Giáo án Thể dục Khối 8 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

A.Phần chuẩn bị

1. Nhận lớp:

- Kiểm diện

- Phổ biến nội dung buổi học

B.Phần cơ bản

1. Giới thiệu MT-NDCT TD9

a. ĐHĐN

b. Bài thể dục phát triển chung

c. Chạy nhanh

d. Chạy bền

e. ném bóng

f. Nhảy cao

g. Nhảy xa

h. Tự chọn

2 Biên chế tổ tập luyện:

- Lớp chia thành 4 tổ tập luyện (2 nam, 2 nữ).

- 1 cán sự phụ trách chung (có năng khiếu về TD tác phong nhanh nhẹn).

3. Một số quy định

-Đến lớp đúng giờ,đúng trang phục.

-Ra vào lớp phải xin phép giáo viên.

-Phải vệ sinh cá nhân, dụng cụ, phương tiện khi vào học.

 -Phải để dụng cụ đúng nơi quy định.

 

doc59 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
50m + XP thÊp - Ch¹y nhanh 60m Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kü thuËt 30 (P) 5 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 3x10m 2x40m 2x50m 1x60m GV h« cho HS thùc hiÖn c¸c ®äng t¸c bæ trî. GV h« cho HS thùc hiÖn ch¹y nhanh ¤n: + Giai ®o¹n ch¹y ®µ: + Giai ®o¹n ®Æt ch©n giËm nh¶y vµ giËm nh¶y + Giai ®o¹n giËm nh¶y - ®¸ l¨ng + Giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt * Hoµn thiÖn kü thuËt - Cho HS Ch¹y ®µ tõ 5-7 b­íc ch¹y ®µ phèi hîp 4 giai ®o¹n kü thuËt. - Sau ®ã n©ng dÇn ch¹y ®µ lªn 9-11 b­íc. Yªu cÇu ®óng 4 giai ®o¹n kü thuËt Cho häc sinh lÇn l­ît thùc hiÖn hÕt nhãm nµy ®Õn nhãm kh¸c 5-10 lÇn GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn GV quan s¸t vµ söa sai cho tõng HS C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng:. - Cho HS ch¹y nhÑ nhang 100m kÕt hîp víi ®i bé - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. 5(P) (3) (2p) Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. TiÕt: 33 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ «n tËp häc kú I I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS còng cè vµ n©ng cao c¸c bµi tËp trong häc kú I - Qua c¸c bµi tËp ®Ó ph¸t triÒn c¬ thÓ c©n ®èi, søc m¹nh tèc ®é, søc bÒn tèc ®é - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, hè c¸t, bé cäc xµ nh¶y cao, Cßi. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ch¹y b­íc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y ®¹p sau 8(P) Mçi ®t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp - Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS khëi ®éng Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm B.PhÇn c¬ b¶n 1. Ch¹y nhanh: - Cho HS «n mét sè ®éng t¸c bæ trî. + §øng mÆt h­íng ch¹y –XP + §øng vai h­íng ch¹y –XP + §øng l­ng h­íng ch¹y –XP + Ngåi vai h­íng ch¹y –XP + Ngåi l­ng h­íng ch¹y –XP + Ngåi æm xuÊt ph¸t- ch¹y t¨ng tèc. + Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp- ch¹y lao - Ch¹y nhanh + XP thÊp - Ch¹y nhanh 40m + XP thÊp - Ch¹y nhanh 50m + XP thÊp - Ch¹y nhanh 60m Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kü thuËt 30 (P) 5 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 3x10m 2x40m 2x50m 1x60m GV h« cho HS thùc hiÖn c¸c ®äng t¸c bæ trî. GV h« cho HS thùc hiÖn ch¹y nhanh ¤n: + Giai ®o¹n ch¹y ®µ: + Giai ®o¹n ®Æt ch©n giËm nh¶y vµ giËm nh¶y + Giai ®o¹n giËm nh¶y - ®¸ l¨ng + Giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt * Hoµn thiÖn kü thuËt - Cho HS Ch¹y ®µ tõ 5-7 b­íc ch¹y ®µ phèi hîp 4 giai ®o¹n kü thuËt. - Sau ®ã n©ng dÇn ch¹y ®µ lªn 9-11 b­íc. Yªu cÇu ®óng 4 giai ®o¹n kü thuËt Cho häc sinh lÇn l­ît thùc hiÖn hÕt nhãm nµy ®Õn nhãm kh¸c 5-10 lÇn GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn GV quan s¸t vµ söa sai cho tõng HS C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng:. - Cho HS ch¹y nhÑ nhang 100m kÕt hîp víi ®i bé - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. 5(P) (3) (2p) Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. TiÕt:34 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ kiÓm tra häc kú I ch¹y nhanh I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng qua néi dung ch¹y nhanh - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, §ång hå III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 10(P) Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra Thang ®iÓm: §iÓm Nam N÷ Kü ThuËt 9-10 §óng 4 giai ®o¹n kü thuËt 7-8 5-6 ®óng KT xuÊt ph¸t 3-4 kh«ng ®óng KT 1-2 TÊt c¶ c¸c tr­êng hîip cßn l¹i 30(P) 1 LÇn KiÓm tra mçi lÇn 2 em . GV h« XP vµ bÊm thµnh tÝch cho HS C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, vµ ®¸nh gi¸ néi dung häctrong kú I - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Céng TiÕt:35 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT néi dung ch¹y nhanh I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng vÒ RLTT cña häc sinh líp 8 - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, ®ång hå III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 10(P) Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ChuÈn RLTT: Lo¹i Nam N÷ Giái 9,2 s 10,2 s Kh¸ 9,8 s 11.0 s §¹t 10,5 s 11.6 s 30(P) 1 LÇn KiÓm tra mçi lÇn 2 em . GV h« XP vµ bÊm thµnh tÝch cho HS C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra chuÈn RLTT - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Céng TiÕt:36 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT néi dung bËt xa I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng vÒ RLTT cña häc sinh líp 8 - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, ®ång hå III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 3 (P) Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ChuÈn RLTT: Lo¹i Nam N÷ Giái 205 cm 180 cm Kh¸ 190 cm 170 cm §¹t 180 cm 160cm 30 (P) 1 LÇn KiÓm tra mçi lÇn 1 em . GV h« cho HS thùc hiÖn C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, vµ ®¸nh gi¸ néi dung häc. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Céng

File đính kèm:

  • docTD 8 Ky II 20082009 ban dep.doc