ®ïi, m¸ trong bµn ch©n vµ thµnh tÝch. Gv kiÓm tra hs t©ng cÇu tèi ®a ( tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu t©ng cÇu ®Õn lóc cÇu r¬i xuèng ®Êt). Mçi hs ®­îc t©ng 2 lÇn lÊy thµnh tÝch lÇn cao nhÊt t©ng ®­îc. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: è Tõng hs ®Õn l­ît kiÓm tra vµo chç quy ®Þnh vµ thùc hiÖn kÜ thuËt ®éng t¸c. FLưu ý: có thể cho HS kiểm tra l¹i để nâng điểm cho các em (nếu bị điểm dưới trung bình). Đội hình kiểm tra: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € HS KT Hs ®Õm b¹n kt € € C/ phÇn kÕt thóc Thả lỏng Đánh giá nhận xét buổi học-công bố điểm. Xuống lớp. Giao bài tập về nhà: Ôn tập các nôi dung: chạy bền, bËt nh¶y, ch¹y con thoi, gËp bông. GV hô “Giải tán” HS hô “ Khoẻ” 3 - 5 phút GV cho HS cùng thực hiện động tác thả lỏng và thư giản: rũ tay, đấm lưng nhẹ. Đánh giá nhận xét buổi KT. công bố điểm. Biểu dương những HS có thành tích tốt. Hướng dẫn HS về nhà luyện tập thêm. Đội hình xuống lớp Tập trung lớp thành 4 hàng ngang. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € IV/ Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : 69- 70 KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ I/ môc tiªu – yªu cÇu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỹ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách . - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT : N»m ngöa gËp bông, BËt xa t¹i chç, Ch¹y con thoi 4x 10m, Ch¹y tuú søc 5 phót. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện, cố gắng kiểm tra đạt kết quả cao. II/ ®Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn. - Địa điểm: Sân trường. -Thiết bị: Còi, phấn trắng, đồng hồ bấm giờ, Th­íc ®o, bàn ghế cho GV kiểm tra. III/ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y. Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc A/ phÇn më ®Çu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu kiểm tra tuyêu chuẩn rèn luyện thân thể . 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 5-7 phót 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B/ phÇn c¬ b¶n. Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT KiÓm tra: N»m ngöa gËp bông. BËt xa t¹i chç. Ch¹y con thoi 4x 10m. Ch¹y tuú søc 5 phót. 30-35 phút - Néi dung kiÓm tra RLTT mçi tiÕt kiÓm tra 2 néi dung. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 – 4 HS (nam, nữ riêng). - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. GV hoặc cán sự lớp hô khẩu lệnh để HS thực hiện động tác. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp HS bị xếp loại đạt hoặc chưa đạt. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, xếp loại tối đa không ®­îc tèt. - Gv quan s¸t vµ kiÓm tra häc sinh. - Gv kiÓm tra nghiªm tóc ®óng néi dung. C/ phÇn kÕt thóc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Công bố kết quả kiểm tra + Xuống lớp. 3- 5 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: .... .. TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ÔN TẬP : CHẠY NHANH I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Chạy nhanh : Trò chơi “Chạy tiếp sức ”. Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50 m. 2.YÊU CẦU : Chạy nhanh : Biết và thực hiện được tương đối đúng xuất phát cao – chạy nhanh, trò chơi “Chạy tiếp sức”. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường . Tranh ảnh , cờ, nệm nhảy. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 8 phút 2 phút 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B. PHẦN CƠ BẢN : 1. Chạy nhanh : _ Xuất phát cao chạy nhanh 20 -50 m. - Trị chơi “ Chạy tiếp sức ”. 3. Củng cố ( Chạy nhanh ) 32 phút 20 phút 5 phút 7 phút - Giáo viên thị phạm lại € € € € các động1 lần sau đĩ điều€ € € € khiển cho các em ơn tập.€ € € € Vừa cho các em ơn tập vừa chú ý quan sát sửa sai cho các em. € GV 50 m - Gv phổ biến trị chơi “ Chạy tiếp sức ” và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trị chơi. - Gọi 2 học sinh lên thực hiện lại các động tác xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50 m.Lớp quan sát nhận xét.Giáo viên kết luận và cho điểm các em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 / Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học.Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. IV/ Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : KIỂM TRA HỌC KÌ 2 : CHẠY NHANH I. NHIỆM VỤ: Chạy nhanh: KT chạy nhanh . II. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mục đích: Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, tính kỷ luật, tập thể. Các tư thế cơ bản đúng. Trang bị cho HS một số kiến thức, kĩ năng để rèn luyện sức nhanh 2. Yêu cầu: Lên lớp đúng giờ, đúng khu vực quy định HS thực hiện động tác tương đối chính xác. Lớp học trật tự, nghiêm túc. III. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường IV. DỤNG CỤ: Còi ,cọc,tranh ảnh minh họa. V. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sỉ số, trang phục - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. - Khởi động:thực hiện các động tác xoay khớp: + Cổ + Cổ tay, cổ chân + Khuỷu tay + Cánh tay + Khớp hông + Khớp gối + Eùp dọc + Eùp ngang B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Kiểm Tra: Xuất phát cao – chạy 60m - GV phổ biến nội dung và quy chế kiểm tra - KT theo nhiều đợt - Mỗi HS KT 1 lần. HS được KT lần 2 (nếu chưa đạt) GV nhận xét – đọc điểm sau mỗi đợt KT C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng 2. Nhận xét 3. Xuống lớp 8 phút 2’ 3’ 8 – 10’ 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 2l x 8nh 32 phút 5 phút Lớp trưởng tập họp 4 hàng ngang, báo cáo sỉ số cho GV xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx r(GV) GV dùng phương pháp:- Giảng Giải - Thị Phạm phổ biến ngắn gọn, rõ ràng. GV tập họp 4 hàng ngang, giãn cách - cự ly và so le phù hợp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r (GV) - Mỗi đợt KT 2 HS sẽ lên chạy thi với nhau, mỗi HS chạy theo một ô theo số thứ tự của mình (số bé chạy ô 1 – số lớn chạy ô 2) - Thực hiện theo khẩu lệnh của lớp trưởng - Cách cho điểm: + Đúng kĩ thuật xuất phát, kĩ thuật chạy, tốc độ cao:G + Đúng kĩ thuật xuất phát, kĩ thuật chạy, tốc độ chưa cao: K + Chưa đúng kĩ thuật , có tốc độ:Đ + Chưa đúng kĩ thuật , không có tốc độ: CĐ Tại chỗ rũ tay chân GV nhận xét buổi học, trả lời thắc mắc của HS (nếu có), dặn dò. Giải tán với tiếng reo “Khỏe” IV/ Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ DĐT QA ÄPHÒNG GD & ĐT Đông Triều TRƯỜNG THCS Hoàng Quế Tổ : Tự Nhiên NĂM HỌC : 2008-2009

File đính kèm:

  • docThe duc 6(42).doc