Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 59: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền - Trần Ngọc Định

1. Kin thỉc: a. Bt nhaíy: Bt xa, Troì chi “Nhaíy vaìo tip sỉc”.

b. ạ cưu: n tng cưu bịng uìi. Troì chi b tr do GV chon.

 c. Luyn tp chảy bưn trn a hçnh tỉ nhin.

2. Kyỵ nng: - Phạt trin sỉc mảnh cuía chn gim nhaíy.

 - Tảo caím giạc tip xục vi cưu bịng uìi.

 - Phn phi vaì duy trç ỉc sỉc bưn trn cỉ ly, kt hp ht thí su khi chảy.

3. Thại : + Cọ y thỉc tỉ giạc hoc tp, tch cỉc tp luyn.

B. PHỈNG PHẠP TP LUYN: Dảy ngoaìi trìi cọ phn nhọm theo gii tnh.

1. Trỉc quan: Phn tch vaì th phảm.

2. Tp luyn lp lải cọ phn chia ng tạc k thut.

3. Giao nhim vủ theo nhọm tp luyn.

4. Sỉía chỉía sai lưm.

C. CHUN B:

1. Giạo vin: Giạo ạn, taìi liu cọ lin quan, k thut th phảm, tranh aính, coìi, cì.

2. Hoc sinh: Sn tp luyn, trang phủc, sỉc khoeỵ tt, nm xaì.

 D. TIN TRÇNH GIAÍNG DẢY:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/02/2021 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 59: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền - Trần Ngọc Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút thæï 59 GIAÏO AÏN SÄÚ 59 Ngaìy soaûn: 8/04/2008. Ngaìy daûy: 9,10/04/2008 TÃN BAÌI: BÁÛT NHAÍY - ÂAÏ CÁÖU - CHAÛY BÃÖN - Tiãúp theo thæï tæû phán phäúi chæång trçnh säú: 59 Låïp daûy: 6CD A. MUÛC TIÃU: 1. Kiãún thæïc: a. Báût nhaíy: Báût xa, Troì chåi “Nhaíy vaìo äø tiãúp sæïc”. b. Âaï cáöu: Än táng cáöu bàòng âuìi. Troì chåi bäø tråü do GV choün. c. Luyãûn táûp chaûy bãön trãn âëa hçnh tæû nhiãn. 2. Kyî nàng: - Phaït triãøn sæïc maûnh cuía chán giáûm nhaíy. - Taûo caím giaïc tiãúp xuïc våïi cáöu bàòng âuìi. - Phán phäúi vaì duy trç âæåüc sæïc bãön trãn cæû ly, kãút håüp hêt thåí sáu khi chaûy. 3. Thaïi âäü: + Coï yï thæïc tæû giaïc hoüc táûp, têch cæûc táûp luyãûn. B. PHÆÅNG PHAÏP TÁÛP LUYÃÛN: Daûy ngoaìi tråìi coï phán nhoïm theo giåïi tênh. 1. Træûc quan: Phán têch vaì thë phaûm. 2. Táûp luyãûn làûp laûi coï phán chia âäüng taïc ké thuáût. 3. Giao nhiãûm vuû theo nhoïm táûp luyãûn. 4. Sæía chæía sai láöm. C. CHUÁØN BË: 1. Giaïo viãn: Giaïo aïn, taìi liãûu coï liãn quan, ké thuáût thë phaûm, tranh aính, coìi, cåì. 2. Hoüc sinh: Sán táûp luyãûn, trang phuûc, sæïc khoeî täút, nãûm xaì. D. TIÃÚN TRÇNH GIAÍNG DAÛY: NÄÜI DUNG GIAÍNG DAÛY LVÂ PHÆÅNG PHAÏP TÄØ CHÆÏC TG SL I. Pháön måí âáöu: 1. Nháûn låïp kiãøm tra sè säú cuía låïp hoüc. 2. Phäø biãún näüi dung vaì yãu cáöu táûp luyãûn. 