Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 29

 I – Mục tiêu Cầu lông: «n kĩ thuật đập cầu chính diện.

 Học một số chiến thuật trong cầu lông

 Thi đấu tập

 TTTC: Bóng rổ

 Ôn kĩ thuật hai bước dừng, nhảy dừng và quay người.

 Học kĩ thuật chuyền bóng bằng hai tay trên đầu.

 II – Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm: T¹i SV§ tr­ng THPT Quan S¬n.

 - Phương tiện: Chuẩn bị còi, mỗi em một cây vợt,quả cầu lông.10 quả bóng rổ.

 III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 29, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29: GIAÙO AÙN 57 – 58 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muùc tieõu Caàu loõng: ôõn kú thuaọt ủaọp caàu chớnh dieọn. Hoùc moọt soỏ chieỏn thuaọt trong caàu loõng Thi ủaỏu taọp TTTC: Boựng roồ OÂn kú thuaọt hai bửụực dửứng, nhaỷy dửứng vaứ quay ngửụứi. Hoùc kú thuaọt chuyeàn boựng baống hai tay treõn ủaàu. II – ẹũa ủieồm, phửụng tieọn - ẹũa ủieồm: Tại SVĐ trường THPT Quan Sơn. - Phửụng tieọn: Chuaồn bũ coứi, moói em moọt caõy vụùt,quaỷ caàu loõng.10 quaỷ boựng roồ. III – Tieỏn trỡnh leõn lụựp ( Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp Noọi dung & giaỷng giaỷi ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp toồ chửực taọp ( Hoaùt ủoọng cuỷa GV – HS ) 1. Phaàn mụỷ ủaàu a) Nhaọn lụựp : Kieồm tra sú soỏ,phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu buoồi hoùc. b) Khụỷi ủoọng - Xoay caực khụựp : Coà tay,coồ chaõn, hoõng,goỏi,gaọp Duoói chaõn,xoaùc doùc,xoaùc ngang,luụứn,vaởn mỡnh. Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn : -Taọp caực ủoọng taực caờng cụ c) Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện kỹ thuật hai bước dừng và quay người trong kỹ thuật bóng rổ? 7’- 8’ - GV vaứ HS laứm thuỷ tuùc nhaọn lụựp - GV phoồ bieỏn noọi dung,yeõu caàu giụứ hoùc, theo ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p - Daứn haứng,cửù ly giaừn caựch moọt saỷi tay.Thửùc hieọn theo sửù chổ daón vaứ ủieàu khieồn cuỷa GV. 2. Phaàn cụ baỷn : a) Caàu loõng : * ôõn kú thuaọt ủaọp caàu chớnh dieọn coự theồ keỏt hụùpvụựi ủaựnh caàu thaỏp tay, yeõu caàu sửỷ duùng bửụực di chuyeồn nhanh goùn. * Moọt soỏ chieỏn thuaọt + Taõp boỷ nhoỷ, ủeồ buoọc ủoỏi phửụng naõng caàu leõn,ủeồ thửùc hieọn ủaọp caàu + Taọp ủaựnh caàu cao saõu veà hai goực cuoỏi saõn. * Thi ủaàu taọp: Thi ủaỏu em naứo tụựi 7 ủieồm trửụực laứ thaộng , yeõu caàu ủuựng luaọt b)TTTC Boựng roồ * OÂn kú thuaọt hai bửụực dửứng, nhaỷy dửứng vaứ quay ngửụứi. *Hoùc kú thuaọt chuyeàn boựng baống hai tay treõn ủaàu Thửụứng ủửụùc sửỷ duùng ủeồ chuyeàn boựng ụỷ khoaỷng caựch trung bỡnh khi ủoỏi phửụng phoứng thuỷ chaởt hoaởc khi baột boựng ụỷ treõn cao vaứ muoỏn chuyeàn boựng ủi ngay. ẹaỏu thuỷ coự taàm voực cao thửụứng duứng ủoọng taực chuyeàn boựng baống hai tay treõn ủaàu ủeồ chuyeàn hoaởc caỷn ủửụứng boựng nhaốm gaõy khoự khaờn cho ủoỏi phửụng khi baột boựng. TTCB: Caàm boựng baống hai tay ụỷ phớa sau cuỷa boựng, boựng ủeồ caựch traựn khoaỷng 5cm, hai caựnh tay co tửù nhieõn hụi kheựp khuyỷu tay, thaõn treõn thaỳng, chaõn trửụực, chaõn sau khuợu tửù nhieõn. ẹoọng taực: Khi chuyeàn, ngửụứi hụi ngaỷ nhanh veà phớa trửụực keỏt hụùp vụựi hai caỳng tay duoói thaỳng. Khi tay gaàn thaỳng, duứng sửực cuỷa coồ tay vaứ caực ngoựn tay chuyeàn boựng ủi. Boựng rụứi tay ngửụứi vửụn veà trửụực. c) Củng cố: Em hãy thực hiện kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trên đầu? 60-65’ 4’-5’ 4’ 4’ 5’ 8l 10l 4l 5’ Ngửụứi taọp ủửựng chuaồn bũ ụỷ cuoỏi saõn ủaọp caàu do ngửụứi phuùc vuù ủửựng ụỷ nửỷa saõn beõn kia phaựt caàu sang, sau ủoự di chuyeồn leõn lửụựi ủeồ thửùc hieọn kú thuaọt ủaựnh caàu thaỏp tay. Coự theồ toồ chửực hai ngửụứi phuùc vuù cho moọt ngửụứi hoaởc cho moọt toồ luyeọn taọp. + Ngửụứi taọp ủửựng chuaồn bũ ụỷ giửừa saõn gaàn lửụựi boỷ nhoỷ do ngửụứi phuùc vuù ủửựng ụỷ nửỷa saõn beõn kia tung caàu qua,sau ủoự chuaồn bũ ủaọp caàu Lụựp chia thaứnh nhieàu nhoựm, phuù thuoọc vaứo saõn baừi. Lụựp 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch,thửùc hieọn oõn tửứng kú thuaọt khi nghe hieọu leọnh coứi cuỷa giaựo vieõn. * Taọp moõ phoỷng ủoọng taực * Hai haứng ủửựng ủoỏi dieọn nhau tửứng ủoõi moọt thửùc hieọn chuyeàn qua laùi, theo hieọu leọnh coứi * Hai haứng ủửựng ủoỏi dieọn nhau tửứng ủoõi moọt thửùc hieọn chuyeàn qua laùi 3. Phaàn keỏt thuực - Thả lỏng các cơ bắp - Giao baứi taọp veà nhaứ. - Nhaọn xeựt ủaựnh giaự buoồi hoùc - Nhaộc nhụỷ toồ trửùc nhaọt ủi hoùc sụựm chuaồn bũ duùng cuù saõn baừi cho toỏt. 5-6’ - Học sinh thả lỏng theo đội hình hợp lý - Theo ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cho HS doàn haứng laùi. Quan Sơn, ngày..tháng...năm . Duyệt của BGH Tổ trưởng Ký duyệt ..

File đính kèm:

  • docGAT29.doc
Giáo án liên quan