Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 17: Chạy nhanh - Thể thao tự chọn - Chạy bền - Lê Thị Thu Vân

A. MỤC TIÊU :

 1. KiÕn thøc:

 - Nắm được động tác đệm bóng bằng 2 tay

 - Luyện tập chạy bền

 2. Kü n¨ng:

 - Thực hiện đúng đẹp các động tác

 - Luyện tập nâng cao thành tích

 3. Th¸i ®é:

 - GD cho hs biết vận dụng để tự tập hàng ngày

 - Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kû luËt, tÝnh tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn.

B. PHƯƠNG PHÁP:

 - Thực hành, diễn giãi.

C. CHUẨN BỊ:

 - GV : Còi, giáo án, bóng chuyền.

 - HS : Trang phôc gän gµng, vệ sinh sân bãi.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 17: Chạy nhanh - Thể thao tự chọn - Chạy bền - Lê Thị Thu Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 25/10/2008 Ngµy d¹y: 28/10/2008 TIẾT 17 CHẠY NHANH - THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN A. MỤC TIÊU : 1. KiÕn thøc: - Nắm được động tác đệm bóng bằng 2 tay - Luyện tập chạy bền 2. Kü n¨ng: - Thực hiện đúng đẹp các động tác - Luyện tập nâng cao thành tích 3. Th¸i ®é: - GD cho hs biết vận dụng để tự tập hàng ngày - Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kû luËt, tÝnh tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. B. PHƯƠNG PHÁP: - Thực hành, diễn giãi. C. CHUẨN BỊ: - GV : Còi, giáo án, bóng chuyền. - HS : Trang phôc gän gµng, vệ sinh sân bãi. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PP TỔ CHỨC I. PhÇn mì ®Çu - NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. + Líp 7A, B, C, D. + V¾ng: - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc. Thể thao tự chọn Chạy bền 1P 1P GV x x x x x x LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x II. PhÇn c¬ b¶n 1. Khëi ®éng: a) Khëi ®éng chung: - Thực hiện bài thể dục giữa giờ, xoay các khớp b) Khëi ®éng chuyªn m«n: - Thực hiện các động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 2. KiÓm tra bµi cũ: Thực hiện động tác phát bóng thấp tay 3. Bµi míi: 5P 2x8/đt 2lần/đt 5P GV LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x b/ Ch¹y nhanh; - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Đứng vai hướng chạy, xuất phát chạy 5P 1lần/đt - Cán sự điều khiển, HS thực hiện đồng loạt. GV theo dõi b/ Thể thao tự chọn: Bóng chuyền + Đệm bóng bằng 2 tay - Người tập đứng thành hành ngang thực hiện động tác đệm bóng bằng 2 tay. - Người tập đứng thành từng đôi đối diện nhau, khoảng cách 3 – 4m. 1 người tung bóng, 1 người đệm bóng. - Từng người thực hiện đệm bóng. - Người đập bóng xuống đất để bóng nãy lên, sau đó di chuyển đến dưới bóng, thực hiện động tác đệm bóng. 15P - GV giới thiệu, phân tích và làm mẫu - HS thực hiện - GV theo dõi sửa sai c/ Chạy bền: - Luyện tập nâng cao thành tích 5P - Đồng loạt 4. Cñng cè: - Thực hiện động tác đệm bóng 3P 4em - HS thực hiện 5. Th¶ láng : - T¹i chæ rñ mÒm toµn th©n, hÝt thë s©u. III. PhÇn kÕt thóc - NhËn xÐt giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ : Luyện tập chạy bền chuẩn bị kiểm tra. Tập đệm bóng - DÆn dß: ChuÈn bÞ s©n b·i, dông cô ®Çy ®ñ. - Xuèng líp 2P 1lần/đt 3P GV x x x x x x LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x IV. RÚT KINH NGHIỆM ....

File đính kèm:

  • doctiet 17(1).doc