Giáo án Lớp 3A Tuần 21

A.Bài cũ

 

-Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:Giới thiệu bài

Hướng dẫn học sinh giải bài tập.

+Bài 1:

-Viết: 4000 + 3000

-Hướng dẫn HS nhẩm:

 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn.

 4000 + 3000 = 7000

 

+Bài 2:

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

 

doc27 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 702 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3A Tuần 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c t­¬ng ®èi chñ ®éng. II, ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch sÏ, b¶o ®¶m an toµn tËp luyÖn. - Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi. III, Ho¹t ®éng d¹y-häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. - GV cho HS ®øng t¹i chç, vç tay vµ h¸t. - §i ®Òu theo 1-4 hµng doc. * Ch¹y chËm trªn ®Þa h×nh tù nhiªn xung quanh s©n tËp. 2-PhÇn c¬ b¶n. - Häc nh¶y d©y c¸ nh©n kiÓu chôm 2 ch©n. + GV cho HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp . + GV nªu tªn vµ lµm mÉu ®éng t¸c, kÕt hîp gi¶i thÝch tõng cö ®éng ®Ó HS n¾m. + Khi tËp luyÖn, GV chia líp thµnh tõng nhãm tËp hoÆc cho lu©n phiªn tõng nhãm thay nhau tËp. + GV th­êng xuyªn h­íng dÉn, söa ch÷a ®éng t¸c sai cho HS, ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng em nh¶y ®óng. - Ch¬i trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. + GV chia tæ vµ cho tõng tæ nh¶y lß cß vÒ tr­íc 3-5m 1 lÇn ,uèn n¾n HS. + GV phæ biÕn quy t¾c ch¬i, cho líp ch¬i thö 1 lÇn råi ch¬i thËt. 3-PhÇn kÕt thóc - GV cho HS ®i th­êng theo 1 vßng trßn, th¶ láng ch©n tay tÝch cùc. - GV cïng HS hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. - Líp tr­ëng tËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o GV. - HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c theo yªu cÇu cña GV. - HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp. - HS tËp so d©y, m« pháng ®éng t¸c trao d©y, quay d©y, tËp chôm 2 ch©n bËt nh¶y kh«ng cã d©y råi míi cã d©y. - HS nh¶y lß cß b»ng ch©n ph¶i hoÆc tr¸i theo yªu cÇu cña GV. - HS ®i th­êng, th¶ láng - HS chó ý l¾ng nghe . …………………………………………………………………………………… Thø s¸u ngµy th¸ng 1 n¨m 2013 TiÕt 42: Nh¶y d©y-trß ch¬i “lß cß tiÕp søc” I, Môc tiªu: - ¤n nh¶y d©y c¸ nh©n kiÓu chôm 2 ch©n. Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®èi ®óng. - Ch¬i trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. Yªu cÇu biÕt ®­îc c¸ch ch¬i vµ ch¬i ë møc t­¬ng ®èi chñ ®éng. II, ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch sÏ, b¶o ®¶m an toµn tËp luyÖn. - Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi, d©y nh¶y. III, Ho¹t ®éng d¹y-häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. - GV cho HS ®øng t¹i chç xoay c¸c khíp cæ tay, c¼ng tay, c¸nh tay, gèi, h«ng. - Ch¹y chËm theo 1 hµng däc xung quanh s©n tËp. * Trß ch¬i “Cã chóng em” 2-PhÇn c¬ b¶n. - ¤n nh¶y d©y c¸ nh©n kiÓu chôm 2 ch©n. + GV cho HS t¹i chç m« pháng vµ tËp c¸c ®éng t¸c so, trao, quay d©y, tËp chôm 2 ch©n bËt nh¶y kh«ng cã d©y råi míi cã d©y. + GV chia líp thµnh tõng tæ tËp luyÖn theo khu vùc ®· quy ®Þnh. + GV th­êng xuyªn h­íng dÉn, söa ch÷a ®éng t¸c sai cho HS, ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng em nh¶y ®óng. - Ch¬i trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. GV chia líp thµnh c¸c ®éi ®Òu nhau vÒ sè l­îng vµ giíi tÝnh. Nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i råi cho HS ch¬i. 3-PhÇn kÕt thóc - GV cho HS ®i th­êng theo nhÞp hoÆc giËm ch©n t¹i chç ®Õm theo nhÞp. - GV cïng HS hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. - Líp tr­ëng tËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o