Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 7 - Trương Bá Quốc

I. MỤC TIÊU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

 

Chương trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp có học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6,7,chuẩn bị học tập có hiệu quả chương trình lớp 9 , góp phần thực hiện mục tiêu môn học ở THCS

· Biết được một số kiến thức ,kỹ năng cơ bản để tập luyện gìn giữ sức khoẻ , nâng cao thể lực

· Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh , tác phong nhanh nhẹn ,kỹ luật thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh

· Có sự tăng tiến về thể lực ,đạt tiêu chuẩn rèn lyện thân thể và thực hiện về khả năng của bản thân về TDTT

· Biết vận dung ở mức nhất định những điều đã học vào nền nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường

II. BIÊN CHẾ TỔ CHỨC TẬP LUYỆN

 

doc15 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 7 - Trương Bá Quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3/Khôûi ñoäng Khôûi ñoäng chung Khôûi ñoäng CM 4/Kieåm tra baøi cuõ B.Phaàn cô baûn I.Oân Ñoäi Nguõ 1/oân 2/Ñoäi hình 0-3-6-9 2/Oân chaïy ñeàu , ñöùng laïi B.oân chay cöï ly ngaén : Xuaùt phaùt cao cahî 60 meùt *Troø chôi chaïy ñuoåi C.Keát thuùc : Hoài tænh Taäp hoïp –nhaän xeùt daën doø Oån ñònh toå chöùc: Hoïc sinh taäp hoïp baùo caùo Giaùo vieân nhaän lôùp,phoå bieán muïc tieâu yeâu caàu giôø hoïc Khôûi ñoäng Khôûi ñoäng chung: Xoay caùc khôùp : Coå tay Coå chaân Vai Goái Hoâng Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû Chaïy Naâng cao ñuøi Chaïy ñaù goùt chaïm moâng Noäi dung kieåm tra : Em haõy keå caùc ñoäng taùc boå trôï cuaû chaûy ngaén Oân caùc ñoäng taùc quay taïi choã , Giaùo vieân Oân laïi ñoäi hình 0-3-6-9 Hoïc sinh taäp hoïp ñoäi hình haøng ngang Khaåu leänh :ñoäi hình 0-3-6-9 ñieåm soá Hoïc sinh ñieåm soá o ñöùng yeân Hoïc sinh ñieåm soá 3 böôùc 3 böôùc. Hoïc sinh ñieåm soá 6 böôc 6 böôùc. Hoïc sinh ñieåm soá 9 böôc 9 böôùc. “Veà vò trí cuõ” Hoïc sinh trôû veà vò trí cuõ theo soá böôcù Chuù yù caùc ñieåm sau :”ñoäi hình 0-3-6-9 ñieåm soá , theo soá ñaõ ñieåm .böôùc “, veà vò trí cuõ böôùc “ Oân giaâm chaân taïi choã ñi ñeàu ñöùng laïi , chaïy ñeàu , ñöùng laïi Troø chôi chaïy ñuoåi : -Chuaån bò :Keû moät vaïch chuaån bò vaø moït vaïch xuaát phaùt caùch nhau toái thieåu 1,5 meùt .keû 2vaïch xuaát phaùt 2 caùch vaïch xuaát phaùt 1 : 4-5 meùt .keû vaïch ñích caùch caùch vavh5 xuaát phaùt 2 15-30 meùt troø chôi tieán haønh theo töøng ñôït chaïy do ñoù giaùo vieân cuøng hoïc sinh saép xeáp ñoäi hình sao cho töông ñöông veà theå löïc ñeå cuoäc chôi theâm haáp daãn .Coù theå hoïc sinh töï choïn theo ñoäi -Caùch chôi : Khi coù leänh 2 