Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Phạm Thị Thu Hằng

I.Mục tiêu

- Mục tiêu ,nội dung chương trình TD lớp 7

- Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT

Yêu cầu : HS nắm được mục tiêu,nội dung cơ bản của chương trình TD 7 và ý nghĩa,nguyên nhân cơ bản gây chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT.

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu TDTT.

II.Địa điểm-Phương tiện dạy học

Sách vở để ghi

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp- báo cáo sĩ số

2. Bài mới

A. Nội dung

*. Mục tiêu

Chương trình TD7 giúp HS củng cố và phát triển kết quả học tập lớp 6 và chuẩn bị học tập có hiệu quả cho chương trình lớp 8

- Biết được 1 số kiến thức ,kĩ năng cơ bảnđể tập luyện giữ gìn sức khoẻ,nâng câo sức khoẻ,nâng cao thể lực

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh ,tác phong nhanh nhẹn,kỉ luật,thói quen tự giác tập luyện TDTT,giữ gìn vệ sinh

 

doc50 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Phạm Thị Thu Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
... ... Ngµy so¹n: tuÇn 10 - tiÕt 20 Ngµy d¹y: .. Líp: . TiÕt theo TKB: SÜ sè: KiÓm tra ch¹y nhanh I.Môc tiªu - KiÓm tra ch¹y nhanh : XuÊt ph¸t cao- ch¹y nhanh 60m, kÕt hîp kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT Yªu cÇu HS thùc hiÖn ®óng KT, ®¶m b¶o thµnh tÝch. II.§Þa ®iÓm-Ph­¬ng tiÖn d¹y häc S©n b·i,cßi,bµn ghÕ GV III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn më ®Çu 1. Tæ chøc líp Phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu tiÕt häc 2. Khëi ®éng TËp bµi TD tay kh«ng Xoay c¸c khíp TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y B.PhÇn c¬ b¶n 1. Néi dung kiÓm tra XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh Tiªu chuÈn rÌn luyªn c¬ thÓ 2. Yªu cÇu - HS thùc hiÖn ®óng néi dung yªu cÇu cña GV - §éng t¸c ph¶i ®óng vµ ®¶m b¶o thµnh tÝch. 3. C¸ch cho ®iÓm - Giái: thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu néi dung ,®¶m b¶o kÜ thuËt - Kh¸: Th­ch hiÖn c¸c néi dung theo yªu cÇu t­¬ng ®èi tèt - §¹t: kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ë møc b×nh th­êng. - C§: C¸c ®éng t¸c thiÕu chÝnh x¸c.thµnh tÝch thÊp C. PhÇn kÕt thóc - HS th¶ láng: HÝt thë s©u,l¾c b¾p ®ïi,rung b¾p c¼ng ch©n,nhón nh¶y th¶ láng,rò tay - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸,c«ng bè ®iÓm - HDVN:¤n tËp c¸c ®éng t¸c §øng vai h­íng ch¹y-xuÊt ph¸t. Ngåi –xuÊt ph¸t. T­ thÕ s½n sµng-xuÊt ph¸t.Ch¹y cù li 800m 5’ 35’ 5’ C¸n sù ®iÒu khiÓn ,®iÓm sè,b¸o c¸o sÜ sè C¸n sù ®iÒu khiÓn,cho líp dµn hµng khëi ®éng GVgiíi thiÖu c¸c néi dung vµ nªu yªu cÇu kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm Cho líp «n l¹i c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c ®· häc GV kiÓm tra theo nhãm,mçi nhãm 2 em C¸n sù ®iÒu khiÓn GV quan s¸t ,nhËn xÐt ,bÊm thêi gian vµ cho ®iÓm HS trong líp ngåi theo hµng ®Ó theo dâi vµ nhËn xÐt – NÕu GV yªu cÇu C¸n sù cho líp th¶ láng GV nhËn xÐt,®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc GV h­íng dÉn vÒ nhµ luyÖn tËp IV.Rót kinh nghiÖm: ... ... ... ... Ngµy so¹n: tuÇn 11 - tiÕt 21 Ngµy d¹y: .. Líp: . TiÕt theo TKB: SÜ sè: bµi thÓ dôc – BËt nh¶y - ch¹y bÒn I.Môc tiªu - Bµi TD: ¤n ®éng t¸c v­¬n thë ,tay, ch©n,l­ên. Häc ®éng t¸c bông vµ phèi hîp Yªu cÇu : Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt 4 ®éng t¸c thë ,tay, ch©n,l­ên.N¾m ®­îc kÜ thuËt 2 ®éng t¸c bông vµ phèi hîp - BËt nh¶y : LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî søc m¹nh ®«i ch©n Yªu cÇu: - Ch¹y bÒn: Trß ch¬i: nh¶y d©y bÒn Yªu cÇu : TÝch cùc , nhiÖt t×nh II.§Þa ®iÓm-Ph­¬ng tiÖn d¹y häc S©n b·i,v¹ch xuÊt ph¸t,cê III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn më ®Çu 1. Tæ chøc líp Phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu tiÕt häc 2. Khëi ®éng TËp bµi TD tay kh«ng Xoay c¸c khíp TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y B.PhÇn c¬ b¶n 1. Bµi TD - ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay,ch©n,l­ên - Häc ®éng t¸c bông vµ phèi hîp - Mét sè sai lÇm th­êng m¾c vµ c¸ch kh¾c phôc 2. BËt nh¶y : LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî søc m¹nh ®«i ch©n: trß ch¬i nh¶y vßng trßn tiÕp søc 3. Ch¹y bÒn Trß ch¬i : Nh¶y d©y bÒn C. PhÇn kÕt thóc - HS th¶ láng: HÝt thë s©u,l¾c b¾p ®ïi,rung b¾p c¼ng ch©n,nhón nh¶y th¶ láng,rò tay - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ - HDVN:¤n tËp 6 ®éng t¸c bµi thÓ dôc.Ch¹y cù li 500m 7’ 33’ 12’ 10’ 8’ 5’ C¸n sù ®iÒu khiÓn ,®iÓm sè,b¸o c¸o sÜ sè. GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu C¸n sù ®iÒu khiÓn,cho líp dµn hµng khëi ®éng GV gäi 2 HS thùc hiÖn 4 ®éng t¸c V­¬n thë, Tay,ch©n,l­ên HS nhËn xÐt GV cho HS «n l¹i 4 ®éng t¸c theo ®éi h×nh hµng ngang d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù GV quan s¸t nh¾c nhë GV lµm mÉu ®éng t¸c vµ ph©n tÝch tõng kÜ thuËt ®éng t¸c HS thùc hiÖn theo h­íng dÉn GV cho HS tËp 2 ®éng t¸c theo ®éi h×nh hµng ngang d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù GV phæ biÕn 1 sè sai lÇm th­êng m¾c vµ c¸ch söa khi luyÖn tËp cña 2 ®éng t¸c ®Ó HS n¾m ®­îc vµ söa sai Cho HS ch¬i trß ch¬i nh¶y vßng trßn tiÕp søc GV h­íng dÉn vµ chia ®Òu HS lµm 2 nhãm ,c¸n sù ®iÒu khiÓn Cho HS ch¬i theo nhãm 5-7 HS GV nh¾c nhë HS nh÷ng yªu cÇu trong khi ch¬i vµ cö HS lµm träng tµi C¸n sù cho líp th¶ láng GV nhËn xÐt,®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc GV h­íng dÉn vÒ nhµ luyÖn tËp IV.Rót kinh nghiÖm: ... ... ... ... Ngµy so¹n: tuÇn 11 - tiÕt 22 Ngµy d¹y: .. Líp: . TiÕt theo TKB: SÜ sè: bµi thÓ dôc – BËt nh¶y - ch¹y bÒn I.Môc tiªu - Bµi TD: ¤n ®éng t¸c v­¬n thë ,tay, ch©n,l­ên, bông vµ phèi hîp Yªu cÇu : Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt 6 ®éng t¸c thë ,tay, ch©n,l­ên, bông vµ phèi hîp - BËt nh¶y : LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî søc m¹nh ®«i ch©n - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn Yªu cÇu : TÝch cùc , nhiÖt t×nh II.