Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 32

I. Phần mở đầu.

1.Nhận lớp:

- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số

 -GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.

2.Khởi động

- Tập bài thể dục phát triển chung.

- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.

II. Phần cơ bản.

1. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, , Tâng cầu bằng mu bàn chân,

2 Kieồm tra kyừ thuaọt taõng caàu

Thang ủieồm 9-10 thửùc hieọn toỏt kyừ thuaọt taõng caàu thaứnh tớch gioỷi

ẹieồm 7-8 thửùc hieọn toỏt kyừ thuaọt thaứnh tớch khaự

ẹieõm -6 thửùc hieọn tửụng ủoỏi kyừ thuaọt thaứnh tớch t.bỡnh

ẹieồm 4-5 chửa thửùc hieọn ủửụùc kyừ thuaọt trheo yeõu caàu

III. Phần kết thúc.

1. Thả lỏng.

2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học.

3. Giao bài tập về nhà.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 61 KIỂM TRA ®¸ cÇu Ngµy so¹n:08/04/2009 Ngµy d¹y: TuÇn 31( 15/04/2009 ) A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu mà các em đã học II. Ph­¬ng tiƯn: ChuÈn bÞ cÇu ®¸,sổ điểm cá nhân Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè -GV phỉ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. 2.Khëi ®éng - TËp bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung. - Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi, , T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n, 2 Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu Thang điểm 9-10 thực hiện tốt kỹ thuật tâng cầu thành tích giỏi Điểm 7-8 thực hiện tốt kỹ thuật thành tích khá Điêm-6 thực hiện tương đối kỹ thuật thành tích t.bình Điểm 4-5 chưa thực hiện được kỹ thuật trheo yêu cầu III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng. 2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ. 10' 2’ 8’ 30’ 5‘ - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - §HK§: XÕp thµnh 4 hµng ngang cù ly c¸ch nhau 1 s¶i tay. §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV GV kiểm tra theo sổ điểm Mỗi em thực hiện 1 lần. - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi häc vµ ý thøc tËp luyƯn TiÕt 62 bËt nh¶y – chạy bền Ngµy so¹n:08/04/2009 Ngµy d¹y: TuÇn 31( 15/04/2008/2009 ) A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - BËt nh¶y:.¤n ch¹y ®µ Tự do nhảy xa kiểu ngồi II. Ph­¬ng tiƯn: ChuÈn bÞ ®­êng ch¹y, hè nh¶y xa ®Ưm. B. Qu¸ tr×nh lªn líp. Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè -GV phỉ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. 2.Khëi ®éng - TËp bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung. - Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. BËt nh¶y. ¤n ch¹y ®à 3 bước thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi 2Chạy đà tự do nhảy xa 3Chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 300m nữ 250m III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng. 2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ. 10' 2’ 8’ 30’ 5‘ - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - §HK§: XÕp thµnh 4 hµng ngang cù ly c¸ch nhau 1 s¶i tay. §HTL ******** .******** ******** GV ph©n tÝch lµm mÉu vµ tỉ chøc cho häc sinh tËp. H×nh thøc tËp luyƯn theo ph­¬ng ph¸p nhãm quay vßng. - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi häc vµ ý thøc tËp luyƯn

File đính kèm:

  • docTUAN 32.doc
Giáo án liên quan