Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 7+8: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2011-2012

I.MỤC TIÊU :

1. Đội hình đội ngũ :

+ Ôn : - Đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2 . Chạy nhanh :

+ Ôn : - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

+ Học: - Ngồi xổm - xuất phát.

II . ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC:

+ Sân trường.

+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi.

+ Giáo viên kẻ sân bãi, chuẩn bị còi.

III . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 7+8: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt : 7 §éi h×nh ®éi ngò - Ch¹y nhanh - ch¹y bÒn. I. Môc tiªu : 1. §éi h×nh ®éi ngò : + ¤n : - TËp hîp hµng däc, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng. - §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i. Quay ph¶i, quay ®»ng sau. - §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i. 2 . Ch¹y nhanh : + ¤n : - Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. - §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t. 3 . Ch¹y bÒn : + LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Giíi thiÖu hiÖn t­îng ®au xãc vµ c¸ch kh¾c phôc + Yªu cÇu : §¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. Häc sinh hoµn thµnh hÕt cù li. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu : 1. NhËn líp : + KiÓm tra sÜ sè líp + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng : + Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung + Xoay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. B. PhÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò : + ¤n tËp : - TËp hîp hµng däc, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng. - §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau. - §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i. §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. 2. Ch¹y nhanh : a. ¤n tËp : - Ch¹y b­íc nhá. (th¶ láng cæ ch©n, miÕt ®Òu hai ch©n, ch¹m ®Êt b»ng nöa trªn bµn ch©n). - Ch¹y n©ng cao ®ïi.(n©ng ®ïi cµng cao cµng tèt, th¶ láng c¼ng ch©n). - Ch¹þ gãt ch¹m m«ng.(®¸ gãt ch©n lªn cao ra sau). - §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t. 3. Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Nam ch¹y : 500m - N÷ ch¹y : 400m + Giíi thiÖu hiÖn t­îng ®au xãc vµ c¸ch kh¾c phôc. C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp,dÆn dß vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp. §éi h×nh nhËn líp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ §éi h×nh khëi ®éng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ C¸n sù h« cho líp cïng tËp Gv quan s¸t vµ nh¾c nhë §H tËp luyÖn o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ Gv h« cho hs thùc hiÖn quan s¸t vµ söa sai §H tËp luyÖn CB XP o o o o o o o o o o o o ‚ Gv h« cho hs thùc hiÖn Quan s¸t vµ söa sai. Yªu cÇu h/s trong qu¸ tr×nh ch¹y kh«ng chen lÊn x« ®Èy nhau, kh«ng ®ïa nghÞch trong khi tËp. Ch¹y xong ®i bé mét ®Õn hai vßng s©n kÕt hîp víi hÝt thë s©u, lµm c¸c ®éng t¸c th­ gi·n. TuyÖt ®èi kh«ng ngåi hoÆc ®øng mét chç sau khi ch¹y xong. §H th¶ láng vµ xuèng líp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ TiÕt: 8 §éi h×nh ®éi ngò - Ch¹y nhanh - ch¹y bÒn. I.Môc tiªu : 1. §éi h×nh ®éi ngò : + ¤n : - §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i. §æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. 2 . Ch¹y nhanh : + ¤n : - Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. + Häc: - Ngåi xæm - xuÊt ph¸t. II . §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n tr­êng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn kÎ s©n b·i, chuÈn bÞ cßi. III . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn A. PhÇn më ®Çu : 1. NhËn líp : + KiÓm tra sÜ sè líp + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng : + Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung + Xoay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. B. PhÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò : a. ¤n tËp : - TËp hîp hµng däc, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng. - §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau. - §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i. §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. 2. Ch¹y nhanh : a. ¤n tËp : - Ch¹y b­íc nhá. (th¶ láng cæ ch©n, miÕt ®Òu hai ch©n, ch¹m ®Êt b»ng nöa trªn bµn ch©n). - Ch¹y n©ng cao ®ïi.(n©ng ®ïi cµng cao cµng tèt, th¶ láng c¼ng ch©n). - Ch¹þ gãt ch¹m m«ng.(®¸ gãt ch©n lªn cao ra sau). b. Häc míi: - Ngåi - xuÊt ph¸t. C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt líp,dÆn dß vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp. §éi h×nh nhËn líp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ §éi h×nh khëi ®éng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ C¸n sù h« cho líp cïng tËp Gv quan s¸t vµ nh¾c nhë §H tËp luyÖn o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ Gv h« cho hs thùc hiÖn quan s¸t vµ söa sai §H tËp luyÖn CB XP o o o o o o o o o o o o ‚ Gv h« cho hs thùc hiÖn Quan s¸t vµ söa sai. §H th¶ láng vµ xuèng líp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ Ký duyÖt, ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2011

File đính kèm:

  • docTuan 4(1).doc