Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 22: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền

 I – MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Thể dục: Ôn các động tác Vươn thở, tay, chân, lươn, bụng, phối hợp.

 Bật nhảy: Luỵên tập một số đông tác bổ trợ Trò chơi khéo vướng chân.

 Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về bài thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

  1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr¬­êng, ®­êng ch¹y, thước dây, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng.

  2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 22: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn : 12/11/2006 Baøi daïy : thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn Tuaàn: 11 Tieát: 22 I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Thể dục: Ôn các động tác Vươn thở, tay, chân, lươn, bụng, phối hợp. Bật nhảy: Luỵên tập một số đông tác bổ trợ Trò chơi khéo vướng chân. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về bài thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr­êng, ®­êng ch¹y, thước dây, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN. PhÇn vµ néi dung §LVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kỹ thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hîp ®iÓm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. 6’ - Nhanh, khÈn tr­¬ng, ®iÓm danh, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè. Chóc gi¸o viªn khoÎ. - Gi¸o viªn chóc häc sinh khoÎ vµ phæ biÕn néi dung bµi d¹y, yªu cÇu ng¾n gän, ®Çy ®ñ. - Ch¹y 1 vßng s©n tËp, xoay c¸c khíp, t¹i chỗ ch¹y : B­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: Gäi 2 - 4 em lªn thùc hiÖn bµi thÓ dôc: ®éng t¸c: L­ên, bông, phèi hîp. € ☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ê ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 1. ThÓ dôc: ¤n 6 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bông phèi hîp. 2. BËt nh¶y: ¤n: mét sè ®éng t¸c bæ trî, ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n. * Trß ch¬i: “KhÐo v­íng ch©n”. 3. Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 34’ 14’ 14’ 6’ 6’ 6-9 4-8 1-2 1L - Cho c¸c em «n l¹i 6 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bông, phèi hîp. * Yªu cÇu: TËp trung chó ý, thuéc bµi, ®Òu, ®Ñp, ®óng ®éng t¸c. Chó ý biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iÖu cña ®éng t¸c. Chó ý nh÷ng ®éng t¸c m¾t nh×n theo cê, hÝt b»ng mòi, thë b»ng miÖng, chó ý biªn ®é, nhÞp ®iÖu, phèi hîp gi÷a ®éng t¸c vµ h¬i thë. - §¸ l¨ng tr­íc - sau: T¹i chæ TTCB 2 ch©n ®­ng t­ thÕ ch©n tr­íc, ch©n sau réng kho¶ng n÷a b­íc ®Õn1 b­íc ch©n, 2 tay ®Ó tù nhiªn. Khi nghe hiÖu lÖnh cña GV ®ång lo¹t c¸c em ®¸ ch©n vÒ tr­íc lªn cao 2 tay phèi hîp tù nhiªn. - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng: TTCB gièng nh­ ®¸ l¨ng tr­íc, khi nghe hiÖu lÖnh cña GV ®ång lo¹t c¸c em b­íc 1 b­íc ch©n ®¸ l¨ng tr­íc gièng nh­ t¹i chæ ®¸ l¨ng. Nh­ng ch©n sau co 2 tay phèi hîp tù nhiªn. * Yªu cÇu : TÝch cùc tËp luyÖn, nhiªm tóc, ®óng ®éng t¸c, an toàn. - C¸ch ch¬i: - Ng­êi ®øng ë t©m vßng trßn (GV hoÆc HS) quay ng­êi ng­îc chiÒu kim ®ång hå, ®ång thêi 2 tay cÇm d©y ®iÒu khiÓn sao cho tói c¸t l¨ng theo vßng trßn ë tÇm cao kho¶ng 0,2 - 0,3m vµ vÞ trÝ cña tói c¸t ®i qua vÞ trÝ tõng ng­êi. Khi tói c¸t l¨ng tíi ®©u th× ng­êi ®ã bËt nh¶y lªn cao ®óng lóc ®Ó kh«ng v­íng ch©n. NÕu ai ®Ó v­íng th× lui ra khái vßng 4 b­íc ch©n, sau thêi gian nhÊt ®Þnh nh÷ng em ë ngoµi ph¶i nh¶y lß cß 1 vßng phÝa ngoµi vßng trßn. * Yªu cÇu : TÝch cùc trong trß ch¬i kh«ng ®ïa nghÞch cè g¾ng, phèi hîp tèt víi ®ång ®éi ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao, an toµn trong trß ch¬i. - Cho c¸c em nam ch¹y (600m) vßng s©n tËp réng, c¸c em n÷ ch¹y (500m) vßng s©n TDTT réng. * Yªu cÇu : TÝch cùc tËp luyÖn, ph©n phèi søc hîp lý, phèi hîp nhip nhµng gi÷a b­íc ch¹y vµ nhÞp thë. Khi ch¹y xong ®i bé th¶ láng tay, ch©n, hÝt thë s©u, kh«ng nªn dõng l¹i ®ét ngét. BiÕt ph©n phèi søc hîp lý. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ TËp ®ång lo¹t sau chia tõng tæ tù tËp gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë söa sai. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Gv thÞ ph¹m sau ®ã cho c¸c em tËp ®ång lo¹t, chia tæ. GV theo dâi nh¾c nhë söa sai. € ☺ Gv thÞ ph¹m sau ®ã cho c¸c em tËp, chia 2 - 4 tæ, GV theo dâi nh¾c nhë söa sai. € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ Gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë söa sai. III. KÕt thóc - TËp hîp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. 5’ - Cói ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhÑ nhµng t¹i chỗ. - Gi¸o viªn cñng cè, nh¾c nhë mét sè ®iÓm cÇn l­u ý . € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dò HS tiết sau học nội dung : Thể dục, bật nhảy, chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thể dục, bật nhảy, chạy bền. Rót kinh nghiÖm: Tröôøng THCS Caùt Nhơn (2006 & 2007) Giaùo vieân : Bùùi Anh Hào

File đính kèm:

  • doc22 giao an7.22.doc