Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 37+38 - Năm học 2013-2014 - Lê Văn Phụng

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu NDYC

3.Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu : Nhảy xa - Bóng chuyền

 Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang,

- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi

CƠ BẢN

1. Nhảy xa

?Đá lăng trước

đá lăng trước – sau

? Bật xa tại chỗ

 

 

 

2. TTTC ( Bóng chuyền)

? Di chuyển

? Đi bước thường

 

? Bước chuyển ngang

 

* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ – trò chơi

- Đứng trên một chân, chân còn lại thả lỏng

- Dùng sức mạnh của đùi đá mạnh chân ra trước lên cao

- Khi đá chân lên cao cần chú ý bàn chân trụ theo đà kiễng gót, thân trên vươn lên, mắt nhìn theo chân lăng, sau đó đưa chân về tư thê chuẩn bị.

*Yêu cầu : Khuỵu gối trọng tâm dồ nhiều vao hai chân tay đánh tự nhiên

- Dùng sưc mạnh của chân kết hợp với toàn thân bật xa ra phía trước, tiếp đất bàng hai gót bàn chân sau đó lăn dần sang mũi bàn chân tay phối hợp tự nhiên mát nhìn ra phía trước.

* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ

Từ tư thế đứng chuẩn bị khi di chuyển về phía nào thì chn phía đó di chuyển trước, chân cịn lại bước theo, thân trên cần giữ thăng bằng cho tốt, tay co tự nhiên ở tư thế trung bình mt theo di bĩng.

- Từ tư thế đứng chuẩn bị khi di chuyển khi di chuyển sang trái, dùng mép ngoài bàn chân phải đạp mạnh xuống đất bật người sang trái. Khi di chuyển sang phải, đạp theo chiều ngược lại

