Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 - Năm học 2012-2013

I. Phần mở đầu:

1.Nhận Lớp

2.Nêu nhiệm vụ bài học

3.Kiểm tra bài cũ:

II. Phần cơ bản

1 a.Khái niệm về sức nhanh.

b. Các loại sức nhanh.

- Phản ứng nhanh

- Tần số động tác

- Động tác đơn nhanh.

III. Kết thúc:

Củng cố:

Dặn dò:

GV nhận lớp và kiểm tra sỹ số

 - Tìm hiểu về sức nhanh

- Không kiểm tra bài cũ

Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động vơí thời gian ngắn nhất

- Sức nhanh biểu hiện ở hình thức cơ bản sau :

+ Phản ứng nhanh

vd : khi nghe tín hiệu dừng thì dừng lại ngay,hoặc đang chạy có tín hiệu thì chạy ngược chiều ngay, Khi nghe tiếng súng phát lệnh hoặc hiệu lệnh “chạy” ,người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 01 Tieát theo PPCT: 01 Ngaøy soaïn:24/08/2012 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Lí thuyeát: Moät soá phương pháp taäp luyeän phaùt trieån söùc nhanh.( mục 1) PHAÀN vaØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU vaø PHAÂN TÍCH KYÕ THUAÄT I. Phaàn môû ñaàu: 1.Nhaän Lôùp 2.Neâu nhieäm vuï baøi hoïc 3.Kieåm tra baøi cuõ: II. Phaàn cô baûn 1 a.Khaùi nieäm veà söùc nhanh. b. Caùc loaïi söùc nhanh. - Phaûn öùng nhanh. - Taàn soá ñoäng taùc - Ñoäng taùc ñôn nhanh. III. Keát thuùc: Cuûng coá: Daën doø: GV nhaän lôùp vaø kieåm tra syõ soá - Tìm hiểu về sức nhanh - Khoâng kieåm tra baøi cuõ Söùc nhanh laø naêng löïc thöïc hieän nhieäm vuï vaän ñoäng vôí thôøi gian ngaén nhaát - Söùc nhanh bieåu hieän ôû hình thöùc cô baûn sau : + Phaûn öùng nhanh vd : khi nghe tín hieäu döøng thì döøng laïi ngay,hoaëc ñang chaïy coù tín hieäu thì chaïy ngöôïc chieàu ngay,Khi nghe tieáng suùng phaùt leänh hoaëc hieäu leänh “chaïy” ,ngöôøi chaïy phaûn öùng nhanh baèng ñoäng taùc xuaát phaùt. + Taàn soá ñoäng taùc Vd: Soá laàn böôùc chaïy trong 1s,soá laàn böôùc ñi boä trong 1phuùt , soá laàn taâng caàu hay nhaûy daây trong 15s,20s,30s ,hoaëc soá laàn quaït tay cuûa VÑV bôi,100m - Ñoäng taùc ñôn nhanh. Vd : trong ñaáu voõ,ñaáu lieám ,xuaát ñoøn nhanh,khi ñoái phöông ra ñoøn taán coâng nhanh ,hoaëc trong thi ñaáu boùng chuyeàn,khi ñoái phöông ñaäp boùng laäp töùc beân bò taán coâng coù ñoäng taùc ñôõ boùng,hoaëc khi bò ngaõ laäp töùc ñöa 2 tay choáng Ngoaøi ra söùc nhanh coù söï lieân quan vôùi söùc maïnh toác ñoä vaø söùc beàn toác ñoä + Söùc maïnh toác ñoä : Ví duï : Ñaïp chaân vaøo baøn ñaïp khi xuaát phaùt,ñaïp chaân khi chaïy taêng toác sau xuaát phaùt + Söùc beàn toác ñoä : ví duï :Khi gaéng söùc chaïy 10-20m cuoái tröôùc khi ñeán ñích. - Goïi 1 -2 em hoûi laïi moät soá noäi dung cuûa lí thuyeát. - Nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä taäp luyeän. - OÂn caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh, luyeän taäp chaïy beàn MUÏC TIEÂU: Tieát theo PPCT: 01 Biết được sức nhanh là gì và các hình thức biểu hiện sức nhanh. Ngaøy soaïn : 24/08/2012 Ngaøy giaûng : 26/08/2012 ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 7 phuùt 33 phuùt 5 phuùt - Taäp trung lôùp, ñieåm danh, phoå bieán noäi dung buoåi hoïc - Töø ÑH haøng ngang, cöï ly 1 khuûyu tay, trieån khai thaønh ÑH cöï ly moät caùnh tay vaø cho ngoài xuoáng -Söû duïng phöông phaùp ñaøm thoaïi,thaûo luaän nhoùm. -GV ra caâu hoûi : Theá naøo goïi laø söùc nhanh? -Chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm nhoû ,moãi nhoùm khoaûng 6-8 em(2 baøn). -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän 5-7 phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV giôùi thieäu caùc hình thöùc bieåu hieän cuûa söùc nhanh. -GV ra caâu hoûi : Haõy laáy soá ví duï veà söùc nhanh cuûa phaûn öùng nhanh. -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän 5-7 phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. -GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV ra caâu hoûi : Haõy laáy 1 soá ví duï veà söùc nhanh cuûa taàn soá ñoäng taùc? -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän 5 -7phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. -GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV ra caâu hoûi : Haõy laáy 1 soá ví duï veà söùc nhanh cuûa ñoäng taùc ñôn nhanh? -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän 5 -7phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. -GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV giôùi thieäu söï lieân quan cuûa söùc nhanh vôùi söùc maïnh toác ñoä vaø söùc beàn toác ñoä -GV ra caâu hoûi : Haõy laáy soá ví duï veà söùc maïnh toác ñoä vaø söùc beàn toác ñoä? -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaân 5 -7phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. -GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV nhaán maïnh laïi caùc muïc -Nhaän xeùt tình hình hoïc taäp cuûa lôùp hoïc -Veà nhaø hoïc thuoäc caùc muïc – Tieát sau hoïc thöïc haønh,chuù yù trang phuïc ñuùng QÑ

File đính kèm:

  • doct1.doc