§Þa ®iÓm-Ph­¬ng tiÖn d¹y häc S©n b·i,v¹ch xuÊt ph¸t,cê III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn më ®Çu 1. Tæ chøc líp Phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu tiÕt häc 2. Khëi ®éng TËp bµi TD tay kh«ng Xoay c¸c khíp TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y B.PhÇn c¬ b¶n 1. Bµi TD - ¤n 6 ®éng t¸c v­¬n thë, tay,ch©n,l­ên,bông ,phèi hîp - Mét sè sai lÇm th­êng m¾c vµ c¸ch kh¾c phôc 2. BËt nh¶y : LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî søc m¹nh ®«i ch©n: trß ch¬i nh¶y vßng trßn tiÕp søc 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn C. PhÇn kÕt thóc - HS th¶ láng: HÝt thë s©u,l¾c b¾p ®ïi,rung b¾p c¼ng ch©n,nhón nh¶y th¶ láng,rò tay - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ - HDVN:¤n tËp 6 ®éng t¸c bµi thÓ dôc.Ch¹y cù li 500m 7’ 33’ 12’ 10’ 8’ 5’ C¸n sù ®iÒu khiÓn ,®iÓm sè,b¸o c¸o sÜ sè. GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu C¸n sù ®iÒu khiÓn,cho líp dµn hµng khëi ®éng GV gäi 2 HS thùc hiÖn 6 ®éng t¸c V­¬n thë, Tay,ch©n,l­ên,bông ,phèi hîp HS nhËn xÐt GV cho HS «n l¹i 6 ®éng t¸c theo ®éi h×nh hµng ngang d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù GV quan s¸t nh¾c nhë GV phæ biÕn 1 sè sai lÇm th­êng m¾c vµ c¸ch söa khi luyÖn tËp cña 2 ®éng t¸c ®Ó HS n¾m ®­îc vµ söa sai Cho HS ch¬i trß ch¬i nh¶y vßng trßn tiÕp søc GV h­íng dÉn vµ chia ®Òu HS lµm 2 nhãm ,c¸n sù ®iÒu khiÓn Cho HS ch¬i theo nhãm 5-7 HS GV nh¾c nhë HS nh÷ng yªu cÇu trong khi luyÖn tËp C¸n sù cho líp th¶ láng GV nhËn xÐt,®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc GV h­íng dÉn vÒ nhµ luyÖn tËp IV.Rót kinh nghiÖm: ... ... ... ... Ngµy so¹n: tuÇn 12 - tiÕt 23 Ngµy d¹y: .. Líp: . TiÕt theo TKB: SÜ sè: bµi thÓ dôc – BËt nh¶y - ch¹y bÒn I.Môc tiªu - Bµi TD: ¤n ®éng t¸c v­¬n thë ,tay, ch©n,l­ên, bông vµ phèi hîp Yªu cÇu : Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt 6 ®éng t¸c thë ,tay, ch©n,l­ên, bông vµ phèi hîp. Häc ®éng t¸c : th¨ng b»ng,nh¶y - BËt nh¶y : LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî søc m¹nh ®«i ch©n Yªu cÇu t¨ng c­êng søc m¹nh ®«i ch©n - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn Yªu cÇu : TÝch cùc , nhiÖt t×nh II.§Þa ®iÓm-Ph­¬ng tiÖn d¹y häc S©n b·i,v¹ch xuÊt ph¸t,cê III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn më ®Çu 1. Tæ chøc líp Phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu tiÕt häc 2. Khëi ®éng TËp bµi TD tay kh«ng Xoay c¸c khíp TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y B.PhÇn c¬ b¶n 1. Bµi TD - ¤n 6 ®éng t¸c v­¬n thë, tay,ch©n,l­ên,bông ,phèi hîp - Häc ®éng t¸c th¨ng b»ng,nh¶y - Mét sè sai lÇm th­êng m¾c vµ c¸ch kh¾c phôc 2. BËt nh¶y : LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî søc m¹nh ®«i ch©n: trß ch¬i nh¶y vßng trßn tiÕp søc 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn C. PhÇn kÕt thóc - HS th¶ láng: HÝt thë s©u,l¾c b¾p ®ïi,rung b¾p c¼ng ch©n,nhón nh¶y th¶ láng,rò tay - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ - HDVN:¤n tËp 6 ®éng t¸c bµi thÓ dôc.Ch¹y cù li 500m 7’ 33’ 12’ 10’ 8’ 5’ C¸n sù ®iÒu khiÓn ,®iÓm sè,b¸o c¸o sÜ sè. GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu C¸n sù ®iÒu khiÓn,cho líp dµn hµng khëi ®éng GV gäi 2 HS thùc hiÖn 6 ®éng t¸c V­¬n thë, Tay,ch©n,l­ên,bông ,phèi hîp HS nhËn xÐt GV cho HS «n l¹i 6 ®éng t¸c theo ®éi h×nh hµng ngang