Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến Tiết 25 - Năm học 2011-2012

1 - Nhận lớp:

- Ổn định tổ chức,báo cáo sỉ số

- Phổ biến nội dung,yêu cầu.

- Kiểm tra sức khoẻ:

2 - Khởi động:

+ Bài thể dục phát triển chung.

+ Xoay kỹ các khớp toàn thân và các động tác bổ trợ

3 - Bài củ:Trình bày cách tập động tác ĐHĐN

1 - ĐHĐN:

- Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp

2 - Chạy ngắn:.

- Ôn: Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau

- Học : khái niệm về chạy cự li ngắn

- Trò chơi: " Chạy đuổi"

3 - Củng cố: Thực hiện một số kỷ năng vừa học.

 

doc135 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến Tiết 25 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * * * * * * * * * * * (*)GV - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp cïng khëi ®éng C¬ b¶n - Bµi cò : 2-3 HS tr¶ lêi 1 - Bµi thÓ dôc: - ¤n vµ hoµn thiÖn (tõ nhÞp 1 - 35 ). 2 - Ch¹y ng¸n: - Mét sè trß ch¬i,®éng t¸c bæ trî KT ch¹y ng¾n. - tËp luyÖn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n KT ch¹y ng¾n (XP thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng - vÒ ®Ých). (30p) 3-5l 3-5l - GV nhËn xÐt cho ®iÓm - Thùc hiÖn ®óng tõ nhÞp 1 - 35 t­¬ng ®èi ®Òu ®Ñp chÝnh x¸c theo tõng nhÞp h«,®óng biªn ®é,nhÞp ®iÖu ®éng t¸c. - HS ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh ®óng luËt thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî ®óng kû thuËt. -Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng KT tõng giai ®o¹n, ch¹y víi tèc ®é tèi ®a cho ®Õn hÕt cù ly (60m). §éi h×nh tËp luyÖn hµng ngang * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(GV) - H« vµ tËp chËm cïng HS - GV h« cho HS tËp. - HS thùc hiÖn toµn bµi,GV söa ch÷a. - Chia nhãm tËp luyÖn. - GV ®Õn tõng nhãm nh¾c nhë vµ söa ch÷a cho mét sè em cßn tËp sai - GV cho HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî. - Ph¸t khÈu lÖnh xuÊt ph¸t cho HS ch¹y,mæi nhãm 2- 4HS. * * * §Ých * * *xp 60m KÕt thóc -Th¶ láng: Tay, ch©n, th©n -NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn - H­íng dÈn vÒ nhµ Xuèng líp: GV h« “gi¶i t¸n” HS h« “khoΔ 5p Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tËp luyÖn cña tiÕt häc vµ rót kinh nghiÖm tiÕt häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. §éi h×nh th¶ láng cù li réng. §éi h×nh nhËn xÐt cù li hÑp Ngµy so¹n: 8 / 11 / 2009 TiÕt 22 bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n A. Môc tiªu: - Bµi thÓ dôc: - ¤n vµ hoµn thiÖn (tõ nhÞp 1 - 35 )cã thÓ kiÓm tra thö - Ch¹y ng¾n: - Mét sè trß ch¬i,®éng t¸c bæ trî kû thuËt vµ ph¸t triÓn søc nhanh; TËp luyÖn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n KT ch¹y ng¾n. B. Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: - TËp trung, ph©n nhãm,quay vßng. C. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: KÎ v¹ch xuÊt ph¸t c¸ch ®Ých 60m,3 - 4 bé bµn ®¹p,gi©y ®Ých,mét sè cê nhá c¾m tiªu,cßi PhÇn Néi dung §Þnh l­îng Yªu cÇu vµ chØ dÈn kÜ thuËt Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc T/G S/L Më ®Çu 1 - NhËn líp: - TËp trung líp: - «n dÞnh tæ chøc 2 - Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + TËp bµi thÓ dôc 8 ®éng t¸c tay kh«ng - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Xoay kü c¸c khíp toµn th©n vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî 10 p 3x8 - Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng v¾ng - GV nhËn líp vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi häc - Khëi ®éng thùc hiÖn nhanh m¹nh ®óng nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é ®éng t¸c §éi h×nh khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)GV - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp cïng khëi ®éng C¬ b¶n - Bµi cò : HS tr¶ lêi 1 - Bµi thÓ dôc: - ¤n vµ hoµn thiÖn (tõ nhÞp 1 - 35 ) - kiÓm tra thö 2 - Ch¹y ng¸n: - Mét sè trß ch¬i,®éng t¸c bæ trî KT ch¹y ng¾n. - tËp luyÖn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n KT ch¹y ng¾n (XP thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng - vÒ ®Ých). (30p) 3-5l 3-5l GV cho ®iÓm nhËn xÐt - Thùc hiÖn ®óng tõ nhÞp 1 - 35 t­¬ng ®èi ®Òu ®Ñp chÝnh x¸c theo tõng nhÞp h«,®óng biªn ®é,nhÞp ®iÖu ®éng t¸c. - HS tËp theo nhãm 3 – 5 em - HS ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh ®óng luËt thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî ®óng kû thuËt. -Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng KT tõng giai ®o¹n, ch¹y víi tèc ®é tèi ®a cho ®Õn hÕt cù ly (60m). §éi h×nh tËp luyÖn hµng ngang * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(GV) - H« vµ tËp chËm cïng HS - GV h« cho HS tËp. - HS thùc hiÖn toµn bµi,GV söa ch÷a. - Chia nhãm tËp luyÖn. - GV ®Õn tõng nhãm nh¾c nhë vµ söa ch÷a cho mét sè em cßn tËp sai - GV cho HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî. - Ph¸t khÈu lÖnh xuÊt ph¸t cho HS ch¹y,mæi nhãm 2- 4HS. * * * §Ých * * *xp 60m KÕt thóc -Th¶ láng: Tay, ch©n, th©n -NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn - H­íng dÈn vÒ nhµ Xuèng líp: GV h« “gi¶i t¸n” HS h« “khoΔ 5p Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tËp luyÖn cña tiÕt häc vµ rót kinh nghiÖm tiÕt häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. §éi h×nh th¶ láng cù li réng. §éi h×nh nhËn xÐt cù li hÑp Ngµy so¹n: 8 / 11 / 2009 TiÕt 23 bµi thÓ dôc : kiÓm tra A. Môc tiªu: - Bµi thÓ dôc: tËp c¸c ®éng t¸c TD tõ nhÞp 1 – 35.tËp ®óng,®Òu,®Ñp B. Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: - TËp trung, ph©n nhãm kiÓm tra C. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Bµn ghÕ GV- ®ång phôc TDTT hs PhÇn Néi dung §Þnh l­îng Yªu cÇu vµ chØ dÈn kÜ thuËt Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc T/G S/L Më ®Çu 1 - NhËn líp: - TËp trung líp: - «n dÞnh tæ chøc 2 - Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + TËp bµi thÓ dôc 8 ®éng t¸c tay kh«ng - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Xoay kü c¸c khíp toµn th©n vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî 10 p 3x8 - Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng v¾ng - GV nhËn líp vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi häc - Khëi ®éng thùc hiÖn nhanh m¹nh ®óng nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é ®éng t¸c §éi h×nh khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)GV - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp cïng khëi ®éng C¬ b¶n 1 - Bµi thÓ dôc: - KiÓm tra hoµn thiÖn (tõ nhÞp 1 - 35 ) - C¸ch cho ®iÓm: §iÎm 9-10: Thuéc toµn bµi,thùc hiÖn ®éng t¸c ®óng, ®Ñp §iÓm 7-8 : thuéc nh­ng cßn 2-3 nhÞp sai sãt nhá §iªm5-6 : cã 2-3 nhÞp sai. §iÓm 3-4 : cã 4-6 nhÞp sai §iÓm 1-2 : sai 7 nhÞp trë lªn (30p) 3-5l 3-5l - Thùc hiÖn ®óng tõ nhÞp 1 - 35 t­¬ng ®èi ®Òu ®Ñp chÝnh x¸c theo tõng nhÞp h«,®óng biªn ®é,nhÞp ®iÖu ®éng t¸c. §éi h×nh tËp luyÖn hµng ngang * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(GV) - H« vµ tËp chËm cïng HS - GV h« cho HS tËp. - HS thùc hiÖn toµn bµi,GV söa ch÷a. - Chia nhãm tËp luyÖn. - GV gäi theo nhãm - GV ®äc ®iÓm vµ cho hs kiÓm tra l¹i Bµn GV HS kiÓm tra KÕt thóc -Th¶ láng: Tay, ch©n, th©n -NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn - H­íng dÈn vÒ nhµ Xuèng líp: GV h« “gi¶i t¸n” HS h« “khoΔ 5p Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tËp luyÖn cña tiÕt häc vµ rót kinh nghiÖm tiÕt häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. §éi h×nh th¶ láng cù li réng. §éi h×nh nhËn xÐt cù li hÑp Ngµy so¹n: 10 / 11 / 2009 TiÕt 24 ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn A. Môc ®Ých : - Ch¹y ng¾n: - Mét sè trß ch¬i,®éng t¸c bæ trî kû thuËt vµ ph¸t triÓn søc nhanh; KiÓm tra thö (do GV chän ) - Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. B. Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: - TËp trung, ph©n nhãm,quay vßng. C. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: KÎ v¹ch xuÊt ph¸t c¸ch ®Ých 60m,3 - 4 bé bµn ®¹p,gi©y ®Ých,mét sè cê nhá c¾m tiªu,cßi PhÇn Néi dung §Þnh l­îng Yªu cÇu vµ chØ dÈn kÜ thuËt Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc T/G S/L Më ®Çu 1 - NhËn líp: - TËp trung líp: - «n dÞnh tæ chøc 2 - Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + TËp bµi thÓ dôc 8 ®éng t¸c tay kh«ng - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Xoay kü c¸c khíp toµn th©n vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî 10 p 3x8 - Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng v¾ng - GV nhËn líp vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi häc - Khëi ®éng thùc hiÖn nhanh m¹nh ®óng nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é ®éng t¸c §éi h×nh khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)GV - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp cïng khëi ®éng C¬ b¶n 1 - Ch¹y ng¸n: - Mét sè trß ch¬i,®éng t¸c bæ trî KT ch¹y ng¾n. - tËp luyÖn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n KT ch¹y ng¾n (XP thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng - vÒ ®Ých). - Cho HS kiÓm tra thö 2 - Ch¹y bÒn : - Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn - Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (30p) 3-5l 3-5l - Thùc hiÖn ®óng tõ nhÞp 1 - 35 t­¬ng ®èi ®Òu ®Ñp chÝnh x¸c theo tõng nhÞp h«,®óng biªn ®é,nhÞp ®iÖu ®éng t¸c. - - HS ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh ®óng luËt thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî ®óng kû thuËt. -Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng KT tõng giai ®o¹n, ch¹y víi tèc ®é tèi ®a cho ®Õn hÕt cù ly (60m). §éi h×nh tËp luyÖn hµng ngang * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(GV) - GV lµm mÉu bæ trî ®éng t¸c - GV h« cho HS tËp. - HS thùc hiÖn toµn bµi,GV söa ch÷a. - Chia nhãm tËp luyÖn. - GV ®Õn tõng nhãm nh¾c nhë vµ söa ch÷a cho mét sè em cßn tËp sai - GV cho HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî. - Ph¸t khÈu lÖnh xuÊt ph¸t cho HS ch¹y,mæi nhãm 2- 4HS. * * * §Ých * * *xp 60m - Ch¹y bÒn theo nhãm KÕt thóc -Th¶ láng: Tay, ch©n, th©n -NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn - H­íng dÈn vÒ nhµ Xuèng líp: GV h« “gi¶i t¸n” HS h« “khoΔ 5p Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tËp luyÖn cña tiÕt häc vµ rót kinh nghiÖm tiÕt häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. §éi h×nh th¶ láng cù li réng. §éi h×nh nhËn xÐt cù li hÑp Ngµy so¹n: 14/ 11 / 2009 TiÕt 25 ch¹y ng¾n : kiÓm tra A. Môc tiªu: - Ch¹y ng¾n : Ch¹y 60 m (xuÊt ph¸t- ch¹y lao –gi÷a qu·ng – vÒ ®Ých ) B. Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: - TËp trung, ph©n nhãm kiÓm tra C. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Bµn ghÕ GV- ®ång hå bÊm giê,bµn ®¹p,d©y ®Ých PhÇn Néi dung §Þnh l­îng Yªu cÇu vµ chØ dÈn kÜ thuËt Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc T/G S/L Më ®Çu 1 - NhËn líp: - TËp trung líp: - «n dÞnh tæ chøc 2 - Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + TËp bµi thÓ dôc 8 ®éng t¸c tay kh«ng - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Xoay kü c¸c khíp toµn th©n vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî 10 p 3x8 - Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng v¾ng - GV nhËn líp vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi häc - Khëi ®éng thùc hiÖn nhanh m¹nh ®óng nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é ®éng t¸c §éi h×nh khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)GV - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp cïng khëi ®éng C¬ b¶n 1 – Ch¹y nhanh: - KiÓm tra ch¹y 60 m - C¸ch cho ®iÓm: §iÎm 9-10: thùc hiÖn ®óng 3 g® kü thuËt.TT 9,8s(nam)11s (n÷) §iÓm 7-8 : Cã mét vµi sai sãt nhá kü thuËt.TT 10,5s – 11,6 n÷ §iªm5-6 : Sai mét trong ba kü thuËt. TT 10,5s. -11.6 n÷. §iÓm 3-4 : Sai hai kü thuËt §iÓm 1-2 : sai c¶ 3 kü thuËt - GV cho HS kiÓm tra l¹i vµ ®äc ®iÓm (30p) 3-5l 3-5l - Thùc hiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt xuÊt ph¸t- ch¹y lao- gi÷a qu·ng- vÒ ®Ých - HS ch¹y theo nhãm,tõng ®«i ch¹y nhanh gÇn nh­ nhau §éi h×nh tËp luyÖn hµng ngang * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(GV) - H« vµ tËp chËm cïng HS - GV h« cho HS tËp. - HS thùc hiÖn toµn bµi,GV söa ch÷a. - Chia nhãm tËp luyÖn. - GV gäi theo nhãm - GV ®äc ®iÓm vµ cho hs kiÓm tra l¹i Bµn GV HS kiÓm tra * * KÕt thóc -Th¶ láng: Tay, ch©n, th©n -NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn - H­íng dÈn vÒ nhµ Xuèng líp: GV h« “gi¶i t¸n” HS h« “khoΔ 5p Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tËp luyÖn cña tiÕt häc vµ rót kinh nghiÖm tiÕt häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. §éi h×nh th¶ láng cù li réng. §éi h×nh nhËn xÐt cù li hÑp

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8(12).doc