Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2011-2012 - Phạm Minh Tiến

I/. MỤC TIÊU:

- Nắm được mục tiêu nội dung chương trình lớp 8 (tóm tắc).

 Yêu cầu: HS hiểu và nắm được mục tiêu, nội dung chương trình để áp dụng thực hiện

- Biên chế tổ chức tập luyện và một số qui định khi học tập môn TD.

 Yêu cầu: HS biết được cách tổ chức tập luyện. Hiểu và nắm được một số qui định để áp dụng trong khi tập luyện TD. HS chú ý và tích cực trong học tập.

II/. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 Sân trường THCS Phương Thạnh.

III /.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

doc150 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2011-2012 - Phạm Minh Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cô baûn ñuùng caùc ñoäng taùc boå trôï vaø vaän duïng ñöôïc kó thuaät vaøo trong ñaáu taäp. Hieåu ñöôïc caùc ñieàu luaät ñeå thi ñaáu. - Tích cöïc, chuù yù chaïy heát caùc cöï li qui ñònh. II/. ÑÒA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN: Saân tröôøng, coøi, côø, phaàn keû, löôùi, caàu. .. III/. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC: Noäi Dung Löôïng VÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: - OÅn ñònh lôùp: kieåm tra sæ soá,söùc khoûe ñoàng phuïc - Phoå bieán muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc - Khôûi ñoäng: baøi khôûi ñoäng chung : xoay caùc khôùp,eùp doïc ,eùp ngang ,moät soá ñoäng taùc theå duïc, khôûi ñoäng chuyeân moân,moät soá ñoäng taùc chaïy, baät cao boå trôï - Kieåm tra baøi cuû: 2-3 HS; Taâng caàu, ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. 2. PHAÂN CÔ BAÛN: 2.1 Ñaù caàu: - OÂn: taâng “ buùng” caàu, taâng “ giaät” caàu. - OÂn chuyeàn caàu,ñôû caàu baèng ngöïc. - OÂn kó thuaät ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. - OÂn chuyeàn caàu vaø ñôû caàu baèng ngöïc: - Chuyeán thuaät phaùt caàu thaáp – gaàn. phaùt caàu Thaáp gaàn - Chuyeán thuaät phaùt caàu cao – saâu. phaùt caàu Cao saâu 2.2 Chaïy beàn: Luyeän taäp treân ñòa hình töï nhieân: Nam: 600m; Nöõ: 500m. Cuûng coá: GV goïi HS thöïc hieän laïi caùc ñoäng taùc treân. 3. PHAÀN KEÁT THUÙC: - HS thaû loûng. - GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. - Daën doø HS veà nhaø tích cöïc taäp luyeän. 8 -10P (2x8) 30 -32P 24 -26P 5 -6P 4 -5P ÑH taäp hôïp GV giôùi thieäu ngaén goïn baøi hoïc HS giaõn caùch cöï ly khôûi ñoäng GV quan saùt söûa sai khi HS khôûi ñoäng - GV giaûng giaûi vaø laøm maãu cho HS quan saùt 1-2 laàn kyõ thuaät ñoäng taùc môùi. Sau ñoù chia nhoùm cho HS taäp luyeän GV quan saùt nhaéc nhôû söûa sai. - GV cho HS taäp treân saân theo nhoùm GV quan saùt nhaéc nhôû söõa sai. - HS chaïy voøng saân tröôøng GV quan saùt nhaéc nhôû. - GV goïi HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt chung. Tuaàn: 33 KIEÅM TRA ÑAÙ CAÀU Ngaøy soaïn:15/3/2009 Tieát: 65 Ngaøy daïy: I/.MUÏC TIEÂU: Kieåm tra ñaù caàu Yeâu caàu: Thöïc hieän ñuùng caùc ñoäng taùc. II/. ÑÒA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN: Saân tröôøng, coøi, côø, phaàn keû, löôùi, caàu. .. III/. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC: Noäi Dung Löôïng VÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: - OÅn ñònh lôùp: kieåm tra sæ soá,söùc khoûe ñoàng phuïc - Phoå bieán muïc ñích yeâu caàu tieát kieåm tra - Khôûi ñoäng: baøi khôûi ñoäng chung : xoay caùc khôùp,eùp doïc ,eùp ngang ,moät soá ñoäng taùc theå duïc, khôûi ñoäng chuyeân moân,moät soá ñoäng taùc chaïy, baät cao boå trôï 2. PHAÂN CÔ BAÛN: 2.1 Kieåm tra: Kyõ thuaät ñôû caàu ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. 2.2 Caùch cho ñieåm: Moãi quaû ñôû caàu ñuùng sang saân vaøo oâ qui ñònh ñaït 1 ñieåm, moãi HS thöïc hieän 10 quaû lieân tuïc. Moãi HS ñöôïc kieåm tra I laàn, tröôøng hôïp ñaëc bieät GV coù theå cho kieãm tra laïi laàn 2. 3. PHAÀN KEÁT THUÙC: - HS thaû loûng. - GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. - Daën doø HS veà nhaø tích cöïc taäp luyeän. 8 -10P 32-34P 4-5P ÑH taäp hôïp GV giôùi thieäu ngaén goïn baøi hoïc HS giaõn caùch cöï ly khôûi ñoäng GV quan saùt söûa sai khi HS khôûi ñoäng * Caùch kieåm tra: Moãi ñôït kieåm tra 2 HS moãi HS thöïc hieän 10 quaû lieân tuïc. Lôùp choïn ra vaøi baïn tung caàu toát leân phuïc vuï tung caàu. Gv quan saùt HS thöïc hieän vaø cho ñieåm Ñieåm Lôùp 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 NHAÄN XEÙT. * Öu ñieåm: * Khuyeát ñieåm: .. * Höôùng khaéc phuïc: .. .. Tuaàn: 33 OÂN TAÄP KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ngaøy soaïn:15/3/2009 Tieát: 66 Ngaøy daïy: I/.MUÏC TIEÂU: Nhaûy xa: oân moät soá troø chôi ñoäng taùc boå trôï kyõ thuaät HS ñaõ hoïc. Chaïy beàn: luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - HS bieát vaø thöïc hieän ñöôïc 1 soá troø chôi, ñoäng taùc boå trôï nhaèm phaùt trieån söùc maïnh chaân. II/. ÑÒA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN: -Saân tröôøng, coøi, côø, phaàn keû, thöôùc ño. III/. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC: Noäi Dung Löôïng VÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc 1/. MÔÛ ÑAÀU: - OÅn ñònh lôùp: kieåm tra sæ soá,söùc khoûe ñoàng phuïc - Phoå bieán muïc ñích yeâu caàu tieát kieåm tra - Khôûi ñoäng: baøi khôûi ñoäng chung : xoay caùc khôùp,eùp doïc ,eùp ngang ,moät soá ñoäng taùc theå duïc, khôûi ñoäng chuyeân moân,moät soá ñoäng taùc chaïy, baät cao boå trôï Kieåm tra baøi cuõ:3 böôøc ñaø nhaûy xa. 2/. CÔ BAÛN: 1/.Nhaûy xa: OÂn; chaïy ñaø 5-7 böôùc giaäm nhaûy, chaïy ñaø töï do nhaûy xa naâng cao thaønh tích. Chaïy ñaø 5-7 böôùc giaäm nhaûy. Chuaån bò: ñöùng chaân laêng tröôùc caû baøn chaân chaïm ñaát, troïng taâm doàn nhieàu vaøo chaân tröôùc, hai tay buoâng töï nhieân. Ñoäng taùc: chaïy taêng daàn toác ñoä trong 5-7 böôùc ñaø sau ñoù giaäm nhaûy maïnh baèng chaân giaäm nhaûy ñöa ngöôøi leân cao ra tröôùc tieáp theo co chaân giaäm nhaûy ñöa ngöôøi veà tröôùc phoái hôïp vôùi chaân laêng chaïm caùt baèng hai chaân , hai tay phoái hôïp töï nhieân. Chaïy ñaø töï do nhaûy xa kieåu ngoài. 