nhoùm cuøng xuaát phaùt ,neáu ngöôøi sau chaïm ngöôøi tröôùc laø ngöôøi tröôùc thua ,vaø ngöôïc laïi Hoài tænh Daøn haøng thaû loûng caùc cô khôùp Taäp hoïp nhaän xeùt daën doø :veà nhaø taäp luyeän giaäm chaân taïi choã , chaïy ñeàu Caùc ñoäng taùc quay tai choã 8-10phuùt 2-3 phuùt 4laàn 8nhòp 2phuùt 2 hoïc sinh 25-30 phuùt 5 phuùt 15 phuùt 13 phuùt 5 phuùt ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Theo söï höôøng daãn cuûa caùn söï theå duïc Goïi moät hoïc sinh nam ,moät hoïc sinh nöõ Laáy toå laøm maåu Caùc toå khaùc xem ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Phaân nhoùm taäp luyeän Troø chôi chayï ñuoåi ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Giaùo aùn soá : 6 - Ngaøy soaïn : 15-09-2004 Tieát TPPCT : 6 - GV soaïn : Tröông Baù Quoác Teân baøi : + OÂN ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ (ÑHÑN) Oân vaø naâng cao moät soá kyõ naêng ÑHÑN, Ñi ñeàu chaïy ñeàu , ñoåi chaân khi ñi sai nhòp Troø chôi : Chaïy toác ñoä cao Xuaát phaùt cao chay nhanh 40 – 60 meùt Nhieäm vuï, yeâu caàu :. Reøn luyeän cho hoïc sinh taùc phong nhanh nheïn, kyõ luaät, tinh thaàn taäp theå. Thöïc hieän ñöôïc troø chôi : Chaïy toác ñoä cao Chaïy nhanh Saân taäp, duïng cuï : saân tröôøng, veä sinh an toaøn khi taäp luyeän. Coøi,Hoäp xuaát phaùt Phaàn vaø noäi dung Yeâu caàu vaø phaân tích kyõ thuaät Ñònh löôïng Phöông phaùp trieån khai A.Chuaån bò: 1/Hoïc sinh 2/Giaùo vieân 3/Khôûi ñoäng Khôûi ñoäng chung Khôûi ñoäng CM 4/Kieåm tra baøi cuõ B.Phaàn cô baûn 1/Oân vaø naâng cao moät soá kyõ naêng ÑHÑN 2/ Oân Ñi ñeàu chaïy ñeàu , ñoåi chaân khi ñi sai nhòp 3/Troø chôi : Chaïy toác ñoä cao 4/Xuaát phaùt cao chay nhanh 40 – 60 meùt C.Keát thuùc : Hoài tænh Taäp hoïp –nhaän xeùt daën doø Oån ñònh toå chöùc: Hoïc sinh taäp hoïp baùo caùo Giaùo vieân nhaän lôùp,phoå bieán muïc tieâu yeâu caàu giôø hoïc Khôûi ñoäng Khôûi ñoäng chung: Xoay caùc khôùp : Coå tay Coå chaân Vai Goái Hoâng Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû Chaïy Naâng cao ñuøi Chaïy ñaù goùt chaïm moâng Kieåm tra baøi cuõ Kieåm tra ngöôøi chæ huy Caùch daøn ñoäi hình 0-3-6-9 Caùc ñoäng taùc quay taïi choã Taäp hoïp haøng ngang , Taäp hoïp haøng doïc Khaåu leänh:” Chaïy ñeàu Chaïy “ Ñoäng taùc :Khi nghe döï leänh : “chaïy ñeàu ” Thaân treân hôi ñoå veà tröùôc doàn troïng taâm vaøo vaøo nöõa tröôùc cuûa hai baøn chaân ñoàng thôi 2 tay co leân ngang hoâng ,hai baøn tay naém hôø .Khi nghe ñoäng leänh “chaïy” ,böôùc chaân traùi ra tröôùc vaøo nhòp 1 ,sau ñoù böôùc chaân phaûi vaøo nhòp 2. Ñoäng taùc luaân phieân moät caùch nhòp nhaøng vôùi toác ñoä nhaát ñònh Troø chôi : Chaïy toác ñoä cao + Chuaån bò : Keû caùc vaïch chuaån bò vaø vaïch xuaát