Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU - YÊU CẦU :

1/ Chạy ngắn :

 - Biết cách thực hiện kĩ thuật XPT - chạy lao sau xuất phát - chạy giữa quãng; Giai đoạn về đích

 - Thực hiện được kĩ thuật XPT - chạy lao sau xuất phát - chạy giữa quãng; Giai đoạn về đích .

2/ Bài thể dục :

 - Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 25

 - Thực hiện được các động tác từ 1 đến 25 .

3/ Chạy bền :

 - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên

* Nghiêm túc, tự giác trong tập luyện, ý thức trách nhiệm,

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

 - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

 - Kẻ VXP, dây về đích, SGV, 5 cờ góc, đồng phục quy định, tranh (ảnh) KT bài TD .

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 9 ( Từ ngày 03/10 – 08/10/2011) Tieát: 17 Ngaøy soaïn: 26/ 09/ 2011 CHẠY NGẮN – BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU - YÊU CẦU : 1/ Chạy ngắn : - Biết cách thực hiện kĩ thuật XPT - chạy lao sau xuất phát - chạy giữa quãng; Giai đoạn về đích - Thực hiện được kĩ thuật XPT - chạy lao sau xuất phát - chạy giữa quãng; Giai đoạn về đích . 2/ Bài thể dục : - Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 25 - Thực hiện được các động tác từ 1 đến 25 . 3/ Chạy bền : - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên * Nghiêm túc, tự giác trong tập luyện, ý thức trách nhiệm, II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Kẻ VXP, dây về đích, SGV, 5 cờ góc, đồng phục quy định, tranh (ảnh) KT bài TD . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm vào mông( tại chỗ ). - Kieåm tra baøi củ: Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1 đến nhịp 17 ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1/ Chạy ngắn : Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật XPT - chạy lao sau xuất phát - chạy giữa quãng . * Học : - Giai đoạn về đích (nội dung SGV TD8 trang 28) 2/ Bài thể dục : - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 17 *Học mới: - Từ nhịp 18 đến nhịp 25 (nội dung SGV TD8 trang 28) - Cuûng coá: a) Thực hiện nâng cao kĩ thuật XPT - chạy lao sau xuất phát .? b)Thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 25 ? 3/ Chạy bền : - Luyện tập chạy bền C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Chaïy ngắn 2. Bài thể dục 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1, 1, 5’ 2l x8 nhịp 2’ 1HS 1’ 30’ 10’ 10’ 5’ 2HS 5’ Nam 450m nữ 400m 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS; cán sự điều khiển. - GV: quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - HS: về 4 haøng ngang - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS quan sát gv thực hiện - GV gọi Hs thực hiên - HS chia ra thành 2 nhóm. cán sự điều khiển + Nam : Chạy ngắn + Nữ : Bài Thể dục - GV: Quan saùt - söûa sai Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung . - Caùn söï ñieàu khieån caû lôùp cuøng thöïc € € € € € € € € € € € € € € € € (r) - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € € € € ( NT) € € € € € € €(NT) € € € € € € €(NT) - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - Gv : Hướng dẫn - Đk cho hs quan saùt, nhaéc nhở - Hs : Về 4 hàng ngang - HS: Töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - HS:Caùn söï ñieàu khieån. - Gv : Quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV Nhaän xeùt tieát hoïc - GV: Höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs: Chuẩn bị dụng cụ, sân bãi cho tiết sau. - GV: Giaûi taùn - HS: Khoeû Tuaàn: 9( Từ ngày 03/10 – 10/10/2011) Tieát:18 Ngaøy soaïn :26/09/2011 CHẠY NGẮN – BÀI THỂ DỤC I/ MỤC TIÊU: 1/ Chạy ngắn : - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ cho chạy nhanh; kĩ thuật chạy cự li ngắn. - Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ cho chạy nhanh; kĩ thuật chạy cự li ngắn 2/ Bài thể dục : - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 25 - Thực hiện được các động tác từ 1 đến 25 . * Nghiêm túc, tích cực tập luyện. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - K ẻ VXP, vạch đích,còi, SGV, đồng phục quy định, tranh ( ảnh) bài thể dục ( nếu có) . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức AMÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay, coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang - Kieåm tra baøi củ: Thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp,chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quãng ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1/ Chạy ngắn : * Ôn : - Một số động tác bổ trợ : + Đứng mặt hướng chạy - Xuất phát . + Vai hướng chạy - Xuất phát . + Lưng hướng chạy - Xuất phát . + Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li ngắn 2/ Bài thể dục : - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 25 - Cuûng coá: a) Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1 đến nhịp 25 ? b) Thực hiện kĩ thuật chạy cự li ngắn ? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Chaïy ngắn 2. Bài thể dục - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1’ 1’ 5’ 2l x8 nhịp 2’ 1HS 1’ 30’ 12’ 30-40m // // // 60m 12’ 6’ 1HS 1HS 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : Tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: Caùn söï ñieàu khieån. - Gv : Quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Nhaän xeùt - GV Nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - GV: Nhắc lại KT chạy cự li ngắn . - HS Chia ra thành 2 nhóm. cán sự điều khiển . + Nam : Chạy ngắn + Nữ : Bài Thể dục - GV: Quan saùt - söûa sai Sau 12 phút đổi nhóm,nội dung . € € € € € € € € € € € € € € € € (r) - HS chia ra thành 2-3 nhóm. Nhóm trưởng điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € € € (r) €(NT) € € € € € € €(NT) - HS: Veà 4 haøng ngang - HS: Nhaän xeùt - GV: Nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: Caùn söï ñieàu khieån. - Gv : Quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV Nhaän xeùt tieát hoïc - GV: Höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs; chuẩn bị bài, sân bãi dụng cụ cho tiết sau - GV: Giaûi taùn - HS: Khoeû

File đính kèm:

  • docTUẦN 9.doc