2/. Chaïy beàn: Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. Nam: 500m; Nöõ 450m. Cuûng coá: nhaûy xa kieåu ngoài. 3/. KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: hai tay ñöa leân cao hít vaøo, buoâng tay xuoáng thôû ra. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù chung baøi hoïc. - Daën doø: Veà nhaø töï nhaûy daây ñeå naâng cao söùc khoeû. - Xuoáng lôùp. 8 -10P (2x8) 30-32P 24 -26P Thöïc hieän toát noäi dung vaø yeâu caàu tieát hoïc HS giaõn caùch cöï ly khôûi ñoäng. GV quan saùt vaø söûa sai cho HS . GV goïi 1-2 HS leân thöïc hieän. GV nhaän xeùt chung cho ñieåm. GV laøm maãu thò phaïm, giaûng giaûi, phaân tích töøng ñoäng taùc cho HS quan saùt chung 1-2 laàn.. HS thöïc hieän theo nhoùm qui ñònh moãi. HS thöïc hieän 2-3 laàn. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Hoá caùt X à ----- Gv nhaän xeùt quaù trình hoïc moân nhaûy xa coâng boá thaønh tích töøng hoïc sinh, tuyeân döông hoïc sinh xeáp loaïi gioûi, coù thaønh tích cao Tuaàn: 34 KIEÅM TRA NHAÛY XA Ngaøy soaïn:10/4/2009 Tieát: 67,68 Ngaøy daïy: I/.MUÏC TIEÂU: Nhaèm ñaùnh giaù kó thuaät nhaûy xa kieåu “ngoài” vaø thaønh tích. Yeâu caàu: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät caû 4 giai ñoaïn, thaønh tích ñaït ; 3.2m (nam); 2.8m (nöõ) trôû leân. II/. ÑÒA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN: Saân tröôøng, coøi, côø, phaàn keû, thöôùc ño. III/. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC: Noäi Dung Löôïng VÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc 1/. MÔÛ ÑAÀU: - OÅn ñònh lôùp: kieåm tra sæ soá,söùc khoûe ñoàng phuïc - Phoå bieán muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc - Khôûi ñoäng: baøi khôûi ñoäng chung : xoay caùc khôùp,eùp doïc ,eùp ngang ,moät soá ñoäng taùc theå duïc, khôûi ñoäng chuyeân moân,moät soá ñoäng taùc chaïy, baät cao boå trôï 2/. CÔ BAÛN: 2.1 Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra. - Moãi hoïc sinh thöïc hieän 3 laàn neáu laàn ñaàu thöïc hieän toát ñaït ñieåm toái ña thì khoâng nhaûy tieáp. - Moãi laàn kieåm tra 1 hoïc sinh, chia nhieàu ñôït - Caén söï, giaùo vieân xaùc ñònh thaønh tích 2.2 Bieåu ñieåm: -Ñieåm 6 - 7: ñuùng kó thuaät thaønh tích 3 m nöõ vaø 3,6 m nam trôû leân -Ñieåm 4-5: Ñuùng kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy- treân khoâng tieáp ñaát coøn sai soùt, thaønh tích 2,5- 2,7 m ( nöù) vaø 2,9m –> 3,19m ( nam) - Ñieåm 2-3: Coøn sai soùt nhieàu thaønh tích 2,2m ñeán döôùi 2,5 m ( nöù) vaø 2,6 m -> 2,9 m (Nam) -Ñieåm 0 -1: Khoâng hình thaønh kyõ thuaät treân khoâng thaønh tích döôùi 2,2m vaø 2,6 m - Cuûng coá: Gv nhaän xeùt tieát hoïc 3/. KEÁT