phaùt 1 caùch nhau toái thieåu 1,5 meùt . keû vaïch xuaát phaùt 2 caùch vaïch xuaát phaùt 1 :8-10 meùt . keûvaïch ñích caùch vaïch xuaát phaùt 20-30 meùt . caùn söï caàm côø ñuùng ôû vaïch xuaát phaùt 2 , Giaùo vieân caàm côø ôû vaïch ñích . Taäp hôïp hoïc sinh thaønh nhöõng haøng doïc sau vaïch chuaån bò . Nhöõng em ñeán löôït tieán vaøo vaïch xuaát phaùt 1 vaø thöïc hieän tö theá chuaån bò xuaát phaùt + caùch chôi : Khi coù leänh caùc em chaïy nhanh tôùi ñích . Khi ngöôøi thöù nhaát vaø ngöôøi thöù hai chaïy ñeán vaïch xuaát phaùt 2 , caùn söïp haát côø ñeå giaùo vieân baét ñaàu baám giôø ño thaùnh tích cuûa 2 ngöôøi ñoù . Cuõng coù theå khoâng baám giôø maø chæ theo doõi ngöôøi ñeán coù phæ laø nguôøi ñeán vaïch xuaát phaùt 2 truôùc tieân hay khoâng Hoài tænh Daøn haøng thaû loûng caùc cô khôùp Taäp hoïp nhaän xeùt daën doø :veà nhaø taäp luyeän giaäm chaân taïi choã , chaïy ñeàu Caùc ñoäng taùc quay tai choã 7-10phuùt 2-3 phuùt 4laàn 8nhòp 2phuùt 2 hoïc sinh 28-30 phuùt 5 phuùt 7 phuùt 10 phuùt 10 phuùt 5 phuùt ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Theo söï höôøng daãn cuûa caùn söï theå duïc Goïi moät hoïc sinh nam ,moät hoïc sinh nöõ Oân laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc Troø chôi chaïy toác ñoä cao Giaùo vieân höôùng daãn caùch chôi Chôi thöû ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Giaùo aùn soá : 7 - Ngaøy soaïn :19-09-2004 Tieát TPPCT : 7 - GV soaïn : Tröông Baù Quoác Teân baøi : + OÂN ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ (ÑHÑN) OÂN ÑOÄI HÌNH 0-3-6-9, CAÙCH ÑIEÀU KHIEÅN , ÑI ÑEÀU ,CHAÏY ÑEÀU LUYEÄN TAÄP CHAÏY BÖÔÙC NHOÛ , CHAÏY NAÂNG CAO ÑUØI ,CHAÏY ÑAÏP SAU , TAÏI CHOÅ ÑAÙNH TAY Nhieäm vuï, yeâu caàu : Oân moät soá kyõ naêng veà ñoäi hình ñoäi nguõ Reøn luyeän cho hoïc sinh taùc phong nhanh nheïn, kyõ luaät, tinh thaàn taäp theå. Oân chaïy ñi ñeàu . Hoïc sinh naém ñöôïc tö theá xuaát phaùt cao Tieán trình thöïc hieän : ( noäi dung vaø phöông phaùp toå chöùc daïy hoïc ) Phaàn vaø noäi dung Yeâu caàu vaø phaân tích kyõ thuaät Ñònh löôïng Phöông phaùp trieån khai A.Chuaån bò: 1/Hoïc sinh 2/Giaùo vieân 3/Khôûi ñoäng Khôûi ñoäng chung Khôûi ñoäng CM 4/Kieåm tra baøi cuõ B.Phaàn cô baûn I.Oân Ñoäi Nguõ 1/oân 2/Ñoäi hình 0-3-6-9 3/Ñi ñeàu ,chaïy ñeàu 4/Luyeän taäp chaïy böôùc nhoû , chaïy naâng cao ñuøi ,chaïy ñaïp sau , Chaïy ñaù goùt chaïm moäng 5/ taïi choå ñaùnh tay II/ luyeän taäp chaïy beàn C.Keát thuùc : Hoài tænh Taäp hoïp –nhaän xeùt daën doø Oån ñònh toå chöùc: Hoïc sinh taäp hoïp baùo caùo Giaùo vieân nhaän lôùp,phoå bieán muïc tieâu yeâu caàu giôø hoïc Khôûi ñoäng Khôûi ñoäng chung: Xoay caùc khôùp : Coå tay Coå chaân Vai Goái