GV. - HS khëi ®éng, ch¹y vµ tham gia trß ch¬i. - HS tËp so d©y, m« pháng ®éng t¸c trao d©y, quay d©y ... - HS tËp luyÖn theo tæ. - HS tham gia trß ch¬i nhiÖt t×nh, thi ®ua gi÷a c¸c ®éi. §éi nµo nhanh nhÊt, Ýt ph¹m quy th× ®éi ®ã th¾ng. - HS ®i th­êng, hoÆc giËm ch©n vµ ®Õm theo nhÞp. - HS chó ý l¾ng nghe . Giao Hương,ngày tháng 1 năm 2013 BGH kí duyệt TuÇn 21:Buæi thø hai Ngµy so¹n:20/12/2012 Ngµy d¹y: Thø hai ngµy th¸ng 1 n¨m 2013 Tiết 1:Thủ c«ng GV bộ m«n dạy -------------------------------------------------------- TiÕt 2 : LuyÖn to¸n LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn đến có bốn chữ số và giải toán bằng hai phép tính. II/ Hoạt động dạy-học 1)HD HS làm bài trong sách Luyện tập toán Bài 1: - HS nêu yêu cầu: Tính nhẩm - HS tự làm bài . - 2 HS chữa bài . - GV nhận xét,kết luận lời giải đúng. Bài 2: - HS nêu yêu cầu: Đặt tính rồi tính. - HS tự làm bài . - 4 HS lên bảng chữa bài. - GV nhận xét,kết luận lời giải đúng. Bài 3: - HS đọc đề bài - Một HS tóm tắt - HS tự làm bài . - 1 HS lên bảng chữa bài. - GV nhận xét,kết luận lời giải đúng. Bài 4: - HS nêu yêu cầu: Viết các số gồm 4 chữ số,mỗi số có tổng các chữ số bằng 3. - HS tự làm bài . - 4 HS lên bảng chữa bài. - GV nhận xét,kết luận lời giải đúng. 2)Củng cố-Dặn dò GV nhận xét giờ học. ------------------------------------------------------------- Tiết 3:Mĩ thuật (GV bộ môn dạy) ……………………………………………………………………………… Thø ba ngµy th¸ng 1 n¨m 2013 TiÕt 1:LuyÖn TiÕng ViÖt TËp lµm v¨n: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG I .Mục tiêu - Bước đầu biết báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua dựa theo bài tập đọc đã học . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. HD lµm bµi vµo vë TiÕng ViÖt thùc hµnh - 1 hs ®äc ®Ò bµi : Dùa theo bài tËp ®äc B¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi ®ua  Noi g­¬ng anh bé ®éi,viÕt mét b¸o c¸o vÒ kÕt qña gióp ®ì b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n cña tæ em trong th¸ng võa qua. - Hs suy nghÜ lµm bµi theo nhãm ®«i. - Gäi 3- 4 hs lµm miÖng . - Gv cïng c¶ líp l¾ng nghe,nhËn xÐt,söa ch÷a. - Hs lµm bµi vµo vë. - Gv theo dâi,gióp ®ì hs yÕu. - ChÊm bµi mét sè hs 2.Củng cố-Dặn dò GV nhận xét giờ học. ------------------------------------------------------ TiÕt 2:LuyÖn Tù nhiªn x· héi Th©n c©y I.Môc tiªu: Sau bµi häc , HS biÕt : -NhËn d¹ng vµ kÓ ®­îc tªn mét sè c©y cã th©n mäc ®øng, th©n leo , th©n bß ; th©n gç , th©n th¶o . -Ph©n lo¹i mét sè c©y theo c¸ch mäc cña th©n ( ®øng, leo , bß ) vµ theo cÊu t¹o cña th©n ( th©n gç , th©n th¶o ) . II.§å dïng d¹y häc: PhiÕu bµi tËp. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y -häc chñ yÕu: * Ho¹t ®éng 1: Ch¬i trß ch¬i BINGO B­íc 1 : Tæ chøc vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i - GV chia líp thµnh hai nhãm . - G¾n lªn b¶ng hai b¶ng c©m theo mÉu sau: CÊu t¹o C¸ch mäc Th©n gç Th©n th¶o §øng Bß Leo -Ph¸t cho mçi nhãm mét bé phiÕu rêi . Mçi phiÕu viÕt tªn mét c©y nh­ vÝ dô d­íi ®©y : Xoµi Ng« M­íp Cµ chua D­a hÊu BÝ ng« K¬- nia Cau TÝa t« Hå tiªu Bµng Rau ngãt D­a chuét M©y B­ëi Cµ rèt Rau m¸ Ph­îng vÜ L¸ lèt Hoa cóc -Yªu cÇu c¶ hai nhãm xÕp hµng däc tr­íc b¶ng c©m cña nhãm m×nh . Khi GV h« b¾t ®Çu th× lÇn l­ît tõng ng­êi b­íc lªn g¾n tÊm phiÕu ghi tªn c©y vµo cét. Ng­êi cuèi cïng sau khi g¾n xong tÊm phiÕu cuèi cïng th× h« to Bingo . Nhãm nµo g¾n phiÕu xong tr­íc vµ ®óng lµ th¾ng cuéc. B­íc 2 : Ch¬i trß ch¬i - GV lµm träng tµi hoÆc cö HS lµm träng tµi ®iÒu khiÓn cuéc ch¬i. B­íc 3 : §¸nh gi¸ - Sau khi c¸c nhãm ®· g¾n xong c¸c tÊm phiÕu viÕt tªn c©y vµo c¸c cét t­¬ng øng, GV yªu cÇu c¶ líp cïng ch÷a