Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thị Thu

i. môc tiªu:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện chạy ngắn (60m).

2. Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn chạy ngắn.

- Đạt tiêu chuẩn rền luyện thân thể (chạy nhanh).

3. Gi¸o dôc:

- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên, đảm bảo an toàn trong kiểm tra.

- Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt bài kiểm tra.

- Rèn trạng thái tâm lí ổn định trong kiểm tra và thi đấu.

ii. kiÕn thøc träng t©m:

- Kü thuËt ch¹y ng¾n 60m

IIi.ph­¬ng ph¸p:

- Thùc hµnh

iv. chuÈn bi:

- GV: Còi, đồng hồ bấm giê

- HS: Vệ sinh sân tập, trang phục gọn gàng.

v. TiÕn tr×nh d¹y häc:

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thị Thu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trò chơi phát triển sức nhanh. - Bµi thÓ dôc: Bµi thÓ dôc liªn hoµn 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m).Một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh. Duy trì và nâng dần sức nhanh. - Thùc hiÖn tèt bµi TD . 3. Gi¸o dôc: - Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên, đảm bảo an toàn trong tập luyện. Tự giác học môn Thể dục và tự tập ngoài giờ. ii. kiÕn thøc träng t©m: - Kü thuËt ch¹y ng¾n IIi.ph­¬ng ph¸p: - Thực hành iv. chuÈn bi: - Sân TD, Còi TT, bộ bàn đạp v. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß A. PhÇn më ®Çu: ( 8') 1. Nhận lớp. Líp Thø Ngµy d¹y Sü sè Tªn HS nghØ 8A2 8A3 - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: * Khëi ®éng chung. - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. *Khëi ®éng chuyªn m«n. - Xoay kü c¸c khíp cæ ch©n, tay, khuûu, vai, gèi, h«ng. - Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. - B­íc nhá, n©ng cao ®ïi, l¨ng ch©n tr­íc, l¨ng sau, ch¹y ®¹p sau. 3. KiÓm tra bµi cò ( kh«ng kiÓm tra ) B. PhÇn c¬ b¶n: ( 30') 1.Bµi TD : - ¤n bµi TD tËp chÝnh x¸c ®óng ®Ñp nhÞp ®iÖu. - Chó ý h×nh thµnh ®éi h×nh kiÓm tra. 2.Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn kü thuËt ch¹y ng¾n cù ly 100m. 3. Cñng cè bµi: 1 –2 em bÊt k× thùc hiÖn 1 sè c¸c ®éng t¸c cßn yÕu. C. PhÇn kÕt thóc: (7') * Th¶ láng: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ, hÝt thë s©u, dò ch©n - tay. * Cñng cè: - NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. * H­íng dÉn vÒ nhµ. + BËt nh¶y 20 lÇn, ®øng lªn ngåi xuèng 20 lÇn. + LuyÖn tËp ch¹y ng¾n - GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung , yªu cÇu cña tiÕt häc. Líp tr­ëng tËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Lªn tr­íc líp thùc hiÖn, ë d­íi chó ý bæ sung. Gv cho ®iÓm H­íng ch¹y * * * * * * * * * * * Gv -Lªn tr­íc líp thùc hiÖn .Gv nhËn xÐt söa sai chung. Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, biÓu d­¬ng nh÷ng HS tèt. - H­íng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. §HXL ***************** ***************** ***************** GV Ngày soạn: 5 / 12 /2012 Tiết 34 «n TËp häc kú I i. môc tiªu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60 m).Một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m).Một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh. Duy trì và nâng dần sức nhanh. 3. Gi¸o dôc: - Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên, đảm bảo an toàn trong tập luyện. Tự giác học môn Thể dục và tự tập ngoài giờ. ii. kiÕn thøc träng t©m: - Kü thuËt ch¹y ng¾n IIi.ph­¬ng ph¸p: - Thực hành iv. chuÈn bi: - Sân TD, Còi TT, bộ bàn đạp v. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß A. PhÇn më ®Çu: ( 8') 1. Nhận lớp. Líp Thø Ngµy d¹y Sü sè Tªn HS nghØ 8A2 8A3 - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: * Khëi ®éng chung. - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. *Khëi ®éng chuyªn m«n. - Xoay kü c¸c khíp cæ ch©n, tay, khuûu, vai, gèi, h«ng. - Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. - B­íc nhá, n©ng cao ®ïi, l¨ng ch©n tr­íc, l¨ng sau, ch¹y ®¹p sau. 3. KiÓm tra bµi cò ( kh«ng kiÓm tra ) B. PhÇn c¬ b¶n: ( 30') 1. Chạy ngắn: Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi” Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích (60m) . 2. Cñng cè bµi: 1 –2 em bÊt k× thùc hiÖn 1 sè c¸c ®éng t¸c cßn yÕu. C. PhÇn kÕt thóc: (7') * Th¶ láng: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ, hÝt thë s©u, dò ch©n - tay. * Cñng cè: - NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. * H­íng dÉn vÒ nhµ. + BËt nh¶y 20 lÇn, ®øng lªn ngåi xuèng 20 lÇn. + LuyÖn tËp ch¹y ng¾n - GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung , yªu cÇu cña tiÕt häc. Líp tr­ëng tËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Lªn tr­íc líp thùc hiÖn, ë d­íi chó ý bæ sung. Gv cho ®iÓm H­íng ch¹y * * * * * * * * * * * Gv -Lªn tr­íc líp thùc hiÖn .Gv nhËn xÐt söa sai chung. Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, biÓu d­¬ng nh÷ng HS tèt. - H­íng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. §HXL ***************** ***************** ***************** GV Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2012 Tæ tr­ëng NguyÔn ThÞ Thu TuÇn 18: Ngày soạn: 14 /12 /2012 Tiết 35 KIỂM TRA HỌC KÌ I (Chạy ngắn) i. môc tiªu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện chạy ngắn (60m). 