Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 4 cột

I- MỤC TIÊU

 - Kiến thức: Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT, biết được mục tiêu, nội dung, chương trình học trong năm và biên chế tổ chức tập luyên, một số quy định trong tập luyện.

Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi đấu thể dục thể thao.

Nắm được một số quy định trong khi tập luyện TDTT

- Kỹ năng: Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi đấu thể dục thể thao

- Thái độ: Tập trung, nghiêm túc trong giờ học

II- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Địa điểm: Lớp học

- Phương tiện: vở ghi.

III - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

 

doc137 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÓm tra nhãm, lÊy ®iÓm theo thµnh tÝch c¸ nh©n 3. Thang ®iÓm - §iÓm 9-10 : Tham gia häc tËp tèt, ®¹t lo¹i giái tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ : 105(s)nam, 114(s)n÷ - §iÓm 7-8 : Tham gia häc tËp tèt, ®¹t lo¹i kh¸ tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ : 115(s)nam, 122(s)n÷ - §iÓm 5-6 : Tham gia häc tËp tèt, ®¹t lo¹i ®¹t tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ : 125(s)nam, 136(s)n÷ - §iÓm 1-4 : Tuú thuéc vµo sù chuÈn bÞ, th¸i ®é tËp luyÖn cña häc sinh mµ GV cho ®iÓm. C. PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh, th¶ láng - §iÒu hoµ, rò tay ch©n. - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y 2. Cñng cè, dÆn dß - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm. 2x8n 2x8n 2x8n 2x8n 2x8n 10’ 30’ 5’ 4’ 1’ - GV vµ c¸n sù lµm thñ tôc ®Çu giê. - GV phæ biÕn nãi ng¾n gän. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) GV phæ biÕn ng¾n gän, dÔ hiÓu. * * * * * * * * * * * * * * * * (*) Gv giíi thiÖu * * * * * * * * (*) GV nhËn xÐt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) Rót kinh nghiÖm: Ngày so¹n: Ngày gi¶ng: TiÕt 67: «n tËp häc kú II I- Môc tiªu - ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc 1. BËt nh¶y - KiÕn thøc: ¤n tËp bËt nh¶y - Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c 2. CÇu l«ng - KiÕn thøc: ¤n tËp - Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c 3. Th¸i ®é: TËp trung, nhanh nhÑn, an toµn khi tËp luyÖn * Träng t©m: RÌn c¸c ®éng t¸c, n©ng cao kü n¨ng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c II- §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn d¹y häc - §Þa ®iÓm: S©n TD cña tr­êng - Ph­¬ng tiÖn: GV: Cßi thÓ dôc, vît HS: GiÇy, vît, cÇu, quÇn ¸o gän gµng. III - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng  Néi dung §l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc Kl TG A/ PhÇn më ®Çu I.æn ®Þnh - Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè cho g/v nhËn líp: - GV phæ biÕn néi dung tiÕt häc II.Khëi ®éng - Khëi ®éng chung: + TËp bµi TD ph¸t triÓn chung +Xoay c¸c khíp + Ðp däc – Ðp ngang B. PhÇn c¬ b¶n: 1. BËt nh¶y - §¸ l¨ng tr­íc – sau - §¸ l¨ng sang ngang - T¹i chç bËt cao th¼ng gèi, co gèi - BËt xa 2. CÇu L«ng - C¸c ®éng t¸c khëi ®éng chuyªn m«n. - Ph¸t cÇu cao s©u - Ph«ng cÇu cao s©u C. PHÇN KÕT THóC 1. Håi tÜnh, th¶ láng - §iÒu hoµ, rò tay ch©n. - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y 2. Cñng cè, dÆn dß - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm. 2x8n 2x8n 2x8n 2x8n 2x8n 10’ 2’ 8’ 30’ 15’ 15’ 5’ 4’ 1’ GV vµ c¸n sù lµm thñ tôc ®Çu giê * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) GV phæ biÕn ng¾n gän, dÔ hiÓu. * * * * * * * * * * * * * * * * (*) -Hs kh¸c bæ xung -GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ HS luyÖn tËp theo ®éi h×nh : * * * * * * * * * * * * x * - HS lªn thùc hiÖn - HS kh¸c bæ xung - Gi¸o viªn lµm mÉu - Häc sinh quan s¸t, lµm theo * * * * * * * * * * * * (*) -> GV chØnh söa t­ thÕ ®éng t¸c GV cho líp th¶ láng nhÑ nhµng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 68: KiÓm tra häc kú II I- Môc tiªu - KiÕn thøc: KiÓm tra kü thuËt bËt nh¶y. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp rÌn luyÖn cuèi kú cña häc sinh - Kü n¨ng: RÌn ý trÝ, b¶n lÜnh trong kiÓm tra, thi ®Êu - Th¸i ®é: TËp trung, nghiªm tóc, nhanh nhÑn, an toµn khi tËp luyÖn * Träng t©m: RÌn c¸c ®éng t¸c, n©ng cao kü n¨ng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c II- §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn d¹y häc - §Þa ®iÓm: S©n TD cña tr­êng - Ph­¬ng tiÖn: GV: Cßi thÓ dôc HS: GiÇy, quÇn ¸o gän gµng, chuÈn bÞ tèt hè c¸t . III- TiÕn tr×nh bµi gi¶ng : Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p KL Tg A. PhÇn më ®Çu I.æn ®Þnh -Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè cho g/v nhËn líp: - GV phæ biÕn néi dung tiÕt häc II.Khëi ®éng - TËp bµi TD ph¸t triÓn chung - Ch¹y vËn ®éng 100-150m - Xoay c¸c khíp: Cæ ch©n, cæ tay, vai, gèi..... - Ðp däc – Ðp ngang B. PhÇn c¬ b¶n 1. Néi dung: - BËt xa t¹i chç 2. H×nh thøc : - KiÓm tra c¸ nh©n 3. Thang ®iÓm : - §iÓm 9-10 : phèi hîp kü thuËt tèt 1m95(nam), 1m75(n÷) - §iÓm 7-8 : phèi hîp kü thuËt tèt 1m80 (nam), 1m65(n÷) - §iÓm 5-6 : phèi hîp kü thuËt tèt 1m70(nam), 1m55(n÷) - §iÓm 1-4 : Tuú thuéc thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña häc sinh mµ GV cho ®iÓm phï hîp. C. PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh, th¶ láng - §iÒu hoµ, rò tay ch©n. - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y 2. Cñng cè, dÆn dß - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm. 2x8 1 2x8 3L 2x8 2x8 9’ 31’ 5’ 4’ 1’ - GV vµ c¸n sù lµm thñ tôc ®Çu giê. - GV phæ biÕn nãi ng¾n gän. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) - C¸n sù ®iÒu khiÓn khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * (*) -Gäi HS lªn kiÓm tra. HS luyÖn tËp theo ®éi h×nh : * * * * * * * * * * * (*) GV cho líp th¶ láng nhÑ nhµng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) *Rót kinh nghiÖm giê häc: Ngày so¹n: Ngày gi¶ng: TiÕt 69: KiÓm tra Tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ I- Môc tiªu - KiÕn thøc: KiÓm tra sù lÜnh héi kiÕn thøc, kü thuËt, ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña häc sinh víi néi dung ch¹y ng¾n §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tõng HS - Kü n¨ng: Gióp cho häc sinh hiÓu biÕt vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó c¸c em vËn dông trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn ë nhµ ®Ó ph¸t triÓn thÓ lùc. - Th¸i ®é: TËp trung, nhanh nhÑn, ®¶m b¶o an toµn * Träng t©m: RÌn tinh thÇn nhanh nhÑn, tù gi¸c, b¶n lÜnh thi ®Êu, kiÓm tra II- §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn d¹y häc - §Þa ®iÓm: S©n TD cña tr­êng - Ph­¬ng tiÖn: GV: Cßi thÓ dôc, ®ång hå bÊm gi©y HS: GiÇy, quÇn ¸o gän gµng. III - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng  Néi dung §l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc Kl TG A/ PhÇn më ®Çu I.æn ®Þnh - Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè cho g/v nhËn líp: - GV phæ biÕn néi dung tiÕt häc II.Khëi ®éng - Khëi ®éng chung: + TËp bµi TD ph¸t triÓn chung +Xoay c¸c khíp + Ðp däc – Ðp ngang B. PhÇn c¬ b¶n: 1. Néi dung - KiÓm tra kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ch¹y 60m 2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc vµ c¸ch cho ®iÓm. a. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. - KiÓm tra theo nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 - 3 häc sinh. - Mçi häc sinh tham gia kiÓm tra 1 lÇn, tr­êng hîp ®Æc biÖt gi¸o viªn cã thÓ cho kiÓm tra l¹i lÇn 2 nh­ng ®iÓm kh«ng v­ît qu¸ 8. b. C¸ch cho ®iÓm. §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é kÜ thuËt vµ thµnh tÝch hs thùc hiÖn ®­îc. - §iÓm Giái: Thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt Thµnh tÝch: 9,5s(nam); 10,4 (n÷) - §iÓm Kh¸: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt XP vµ kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng. Thµnh tÝch: 10,0s (Nam) 11,0s (n÷) - §iÓm §¹t:Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng, cã mét sè sai sãt nhá vÒ xuÊt ph¸t Thµnh tÝch: 11,0s (nam) 11,9s (n÷) - §iÓm Ch­a §¹t: Tinh thÇn tËp luyÖn kÐm, thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc ®iÓm ®¹t C. PHÇN KÕT THóC 1. Håi tÜnh, th¶ láng - §iÒu hoµ, rò tay ch©n. - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y 2. Cñng cè, dÆn dß - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm. 2x8n 2x8n 2x8n 2x8n 2x8n 8’ 2’ 6’ 32’ 5’ 4’ 1’ GV vµ c¸n sù lµm thñ tôc ®Çu giê * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) GV phæ biÕn ng¾n gän, dÔ hiÓu. * * * * * * * * * * * * * * * * (*) - Líp tr­ëng tæ chøc líp «n tËp theo ®éi h×nh so le - GV cho HS luyÖn tËp tr­íc khi kiÓm tra. * GV ®­a ra néi dung vµ yªu cÇu kiÓm tra: - KiÓm tra lÇn l­ît theo danh s¸ch Nam vµ N÷ riªng, mçi nhãm 2 em HS kiÓm tra theo ®éi h×nh d­íi: * * * * * * * * * * * 60m * * * * * * * (*) * * * * * Nh÷ng em ch­a ®Õn l­ît kiÓm tra yªu cÇu trËt tù vµ nghiªm tóc GV cho líp th¶ láng nhÑ nhµng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) Rót kinh nghiÖm: Ngày so¹n: Ngày gi¶ng: TiÕt 70: KiÓm tra Tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ I- Môc tiªu - KiÕn thøc: KiÓm tra sù lÜnh héi kiÕn thøc, kü thuËt, ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña häc sinh víi néi dung ch¹y ng¾n §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tõng HS - Kü n¨ng: Gióp cho häc sinh hiÓu biÕt vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó c¸c em vËn dông trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn ë nhµ ®Ó ph¸t triÓn thÓ lùc. - Th¸i ®é: TËp trung, nhanh nhÑn, ®¶m b¶o an toµn * Träng t©m: RÌn tinh thÇn nhanh nhÑn, tù gi¸c, b¶n lÜnh thi ®Êu, kiÓm tra II- §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn d¹y häc - §Þa ®iÓm: S©n TD cña tr­êng - Ph­¬ng tiÖn: GV: Cßi thÓ dôc, ®ång hå bÊm gi©y HS: GiÇy, quÇn ¸o gän gµng. III - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng  Néi dung §l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc Kl TG A/ PhÇn më ®Çu I.æn ®Þnh - Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè cho g/v nhËn líp: - GV phæ biÕn néi dung tiÕt häc II.Khëi ®éng - Khëi ®éng chung: + TËp bµi TD ph¸t triÓn chung +Xoay c¸c khíp + Ðp däc – Ðp ngang B. PhÇn c¬ b¶n: 1. Néi dung - KiÓm tra kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ch¹y 60m 2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc vµ c¸ch cho ®iÓm. a. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. - KiÓm tra theo nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 - 3 häc sinh. - Mçi häc sinh tham gia kiÓm tra 1 lÇn, tr­êng hîp ®Æc biÖt gi¸o viªn cã thÓ cho kiÓm tra l¹i lÇn 2 nh­ng ®iÓm kh«ng v­ît qu¸ 8. b. C¸ch cho ®iÓm. §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é kÜ thuËt vµ thµnh tÝch hs thùc hiÖn ®­îc. - §iÓm Giái: Thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt Thµnh tÝch: 9,5s(nam); 10,4 (n÷) - §iÓm Kh¸: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt XP vµ kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng. Thµnh tÝch: 10,2s (Nam) 11,2s (n÷) - §iÓm §at:Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng, cã mét sè sai sãt nhá vÒ xuÊt ph¸t Thµnh tÝch: 11,0s (nam) 11,9s (n÷) - §iÓm Ch­a §¹t: Tinh thÇn tËp luyÖn kÐm, thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc ®iÓm ®¹t C. PHÇN KÕT THóC 1. Håi tÜnh, th¶ láng - §iÒu hoµ, rò tay ch©n. - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y 2. Cñng cè, dÆn dß - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm. 2x8n 2x8n 2x8n 2x8n 2x8n 8’ 2’ 6’ 32’ 5’ 4’ 1’ GV vµ c¸n sù lµm thñ tôc ®Çu giê * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) GV phæ biÕn ng¾n gän, dÔ hiÓu. * * * * * * * * * * * * * * * * (*) - Líp tr­ëng tæ chøc líp «n tËp theo ®éi h×nh so le - GV cho HS luyÖn tËp tr­íc khi kiÓm tra. * GV ®­a ra néi dung vµ yªu cÇu kiÓm tra: - KiÓm tra lÇn l­ît theo danh s¸ch Nam vµ N÷ riªng, mçi nhãm 2 em HS kiÓm tra theo ®éi h×nh d­íi: * * * * * * * * * * * 60m * * * * * * * (*) * * * * * Nh÷ng em ch­a ®Õn l­ît kiÓm tra yªu cÇu trËt tù vµ nghiªm tóc GV cho líp th¶ láng nhÑ nhµng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) Rót kinh nghiÖm:

File đính kèm:

  • docTD7 kem.doc