bµi. L­u ý : C©y hå tiªu khi non lµ th©n th¶o, khi giµ th©n hãa gç . Ho¹t ®éng 1: Cñng cè, dÆn dß -NhËn xÐt tiÕt häc . -------------------------------------------------------- Tiết 3:Tin học (GV bộ môn dạy) …………………………………………………………………………… Thø t­ ngµy th¸ng 1 n¨m 2013 Tiết 1:Tiếng Anh (GV bộ m«n dạy) -------------------------------------------------------- Tiết 2: Gi¸o dôc ngoµi giê GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC I. Môc tiªu - HS t×m hiÓu nh÷ng truyÒn thèng cña d©n téc ta trong dÞp tÕt Nguyªn ®¸n - Gi¸o dôc hs biÕt tr©n träng vµ gi÷ g×n nh÷ng truyÒn thèng cña d©n téc m×nh. II.ChuÈn bÞ Tranh ¶nh vÒ c¸c phong tôc cña d©n téc VN. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi 2. Bµi gi¶ng - Cho hs quan s¸t tranh, ¶nh vÒ c¸c phong tôc cña d©n téc VN. - HS th¶o luËn - Nªu néi dung c¸c bøc tranh, ¶nh - Gv kÕt luËn vÒ c¸c phong tôc cña d©n téc VN: + Cóng «ng T¸o vÒ Trêi ngµy 23/12 ©m lÞch + Cóng tiªn tæ,«ng bµ ngµy 30/12 ©m lÞch. + Bµy m©m ngò qu¶ cóng tiªn tæ trong nh÷ng ngµy tÕt. + Ngµy mång 1 tÕt, con ch¸u chóc tÕt «ng bµ, cha mÑ,…. + §Çu n¨m míi ®i lÔ chïa ®Ó cÇu may m¾n,b×nh an cho gia ®×nh; ®i lÔ héi,…. ….. - HS h¸t,móa, ®äc th¬ vÒ mïa xu©n. 3. Cñng cè, dÆn dß - Con cã thÝch c¸c phong tôc cña d©n téc m×nh kh«ng? V× sao? -------------------------------------------------------- Tiết 3:Tin học (GV bộ môn dạy) ……………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy th¸ng 1 n¨m 2013 Tiết 1:Tự nhiên xã hội Th©n c©y(TT) (Đã soạn trong KHGD môn TNXH) -------------------------------------------------------- Tiết 2:Luyện Tiếng việt NHÂN HÓA. ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU? I.Mục tiêu: Giúp học sinh : - Nắm được 3 cách nhân hóa. - Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu? - Trả lời được CH về thời gian, địa điểm trong bài TĐ đã học. II- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 1.H­íng dÉn HS lµm bµi trong vë TiÕng ViÖt thùc hµnh Bài 1: - HS nêu yêu cầu: Tìm các sự vật được nhân hóa. - HS thảo luận nhóm đôi làm bài. - HS chữa bài miệng. - GV nhận xét,kết luận lời giải đúng. - Hs làm bài vào vở. Bài 2: - HS nêu yêu cầu:Nối các sự vật được nhân hóa ở vế A với hành động nhân hóa ở vế B. - HS làm bài. - HS chữa bài miệng. - GV nhận xét,kết luận - Hs làm bài vào vở. Bài 3: - HS nêu yêu cầu: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? - HS tự làm bài. - HS chữa bài miệng. - GV nhận xét,kết luận 2. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt giê häc. -------------------------------------------------------- Tiết 3:Sinh ho¹t líp I/ Mục tiêu: -Nhận xét đánh giá tình hình tuần qua -Khen thưởng những HS chăm chỉ học tập -Kế hoạch tuần 22 II/ Nội dung sinh hoạt: GV HS 1.Mở đầu: - GV bắt nhịp bài hát: -Kết luận: 2. Các hoạt động: Hoạt động 1: *Đánh giá tình hình học tập chung trong tuần qua: *Đánh giá từng em cụ thể: + Chuyện cần + Vệ sinh thân thể, lớp học + Giữ gìn trật tự + Lễ phép + Bảo quản đồ dùng học tập + Trang phục đến trường,... *Yêu cầu lớp trưởng đánh giá chung: *GV nhận xét Hoạt động 2: *Kế hoạch tới: triển khai kế hoạch để HS thực hiện tốt hơn. *Nề nếp ra vào lớp phải ổn định *Nghiêm túc thực hiện đúng nội quy quy định của nhà trường. *Phân công các tổ trực nhật,chăm sóc cây: *Tổng kết chung - HS cùng hát: Bà còng -Kết hợp múa phụ hoạ -Nghe nhận xét của GV -Từng em nghe nhận xét, rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn. -Lớp trưởng đánh giá chung *Nghe nhớ, thực hiện *Thực hiện theo phân công của GV. *Các tổ trưởng nhận nhiệm vụ Giao H­¬ng, ngµy th¸ng 1 n¨m 2013 BGH kÝ duyÖt

File đính kèm:

  • docTuan 21 Lop 3.doc
Giáo án liên quan