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 17/02/2021 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 37+38 - Năm học 2013-2014 - Lê Văn Phụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá : 37 NỘI DUNG BAØI DAÏY Tiết theo ppct:37 NHAÛY XA : Moät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc lôùp 6-7 NS :28 /12 /13 TTTC (Boùng chuyeàn) : Di chuyeån PHẦN VAØ NỘI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhaän lôùp 2.Giôùi thieäu NDYC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp - Gv nhận lớp giới thiệu : Nhaûy xa - Boùng chuyeàn Xoay caùc khôùp,coå tay, coå chaân, hoâng, . eùp doïc – Ngang, - Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi CƠ BẢN 1. Nhaûy xa ?Ñaù laêng tröôùc ñaù laêng tröôùc – sau ? Baät xa taïi choã 2. TTTC ( Boùng chuyeàn) ? Di chuyển ? Đi bước thường ? Bước chuyển ngang * Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï – troø chôi - Ñöùng treân moät chaân, chaân coøn laïi thaû loûng - Duøng söùc maïnh cuûa ñuøi ñaù maïnh chaân ra tröôùc leân cao - Khi ñaù chaân leân cao caàn chuù yù baøn chaân truï theo ñaø kieãng goùt, thaân treân vöôn leân, maét nhìn theo chaân laêng, sau ñoù ñöa chaân veà tö theâ chuaån bò. *Yeâu caàu : Khuîu goái troïng taâm doà nhieàu vao hai chaân tay ñaùnh töï nhieân - Duøng söc maïnh cuûa chaân keát hôïp vôùi toaøn thaân baät xa ra phía tröôùc, tieáp ñaát baøng hai goùt baøn chaân sau ñoù laên daàn sang muõi baøn chaân tay phoái hôïp töï nhieân maùt nhìn ra phía tröôùc. * Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï Từ tư thế đứng chuẩn bị khi di chuyển về phía nào thì chn phía đó di chuyển trước, chân cịn lại bước theo, thân trên cần giữ thăng bằng cho tốt, tay co tự nhiên ở tư thế trung bình mt theo di bĩng. - Từ tư thế đứng chuẩn bị khi di chuyển khi di chuyển sang trái, dùng mép ngoài bàn chân phải đạp mạnh xuống đất bật người sang trái. Khi di chuyển sang phải, đạp theo chiều ngược lại KẾT THUÙC Củng cố Thả lỏng Nhận xeùt Daên doø - Ñaù laêng tröôùc - Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay,đấm lưng nhẹ - Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát hoïc - OÂn tập moät soá ñoäng taùc boå trôï Nhaûy xa – Boùng chuyeàn – Chaïy beàn Rút kinh nghiệm : MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU Tieát theo ppct : 37 -Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc NS :28/12 /13 - Naém cô baûn caùc ñoäng taùc boå trôï vaø troø chôi ND :30/ 12 /13 - Thöïc hieân töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï * Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi taäp luyeän, GA, sñcn , 6-8 quaû boùng chuyeàn , hoá nhaûy ĐLVĐ PHƯƠNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Ñoäi hình khôûi ñoäng Đội hình 3 haøng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp Đội hình voøng troøn cöï li roäng, dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp Đội hình 3 haøng ngang cöï li hẹp, 30-34’ 15-17’ 1x5l 1x2l 2lx8nhip 15-17’ 1x3l 1x5l TRỰC QUAN - LAØM MAÃU – GIAÛNG GIAÛI – SÖÛA SAI – PHAÂN NHOÙM Nhoùm 1: Boùng chuyeàn Nhoùm 2: Nhaûy xa ? Caùc böôùc di chuyeån böôùc thöôøng ? Ñaù laêng tröôùc - sau € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € pGv laøm maãu kó thuaät ñoäng taùc pGv laøm maãu ? Di chuyeån böôùc chuyeàn ngang ? Baät xa € € € € € € € € € € € € €CSL € € Hoaùn ñoåi vò trí 2 nhoùm luyeän taäp Gv quan saùt caùc nhoùm luyeän taäp 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 3 haøng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 3 haøng so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 3 haøng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giaùo aùn soá : 38 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo ppct : 38 Nhaûy xa : Moät soá ñoäng taùc boå trôï troø chôi" Loø coø quanh haøng". Giôùi NS : 28/12/13 thieäu kó thuaät chaïy ñaø, taäp chaïy ñaø ( ño ñaø, ñieàu chænh ñaø, chaïy 3-5 böôùc) TTTC : Chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay Chaïy beàn: Luyeän taäp PHAÀN VAØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhaän lôùp 2.Giôùi thieäu ND-YC 3.Kieåm tra baøi cuõ ? Ñaù laêng tröôùc 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp - Gv nhận lớp giới thiệu : Nhaûy xa - Boùng chuyeàn – Chaïy beàn - Hs thöïc hieän töông ñoái chính xaùc ñaù laêng tröôùc - Gv nhaän xeùt vaø söûa sai Xoay caùc khôùp,coå tay, coå chaân, hoâng, . eùp doïc – Ngang, - Chaïy böôùc nhoû, . CÔ BAÛN 1. Nhaûy xa ? Baät xa taïi choã ? Troø chôi " Loø coø quanh haøng" ? Giôùi thieäu kó thuaät chaïy ñaø, taäp chaïy ñaø. 2. TTTC ? Chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay 3. Chaïy beàn ? Luyeän taäp Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï + Hai tay töø tröôùc ra sau, khuîu goái, troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân, ngöôøi hôi nho ra phía tröôùc. + Duøng löïc cuûa hai chaân baät xa veà tröôùc hai tay töø sau ra tröôùc leân cao, sau ñoù töø treân cao ra tröôùc trôû laïi sau. Hai goùt chaân tieáp ñaát, khuîu goái - Gv höôùng daãn luaät chôi vaø caùch chôi - Nhieät tình tham gia troø chôi + Chuaån bò Chaïy ñaø 3-5 böôùc Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát Chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay - Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân - Chuù yù hieän töôïng soùc hoâng khi chaïy KẾT THUÙC Củng cố Thả lỏng Nhận xeùt Daên doø - Giai ñoaïn chaïy ñaø - Ruõ tay, thaû loûng toaøn thaân, phôi caù, ñaám löng nheï - Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm cuûa tieát hoïc - Luyeän taäp Nhaûy xa – Boùng chuyeàn Ruùt kinh nghieäm : MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU Tieát theo ppct : 38 -Bieát caùch thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc, troø chôi NS :28/12 /13 - Thöïc hieän cô baûn caùc ñoäng taùc boå trôï vaø troø chôi ND : / 12 /13 - Bieát caùch vaø thöïc hieân töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï vaø troø chôi, - Bieát caùch vaø thöïc hieän ñöôïc chaïy treân ñòa hình töï nhieân * Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi taäp luyeän, GA, sñcn , 6-8 quaû boùng chuyeàn , hoá caùt ÑLVÑ PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 6-8’ 1-2l 2lx8n 1x2l Ñoäi hình 3 haøng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp Ñoäi hình khôûi ñoäng Đội hình voøng troøn cöï li roäng, dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp Đội hình 3 haøng ngang cöï li hẹp, 32-34’ 14-16’ 1x5l 1x1l 1x6l 1x4l 1x5l 14-16’ 1x3l 1x3 3-5' 4-9voøng*100m TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM QUAY VOØNG - SÖÛA SAI . - Nhoùm 1 : Nhaûy xa - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn + Baät xa taïi choã + Caùc böôùc di chuyeån € € € € € € € € € € € € p € € € € € € € € € € € € p + Caùc böôùc chaïy + Troø chôi " loø coø quanh haøng" € € € € € € € € € € O p € € € € € € € € € € O p + Caùc böôùc ñi thöôøng - Giôùi thieäu kó thuaät chaïy ñaø € € € € VG p Hoá caùt 4-6m €€ € € € € p Gv ñan xen giöõa hai nhoùm nhaän xeùt söûa sai Luyeän taäp CB Hoaùn ñoåi vò trí hai nhoùm 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 3 haøng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 3 haøng so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 3 haøng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • doctd 8 hki II tuan 19.doc