d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù GV quan s¸t nh¾c nhë GV lµm mÉu ®éng t¸c ,HS theo dâi vµ thùc hiÖn HS luyÖn tËp d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù GV quan s¸t nh¾c nhë GV phæ biÕn 1 sè sai lÇm th­êng m¾c vµ c¸ch söa khi luyÖn tËp cña 2 ®éng t¸c ®Ó HS n¾m ®­îc vµ söa sai Cho HS ch¬i trß ch¬i nh¶y vßng trßn tiÕp søc GV h­íng dÉn vµ chia ®Òu HS lµm 2 nhãm ,c¸n sù ®iÒu khiÓn Cho HS ch¬i theo nhãm 5-7 HS GV nh¾c nhë HS nh÷ng yªu cÇu trong khi luyÖn tËp C¸n sù cho líp th¶ láng GV nhËn xÐt,®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc GV h­íng dÉn vÒ nhµ luyÖn tËp IV.Rót kinh nghiÖm: ... ... ... ... Ngµy so¹n: tuÇn 12 - tiÕt 24 Ngµy d¹y: .. Líp: . TiÕt theo TKB: SÜ sè: bµi thÓ dôc – BËt nh¶y - ch¹y bÒn I.Môc tiªu - Bµi TD: ¤n ®éng t¸c v­¬n thë ,tay, ch©n,l­ên, bông vµ phèi hîp, th¨ng b»ng,nh¶y Yªu cÇu : Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt 8 ®éng t¸c thë ,tay, ch©n,l­ên, bông vµ phèi hîp, th¨ng b»ng,nh¶y - BËt nh¶y : Trß ch¬i”nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc”; §¸ l¨ng tr­íc ,®¸ l¨ng sau Yªu cÇu : thùc hiÖn tèt c¸c néi dung - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn Yªu cÇu : TÝch cùc , nhiÖt t×nh II.§Þa ®iÓm-Ph­¬ng tiÖn d¹y häc S©n b·i,v¹ch xuÊt ph¸t,cê III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung §/l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn më ®Çu 1. Tæ chøc líp Phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu tiÕt häc 2. Khëi ®éng TËp bµi TD tay kh«ng Xoay c¸c khíp TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y B.PhÇn c¬ b¶n 1. Bµi TD - ¤n 6 ®éng t¸c v­¬n thë, tay,ch©n,l­ên,bông ,phèi hîp,th¨ng b»ng,nh¶y - Mét sè sai lÇm th­êng m¾c vµ c¸ch kh¾c phôc 2. BËt nh¶y : - Trß ch¬i nh¶y vßng trßn tiÕp søc - §¸ l¨ng tr­íc,®¸ l¨ng sau 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn C. PhÇn kÕt thóc - HS th¶ láng: HÝt thë s©u,l¾c b¾p ®ïi,rung b¾p c¼ng ch©n,nhón nh¶y th¶ láng,rò tay - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ - HDVN:¤n tËp 8 ®éng t¸c bµi thÓ dôc.Ch¹y cù li 500m 7’ 33’ 12’ 13’ 8’ 5’ C¸n sù ®iÒu khiÓn ,®iÓm sè,b¸o c¸o sÜ sè. GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu C¸n sù ®iÒu khiÓn,cho líp dµn hµng khëi ®éng GV gäi 2 HS thùc hiÖn 8 ®éng t¸c V­¬n thë, Tay,ch©n,l­ên,bông ,phèi hîp, th¨ng b»ng,nh¶y HS nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung GV cho HS «n l¹i 8 ®éng t¸c theo ®éi h×nh hµng ngang d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù GV quan s¸t nh¾c nhë GV phæ biÕn 1 sè sai lÇm th­êng m¾c vµ c¸ch söa khi luyÖn tËp cña c¸c ®éng t¸c ®Ó HS n¾m ®­îc vµ söa sai Cho HS ch¬i trß ch¬i nh¶y vßng trßn tiÕp søc GV h­íng dÉn vµ chia ®Òu HS lµm 2 nhãm ,c¸n sù ®iÒu khiÓn Cho HS luyÖn tËp theo ®éi h×nh hµng ngang GV quan s¸t nh¾c nhë Cho HS ch¹y theo nhãm 5-7 HS GV nh¾c nhë HS nh÷ng yªu cÇu trong khi luyÖn tËp ch¹y bÒn C¸n sù cho líp th¶ láng GV nhËn xÐt,®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc GV h­íng dÉn vÒ nhµ luyÖn tËp IV.Rót kinh nghiÖm: ... ... ... ...

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 T124.doc