Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 27+28: Đá cầu - Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thanh Tâm

I . NHIỆM VỤ:

 1.Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực.

 Học: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

 Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

 Một số điểm trong luật đá cầu. Đấu tập.

 2.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

 II.YÊU CẦU:

 -Kiến thức :Biết cách thực hiện đá cầu cao chân chính diện

 bằng mu bàn chân,biết một số điểm luật đá cầu

 -Kĩ năng : Thực hiện cơ bản đúng đá cầu cao chân chính diện

 bằng mu bàn chân,vận dụng đấu tập

 - Thái độ ổn định tổ chức an toàn trong tập luyện

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 27+28: Đá cầu - Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thanh Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 14 MOÂN : ÑAÙ CAÀU – CHAÏY BEÀN ˜w™ Tieát CT : 27+28 Thôøi gian daïy : 12/ 11/ 2012 I . NHIEÄM VUÏ: 1.Ñaù caàu: OÂn taâng caàu baèng ñuøi, baèng maù trong, baèng mu baøn chaân. Ñôõ caàu baèng ngöïc. Hoïc: Phaùt caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu. Ñaáu taäp. 2.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. II.YEÂU CAÀU: -Kieán thöùc :Bieát caùch thöïc hieän ñaù caàu cao chaân chính dieän bằng mu bàn chân,biết một số điểm luật đá cầu -Kó naêng : Thöïc hieän cô baûn ñuùng ñaù caàu cao chaân chính dieän bằng mu bàn chân,vận dụng đấu tập - Thái độ ổn định tổ chức an toàn trong tập luyện III.THÔØI GIAN: - 2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - truï,löôùi, caàu ñaù PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: -Nhaän lôùp – Ñieåm danh. -Phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa buoåi taäp. -Khôûi ñoäng: Caùc ñoäng taùc phaùt trieån chung, xoay caùc khôùp, caêng cô. -Kieåm tra baøi cuõ: Taâng caàu. (10p) 1’ 1’ 6’ 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Ñaù caàu: _OÂn taâng caàu baèng ñuøi, baèng maù trong baøn chaân, baèng mu baøn chaân. Ñôõ caàu baèng ngöïc. _Hoïc: Phaùt caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. _Hoïc: Ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. _ Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu. _ Thi ñaáu taäp. 2) Chaïy beàn: _Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 3)Cuûng coá kyõ thuaät: Taâng vaø ñôõ caàu. (73p) 50’ 10’ 10’ 10’ 5’ 15’ 15’ 8’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh.-Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi ta -H.D taäp ôû nhaø: Phaùtcaàu, ñaù caàu cao chaân, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp giaûi taùn traät töï (7p) 4’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. --Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -gv goïi 3 hoïc sinh kieåm tra cho ñieåm. -Tích cöïc thöïc hieän, ñuùng kyõ thuaät taâng caàu. -Phaùn ñoaùn di chuyeån hôïp lyù ñeå taâng nhieàu laàn. -Phoái hôïp môû roäng hai tay öôõn ngöïc chaïm caàu. +Naém vöõng kyõ thuaät phaùt caàu cao chaân. +Phoái hôïp toát tung caàu vaø laáy ñaø phaùt caàu. -Xem gv thò phaïm, thöïc hieän toát ñaù cao chaân. -Thöïc hieän toát kyõ thuaät di chuyeån ñaù caàu. +Nghe gv giaûi thích naém vöõng luaät ñaù caàu. +AÙp duïng toát trong quaù trình thi ñaáu taäp. -Tích cöïc thöïc hieän luyeän taäp thi ñaáu. -Tính ñieåm ñuùng theo ñieàu luaät ñaù caàu. +Hít thôû ñeàu trong suoát quaù trình chaïy beàn. +Phaân phoái söùc thaät hôïp lyù trong cöï ly chaïy. +Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong. +Chuù yù hs töï kieåm tra maïch tröôùc vaø sau chaïy. -HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû, xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm vaø söûa sai laàm. . -Gv chia nhoùm cho hs thöïc hieän oân taäp taâng caàu. gv theo doõi, quan saùt, nhaéc nhô,û söûa sai cho hs -Cho hs thaønh 2 haøng ngang, tung vaø ñôõ baèng ngöïc. x x x x x x x x x x x x x x x x 300-400m +Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Ngaøy 12 Thaùng 11 Naêm 2012 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Nguyễn Thanh Tâm NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

File đính kèm:

  • doctd 8 148.doc