Hoâng Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû Chaïy Naâng cao ñuøi Chaïy ñaù goùt chaïm moâng Noäi dung kieåm tra : Giaâm chaân taïi choã, ñöùng laïi Caùc ñoäng taùc quay taïi choã Khaåu leänh :ñoäi hình 0-3-6-9 ñieåm soá Hoïc sinh ñieåm soá o ñöùng yeân Hoïc sinh ñieåm soá 3 böôùc 3 böôùc. Hoïc sinh ñieåm soá 6 böôc 6 böôùc. Hoïc sinh ñieåm soá 9 böôc 9 böôùc. “Veà vò trí cuõ” Hoïc sinh trôû veà vò trí cuõ theo soá böôcù Chuù yù caùc ñieåm sau :”ñoäi hình 0-3-6-9 ñieåm soá , theo soá ñaõ ñieåm .böôùc “, veà vò trí cuõ böôùc “ Oân giaâm chaân taïi choã ñi ñeàu ñöùng laïi , chaïy ñeàu , ñöùng laïi Ñi ñeàu ,chaïy ñeàu Luyeän taäp chaïy böôùc nhoû , chaïy naâng cao ñuøi ,chaïy ñaïp sau , taïi choå ñaùnh tay Chaïy ñaù goùt chaïm moâng : - Chuaån bi:Ñöùng saùt vaïch xuaát phaùt thaân treân hôi ngaõ veà phía tröùôc ,hai tay buoâng töï nhieân - Ñoäng taùc :Böôùc ra truôùc moät böôùc khoaûng 30-40 cm khi naâng chaân sau caàn haát goùt chaân chaïm moâng ,sau ñoù nhanh choùng döa ra phía tröôùc chaïm ñaát baèng nöõa baøn chaân treân , baøn chaân thaúng höôùng vôùi ñöôøng chaïy Ñöùng taïi choã ñaùnh tay - Chuaån bò :Ñöùng chaân tröôùc chaân sau , hoaêc hai chaân song song caùch nhau moät khoaûng nhoû hôn vai . hai ñaàu goái hôi khuîu ,hai tay co ( moät tay tröôùc , moät tay sau )_goùc ñoä lôùn .Thaân treân thaúng ,troïng taâm doànñeàu leân hai chaân - Ñoäng taùc :Ñaùnh tay theo nhòp ñoä taêng daàn ,goùc ñoä giöõa caúng tay vaø caùnh tay nhoû daàn ñeán möùc ñoä hôïp lyù . Khi ñaùnh tay chuû yeáu ñaùnh maïnh ôû khuyûu tay ra phía sau , phoái hôïp nhòp nhaøng Nam chaïy 300m, nöõ chaïy 200 m Hoài tænh Daøn haøng thaû loûng caùc cô khôùp Taäp hoïp nhaän xeùt daën doø :veà nhaø taäp luyeän Caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nghaén 8-10phuùt 2-3 phuùt 4laàn 8nhòp 2phuùt 2 hoïc sinh 25-30 phuùt 5 phuùt 15 phuùt 13 phuùt 5 phuùt ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Theo söï höôøng daãn cuûa caùn söï theå duïc Goïi moät hoïc sinh nam ,moät hoïc sinh nöõ Ôn ñoàng loaït theo haøng ngang ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ 0 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 Ñi ñeàu ,chaïy ñeàu Luyeän taäp chaïy böôùc nhoû , chaïy naâng cao ñuøi ,chaïy ñaïp Chaïy ñaù goùt chaïm moäng taïi choå ñaùnh tay Phaân nhoùm taäp luyeän Chuù yù luyõeän taäp chaïy ñaù goùt chaïm moâng vaø caùch ñaùnh tay Giaùo vieân laøm maåu , hoïc sinh quan saùt Thöc hieän ñoàng loaït ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Trong phaàn keát thuùc giaùo vieân goïi 2 toå thöïc ieän 2 noäi dung : Caùc ñoäng taùc boå trôï Caùch ñaùnh tay ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

File đính kèm:

  • docga 820092010.doc