Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 7: Bài thể dục - Chạy tiếp sức

A. Mục tiêu.

- Bài TD: + Ôn tập: động tác 1- 7 của nữ, động tác 1- 45 của nam

 + Học mới: động tác 8 của nữ và động tác 46 – 50 của nam

- Chạy tiếp sức:

+ Một số BT bổ trợ chuyên môn phát triẻn tốc độ

+ Luyện tập tro nhận tín gậy trong khu vực 20m qui định theo nhóm 2 người.

B. Địa điểm, Phương tiện.

 - Địa điểm: Sân trường THPT Hữu Lũng

 - Phương tiện: Tín gậy 10c

 C. Tiến trình lên lớp.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 7: Bài thể dục - Chạy tiếp sức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tuần dạy: . Tiết dạy: 7 (ppct) Ngày dạy: / / 20 Ngày soạn: / / 20 Tên Bài: BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC A. Mục tiêu. - Bài TD: + Ôn tập: động tác 1- 7 của nữ, động tác 1- 45 của nam + Học mới: động tác 8 của nữ và động tác 46 – 50 của nam - Chạy tiếp sức: + Một số BT bổ trợ chuyên môn phát triẻn tốc độ + Luyện tập tro nhận tín gậy trong khu vực 20m qui định theo nhóm 2 người. B. Địa điểm, Phương tiện. - Địa điểm: Sân trường THPT Hữu Lũng - Phương tiện: Tín gậy 10c C. Tiến trình lên lớp. TT NéI DUNG §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc TG SL PhÇn më ®Çu 1/ NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, hái søc khoÎ HS, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu, môc tiªu cña giê d¹y 2/ Khái ®éng: + §éng t¸c tay cao + §éng t¸c l­ên + §éng t¸c l­ng bông + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c toµn th©n + Xoay c¸c khíp cæ ch©n, tay, gèi, h«ng + Ðp dÎo ngang, däc + Ch¹y b­íc nhá t¹i chç + Ch¹y n©ng cao ®ïi t¹i chç + Ch¹y l¨ng ch©n sau t¹i chç 2phót 5phót 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2L 2L 2L 2L €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - C¸n sù tËp hîp 4 hµng ngang b¸o c¸o GV( 2 Nam, 2 N÷ ), phæ biÕn g¾n gän ®ñ ý - §éi h×nh k® € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS Dµn hµng cù ly 1 s¶i tay, c¸n sù ®iÒu hµnh khëi ®éng, GV quan s¸t nh¾c nhë PhÇn c¬ b¶n 1/ Chia nhãm luyÖn tËp: - N÷ «n TDND ®éng t¸c 1 – 7 GV qua l¹i c¸c nhãm quan s¸t, nh¾c nhë, ®éng viªn, söa sai ( NÕu cã ) vµ tËp míi ®éng t¸c 8 - Nam «n tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî chuyªn m«n, «n kÜ thuËt trao – nhËn tÝn gËy + BT1: ¤n tËp t¹i chç trao nhËn tÝn gËy + BT2: LuyÖn tËp ch¹y 3l x 3m tèc ®é cao + BT3: LuyÖn tËp trao – nhËn tÝn gËy trong khu 20m qui ®Þnh theo nhãm hai ng­êi. 2/ ChuyÓn ®æi néi dung: C¸ch tæ chøc nh­ trªn - Nam: «n tËp ®éng t¸c 1– 45 Vµ häc míi tõ ®éng t¸c 46 ®Õn 50 cña bµi td liªn hoµn - N÷: TËp néi dung ch¹y tiÕp søc : néi dung nh­ cña nhãm nam bªn trªn 3/ Cñng cè: - Gäi 6 HS (3 Nam, 3 N÷ ) lªn tËp nh÷ng ®éng t¸c ®· häc cña bµi TD. - Gäi 2 HS thùc hiÖn KT trao - nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m qui ®Þnh * Cho HS nhËn xÐt vµ GV nh¾c nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý 12 phót 10phót 5 phót 4-6 L 2L- 8N 2- 4L 4-6 L 2- 3 lÇn 1 -2 lÇn ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒ CS - tËp trao tÝn gËy t¹i chç €€€€€€€ €€€€€€€ € CS -GV h­íng dÉn c¸ch thøc thùc hiÖn ®éng t¸c vµ lµm mÉu 1-2 lÇn - CS h­íng dÉn lµm theo nhãm - §éi h×nh tËp luyÖn BT2: €€€€€€ € €€€€€€ € ƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒ ‚GV - Ph­¬ng ph¸p tËp luyÖn : lu©n phiªn , lÆp lai theo nhãm 2 ng­êi -§éi h×nh nh­ trªn nh­ng ®æi néi dung (nt) - ®éi h×nh cñng cè €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV -Gäi 6 hs kiªm tra c¸c ®éng t¸c võa häc cho ®iÓm miÖng - Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra , ®¸nh gi¸ PhÇn kÕt thóc + Th¶ láng tÝch cùc ( §i l¹i hÝt thë s©u) + Th¶ láng toµn th©n, rò m¹nh 2 ch©n, hÝt thë s©u kÕt hîp th¶ láng b¶ vai vµ tay + NhËn xÐt giê tËp,xuèng líp 2phót 3phót 4L x8N € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS GV lµm mÉu HS tËp theo €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV -GV nhËn xÐt buæi tËp vµ xuèng líp

File đính kèm:

  • docGiáo án7.doc.doc