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn chạy ngắn. - Đạt tiêu chuẩn rền luyện thân thể (chạy nhanh). 3. Gi¸o dôc: - Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên, đảm bảo an toàn trong kiểm tra. - Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt bài kiểm tra. - Rèn trạng thái tâm lí ổn định trong kiểm tra và thi đấu. ii. kiÕn thøc träng t©m: - Kü thuËt ch¹y ng¾n 60m IIi.ph­¬ng ph¸p: - Thùc hµnh iv. chuÈn bi: - GV: Còi, đồng hồ bấm giê - HS: Vệ sinh sân tập, trang phục gọn gàng. v. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp. Líp Thø Ngµy d¹y Sü sè Tªn HS nghØ 8A2 8A3 - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: * Khëi ®éng chung. - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. *Khëi ®éng chuyªn m«n. - Xoay kü c¸c khíp cæ ch©n, tay, khuûu, vai, gèi, h«ng. - Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. - B­íc nhá, n©ng cao ®ïi, l¨ng ch©n tr­íc, l¨ng sau, ch¹y ®¹p sau. 3. KiÓm tra bµi cò ( kh«ng kiÓm tra ) B. Cơ bản 1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy ngắn 60m. 2. Biểu điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật, thành tích đạt mức “giỏi” theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật chạy giữa quãng, thành tích đạt mức “khá” theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát, thành tích đạt mức “đạt” theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 3-4: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật bước chạy, nhưng không đạt thành tích ở mức “đạt” theo tiêu chuẩn RLTT. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn một số ĐT bổ trợ phát triển sức mạnh chân, luyện chạy bền. Ñ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lớp trưởng tập hợp báo cáo. Ñ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khởi động tích cực GV nêu nội dung kiểm tra, hình thức kiểm tra và cách cho điểm. Nghe giáo viên phổ biến Ñ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - Kiểm tra thành nhiều đợt chạy, mỗi đợt 2 em nam riêng, nữ riêng. - GV cử 1 hs hô khẩu lệnh và kí hiệu, 2 học sinh cầm dây đích. Học sinh đến lượt kiểm tra lên thực hiện. Học sinh lớp nhận xét đánh giá Ñ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Thả lỏng theo hướng dẫn. Nghe rút kinh nghiệm cho giờ học sau. Nhận bài tập về nhà. Ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2012 Tæ tr­ëng NguyÔn ThÞ Thu TuÇn 19: Ngày soạn: 14 /12 /2012 Tiết 36 KiÓm tra tiªu chuÈn rltt (Chạy ngắn) i. môc tiªu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện chạy ngắn (60m). 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn chạy ngắn. - Đạt tiêu chuẩn rền luyện thân thể (chạy nhanh). 3. Gi¸o dôc: - Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên, đảm bảo an toàn trong kiểm tra. - Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt bài kiểm tra. - Rèn trạng thái tâm lí ổn định trong kiểm tra và thi đấu. ii. kiÕn thøc träng t©m: - Kü thuËt ch¹y ng¾n 60m IIi.ph­¬ng ph¸p: - Thùc hµnh iv. chuÈn bi: - GV: Còi, đồng hồ bấm giê - HS: Vệ sinh sân tập, trang phục gọn gàng. v. TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp. Líp Thø Ngµy d¹y Sü sè Tªn HS nghØ 8A2 8A3 - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: * Khëi ®éng chung. - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. *Khëi ®éng chuyªn m«n. - Xoay kü c¸c khíp cæ ch©n, tay, khuûu, vai, gèi, h«ng. - Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. - B­íc nhá, n©ng cao ®ïi, l¨ng ch©n tr­íc, l¨ng sau, ch¹y ®¹p sau. 3. KiÓm tra bµi cò ( kh«ng kiÓm tra ) B. Cơ bản 1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy ngắn 60m. 2. Biểu điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật, thành tích đạt mức “giỏi” theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật chạy giữa quãng, thành tích đạt mức “khá” theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát, thành tích đạt mức “đạt” theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 3-4: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật bước chạy, nhưng không đạt thành tích ở mức “đạt” theo tiêu chuẩn RLTT. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn một số ĐT bổ trợ phát triển sức mạnh chân, luyện chạy bền. Ñ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lớp trưởng tập hợp báo cáo. Ñ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khởi động tích cực GV nêu nội dung kiểm tra, hình thức kiểm tra và cách cho điểm. Nghe giáo viên phổ biến Ñ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - Kiểm tra thành nhiều đợt chạy, mỗi đợt 2 em nam riêng, nữ riêng. - GV cử 1 hs hô khẩu lệnh và kí hiệu, 2 học sinh cầm dây đích. Học sinh đến lượt kiểm tra lên thực hiện. Học sinh lớp nhận xét đánh giá Ñ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Thả lỏng theo hướng dẫn. Nghe rút kinh nghiệm cho giờ học sau. Nhận bài tập về nhà. Ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2012 Tæ tr­ëng NguyÔn ThÞ Thu

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 ky 1.doc