THUÙC: -Thaû loûng:Ñöùng hai chaân giaïng roäng baèng vai hoaëc hôn vai, hai tay naém laáy hai baép ñuøi laéc sang hai beân. - Nhaän xeùt: ñaùnh giaù chung buoåi hoïc - Daën doø: Veà nhaø tích cöïc taäp luyeän trong heø nhöõng noäi dung ñaõ hoïc. - Xuoáng lôùp 8-10P (2x8) 30-32P 3laàn nhaûy 4-5P ÑH taäp hôïp GV giôùi thieäu ngaén goïn baøi hoïc HS giaõn caùch cöï ly khôûi ñoäng GV quan saùt söûa sai khi HS khôûi ñoäng Toå chöùc KT- Ñoäi hình KT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Hoá caùt X à ------ p - Gv nhaän xeùt quaù trình hoïc moân nhaûy xa coâng boá thaønh tích vaø ñieåm töøng hoïc sinh, tuyeân döông hoïc sinh xeáp loaïi gioûi, coù thaønh tích cao Xuoáng lôùp Ñieåm Lôùp 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 NHAÄN XEÙT. * Öu ñieåm: * Khuyeát ñieåm: .. * Höôùng khaéc phuïc: .. .. Tuaàn: 35 KIEÅM TRA TIEÂU CHUAÅN REØN LUYEÄN THAÂN THEÅ Ngaøy soaïn:15/4/2009 Tieát: 69,70 Ngaøy daïy: I/.MUÏC TIEÂU: Tieáp tuïc cung caáp cho HS nhöõng hieåu bieát veà kyõ thuaät chaïy beàn. HS naém vaø thöïc hieän ñuû ñuùng thôøi gian vaø cöï ly qui ñònh. II/. ÑÒA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN: -Saân tröôøng, coøi, côø, phaàn keû, thöôùc ño. III/. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC: Noäi Dung Löôïng VÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc 1/. MÔÛ ÑAÀU: - OÅn ñònh lôùp: kieåm tra sæ soá,söùc khoûe ñoàng phuïc - Phoå bieán muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc - Khôûi ñoäng: baøi khôûi ñoäng chung : xoay caùc khôùp,eùp doïc ,eùp ngang ,moät soá ñoäng taùc theå duïc, khôûi ñoäng chuyeân moân,moät soá ñoäng taùc chaïy, baät cao boå trôï 2/. CÔ BAÛN: Kieåm tra chaïy beàn : Nam 500m; nöõ 400m Bieåu ñieåm: -Ñieåm 9- 10: chaïy ñaït möùc theo tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå. -Ñieåm 7-8: chaïy ñaït möùc theo tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå. -Ñieåm 5-6: chaïy heát cöï ly khoâng tính thôøi gian. - Ñieåm 3-4: khoâng chaïy heát cöï ly qui ñònh. -Ñieåm 1-2: khoâng thöïc hieän ñöôïc. - Cuûng coá: GV heä thoâng noäi dung baøi kieåm tra. 3/. KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: hai tay ñöa leân cao hít vaøo, buoâng tay xuoáng thôû ra. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù chung baøi hoïc. - Daën doø: HS veà nhaø taäp luyeän trong heø. 8 -10P (2x8) 30 -32P 4 – 5P ÑH taäp hôïp GV giôùi thieäu ngaén goïn baøi hoïc HS giaõn caùch cöï ly khôûi ñoäng GV quan saùt söûa sai khi HS khôûi ñoäng Toå chöùc KT- Ñoäi hình KT GV cho HS chaïy voøng saân tröôøng moãi ñôït 2 - 4 HS. VG quan saùt cho ñieåm khi HS chaïy heát cöï li qui ñònh. * Ghi chuù: Coù theå khoâng kieåm tra TCRLTT maø kieåm tra nhöõng hoïc sinh chöa ñuû coät ñieåm hoaëc nhöõng hoïc sinh vaéng kieåm tra buø. Toång keát hoïc kì nhaän xeùt ñaùnh giaù naêm hoïc.

File đính kèm:

  • docgiao an td lop 8.doc