4p 2p 2p X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x II. Pháön cå baín: 1. Khåíi âäüng: a. Khåíi âäüng chung: Chaûy 200-300m. - Caïc âäüng taïc tay khäng: Tay vai, tay ngæûc, vàûn mçnh, bæåïc våïi. - Xoay caïc khåïp: Cäø tay, cäø chán, gäúi, häng, caïnh tay, baí vai, cäø, eïp doüc - ngang. b. Khåíi âäüng chuyãn mänü: - Chaûy bæåïc nhoí 15 - 20m. - Chaûy náng cao âuìi 15 - 20m. - Chaûy âaûp sau 15 - 20m. - Chaûy tàng täúc âäü 30m 2. Kiãøm tra baìi cuî: - Män Âaï cáöu coï máúy näüi dung thi âáúu? 3. Hoüc baìi måïi: a. Báût nhaíy: - Báût xa taûi chäø vaìo häú caït. Troì chåi “Nhaíy vaìo äø tiãúp sæïc”. b. Âaï cáöu: Än táng cáöu bàòng âuìi. Troì chåi: Thi táng cáöu theo nhoïm. c. Luyãûn táûp chaûy bãön trãn âëa hçnh tæû nhiãn: + Chaûy 500m nam, 400m næî våïi cæåìng âäü I = 70% - 75% sæïc cuía cå thãø. Cáön phäúi håüp âaïnh tay nhëp nhaìng, hêt thåí sáu, duy trç vaì phán phäúi âæåüc sæïc bãön trãn cæû ly. 4. Cuíng cäú buäøi táûp luyãûn: - Báût nhaíy. - Âaï cáöu, Chaûy bãön. III. Pháön kãút thuïc: 1. Thaí loíng (häöi ténh): + Càng cå toaìn thán + Ruí tay, ruí chán. 2. Nháûn xeït buäøi táûp: + YÏ thæïc táûp luyãûn + Kãút quaí táûp luyãûn 3. Baìi táûp vãö nhaì: + Luyãûn táûp chaûy bãön trãn âëa hçnh tæû nhiãn nam chaûy 500m , næî chaûy 400m våïi cæåìng âäü I = 70% - 75% sæïc cå thãø. 38p 8p 5p 3p 1p 27p 2p 3p 2lx8n 1l 1l 1l 1l 6l 3l 70-80l 3l/N - Caïn sæû låïp hæåïng dáùn khåíi âäüng. X .................................... # x x x x ? x x x x Hçnh * - GV goüi 1-2 HS lãn kiãøm tra âaïnh giaï cho âiãøm. - Låïp tiãún haình phán nhoïm táûp luyãûn quay voìng. - GV cho hoc sinh thaình 2 haìng báût xa vaìo häú caït luán phiãn nhau. - GV cho hoüc sinh thæûc hiãûn chåi theo nhoïm. - Täø chæïc cho HS tham gia troì chåi têch cæûc. - Gv thë phaûm vaì giaíi thêch cho hoüc sinh quan saït vaì nghe, sau âoï cho hoüc sinh táûp luyãûn theo nhoïm vaì caï nhán, GV quan saït âãø nhàõc nhåî vaì âiãöu chènh sæîa sai cho HS. - GV cho HS thi âáúu theo nhoïm 5 HS, láúy täøng 5 láön táng cáöu xãúp theo thæï tæû. - Giaïo viãn cho hoüc sinh chaûy theo säú voìng trãn sán táûp, giaïo viãn quan saït âãø cho nhàõc nhåí. (nam 4 voìng, næî 3 voìng). - Giaïo viãn chuáøn xaïc laûi nhæîng kiãún thæïc, ké thuáût hoüc sinh coìn yãúu vaì màõc sai láöm. - Giaïo viãn cho hoüc sinh thaí loíng häöi phuûc sæïc khoeî theo haìng ngang daîn caïch. - Giaïo viãn táûp håüp låïp nháûn xeït vaì dàûn doì hoüc sinh. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docBat nhayDa CauChay ben.doc