Giáo án Toán lớp 3 - Tiết 120: Thực hành xem đổng hồ

I. MỤC TIÊU

 Giúp học sinh:

 - Tiếp tục củng cố biểu tượng về thời gian (chủ yếu là về thời điểm).

 - Biết xem đồng hồ (trường hợp chính xác về từng phút).

II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Đồng hồ thật (loại chỉ có một kim ngắn và một kim dài).

 Mặt đồng hồ bằng bìa hoặc bằng nhựa (có kim ngắn, kim dài, có ghi số, có các vạch chia phút).

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

A.KIỂM TRA BÀI CŨ

 - Đọc các số La Mã sau: VII ; IX ; VIII ; XII.

 - Viết các số La Mã sau: 7; 11; 4; 6.

 - Nhận xét bài cũ.

B. GIỚI THIỆU BÀI MỚI: THỰC HÀNH XEM ĐỔNG HỒ

 

doc3 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 839 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 3 - Tiết 120: Thực hành xem đổng hồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toaùn Tieát 120 THÖÏC HAØNH XEM ÑOÅNG HOÀ I. MUÏC TIEÂU Giuùp hoïc sinh: - Tieáp tuïc cuûng coá bieåu töôïng veà thôøi gian (chuû yeáu laø veà thôøi ñieåm). - Bieát xem ñoàng hoà (tröôøng hôïp chính xaùc veà töøng phuùt). II. CHUAÅN BÒ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Ñoàng hoà thaät (loaïi chæ coù moät kim ngaén vaø moät kim daøi). Maët ñoàng hoà baèng bìa hoaëc baèng nhöïa (coù kim ngaén, kim daøi, coù ghi soá, coù caùc vaïch chia phuùt). III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP: A.KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Ñoïc caùc soá La Maõ sau: VII ; IX ; VIII ; XII. - Vieát caùc soá La Maõ sau: 7; 11; 4; 6. - Nhaän xeùt baøi cuõ. B. GIÔÙI THIEÄU BAØI MÔÙI: THÖÏC HAØNH XEM ÑOÅNG HOÀ HÑ GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1 2 3 OÂn taäp veà thôøi gian. - Moät ngaøy coù bao nhieâu giôø, baét ñaàu töø bao giôø vaø keát thuùc vaøo luùc naøo? - Moät giôø coù bao nhieâu phuùt? Höôùng daãn xem ñoàng hoà. - Quay kim ñeán 6 giôø 10 phuùt vaø hoûi: Ñoàng hoà chæ maáy giôø? - Yeâu caàu HS neâu vò trí kim giôø vaø kim phuùt khi ñoàng hoà chæ 6 giôø 10 phuùt. - Yeâu caàu HS quan saùt ñoàng hoà thöù hai sau ñoù xaùc ñònh vò trí kim ngaén vaø kim daøi. * Giaûng: Kim ngaén ôû vò trí quaù soá 6 moät ít nhö vaäy laø hôn 6 giôø. Kim daøi ôû vaùch thöù ba sau soá hai (tính theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà). Nhö vaäy tính töø vaïch ghi soá 12 ñeán vò trí hieän taïi cuûa kim daøi, ñöôïc 13 phuùt do ñoù ñoàng hoà chæ 6 giôø 13 phuùt. - Yeâu caàu HS neâu laïi vò trí kim giôø vaø kim phuùt khi ñoàng hoà chæ 6 giôø keùm 56 phuùt. - Höôùng daãn HS ñoïc caùc giôø treân caùc maët ñoàng hoà ôû phaàn baøi hoïc . * Giaûng: Trong thöïc teá chuùng ta thöôøng coù hai caùch ñoïc giôø, ñoïc giôø hôn vaø ñoïc giôø keùm. + Giôø hôn laø caùc thôøi ñieåm khi kim phuùt chæ chöa quaù soá 6, tính theo chieàu quay cuûa kim, ví duï nhö 8 giôø, 8 giôø 5 phuùt, 7 giôø 15 phuùt, 9 giôø 30 phuùt . . . + Khi kim phuùt chæ quaù soá 6 (töø soá 7 ñeán soá 11) ta goïi laø giôø keùm, ví duï nhö 8 giôø keùm 25 phuùt, 7 giôø keùm 20 phuùt, 10 giôø keùm 5 phuùt . . . Luyeän taäp Baøi 1: - Yeâu caàu cuûa baøi taäp laø gì? - Yeâu caàu 2 HS ngoài caïnh nhau thaûo luaän ñeå laøm baøi taäp. - Chöõa baøi: + Ñoàng hoà A chæ maáy giôø? + Vì sao em bieát ñoàng hoà A ñang chæ 2 giôø 9 phuùt? - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. - Tieán haønh töông töï vôùi caùc phaàn coøn laïi. Baøi 2: - Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi treân moâ hình caù nhaân. - Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. Baøi 3: - Ñoàng hoà A chæ maáy giôø? - Tìm caâu neâu ñuùng caùch ñoïc giôø cuûa ñoàng hoà A. - Yeâu caàu hoïc sinh töï laøm tieáp baøi taäp. - Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. - Moät ngaøy coù 24 giôø, moät ngaøy baét ñaàu töø 12 giôø ñeâm hoâm tröôùc ñeán 12 giôø ñeâm hoâm sau. - Moät giôø coù 60 phuùt. - Ñoàng hoà chæ 6 giôø 10 phuùt. - Kim giôø chæ qua soá 6, kim phuùt chæ ôû soá 2. - HS quan saùt vaø neâu: + Kim ngaén ôû vò trí quaù soá 6 moät ít. + Kim daøi ôû vaïch thöù ba sau soá hai. - Theo doõi. - HS quan saùt ñoàng hoà thöù ba vaø neâu: + Kim giôø chæ gaàn soá 7, kim phuùt chæ ôû vaïch thöù nhaát cuûa soá 11. - HS Ñoïc theo yeâu caàu cuûa GV. - Theo doõi vaø ghi nhôù. - Neâu giôø öùng vôùi moãi maët ñoàng hoà. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - 2 giôø 9 phuùt. -Vì kim giôø chæ qua soá 2 moät chuùt, kim phuùt chæ ôû vaïch thöù tö cuûa soá 1. - 1 em ñoïc ñeà baøi, caû lôùp ñoïc thaàm. - Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - 7 giôø 55 phuùt hay 8 giôø keùm 5 phuùt. - 7 giôø 55 phuùt. - Laøm baøi, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. - Ñoàng hoà B öùng vôùi caâu: 3 giôø 27 phuùt. - Ñoàng hoà C öùng vôùi caâu: 1 giôø keùm 16 phuùt. - Ñoàng hoà D öùng vôùi caâu: 9 giôø 19 phuùt. - Ñoàng hoà E öùng vôùi caâu: 5 giôø keùm 23 phuùt. - Ñoàng hoà G öùng vôùi caâu: 12 giôø röôõi. - Ñoàng hoà H öùng vôùi caâu: 8 giôø 50 phuùt. - Ñoàng hoà I öùng vôùi caâu: 10 giôø 8 phuùt. IV CUÛNG COÁ- DAËN DOØ - GV quay moâ hình ñoàng hoà vaø yeâu caàu HS ñoïc giôø theo yeâu caàu cuûa GV. - GV ñoïc giôø yeâu caàu HS quay moâ hình ñoàng hoà. - Veà nhaø laøm baøi taäp 2 treân moâ hình ñoàng hoà. - Chuaån bò baøi: Thöïc haønh xem ñoàng hoà (tt). - Nhaän xeùt tieát hoïc.

File đính kèm:

  • doc120h.doc
Giáo án liên quan